ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Παρουσίαση νέου βιβλίου τοῦ Πρωτοπρ. Ἰωάννου Φωτόπουλου ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ἄθως: «Ἀρχιεπίσκοπος Ἰλαρίων Τρόϊτσκι»

 

Ilarion1

 

Στὴν Ἐκκλησία ζεῖ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ δὲν εἶναι στεγνὴ καὶ κενὴ δογματικὴ θέση, ποὺ φυλάσσεται μόνο ἀπὸ σεβασμὸ σὲ κάθε τί παλαιό. Ὄχι. Αὐτὸ εἶναι ἡ ἀλήθεια ποὺ γνωρίζεται ἐμπειρικὰ ἀπὸ τὸν καθένα ποὺ ἐμφορεῖται ἀπὸ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση καὶ διαποτίζεται ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή.

Ἐπίσης, ἡ εὐλογημένη ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀντικείμενο ξερῆς, ἐπιστημονικῆς μελέτης. Ἡ ζωὴ αὐτὴ προσεγγίζεται μόνο μὲ τὴν ἐμπειρικὴ σπουδή. Περὶ τῆς ζωῆς τῆς Χάριτος, καθαρῶς ἐμπειρικῆς, ἡ ἀνθρώπινη γλώσσα μπορεῖ νὰ ἐκφρασθεῖ μόνο θαμπὰ καὶ συνεσκιασμένα. Περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς γνωρίζει μόνο ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος τὴν ἔχει. Γι’ αὐτὸν αὐτὴ δὲν χρειάζεται ἀποδείξεις καὶ γιὰ ἐκεῖνον ποὺ δὲν τὴν ἔχει εἶναι σχεδὸν ἀναπόδεικτη.

Γι’ αὐτὸ πρέπει γιὰ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας νὰ εἶναι σκοπὸς ὅλης της ζωῆς του ὅλο καὶ περισσότερο νὰ ἑνώνεται μὲ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ταυτόχρονα νὰ μιλάει ἀδιάκοπα πρὸς τοὺς ἄλλους γιὰ τὴν Ἐκκλησία συγκεκριμένα, χωρὶς νὰ ὑποκαθιστᾶ τὴ ζωὴ μὲ τὴν ξερὴ καὶ ἀφηρημένη διδασκαλία. Ἐδῶ δὲν πρέπει νὰ κάνουμε καμία ὑποχώρηση. Δὲν ὑπάρχει Χριστιανισμός, οὔτε Χριστός, οὔτε Χάρις, οὔτε ἀλήθεια, οὔτε ζωή, οὔτε σωτηρία, τίποτε δὲν ὑπάρχει χωρὶς τὴν Ἐκκλησία. Ὅλα αὐτὰ ὑπάρχουν μόνο στὴ Μία Ἐκκλησία.

Πολὺ συχνὰ μιλᾶνε τώρα γιὰ τὴν ἔλλειψη ζωῆς στὴν Ἐκκλησία, γιὰ «ἀναζωογόνηση» τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα αὐτὰ ποὺ λέγονται δυσκολευόμαστε νὰ τὰ καταλάβουμε καὶ τὰ θεωροῦμε τελείως παράλογα. Ἡ ζωὴ στὴν Ἐκκλησία ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ στερέψει, διότι μέχρι τέλους τοῦ αἰῶνος παραμένει σ’ αὐτὴν τὸ Πνεῦμα το Ἃγιον (Ἰω. 14, 16). Καὶ γι’ αὐτὸ στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχει ζωή.

Μόνο οἱ ἀνεκκλησίαστοι ἄνθρωποι δὲν παρατηροῦν αὐτὴ τὴ ζωή. Ἡ ζωὴ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀκατανόητη στὸν «ψυχικό» ἄνθρωπο, τοῦ φαίνεται ἀκόμη καὶ χαζομάρα, διότι μόνο στὸν «πνευματικό» ἄνθρωπο εἶναι προσιτή. Σ' ἐμᾶς, τοὺς ἀνθρώπους μὲ «ψυχική» νοοτροπία στὴ  σκέψη, σπανίως δίδεται ἡ αἴσθηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἐν τούτοις καὶ τώρα ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἁπλοὶ στὴν καρδιὰ καὶ μὲ ζωὴ εὐσεβῆ, οἱ ὁποῖοι ζοῦν διαρκῶς μ’ αὐτὴ τὴν αἴσθηση τῆς εὐλογημένης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Αὐτὴν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀτμόσφαιρα, αὐτὴν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀναπνοὴ ἰδιαιτέρως τὴν αἰσθάνεσαι στὰ μοναστήρια. Νὰ λοιπὸν ποὺ πείθεσαι γιὰ τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς θείας Χάριτος ποὺ ζεῖ στὴν Ἐκκλησία! Θαυμάζεις καὶ εὐχαριστεῖς τὸν Θεὸ ὅταν βλέπεις ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ ἀληθινὰ ἀναγεννᾶ τὸν ἄνθρωπο, τὸν κάμει «καινὴ κτίση». Ἐδῶ φωτίζεται ὁ νοῦς, δημιουργοῦνται ὑψηλὲς καὶ καθαρὲς ἀπόψεις, ἡ καρδιὰ μαλακώνει μὲ τὴν ἀγάπη καὶ ἡ χαρὰ κατέρχεται στὴν ψυχή. Ὅσοι ἐγκαταλείπουν τὴν Ἐκκλησία, ὑπερηφανευόμενοι γιὰ τὴ μόρφωσή τους, στὴν πραγματικότητα εἶναι ἀσυγκρίτως κατώτεροι καὶ πιὸ ἄξεστοι ἀπὸ τὸν ζῶντα τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἁπλοϊκὸ μοναχό.

Ὄχι, δὲν χρειάζεται, κατὰ τὴ γνώμη μου, νὰ μιλᾶμε γιὰ ἔλλειψη ζωῆς στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ μόνο γιὰ ἔλλειψη σ' ἐμᾶς ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως. Πολλοὶ ζοῦν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ὅμως τὸ κάμουν ἐντελῶς χωρὶς συνείδηση. Μὰ ἀκόμη κι ἂν ζοῦμε συνειδητὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, λίγο διακηρύττουμε τὸ ἀγαθὸ αὐτῆς τῆς ζωῆς. Μὲ τοὺς ἐκτός, λογομαχοῦμε συνήθως μόνο γιὰ τὶς χριστιανικὲς ἀλήθειες, λησμονώντας τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Ἡ διδασκαλία, ἡ θεωρία, τὸ δόγμα μπροστὰ στὰ μάτια μας στέκονται τρόπον τινὰ ὡς ἀνώτερα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Καὶ ἐπίσης κάποτε εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ ὑποκαταστήσουμε τὴν Ἐκκλησία μὲ τὸν Χριστιανισμό, καὶ τὴ ζωὴ μὲ τὴν ἀφηρημένη διδασκαλία.

 

Περιγραφὴ.

Γνώρισμα τοῦ ἀληθινοῦ φιλοσόφου εἶναι ἡ ζωή του νὰ συμφωνεῖ μὲ τὶς πεποιθήσεις του. Ὁ Ἱερομάρτυς Ἰλαρίων δὲν μᾶς ἄφησε μόνο συγγράμματα μὲ βαθὺ περιεχόμενο καὶ ἔμπνευση, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ ζωὴ τοῦ ἔδωσε μαρτυρία γιὰ τὴ μεγάλη τους σημασία. Τὴ διδασκαλία τοῦ περὶ Ἐκκλησίας τὴ βεβαίωσε μὲ τὴ γεμάτη αὐταπάρνηση διακονία του.

Τὴν ἀπολογία του γιὰ τὸν μοναχισμὸ τὴν ἐπαλήθευση μὲ τὶς μοναστικές του ἀρετές, καὶ τὸ κήρυγμα γιὰ ἕνα χαρούμενο Χριστιανισμὸ μὲ τὴ μεγαλοψυχία του στὸ μαρτύριο. Ἡ θεολογία τοῦ ἐπισκόπου Ἰλαρίωνος ποτὲ δὲν ἦταν ἀφηρημένη καὶ σχολαστική, ἀλλὰ πάντοτε εἶχε μεγάλη ἀμεσότητα μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὰ οὐσιαστικὰ τῆς ἐρωτήματα. Καὶ στὶς δημοσιευμένες ἐργασίες τοῦ βρίσκεται ἐκείνη ἡ ἀντανάκλαση τῆς αἰωνιότητος πού μας ἐπιτρέπει νὰ βλέπουμε τὰ πράγματα στὴ γνήσιά τους διάσταση.

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος................................................................................................................. 15

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἐργασία μας
(μετάφραση, ἐπιλογὴ καὶ σύνθεση κειμένων) ................................................................ 17

Δοκίμιο γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τοῦ ἱερομάρτυρος ἀρχιεπισκόπου Βερέισκι .......................... 19

 

Ι. ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ

Ἀρχὴ τῆς ἐπίγειας πορείας του ..................................................................................... 21

Σπουδὲς στὴν Πνευματικὴ Ἀκαδημία τῆς Μόσχας - Ταξίδια στὴ Δύση.................................. 25

Ἐκπαιδευτικὴ δραστηριότητα στὴν Πνευματικὴ Ἀκαδημία τῆς Μόσχας................................. 30

Ἡ εἴσοδος τοῦ Βλαδίμηρου Τρόϊτσκι στὸν μοναχισμὸ καὶ τὸν κλῆρο.................................... 33

Συμμετοχὴ στὴ Σύνοδο τῶν ἐτῶν 1917-1918.................................................................. 34

Δραστηριότητα κατὰ τὰ ἔτη 1918-1923........................................................................... 36

Διωγμοὶ καὶ τρεῖς συλλήψεις - Ὁ Ἰλαρίων, ἐπίσκοπος........................................................ 36

Ἐξορία στὸν Ἀρχάγγελο................................................................................................ 41

Στὴ Μόσχα. Δράση κατὰ τῶν ἀνανεωτῶν. Συζητήσεις στὸ Πολυτεχνεῖο................................. 44

Σολοφκὶ...................................................................................................................... 47

«Δὲν πειράζει ποὺ ἄργησες νὰ ἔρθεις στὴν ἐξορία... Καὶ τώρα ἀκόμα σὲ δέχεται ὁ Θεός...».......50

Ὁρκισμένος ἐχθρός του εὐσεβισμοῦ καὶ τῶν ψευδοχαρισματούχων...................................... 52

Στοργικὸς ποιμένας....................................................................................................... 53

Ἡ σωτηρία τοῦ κομισαρίου Σοῦχοφ.  Πάσχα στὰ Σολοφκὶ.................................................... 54

Ἀγῶνες γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας................................................................ 57

Πάσχα στὸ νησὶ Πόποβα................................................................................................. 58

Πίσω στὰ Σολοφκί. Νέα σχίσματα - νέοι ἀγῶνες τοῦ ἁγίου.................................................. 61

Ὁ γολγοθὰς τοῦ Ἀρχιερέως Ἰλαρίωνος............................................................................. 64

Ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ ἱερομάρτυρος Ἰλαρίωνος.................................................................... 67

Πιστὴ μαθήτρια ἄχρι θανάτου.......................................................................................... 68

Δόξα τῷ Θεῳ πάντων ἕνεκεν!......................................................................................... 69

 

ΙΙ. ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΤΡΟΪΤΣΚΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΕΡΕΪΣΚΙ

Τὸ θεολογικὸ ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰλαρίωνος Τρόϊτσκι............................................................... 71

α) Ἡ διατριβὴ τοῦ «Μελέτη ἱστορική του Δόγματος περὶ Ἐκκλησίας»..................................... 72

β) Θεολογικὰ ἔργα τοῦ Ἀρχιμ. Ἰλαρίωνος κατὰ τὰ ἔτη 1914-1916......................................... 76

 

1. Δὲν ὑπάρχει Χριστιανισμὸς χωρὶς Ἐκκλησία...............................................................79

Τί σημαίνει «πιστεύω στὴν Ἐκκλησία»........................................................................ 80

Ἐκκλησιαστικὲς ἀλλοιώσεις Παπισμοῦ-Προτεσταντισμοῦ................................................ 81

Δυτικὲς ἐπιδράσεις στὴ ρωσικὴ κοινωνία..................................................................... 83

«Χριστιανισμός» χωρὶς Ἐκκλησία!...............................................................................84

Συμπάθεια στὸν «Χριστιανισμό», ἐχθρότητα πρὸς τὴν Ἐκκλησία..................................... 86

Αὐτονόητος ὁ ἀφορισμὸς τῶν ἀποστατῶν τῆς Ἐκκλησίας............................................... 87

Ὑπάρχει Χριστιανισμὸς χωρὶς Ἐκκλησία;..................................................................... 90

Ἡ Ἁγία Τριάς, πρότυπό της ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας..................................................... 91

Ἡ Ἐκκλησία κοινωνία ἀγάπης στὸν ἀντίποδα τῆς «Βαβέλ»............................................ 94

Γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων δὲν ἐπαρκεῖ ἡ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης χωρὶς τὴν Ἐκκλησία ...... 96

Ἑνότητα τῶν πιστῶν ἐν τὴ Θεία Εὐχαριστία..................................................................97

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, πηγὴ τῆς νέας ἐν τὴ Ἐκκλησία ζωῆς................................................. 100

Ἡ ἀγάπη συνδέεται μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ πηγάζει ἀπὸ αὐτὴν......................................... 102

Ἀδύνατη ἡ προσωπικὴ τελείωση χωρὶς τὴν ἑνότητα ἑκάστου στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας..... 103

Ὁ κομβικὸς ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στὴν πραγμάτωση τῆς χριστιανικῆς ζωῆς ...................107

Χριστιανὸς στὴν Καινὴ Διαθήκη σημαίνει μόνο νὰ εἶσαι μέλος τῆς Ἐκκλησίας.................107

Ἡ ἱεραρχικὴ δομὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος......................................................... 109

Ἅγιος Κυπριανὸς Καρθαγένης:  Αἵρεση καὶ σχίσμα σημαίνει ἔλλειψη ἀγάπης,
χωρισμὸς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία................................................................................... 112

Ὁ μακάριος Αὐγουστίνος:  Δὲν ὑπάρχει ἀγάπη οὔτε σωτηρία ἐκτὸς Ἐκκλησίας.............. 116

Ἀχώριστος ὁ Χριστιανισμὸς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία........................................................... 118

Ποῦ ὁδηγεῖ ὁ χωρισμὸς τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Ἡ αὐθαίρετη καὶ κακόβουλη ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης........................................ 120

Ὁ «Χριστιανισμός» παραποιεῖ τὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου....................................... 122

Τὸ νόημα τῆς Θείας Ἐνσαρκώσεως.......................................................................... 125

Ὁ μὴ ἐκκλησιαστικὸς Χριστιανισμὸς τοῦ Λέοντος Τολστόι............................................ 128

Ὁ θρυμματισμὸς τοῦ Προτεσταντισμοῦ...................................................................... 131

Παγκόσμιος χριστιανικὸς φοιτητικὸς Σύνδεσμος καὶ μία... παγκόσμια θρησκεία! ........... 133

Ἡ φιλαυτία ἀλλοιώνει τὸ ἰδεῶδες της ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.......................................... 134

Ἅγιος Εἰρηναῖος: Ἀλήθεια μόνο στὴν Ἐκκλησία......................................................... 137

Ἔρευνες γιὰ τὸν «Χριστιανισμό» καὶ τὴ «θρησκεία» - «Θεοαναζήτηση» ....................... 138

Ἀληθινὴ ἀνάπαυση μόνο στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας........................................................ 139

Ἀνάγκη ἀνοικτῆς ὁμολογίας τῆς πίστεώς μας στὴν Ἐκκλησία....................................... 142

 

2. Ἑνότητα τοῦ χριστιανικοῦ ἰδεώδους (Γράμμα σὲ φίλο)........................................... 145

Προκατάληψη ἐναντίον τοῦ μοναχισμοῦ.................................................................... 145

Ἕνα γιὰ ὅλους τὸ ἰδεῶδες της τελειότητος, ἕνας ὁ ἄμεσος προορισμὸς.......................... 146

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: Ὁ Χριστὸς ἀπαιτεῖ τὰ ἴδια καὶ ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς καὶ ἀπὸ
tοὺς κοσμικοὺς...................................................................................................... 149

Τὸ «μέτρο ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» καὶ ὁ «Τραπεζικὸς Οἴκος τοῦ Πάπα»! .....152

«Ἄρνηση τοῦ κόσμου» καὶ ἄσκηση........................................................................... 153

Ὑπακοὴ καὶ ἀκτημοσύνη γιὰ ὅλους........................................................................... 157

Παρθενία καὶ σωφροσύνη....................................................................................... 161

Ἡ ἀγαμία ἠθικὰ δὲν ὑπερέχει τοῦ γάμου. Ἡ ἀξία καὶ ἡ θέση τοῦ γάμου κατὰ τοὺς ἱεροὺς
Κανόνες............................................................................................................... 162

Ἡ ἄσκηση ἀπαραίτητη καὶ στοὺς μοναχοὺς καὶ στοὺς κοσμικοὺς.................................... 167

Ἄδικη καὶ ἐπιπόλαιη ἡ δυσφήμιση τοῦ μοναχισμοῦ...................................................... 169

Ἕνα ἐπὶ μέρους συμπέρασμα γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν δυὸ ὁδῶν......................................... 170

Τότε... γιατί ὁ μοναχισμός; Τὸ νόημα τῶν μοναχικῶν ὑποσχέσεων............................... 171

Γιατί ὑπάρχουν ποικίλα μοναχικὰ Τυπικὰ.................................................................. 175

Ἡ μοναχικὴ ζωὴ καταλληλότερη γιὰ τὴν εὐαρέστηση τοῦ Θεοῦ.................................... 177

Ἡ προσωπικὴ ἐμπειρία πείθει γιὰ τὴν πλήρη χάριτος μοναχικὴ ζωὴ 179

Ἡ Χάρις τῆς Ἀκολουθίας τῆς μοναχικῆς κουρᾶς......................................................... 182

Ὠφέλιμες γιὰ τοὺς μοναχοὺς οἱ ἐπιθέσεις τῶν κοσμικῶν............................................ 183

Ἀγάπη καὶ στήριξη πρὸς κάθε νέο ποῦ διαλέγει τὴ μοναχικὴ ζωὴ................................. 184

Οὐράνια χαρὰ μετὰ τὴ μοναχικὴ κουρὰ.................................................................... 187

3. Ἐπιστήμη καὶ ζωὴ.................................................................................................. 191

4. Γράμμα τρίτο........................................................................................................ 207

Ὁ καθεδρικὸς ναὸς τῆς Κολωνίας.............................................................................. 207

Ἐσωτερικό του καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Κολωνίας........................................................... 208

Τμῆμα τοῦ ἐσωτερικοῦ του ναοῦ τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σεργίου..................................... 209

Ἐσωτερικό του ναοῦ τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκι.................................... 210

Τὸ ἐσωτερικό της Fraukirchen στὴ Δρέσδη.................................................................. 217

5. Γράμμα Τέταρτο, Ὀρθόδοξη Λατρεία..................................................................... 219

6. Γιὰ μία «κεφάτη» φιλανθρωπία............................................................................ 229

Μὲ λόγια κάποιων ἄλλων......................................................................................... 229

 

Χρονολογία ἔκδοσης: 11 2012
ISBN: 9789604951055
Σχῆμα: 17χ24
Σελίδες: 240
Κατηγορία εἴδους: ΒΙΒΛΙΟ
Ἐκδότης: ΑΘΩΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κωδικὸς Προϊόντος: 2386
Ἐξώφυλλο: ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Διαθεσιμότητα: ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

IlarionBook1

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...