Καινή Διαθήκη

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ


ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

  ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α' ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β' ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ Α
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥ Β
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α'
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α'
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΙΣΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΟΥΔΑ
   ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Το ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

mathaios_1ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

 Κ.Διαθήκη - Επόμενο Κεφ.

1       Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ υἱοῦ ᾿Αβραάμ.

2       ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,

3       ᾿Ιούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εσρώμ, ᾿Εσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αράμ,

4       ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμιναδάβ, ᾿Αμιναδάβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασών, Ναασὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών,

5       Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς ῾Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ωβὴδ ἐκ τῆς ῾Ρούθ, ᾿Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεσσαί,

Το ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Markos_1ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

 Κ.Διαθήκη - Επόμενο Κεφ.

1       ᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

2       ῾Ως γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου·

3       φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ,

4       ἐγένετο ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

5       καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ ῾Ιεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

Το ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Loukas_1ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

 Κ.Διαθήκη - Επόμενο Κεφ.

1       ᾿Επειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων

2       καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,

3       ἔδοξε κἀμοί, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,

4       ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης  λόγων τὴν ἀσφάλειαν

5       ᾿Εγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας  ᾿Αβιά, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς ᾿Ελισάβετ.

Το ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ioannis_1ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

 Κ.Διαθήκη - Επόμενο Κεφ.

1       ᾿Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

2       Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.

3       πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.

4       ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.

5       καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτία φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

Περισσότερα Άρθρα...