ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ.

YpoxrewtikotitaLandscape01

ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: 1922-2022 ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤ 2022

Μαθήματα

"Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατά τήν κατοχή" - Ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας 24 Ὀκτωβρίου 2016

κ. Μηνάογλου Χαραλάμπους,

Διδάκτορος νεώτερης ἱστορίας ΕΚΠΑ, Καθηγητοῦ στό Πειραματικό Λύκειο Πειραιᾶ (ΖΑΝΝΕΙΟ).
Πραγματοποιήθηκε στίς 24 Ὀκτωβρίου 2016, στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου.

ΕΔΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατά τήν κατοχή

ΕΠΜ - Δευτέρα 24/10/2016 Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στήν κατοχή Ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Μηνάογλου Χαραλάμπους

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν στά πλαίσια τῶν Φιλολογικῶν καί Θεολογικῶν μαθημάτων της διοργανώνει στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου (ἔναντι τῆς Αἰθούσης τῶν συνεδριάσεων τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου) και ὥρα 18.00 μ.μ. - 20.00 μ.μ.

Μάθημα τρίτο καί τέταρτο (Προχωρημένων) 2013-2014.

Eisodia

(ἐπιμέλεια: Φωτεινῆς Τούμπα καί Δέσποινας Μανδέλη)

Δέν εἶναι τυχαῖο πού τά εὐαγγέλια γράφθηκαν στήν ἑλληνική...
ὦ γλῶσσα ἑλληνική
ἀκριβής, μουσική, ποιητική,
ἐνυπόστατος, μυστική καί ἀτελεύτητη...

Μάθημα τρίτο (Προχωρημένων) 2013-2014.

Πρῶτος Κανών ὂρθρου 21ης Νοεμβρίου (Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου).

Ὠδή α’ Ἦχος δ’.

Σοφίας πανάχραντε, σὲ θησαυρὸν ἐπιστάμενoι, καὶ χάριτος βρύουσαν, πηγὴν ἀέναον, τὰς τῆς γνώσεως, αἰτοῦμέν σε ῥανίδας, ἐπόμβρησον Δέσποινα, τοῦ ἀνυμνεῖν σε ἀεί.

Ὑπέρτερος Πάναγνε, τῶν οὐρανῶν χρηματίσασα, ναὸς καὶ παλάτιον, ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ, ἀνατίθεσαι, αὐτῷ ἑτοιμασθῆναι, εἰς θείαν κατοίκησιν, τῆς παρουσίας αὐτοῦ.

Τὸ φῶς ἀνατείλασα, ἡ Θεοτόκος τῆς χάριτος, πάντας κατελάμπρυνε, καὶ συνηγάγετο τὴν ὑπέρλαμπρον, αὐτῆς κατακοσμῆσαι, πανήγυριν ᾄσμασι΄ δεῦτε συνδράμωμεν.

πύλη ἡ ἔνδοξος, ἡ λογισμοῖς ἀδιόδευτος, τὰς πύλας διάρασα, τὰς τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ, νῦν προτρέπεται, ἡμᾶς συνεισελθόντας, τὰ θεῖα θαυμάσια, κατατρυφῆσαι αὐτῆς.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

(ἐπιμέλεια:  Φωτεινῆς Τούμπα καί Δέσποινας Μανδέλη)

Δέν εἶναι τυχαῖο πού τά εὐαγγέλια γράφθηκαν στήν ἑλληνική...
ὦ γλῶσσα ἑλληνική

ἀκριβής, μουσική, ποιητική,
ἐνυπόστατος, μυστική  καί ἀτελεύτητη...

Μάθημα Πρῶτο καί Δεύτερο (προχωρημένων)  2013-2014
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ὠδή Α’

«Σταυρόν χαράξας Μωσῆς, ἐπ’εὐθείας  ῥάβδῳ, τήν Ἐρυθράν διέτεμε, τῷ Ἰσραήλ πεζεύσαντι. τήν δἐ ἐπιστρεπτικῶς, Φαραώ τοῖς ἅρμασι, κροτήσας ἥνωσεν· ἐπ’εὒρους διαγράψας, τό ἀήττητον ὂπλον. Διό Χριστῷ ᾂσωμεν, τῷ Θεῷ ἡμῶν· ὅτι δεδόξασται».

Μάθημα Πρῶτο (Ἀρχαρίων) 2013-2014: Μῦθος τοῦ Αἰσώπου. Μέλισσαι και Ζεύς.

(ἐπιμέλεια: Δέσποινας Μανδέλη καί Φωτεινῆς Τούμπα).

MelissaZeus

Μέλισσα μήτηρ κηρίων οὖσα ἀνελήλυθεν εἰς θεούς, φέρουσα κηροὺς καὶ μέλι. Τερφθεὶς δὲ ὁ Ζεὺς τῇ προσφορᾷ τῆς μελίσσης συνετάξατο δοῦναι αὐτῇ ὃ ἂν αἰτήσῃ. Ἡ δέ· Δός, ἔφη, τῇ σῇ θεραπαινίδι κέντρον πρὸς ἄμυναν τῶν πόνων μου καὶ εἰς φυλακήν μου. Ἀπορήσας δὲ ὁ Ζεὺς πρὸς τὰς αἰτήσεις, ἐπεὶ ἐφίλει τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, ἔφη τῇ μελίσσῃ· Οὐχ ὡς ᾔτησας γενήσεται, ἀλλ᾿ ἐάν τις τῶν ἀνθρώπων ἥκῃ λαβεῖν μέλι, σὺ δὲ βούλῃ αὐτὸν ἀμύνασθαι, ἔχε τὸ κέντρον· πλὴν ἴσθι ὅτι, εἰ πλήξεις ἄνθρωπον, ἐμβληθέντος τοῦ κέντρου, παρευθὺς ἀποθνήξῃ· ζωὴ γάρ σοι ἐντυγχάνει τὸ κέντρον.

Ἐνδεικτική παρουσίαση ἀπό τά μαθήματα τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Θεολογική καί φιλολογική ἀνάλυση τοῦ εἱρμοῦ[1] καί τοῦ πρώτου τροπαρίου τῆς Α΄καί Γ΄ὠδῆς τοῦ πρώτου κανόνα τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου 28/10:

Εἰσαγωγή:

Οἱ ἐννέα ὠδές (ἐμμελής φωνή χωρίς μουσικό ὄργανο·δηλ. κατανοοῦμε δογματίζοντας διά τῆς θεωρίας) τοῦ κάθε κανόνα ( σύνολο στίχων ὠδῶν καί τροπαρίων) στόν ὄρθρο ἀποτελοῦν τόν βασικό κορμό του. Δέν εἶναι τυχαῖος ὁ ἀριθμός. Ὑπενθυμίζουν τά 9 τάγματα τῶν ἀγγέλων, προβάλλουν τή σχέση Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, - ἡ Παλαιά προτυπώνει τήν Καινή, ἐνῶ ἡ Καινή τήν ἑρμηνεύει, - τήν ἀλληλοπεριχώρησή τους, ἀλλά καί ὅτι ὁ Θεός τῶν δύο Διαθηκῶν εἶναι ὁ ἴδιος.