ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. ΒΟΥΡΛΗ

"ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΗΘΙΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ "


3_vourlisἩ διδακτορική διατριβή τοῦ κ. Ἀθανασίου Θ. Βουρλῆ μέ τίτλο "ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΗΘΙΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ "ἀξίζει νά προβληθεῖ ὡς μία ἄξια πολυπλεύρως τεκμηριωμένη προσπάθεια ἀναδείξεως ὄχι μόνο τῆς ὀρθοδόξου ψαλμωδίας ἀλλά καί γενικότερα τοῦ θεοδότου χαρίσματος τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου.

Διά ἱστορικῶν καί θεανθρωπίνων ἐπιχειρημάτων μεστῶν ἀπό σαφήνεια καί πληρότητα καί ὑπερεκχειλιζόντων  ἀπό ἁγιογραφικές καί ἁγιοπατερικές μαρτυρίες μᾶς ἐκθέτει τήν πορεία καί τή μοναδικότητα τῆς Βυζαντινῆς ψαλμωδίας πού μέ μανία κάποιοι γνωστικοί εἰδικοί τήν καταπολεμοῦν ὡς σκουριασμένη, δυσνόητη ,ξύλινη καί βαρετή.

Σάν πρόκληση - πρόσκληση μελέτης τῆς συγκεκριμένης διατριβῆς θά σταθῶ σέ πέντε σημεῖα :

α) "...Οἱ ἐν πτώσει ζῶντες καί πληθυνόμενοι ἄνθρωποι ἐλησμόνησαν ἤ διεστρέβλωσαν τήν δοξολογικήν μετά τοῦ Θεοῦ σχέσιν. Ὁ Θεός ὅμως φιλανθρώπως φερόμενος καί ἐξ ἀπείρου ἀγάπης κινούμενος κατεργάζεται τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων χρησιμοποιῶν πρός τόν σκοπόν αὐτόν τήν ψαλμωδίαν ( εἴτε μέσῳ τῆς φυσικῆς εἴτε μέσῳ τῆς ὑπερφυσικῆς θείας ἀποκαλύψεως ) , ὡς μέσον ἐπανασυνδέσεως τῶν ἀνθρώπων μετ'Αὐτοῦ , ἀνάλογον μάλιστα τῆς πνευματικῆς αὐτῶν καταστάσεως καί δεκτικότητος. Προκύπτει ἑπομένως διάφορος ψαλμωδία εἰς τούς ἐντός καί ἐκτός τῆς θ.ὑπερφυσικῆς Ἀποκαλύψεως ζῶντας ἀνθρώπους καί ὅπως δήποτε οὐχί ἡ αὐτή τῆς προπτωτικῆς καταστάσεως, περί τῆς ὁποίας δέν γνωρίζομεν λεπτομερείας...".

β)"...Μέσῳ τῆς τοιαύτης ψαλμωδίας καλλιεργεῖται ἡ μεσσιανική ἀντίληψις καί ἡ ἐλπίς τῆς σωτηρίας. Κηρύσσεται ἡ περί τοῦ ἑνός Θεοῦ διδασκαλία , ἡ ἐξ Αὐτοῦ ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία τοῦ κόσμου καί δή τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ πτῶσις αὐτοῦ , ἡ παντοδυναμία , ἡ πρόνοια , ἡ δικαιοσύνη , ἡ ἁγιότης , ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ...Δίδεται , ἐν ἄλλοις λόγοις,... ἡ ἀναγκαία δογματικοηθικἠ διδασκαλία ..."

γ)..."Ὁ φωνητικός τρόπος ψαλμωδίας , τόν ὁποῖον αὐτός ὁ Κύριος καί οἱ μαθηταί του χρησιμοποιοῦν κατά τό ν Μυστικόν Δεῖπνον καί ἐμμέσως καθιεροῦν , ἀνταποκρίνεται πλήρως εἰς τόν "πνευματικόν"καί "λογικόν"χαρακτῆρα τῆς χριστιανικῆς λατρείας,...

...Ἡ ἐν τῇ χριστιανικῇ λατρείᾳ διατήρησις τῆς φωνητικῆς ψαλμῳδίας ἔχει βαθυτάτην θεολογικήν σημασίαν καί δέν ἀποτελεῖ λεπτομέρειάν τινα λατρευτικῆς προτιμήσεως , οὔτε ὀπισθοδρομικήν στάσιν ἔναντι τῆς ἐξελίξεως τῆς μουσικῆς τέχνης....

...Ἡ φωνητική ψαλμῳδία ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητον λειτουργικήν παράδοσιν τῆς Ἀποστολικῆς ἐποχῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἔπειτα ἀξιοποιεῖται δι'αὐτῆς κατά τόν καλύτερον τρόπον αὐτός οὗτος ὁ ἄνθρωπος (δι'ὅν Χριστός ἀπέθανε) καί δή ἡ φωνή αὐτοῦ. ...

...Τά στοιχεῖα τῆς φωνητικῆς ψαλμωδίας (ὁ λόγος , τό μέλος καί ὁ ρυθμός),  δέν εἶναι ὑλικά , ἀλλά πνευματώδη καί μυστηριώδη παράγωγα τῶν ἁρμονικῶν ψυχοσωματικῶν λειτουργιῶν τοῦ ἀνθρώπου...".

δ)...Ὁ ἀνθρώπινος λόγος εἶναι πρόσκαιρος καί "ἀνυπόστατος", κατ'ἀντιστοιχίαν τῆς θνητότητος τοῦ ἀνθρώπου. Ἀντιθέτως , ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι αἰώνιος , ὡς καί ὁ Θεός.

" Ἐπειδή γάρ ἡ ἡμετέρα φύσις ἐπίκηρός ἐστι καί εὐδιάλυτος, διά τοῦτο καί ὁ λόγος ἡμῶν ἐστιν ἀνυπόστατος". Ὁ Θεός ὅμως "ἔχει τόν ἑαυτοῦ λόγον ἐξ αὐτοῦ γεννώμενον, οὐ κατά τόν ἡμέτερον λόγον ἀνυπόστατον καί εἰς ἀέρα χεόμενον, ἀλλ'ἐνυπόστατον, ζῶντα, τέλειον, οὐκ ἔξω αὐτοῦ χωροῦντα, ἀλλ'ἐν αὐτῷ ἀεί ὄντα".

( γ. ω. Δαμασκηνο)

γ. ωννης Χρυσστομος διδσκει τι "σπερ γρ λγος μς π τς ψυχς μου γεννται , οτω κα Υἱός π το Πατρς τχθη". " Χριστς , κατ τατα, εναι πρωττυπον τς το νθρπου δημιουργας"....

..."Πρα τν χριστολογικν πατερικν συσχετσεων τν ψυχοσωματικν λειτουργιν , σμφωνα μ τνγ. Γρηγριο Νσση νος  παρομοιζεται δι τινος μπερου μν,λλ'φνου μουσικο ,ν α σωματικα ασθσεις, δι'ν ξωτερικεονται τς διανοας α παρορμσεις, παρομοιζονται δι τν πολυειδν μουσικν ργνων"....

ε)...Σύμφωνα μέ τόν Ἀντ. Ἀλυγιζάκη "Τό περιεχόμενο τῆς κοσμικοποιημένης πολυφωνικῆς λειτουργικῆς μουσικῆς τῆς Δύσεως δέν εἶναι ὁ Θεός ἀλλά ὁ ἄνθρωπος"....

...Σύμφωνα μέ τόν π. Γεώργιο Μεταλληνό "ὁ θεολογικός λόγος τῆς λατρείας ἔχει τήν δική του ἱστορική σάρκα-ἔνδυμα, τή λατρευτική μουσική , πού δένεται ἀναπόσπαστα μαζί του ,ὅπως ὁ Θεῖος Λόγος μέ τήν σάρκωσή του ἔλαβε ἀνθρώπινη σάρκα ἀπό τήν Παναγία Παρθένο".

Ὕστερα ἀπό αὐτήν τήν ἐλάχιστη γεύση ἄς ἀφήσουμε τόν ἀναγνώστη νά ἀπολαύσει διά μέσῳ αὐτῆς τῆς διατριβῆς τό ὕψος , τό πλάτος καί τό βάθος τῆς θεοπνεύστου ψαλμωδίας.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...