Οἰκουμενισμός-Ἐκκοσμίκευση-Διαθρησκειακά

Οἰκουμενισμός καί ἐκκοσμίκευση

Οἰκουμενισμός καί ἐκκοσμίκευση


A. Ποιός εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός

Οἰκουμενισμό ὀνομάζουμε τήν πλατιά ἐγκόσμια θρησκευτική κίνηση καί ὀργάνωση πού ἔχει σκοπό νά συνενώσει ὅλες τίς θρησκεῖες σέ μιά παγκόσμια, χωρίς διαφορές, χωρίς ἑτερότητες.  Ἐντατική, ἐπίμονη καί μεθοδευμένη προσπάθειά της εἶναι νά ἐνταχθεῖ καί ἡ Ὀρθόδοξη ἀποκεκαλυμμένη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στίς θρησκεῖες καί νά γίνει κοσμική θρησκευτική ὀργάνωση.  Ἀποκοπτόμενη ἀπό τό λοιπό Σῶμα τῆς ἐν οὐρανοῖς θριαμβευούσης Ἐκκλησίας, θρησκειοποιούμενη ἀποκόπτεται καί ἀπό τό πλατύ διαχρονικά ἐν τῷ κόσμῳ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Παράδοση - Ἐκκοσμίκευση

ρχιμανδίτου Σαράντη Σαράντου

Παράδοση - Ἐκκοσμίκευση

 

(Α) Παράδοση

Τριαδολογική Παράδοση

Χαρισματικός, δυναμικός, Ἑλληνοχριστιανικός, δηλαδή Θεανθρώπινος ὁ ὅρος Παράδοση γιά μᾶς τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους καί γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς κατ' ἐπέκταση.

Μέ τόν ὅρο Παράδοση ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δηλώνει  τήν ὑπερβατικότητα τῆς θείας ἀγάπης τῶν Τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος.Αὐτή ἡ ἀγάπη ἀναλύεται σέ δημιουργία ἀπό τό μηδέν ὅλων τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων κτισμάτων πού βλέπουμε ἤ πού ἐννοοῦμε μέσα στόν κόσμο μας. Ἀλληλοπεριχωρούμενα καί ἀλληλοομονοοῦντα καί ἀλληλοαγαπώμενα τά Τρία πρόσωπα τῆς Τρισηλίου Θεότητος, πάνσοφα δημιουργοῦν τά πάντα, καί τέλος τόν ἄνθρωπο, ἀρχικά ἕνα, τόν Ἀδάμ, μετέπειτα καί τήν Εὔα ἀπό τήν πλευρά του γιά βοήθεια καί διαδοχή τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Παραδίδεται σ' αὐτούς, στό πρῶτο ζεῦγος, στό ὁποῖο συγκεφαλαιώνεται ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, ἡ ἀλληλοπεριχώρηση, ἡ ὁμόνοια, ἡ ἐν ἀγάπῃ δημιουργικότητα, ὡς χαρίσματα "κατ' εἰκόνα" τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ἀποκάλυψη, καί «ἀποκαλύψεις» Τά ἀποκαλυπτήρια τῆς Ν. Ἐποχῆς σ’ ἕνα διαθρησκειακό συνέδριο γιά τό Περιβάλλον.

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου

ποκάλυψη, καί «ποκαλύψεις»
Τά ποκαλυπτήρια τς Ν. ποχς σ’ να διαθρησκειακό συνέδριο  γιά τό Περιβάλλον.

Τό 1995 πάνω σέ ἕνα πλοῖο πού ἔπλεε στά νερά τῆς Μεσογείου πραγματοποιήθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Πρίγκηπος τοῦ Ἐδιμβούργου Φιλίππου  ἕνα συνέδριο μέ θέμα «Ἀποκάλυψη καί περιβάλλον», «ὡς μέρος τοῦ ἑορτασμοῦ γιά τήν 1900η ἐπέτειο τῆς συγγραφῆς τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκάλυψης ἀπό τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο». Πρίν ἀπό λίγους μῆνες, ἐφέτος, κυκλοφόρησε ἕνα...ἀποκαλυπτικό βιβλίο μέ τόν ἴδιο τίτλο (Ἀποκάλυψη καί Περιβάλλον ) πού περιλαμβάνει τίς εἰσηγήσεις τοῦ συνεδρίου.

Ἐκκοσμίκευση καί θεία Λατρεία

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἀπετέλεσε εἰσήγηση τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Σαράντη Σαράντου στό Λειτουργικό Συμπόσιο πού πραγματοποιήθηκε στό Βόλο 22-25 Ὀκτώβριου 2000 μέ τό γενικό τίτλο: “Λατρεύσωμεν τῷ Θεῷ εὐαρέστως”. Δημοσιεύθηκε στόν “Ὀρθόδοξο Τύπο”τό Σεπτέμβριο τοῦ 2001 σέ τρεῖς συνέχειες. Εδῶ ἐκδίδεται στήν πλήρη του μορφή μέ ὑποσημειώσεις καί συνοδευτικά Πατερικά κείμενα, πού τεκμηριώνουν τίς θέσεις τοῦ εἰσηγητοῦ.

 

Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου

ἐφημερίου τοῦ Ι. Ν.  Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

 

Ἐκκοσμίκευση καί θεία Λατρεία

Οἱκουμενιστική Καταιγίδα

Οἱκουμενιστική Καταιγίδα

Μορφή καταιγίδος ἔχουν πάρει τόν τελευταῖο καιρό, ἰδιαιτέρως δέ μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στή χώρα μας, οἱ διάφορες ἐνέργειες μέ καθαρά συγκριτηστικό περιεχόμενο καί μάλιστα ἀπό πρόσωπα ἐπίσημα καί θεσμικά διατεταγμένα νά καθοδηγοῦν τό ὀρθόδοξο ποίμνιο καί νά τό προστατεύουν ἀπό τήν πλάνη καί τήν αἵρεση.