ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Ἐπιστολή-παρέμβαση γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη σέ ὅλους τούς ἀρχιερεῖς καί τούς βουλευτές ἀπό τά Συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης.

25 synergazomena somateia1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Άρ. Πρωτ.: 311/Φ.3

Κύριε /α Βουλευτά,

Ή παρούσα επιστολή των Ορθοδόξων Χριστιανικών Σωματείων τής Θεσσαλονίκης είναι αποτύπωση τής αγωνίας μας, καθώς βλέπουμε γιά άλλη μιά φορά, νά επιχειρεί ή κυβέρνηση νά επιβάλει στόν λαό μας τήν ήλεκτρονική «Κάρτα τού Πολίτη».
Πράγματι, μιά από τίς πρώτες ενέργειες τής νέας κυβέρνησης, πού προέκυψε από τίς εκλογές τής 25ης Ιανουαρίου, ήταν καί ή δρομολόγηση τής «Κάρτας τού Πολίτη» (ΚτΠ).

Εντύπωση κάνει ή ξαφνική καί αναιτιολόγητη αλλαγή πλεύσης τού νέου Πρωθυπουργού κ. Άλέξη Τσίπρα, ό οποίος σέ σχετική ερώτηση στή Βουλή τών Ελλήνων στίς 26.11.2010, από κοινού μέ τήν βουλευτή κ. Ήρώ Διώτη, εξέφραζε τήν ξεκάθαρη αντίθεσή του στήν ΚτΠ, πού προωθούσε ή τότε κυβέρνηση τού κ. Γιώργου Παπανδρέου. Ο κ. Άλέξης Τσίπρας χαρακτήριζε τότε τήν ΚτΠ ώς ανασφαλή γιά τά ευαίσθητα προ¬σωπικά δεδομένα των πολιτών καί δυνάμει επικίνδυνη γιά τίς προσωπικές ελευθερίες. Εντύπωση επίσης κάνει τό γεγονός δτι ή νέα κυβέρνηση εισάγει τή ρύθμιση γιά τήν Κάρτα σέ άσχετο νομοσχέδιο.

Έντονους προβληματισμούς δημιουργεί τό γεγονός δτι γιά τή δημόσια διαβούλευση επί ενός μέτρου (ΚτΠ), πού συνάντησε στό παρελθόν τήν καθολική αντίδραση τών πολιτών, ή κυβέρνηση εδωσε περιθώριο μόνο μιας εβδομάδος (18-24 Μαρτίου 2015). Πρός τί ή τόσο μεγάλη βιασύνη γιά τήν προώθηση τής Κάρτας; Άπό τά 1661 δημοσιευμένα σχόλια στή δημόσια διαβούλευση, ενα ποσοστό πάνω άπό 98% ήταν άρνητικά γιά τήν Κάρτα! Παρ' δλα αύτά ό αρμόδιος ύπουργός συνεχίζει τήν προώθηση τής ΚτΠ σάν νά μή συμβαίνει τίποτε!

Μέ τήν Κάρτα αύτή, γιά πρώτη φορά, γίνεται διασύνδεση άρχείων από δημόσιους καί ιδιωτικούς φορείς καί συνεπώς ανοίγει ό δρόμος γιά σφαιρικό ήλεκτρονικό φακέλωμα τών πολιτών. Γιά πρώτη φορά μέ τό νομοσχέδιο, πού τόσο βιαστικά είσάγεται, ή άσκηση συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τού πολίτη, ατομικών καί πολιτικών, θά έξαρτάται πλέον άπό τήν παραλαβή ή οχι μιάς Κάρτας.

Ο τρόπος μέ τόν οποίο προωθείται τό νομοσχέδιο πάσχει σέ πολλά σημεία. Ένα από τά πλέον επικίνδυνα είναι δτι δίδεται εξουσιοδότηση («λευκή επιταγή») στόν αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο νά ρυθμίζει ό 'ίδιος, παρακάμπτοντας τή Βουλή, τά «ειδικότερα τεχνικά καί λεπτομερειακά ζητήματα» τής Κάρτας. Όμως αυτά άκριβώς είναι ή ουσία τής Κάρτας.

Δύο λόγοι προβάλλονται γιά τήν προώθηση τής ΚτΠ: Ή πάταξη τής γραφειοκρατίας καί ή καταπολέμηση τής φτώχειας. Καί τά δύο δμως είναι προφάσεις. Καί τούτο διότι ή πάταξη τής γραφειοκρατίας μπορεί καί πρέπει νά γίνει, χωρίς δμως τό όλοκληρωτικό ήλεκτρονικό φακέλωμα. Ή άντιμετώπιση άπό τήν άλλη πλευρά τής φτώχειας, στήν όποία όδηγήθηκε ό ελληνικός λαός, μπορεί καί πρέπει νά γίνει μέ άλλους πιό άπλούς καί άποτελεσματικούς τρόπους, δπως π.χ. ή κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό τού δικαιούχου τού χρηματικού ποσού, πού τού άναλογεί. Είναι άνέντιμο καί άνήθικο νά εκβιάζονται οί φτωχοί συμπολίτες μας μέ τό δίλημμα: ή Κάρτα ή πείνα. Αύτό καί μόνο φανερώνει τήν πονηρία τής μεθοδεύσεως.

Κύριε /α Βουλευτά,

Στό διαδίκτυο καί σέ έντυπα έχουν γραφεί, τά τελευταία τριάντα (30) χρόνια, πάμπολλα καί τεκμηριωμένα κείμενα γιά τό έλλειμμα δημοκρατίας άλλά καί άσφάλειας τών ήλεκτρονικών καρτών-ταυτοτήτων.

Είναι άνεπίτρεπτο γιά τήν ποιότητα τής δημοκρατίας, πού θέλουμε νά έχουμε, νά είναι άναγκασμένος ό πολίτης νά φέρει επάνω του μιά «έξυπνη» κάρτα μέ προσωπικά του στοιχεία, στά όποία δμως ό ίδιος δέν θά έχει πρόσβαση.

Ή Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, άπευθυνομένη «Πρός τόν εύσεβή Ορθόδοξον Ελληνικόν Λαόν» μέ τήν ύπάριθμ. 2641/1998 βαρυσήμαντο εγκύκλιό της, συνδέει τήν έναρξη τότε τής Συμφωνίας Σένγκεν μέ τίς ήλεκτρονικές ταυτότητες, καί επισημαίνει μεταξύ άλλων «τήν βάσιμη υποψία, ότι δι' αυτής έπιχειρεϊται ή επιβολή ολοκληρωτικού συστήματος ελέγχου επί τής ιδιωτικής ζωής, πού προσβάλλει τό ανθρώπινο πρόσωπο».

Ή Ιερά Κοινότης τού «Αγίου Όρους στήν επί τού θέματος αύτού Ανακοίνωσή της τής 22.4/5.5.2011 τονίζει: «Επειδή τό σύστημα αύτό [τής «Κάρτας τού Πολίτη»] έχει τήν δυνατότητα νά μετεξελίσσεται εύκολα, θεωρούμε δτι είναι ορατός ο κίνδυνος γιά τούς Χριστιανούς νά παραβιάζεται ή ελευθερία τής θρησκευτικής τους συνειδήσεως, στερώντας τους τήν δυνατότητα νά όμολογούν ελεύθερα τήν πίστι τους καί νά κηρύσσουν τό Εύαγγέλιο τού Χριστού. Επειδή μάλιστα ή εξουσία χρήσεως τού συστήματος αύτού παραδίδεται σέ φορείς άκαθόριστους ώς πρός τόν δημόσιο ή ιδιωτικό τους χαρακτήρα καί τούς δίδεται ή εύχέρεια νά προσθαφαιρεθούν στήν Κάρτα δεδομένα, ύπάρχει τό εν¬δεχόμενο άκόμη καί τής άνεπίγνωστης εκ μέρους τών πιστών χρήσεως άντιχριστιανικών συμβόλων».

Υπάρχει, λοιπόν, ό κίνδυνος δυσμενούς μεταχειρίσεως πολιτών μέ βάση τά εύαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα άπό τόν χώρο τών θρησκευτικών, πολιτικών καί άλλων πεποιθήσεών τους, δπως καί άπό τόν χώρο τής έργασίας ή τής ύγείας των. Σχεδόν έκατό χιλιάδες (98.153) συμπολίτες μας έχουν δηλώσει ενυπογράφως δτι γιά λόγους συνειδήσεως δέν θά παραλάβουν τήν «Κάρτα τού Πολίτη» (βλ. orthros.eu). Στήν Αγγλία 11.000 υπογραφές πολιτών στάθηκαν αρκετές γιά νά ματαιωθεί η εκεί προώθηση τής «Κάρτας του Πολίτη» τό έτος 2011. Εδώ;

Είναι άπειρα τά παραδείγματα χάκερς πού «σπάζουν» ιστοσελίδες, άκόμη καί του Αμερικανικού Υπουργείου Αμυνας ή κλέβουν άπό Τράπεζες εκατοντάδες εκατομμύρια εύρώ, χωρίς νά εντοπίζονται. Είναι κοινός τόπος δτι δέν ύπάρχει άσφάλεια στό διαδίκτυο. Γιατί λοιπόν αύτή η εμμονή σέ ένα μέτρο πού «μπάζει άπό παντού»;

Οί αλλεπάλληλες αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, άλλά καί άλλων Εκκλησιών, δπως τής Ρωσσίας καί τής Ρουμανίας γι'αύτό τό θέμα, έχουν επισημάνει τούς κινδύνους γιά τίς ελευθερίες τών πολιτών άλλά καί γιά τήν θεόσδοτη ελευθερία τού άνθρωπίνου προσώπου. Οί άποφάσεις αύτές ισχύουν καί σήμερα. Μάλιστα ή άρνησή μας νά μπούμε στήν περιπέτεια παραλαβής τής Κάρτας θά πρέπει νά είναι πιό έντονη σήμερα, άφού καί τό κυοφορούμενο σύστημα ολοκληρωτικού ελέγχου τών πάντων θεριεύει μέρα μέ τήν ήμέρα.

Ή Ιερά Κοινότης τού Αγίου Όρους μέ διαδοχικές Ανακοινώσεις της έχει ταχθεί εναντίον τής ΚτΠ. Στήν τελευταία Ανακοίνωσή της γιά τό θέμα αύτό (16.3.2015) επαναλαμβάνει τήν πάγια θέση της εναντίον τής Κάρτας, καλεί τήν κυβέρνηση νά άποσύρει τό νομοσχέδιο καί συνιστά στούς πολίτες νά μήν παραλάβουν τήν Κάρτα.

'Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στό χειρόγραφο (γιά νά μήν άλλοιωθεί) κείμενό του μέ τίτλο «Σημεία τών καιρών» τό λέγει μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο: «Πίσω λοιπόν άπό τό τέλειο σύστημα "κάρτας εξυπηρετήσεως", άσφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται ή παγκόσμια δικτατορία, ή σκλαβιά τού Αντιχρίστου» (Λόγοι τ. Β, σ. 192).

Κύριε /α Βουλευτά,

Γνωρίζοντας τήν εύαισθησία σας σχετικά μέ τά θέματα πού άναπτύσσουμε παραπάνω, παρακαλούμε νά παρέμβετε άποφασιστικά, ώστε νά άποσυρθεί ή είσαγόμενη ρύθμιση γιά τήν Κάρτα τού Πολίτη. Νά είσθε βέβαιος δτι κατ' αύτόν τόν τρόπο ύπηρετείτε τόν ίερό σκοπό τής ύπεράσπισης τής ελευθερίας τού πολίτη καί τών δημοκρατικών του δικαιωμάτων.

Μέ τιμή

Τά Συνεργαζόμενα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία τής Θεσσαλονίκης:

 • 01. «Ενωμένη Ρωμηοσύνη» Κέντρον Ένότητος καί Μελέτης-Προβολής τών Άξιων μας.
 • 02. «Παρακαταθήκη» Πανελλήνιος Σύνδεσμος γιά τήν Ελληνορθόδοξη Παράδοση.
 • 03. 'Ορθόδοξος Αδελφότης «Ή Όσία Ξένη».
 • 04. Ορθόδοξος Αδελφότης «Ή Αγία Φοίβη».
 • 05. Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων «Οί Άγιοι Πάντες».
 • 06. 'Ένωση προσώπων «'Όσιος Φιλόθεος».
 • 07. Σ.Φ.Ε.Β.Α. (Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα).
 • 08. ΠΑ.ΣΥ.Β.Α (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοΰ Αγώνα).
 • 09. Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών.
 • 10. Ελληνορθόδοξος Σύνδεσμος «Παναγιόφιλοι».
 • 11. Όμιλος Φίλων Αγίου Όρους «Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης».
 • 12. Χριστιανική Ένωσις Γονέων Θεσσαλονίκης.
 • 13. Σύλλογος «Ό Απόστολος Παύλος».
 • 14. Φιλανθρωπικό Σωματείο «Μέριμνα των πτωχών».
 • 15. Πρωτοβουλία Πολιτών γιάτήν Πνευματική Ελευθερία.
 • 16. Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ελλάδος.
 • 17. Ορθόδοξος Χριστιανική Αδελφότης «Αγάπη Χριστού».
 • 18. Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ένωση Χριστιανική Αγωγή).
 • 19. Σύλλογος 'Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ό Μέγας Βασίλειος».
 • 20. Τομέας Επιστημόνων «Μεγάλου Βασιλείου».
 • 21. Πολιτιστικός Σύλλογος «Εθνεγερσία».
 • 22. 'Ορθόδοξος Χριστιανική Αδελφότης «Ή Άπολύτρωσις».
 • 23. 'Ορθόδοξη Αδελφότητα «Χριστιανική Ελπίς».
 • 24. 'Ορθόδοξος Χριστιανική Αδελφότης «Ή Θεοτόκος».
 • 25. Όρθόδοξος Ιεραποστολικός Σύνδεσμος Άγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου.

Διεύθυνση επικοινωνίας των Συνεργαζομένων Σωματείων.
Μοναστηρίου 225, 54628 Μενεμένη Τηλ.: 2310 552207 • Fax: 2310 552209 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...