ΗΜΕΡΙΔΑ Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;» (5-7-2020) ΒΙΝΤΕΟ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;» (5-7-2020) Photo Gallery

«Σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση στὰ Σχολεῖα: Ἀγωγὴ ἢ χειραγώγηση;»

ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ πού διοργανώθηκε στίς 5 τοῦ μηνός Ἰουλίου 2020 ἀπό τήν «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν», τή «Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία» καί τό κίνημα «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά», στό κεντρικό ἀμφιθέατρο τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἔρευνας Φυσικῶν Ἐπιστημῶν «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» μέ θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ Χειραγώγηση»;

Ζητοῦμε τήν ἄμεση ἀπόσυρση ὅλων τῶν προγραμμάτων συμπεριληπτικῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἀπό ὅλες τίς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης.

Ζητοῦμε ἀπό τούς γονεῖς νά ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι τήν σεξουαλική ἀγωγή τῶν δικῶν τους παιδιῶν μέ βάση τίς οἰκογενειακές τους ἀρχές καί τῆς Ὀρθοδοξίας.

Χαιρετισμός κου ΜΠΡΑΝΓΚ ἐκ μέρους τῆς ΠΕΘ γιά τήν Ἡμερίδα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: ...» (5-7-2020)

Χαιρετισμός ἐκ μέρους τῆς ΠΕΘ γιά τήν Ἡμερίδα:
«Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;»

Σεβαστοί Πατέρες, Κύριες καί Κύριοι πού βρίσκεστε ἐδῶ στήν αἴθουσα αὐτή ἤ παρακολουθεῖτε ἀπό μακριά τίς ἐργασίες αὐτῆς τῆς Ἡμερίδας

ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου καί τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων χαιρετῶ τή σημερινή Ἡμερίδα μέ τίτλο «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα : Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;».

Ζοῦμε, ὅπως ὅλοι μας γνωρίζουμε καλά, σέ μία ἐποχή σαρκολατρίας καί πανσεξουαλισμοῦ. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό λειτουργεῖ καί ἡ παιδεία μας. Ἀντί νά ὑπηρετήσει τή βασική ἀποστολή τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου, πού ἀνέκαθεν ἦταν ἡ διαμόρφωση τοῦ ἤθους καί τοῦ χαρακτήρα τῶν μαθητῶν, μέ παράλληλη χορήγηση τῆς ἀπαραίτητης γνώσης, σήμερα ὑπηρετεῖ τόν στόχο τῆς δημιουργίας ἀμοραλιστῶν πολιτῶν, «πολιτῶν τοῦ κόσμου», χωρίς ἐθνική καί Ὀρθόδοξη θρησκευτική συνείδηση, πολιτῶν πρόθυμων νά ὑπηρετοῦν πιστά τήν ἑκάστοτε «πολιτική ὀρθότητα».

Καί μόνο τό γεγονός, ὅτι ἡ πολυσυζητημένη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση κρύφτηκε στό Νόμο 4692/2020 πού φέρει τόν τίτλο: «Ἀναβάθμιση τοῦ Σχολείου καί ἄλλες διατάξεις» κάτω ἀπό τό ὄνομα «Ἐργαστήριο Δεξιοτήτων» πού ὁρίζονται στή συνέχεια ὡς ἤπιες δεξιότητες, δεξιότητες ζωῆς καί δεξιότητες τεχνολογίας καί ἐπιστήμης τά λέει ὅλα.

Θά θέλαμε ὅμως νά ἐπισημάνουμε καί κάτι γιά τήν περίφημη ταυτότητα φύλου πού ἀσφαλῶς θά ἀποτελεῖ βασικό περιεχόμενο τῆς Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης. Γιά νά μήν καταλήξουμε σέ μία θεωρητική προσέγγιση ἄς δοῦμε τήν ὄντως συγκλονιστική ἐμπειρία καί μαρτυρία τοῦ Michael Glatze, τοῦ ἱδρυτῆ καί πρώην γενικοῦ συντάκτη τοῦ περιοδικοῦ Young Gay America:

«Ὄντως ὑπό τήν ἐπίδραση τῆς ὁμοφυλοφιλίας πιστεύουμε, ὅτι ἡ ἡδονή δέν εἶναι ἁπλῶς ἀποδεκτή ἀλλά εἶναι ἀρετή. Δέν ὑπάρχει ὁμοφυλόφιλη «ἐπιθυμία» χωρίς ἡδονή. … Συμμετεῖχα σέ διάφορες σήμερα συνηθισμένες δράσεις μέ στόχο νά ἄρουμε τήν εὐθύνη ἀπό τόν ἄνθρωπο, ὅταν καλεῖται νά ἀντιμετωπίζει τούς πειρασμούς ἀπό τήν ἡδονή καί ἄλλα. Βλέποντας τόν πολιτισμό μας καί διεθνεῖς ἡγέτες, ἤμουν πεπεισμένος, ὅτι κάνω τό σωστό. … Οἱ δράσεις ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἔχουν στόχο νά ἀποτρέψουν ἀκόμα καί τή σκέψη, ὅτι ἡ ἀλλαγή θά μποροῦσε νά εἶναι μία λύση. Οὔτε πρέπει νά τεθεῖ τό ἐρώτημα, ἐάν θεραπεῖες εἶναι ἀποτελεσματικές ἤ ὄχι. … Σύμφωνα μέ τή δική μου ἐμπειρία μπορῶ νά πῶ ὅτι ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς ὁμοφυλόφιλης νοοτροπίας ἦταν τό πιό ἀπελευθερωτικό, τό πιό ὡραῖο καί τό πιό θαυμαστό πού ἔχω ζήσει ποτέ στή ζωή μου. … Ὁ Θεός μέ ἐπισκέφτηκε, ὅταν ἤμουν μπερδεμένος καί χαμένος, μόνος, φοβισμένος καί ταραγμένος. Μέσῳ τῆς προσευχῆς μοῦ ἔδωσε νά καταλάβω, ὅτι δέν ὑπάρχει ἀπολύτως τίποτα πού θά ἔπρεπε νά φοβηθῶ – καί ὅτι εἶμαι στό σπίτι μου. Μόνο ἕνα μικρό συγύρισμα τοῦ σπιτιοῦ ἦταν ἀκόμα ἀπαραίτητο. … Ἡ ὁμοφυλοφιλία μοῦ στέρησε σχεδόν 16 χρόνια της ζωῆς μου … Ὡς ἕνας ἀπό τούς ἡγέτες τοῦ κινήματος γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων πολλές φορές μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία, νά ἀπευθύνομαι στήν κοινή γνώμη. Ἐάν μποροῦσα σήμερα κάποια ἀπό αὐτά πού εἶπα νά τά πάρω πίσω, θά τό ἔκανα. Γνωρίζω τώρα ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ταυτόχρονα ἀκόρεστη ἐπιθυμία καί πορνογραφία. Κανένας δέν μπορεῖ νά μέ πείσει γιά τό ἀντίθετο, ὅσο ἐπιτηδευμένα καί νά μοῦ μιλάει ἤ ὅσο λυπηρή καί νά εἶναι ἡ προσωπική ἱστορία ἑνός πάσχοντα. Διότι ἤμουν ἐκεῖ καί γνωρίζω τήν ἀλήθεια» .

Εὐχόμαστε Καλή Ἐπιτυχία καί Εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδας.

Χαιρετισμός Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱ.Μ.Μ. Μετεώρου

Χαιρετισμός Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱ.Μ.Μ. Μετεώρου
Ἐκπροσώπου τῆς «Συνάξεως γιά τήν Ὀρθοδοξία»

Πολυσέβαστε Γέροντα καί Πρόεδρε τῆς ἡμερίδος, πατέρα Σαράντη, σεβαστοί πατέρες, ἐλλογιμώτατοι κ.κ. εἰσηγητές, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία (τήν ὁποία ἐκπροσωποῦμε) ἀποτελεῖ τήν ὁμολογιακή μαρτυρία ὀρθοδόξων κληρικῶν, μοναχῶν, θεολόγων καί λαϊκῶν, πού ἀγωνιοῦν καί ἀγωνίζονται γιά τήν διαφύλαξη καί τήν ἀκεραιότητα τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ἡ ὁποία βάλλεται μέ καταιγιστικό τρόπο, κυρίως ἀπό τήν ἐπίσημη πολιτεία, ἀλλά ἐνίοτε καί ἀπό αὐτούς ἀκόμη, πού θεσμικά ὀφείλουν νά τήν προστατεύουν καί νά τήν περιφρουροῦν.

Ἡ Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία εἶναι μιά φωνή νήψεως καί ἀντιστάσεως στήν σύγχρονη λαίλαπα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς πανθρησκείας καί τοῦ προϊόντος ἐξουνιτισμοῦ, ἀλλά καί τῶν κοινωνικῶν διαστροφῶν καί τοῦ ἐκφυλισμοῦ, πού ἐπιχειρεῖται καί ἐπιβάλλεται μέ ἀπροσχημάτιστο πλέον τρόπο, ἀκόμη καί στά μικρά παιδιά τοῦ νηπιαγωγείου!

Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα:ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;

Εἶναι ὁλοφάνερη ἡ βιασύνη, μᾶλλον δέ ἡ μανία τοῦ νεοταξικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ γιά νά πραγματοποιήσει τό συντομότερο τά παγκοσμιοποιητικά του  σχέδια.

Ἀπό ἀρκετές δεκαετίες δέν κρύβει τά σχέδιά της ἡ Νέα Τάξη πραγμάτων γιά νά ἐπιβάλει παντοῦ ἀλλά καί στή χώρα μας ἑνιαῖες ἑνότητες στή γνώση.  Εἰσάγει τή «νέα γνώση» στά ἤθη καί ἔθιμα, στήν ἐπιστήμη, στίς κοινωνικές δομές, στά ἰδεολογικά ρεύματα.  Κατασκευάζει δικά της ἰδεολογήματα καί μέσῳ τοῦ ἰσχυροῦ Οἰκουμενισμοῦ προσπαθεῖ νά ὁμογενοποιήσει τίς χριστιανικές ὁμολογίες γιά νά ἁπλοποιηθοῦν οἱ διαδικασίες πανθρησκειακῆς ἑνοποίησης ὅλων τῶν ἀνθρώπων κάτω ἀπό μιά ἐλεγχόμενη «θρησκεία», πιστεύοντας οὐσιαστικά σέ μιά ἀνώτερη δύναμη, ἀντίχριστη βέβαια καί ἀσφαλῶς ἀπάνθρωπη.

Δημήτριος Νατσιός: «Σχολεῖο: θεματοφύλακας ἤ καταστροφέας τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας;»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ TOY ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ μέ θέμα:
«Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;» (5-7-2020)

Ἕνα ἀπέραντο «Ἐθνικό Νεκροταφεῖο», πού κρύβει στά σπλάγχνα του τά κορμιά χιλιάδων παλληκαριῶν, εἶναι ὁ τόπος μας. Καί πάνω στά κορμιά αὐτά στήθηκαν τά θεμέλια αὐτῆς τῆς πόλης. Καί τό σιτάρι πού φτιάχνει τό ψωμί μας, θεριεύει καί μεστώνει ρουφώντας ἀπό τή γῆ αἷμα ἀντί γιά νερό. Κάθε λόφος γύρω μας κι ἕνας «κρανίου τόπος». Κάθε χωράφι κι ἕνας «ἀγρός αἵματος»…

Τά πρῶτα χρόνια, τ΄ ἀλέτρια πού ὄργωναν τή γῆ, ἔφερναν στήν ἐπιφάνεια λευκά κόκκαλα "κόκκαλα Ἑλλήνων ἱερά", ἀντάμα μέ σκουριασμένες ξιφολόγχες καί δερμάτινες παλάσκες, περασμένες σέ ζωστῆρες πού ἔζωναν κάποτε λυγερά σώματα παλληκαριῶν. Κι’ ὅλοι μας λίγο – πολύ, ἔχουμε νά θυμόμαστε πώς κάποτε, σκάβοντας τίς αὐλές τῶν σπιτιῶν μας εἴχαμε βρεῖ σκουριασμένα ὅπλα κι’ ἀνθρώπινα κρανία…

Υποκατηγορίες