Ὁμιλίες

Kείμενα περί Μ. Ἁσίας καί ἐπαναστάσεως 1821, Νεότουρκοι καί γενοκτονία Ἑλλήνων.

τῆς Ἀρχοντίας Παπαδοπούλου,
Ἱστορικοῦ.


1.Μ. ΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ   ΤΟΥ 1821
2.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
3.ΟΙ ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ
4.ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


1.  Μ. ΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ   ΤΟΥ 1821

Τήν Τρίτη 29 Μαΐου 1453 μέ τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καταλύεται τό Κράτος. Σφαγές, λεηλασίες, αἰχμαλωσίες ἐρημώνουν τόν Μικρασιατικό χῶρο καί διαπιστώνεται ἔξοδος μορφωμένων, πλουσίων, ἀριστοκρατῶν πρός τήν Δύση, πού συντελοῦν στήν Ἀναγέννηση ( ἡ φυγή πρός τήν Δύση εἶχε ἀρχίσει καί πρίν τήν Ἅλωση). Ὁ Πατριάρχης καθίσταται Ἐθνάρχης τῶν Ἑλλήνων μέ θρησκευτικά, πνευματικά, κοινωνικά καί ἐκπαιδευτικά καθήκοντα.

Οἱ Ἕλληνες μένουν ἐκτός τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀνάπτυξης. Ἐξισλαμισμοί, φόροι αἵματος, ναυτολογήσεις στόν τουρκικό στόλο, ἁρπαγές γῆς, παραβιάσεις φιρμανιῶν γιά θρησκεία – σχολεῖα, ἀποτελοῦν πλέον τούς φόρους αἵματος γιά τούς Ἕλληνες ραγιάδες. 

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ 2.ΟΚΤ.2017

κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη

Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσ/νίκης

(Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία τοy κατά τόν ἁγιασμό τῶν φιλολογικῶν καί θεολογικῶν μαθημάτων τῆς ΕΠΜ τήν 2-10-2017 μέ θέμα:
«Δικαιική καί χαρισματική θεώρηση τῆς σωτηρίας. Θεολογική ἀντιπαράθεση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς πρός τήν ἑτερόδοξη Δύση»).

«...Δέν ὑπάρχει δυτική Ἐκκλησία ἀλλά δυτικός χριστιανισμός...

Ἄν τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι κτιστό πρέπει ἐκεῖνο πρῶτα νἀ γίνει Θεός καί μετά νά θεώσει ἐμένα....

Ὁ π. Ἐφραίμ πέντε φορές τήν ἑβδομάδα λειτουργοῦσε. Κάθε φορά ἔβλεπε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά κατεβαίνει καί νά μεταβάλλει τό ψωμί καί τό κρασί σέ Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἀντιστοίχως...

¨Ἄν κάποιος δέν μέ φάει καί δέν μέ πιεῖ δέν ἔχει ζωή αἰώνια¨ λέει ὁ Χριστός...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στά πλαίσια τῶν Φιλολογικῶν καί Θεολογικῶν μαθημάτων

ProsklisiMathFil

EPM Logo Grey0

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν στά πλαίσια τῶν Φιλολογικῶν καί Θεολογικῶν μαθημάτων της διοργανώνει στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου
(ἔναντι τῆς Αἰθούσης τῶν συνεδριάσεων τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου)
και ὥρα 18.00 μ.μ. - 20.00 μ.μ.

σειρά διαλέξεων περί τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, 

ἀρχῆς γενομένης τήν 24η Ὀκτωβρίου καί μέ τά ἀντίστοιχα κατωτέρω θέματα:

Ὁμιλητής:

Χαράλαμπος Μηνάογλου,
Δρ. Νεώτερης Ἱστορίας ΕΚΠΑ,
Καθηγητής στό Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο.
(Εἴσοδος ἐλεύθερη)

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ