Αἱρέσεων Παραλειπόμενα

Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέρα νουθεσίαν παραιτοῦ»!

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

Ἀποστόλου Παύλου (Τίτ. 3,8-15).

Ἡ ἐπιλογή τοῦ συγκεκριμένου ἀναγνώσματος δέν εἶναι τυχαία, γιατί ὁ ποιμαντικός χαρακτήρας τῆς ἐπιστολῆς ταιριάζει ἀπόλυτα πρός τή μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν Ποιμένες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας.

Ἅς ἐνθυμούμαστε λοιπόν καί ἐμεῖς ἀλλά καί  ... ὅλοι οἱ επίδοξοι φιλόλογοι τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προειδοποιεῖ: «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέρα νουθεσίαν παραιτοῦ»!


8       Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·
9       μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι.
10     αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,
11     εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ  ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.
12    ῞Οταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι.
13     Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ.
14     μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.
15     Ασπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει.  ῾Η χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.


Γ΄ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι.Μ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΜΑΪΟΣ 2015

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, Τετάρτη 29)
Παλαιά Διαθήκη: ἑβραϊκό, ἀνθελληνικό, ἢ ἐκκλησιαστικὸ κείμενο; Γεώργιος Χάλαρης, Msc Θεολογίας – Τεχνολόγος Ἰατρ. Ἐργαστηρίων


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, Τετάρτη 19
Ἁγιομάχων μεθοδεῖες: ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καὶ ἡ περίπτωση τῆς Ὑπατίας Εἰρήνη Ἀρτέμη, Δρ. Θεολογίας, Φιλόλογος


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, Τετάρτη 17
Οἱ οἰκοκοινότητες ὡς δούρειος ἴπποςτῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων : Ὀρθόδοξος θεώρησις τῆς οἰκολογίας καὶ ὁ ρόλος τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν π. Στέφανος Στεφόπουλος, Θεολόγος, Γρ. αἱρέσεων Ἱ. Μ. Χαλκίδος


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, Τετάρτη 21
Ἡ ἀναβίωση τῆς Γνωστικῆς πλάνης στὰ ρεύματα τῆς Νέας Ἐποχῆς π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, δρ. Θεολογίας, πτυχ. Φιλολοσοφίας


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, Τετάρτη 18
Ἀσθένειακαὶ θεραπεία στὴν αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν π. Αὐγουστῖνος Μύρου, δρ. Θεολογίας


ΜΑΡΤΙΟΣ, Δευτέρα 23
Ὁ θεολογικὸς διάλογος τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μὲ τὸ Ἰσλάμ Δημήτριος Τσελεγγίδης, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ, Τετάρτη 29
Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν καταστροφή τῶν ἀρχαίων μνημείων ὰπὸ τοὺς Χριστιανούς. π. Διονύσιος Κατσούλης, Ἀρχαιολόγος


ΜΑΪΟΣ, Τετάρτη 27
Ὁ ἄγνωστος κόσμος τῶν πολεμικῶν τεχνῶν Ἠλίας Χατζηνικολάου, φιλόλογος


Τά Σεμινάρια θὰ λάβουν χώρα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Κηφισιᾶς, ἡμέρα Τετάρτη καὶ περὶ ὥραν 6 μ.μ. καὶ θά συμμετέχουν ὑποχρεωτικῶς οἱ Ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς ἐπί τῶν Αἱρέσεων καθὼς καί τά ἀντίστοιχα λαϊκά Στελέχη ὅλων τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν.

ΠΗΓΗ: Ιστοσελίδα Ι.Μ.Κηφισιάς