ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Ἡ ἀναπνοή «ἀποτύπωμα» τοῦ κάθε ἀνθρώπου

Διαβάζουμε στό ID-ONT Blogstpot:
Νά κάτι πού φτιάχνεται γιά τό καλό μας, ἀλλά δέν ὑπάρχει περίπτωση νά μήν χρησιμοποιηθεῖ καί γιά τό κακό μας: Ἀνιχνευτές ἀναπνοῆς θά μποροῦν νά καταγράφουν τούς διερχόμενους μέ βάση τήν ...ἀναπνοή! Ἄλλωστε σύμφωνα μέ τό Ἑλβετικό Ἰνστιτοῦτο ἡ ἀναπνοή συνιστᾶ βιομετρικό στοιχεῖο.

 AnapnoiID


 

TO BHMA: Χημικές οὐσίες πού περιέχονται στήν ἀνάσα τοῦ κάθε ἀνθρώπου φαίνεται ὅτι ἀποτελοῦν τό μοναδικό «ἀποτύπωμά» του, ἀναφέρουν ἐρευνητές τοῦ Ἑλβετικοῦ Ὁμοσπονδιακού Ἰνστιτούτου Τεχνολογίας στή Ζυρίχη. Αὐτοί οἱ «μεταβολίτες» ἀποτελοῦν τά ὑποπροϊόντα τῆς χημείας τοῦ σώματος, ὡστόσο ἡ μοναδικότητά τους δέν εἶχε ἀποδειχθεῖ ὦς σήμερα.

Χρήσιμο ἐργαλεῖο γιά τή διάγνωση ἀσθενειῶν.

Μέ μελέτη τους στήν ἐπιθεώρηση «PloS ONE» οἱ ἐπιστήμονες ἀπό τή Ζυρίχη ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἀναπνοή μας μπορεῖ νά εἶναι ἐξίσου χρήσιμη στή διάγνωση ἀσθενειῶν μέ τό αἷμα ἤ τά οὔρα μας. Μάλιστα, ὄπως λένε, μέ δεδομένο ὅτι ἕνα τέστ ἀναπνοῆς εἶναι μή παρεμβατικό καί δίνει ἄμεσα ἀποτελέσματα, θά μποροῦσε νά ἀποδειχθεῖ ἀκόμη πιό βολικό σέ περιπτώσεις ὄπως ἡ χορήγηση ἀναισθησίας ἤ ὁ ἔλεγχος γιά ντόπινκ.

«Δέν καταλαβαίνω γιά ποιόν λόγο ἡ ἀνθρώπινη ἀναπνοή δέν ἀποτελεῖ ἤδη ἕνα εὐρέως χρησιμοποιούμενο μέσο ἰατρικῆς διάγνωσης» ἀνέφερε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς μελέτης καθηγητής Ρενάτο Τσενόμπι στό βρετανικό εἰδησεογραφικό πρακτορεῖο BBC καί προσέθεσε: «Στήν παραδοσιακή κινεζική ἰατρική, οἱ γιατροί ἐλέγχουν τόν σφυγμό, κοιτοῦν τή γλώσσα καί μυρίζουν τήν ἀνάσα τῶν ἀσθενῶν. Ὑπάρχουν ἐπίσης ἐκπαιδευμένα σκυλιά τά ὁποῖα μποροῦν νά μυρίσουν στήν ἀναπνοή τόν καρκίνο μέ ἀρκετά καλά ἀποτελέσματα – ὡστόσο οἱ σκύλοι δέν μποροῦν νά μᾶς ποῦν ποιά ἀκριβῶς εἶναι τά 'συστατικά' τῆς ἀναπνοῆς».

Προηγούμενες μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι ὁ ἀκριβής τύπος βακτηρίων πού εὐθύνονται γιά λοιμώξεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος ἤ ἀκόμη καί ὁ καρκίνος τοῦ στομάχου μποροῦν νά ἐντοπιστοῦν στήν ἀναπνοή.

Ἡ σταθερή «ὑπογραφή».

Ἐκεῖνο πού ἔμενε νά ἀποδειχθεῖ ἦταν ἄν οἱ τά μεταβολικά ὑποπροϊόντα τῆς ἀναπνοῆς ἐμφάνιζαν διαφορές μεταξύ ἀνθρώπων, ἄν ἦταν μοναδικά γιά τό κάθε ἄτομο, ὥστε νά μπορέσουν νά ἀποτελέσουν διαγνωστικό δείκτη, ἕνα «ἀποτύπωμα» τοῦ καθενός μας. «Ἦταν σημαντικό νά ἀποδειχθεῖ ἄν ὑπάρχει ἕνα μοναδικό σῆμα, σταθερό στόν χρόνο γιά τό κάθε ἄτομο» σημείωσε ὁ καθηγητής Τσενόμπι. «Ἄν τό σῆμα αὐτό ἄλλαζε μέσα στήν ἡμέρα ἤ ἄν ἄλλαζε σέ περίπτωση πού τό ἄτομο ἔπινε καφέ ἤ κάπνιζε ἕνα τσιγάρο, τότε δέν θά εἶχε διαγνωστική ἀξία».

Ἡ ἐρευνητική ὁμάδα ἀπό τή Ζυρίχη ἔλαβε δείγματα τῆς ἐκπνοῆς 11 ἐθελοντῶν σέ τέσσερις διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα στήν ἡμέρα καί ἐπί ἐννέα ἡμέρες. Τά δείγματα αὐτά ἀναλύθηκαν σέ ἕναν φασματοσκόπο μάζας – μία συσκευή ἡ ὁποία μετρᾶ ἀποτελεσματικά τίς μάζες ὅλων τῶν χημικῶν συστατικῶν της ἀναπνοῆς.

Ὁρισμένα συστατικά, ὄπως ὁ ἀτμός τοῦ νεροῦ ἤ τό διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα, ἦταν τά ἴδια σέ ὅλους τους συμμετέχοντες, ὡστόσο ἐκεῖνα πού διέφεραν ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν μοναδικά γιά τό κάθε ἄτομο – καί τό σημαντικότερο παρέμεναν ἴδια καθ'ὅλη τη διάρκεια τῶν πειραμάτων.

Τά διαφορετικά μοναδικά μοτίβα.

Σέ προηγούμενη μελέτη τους πού δημοσιεύθηκε στό ἐπιστημονικό ἔντυπο «Chemical Communications» οἱ ἴδιοι ἐπιστήμονες εἶχαν ἀναλύσει τήν ἀναπνοή ἑνός ἀπό τά μέλη τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδας. Ὄπως εἶδαν στήν ἀναπνοή τοῦ συγκεκριμένου ἀτόμου ἐμφανιζόταν ἕνα διαφορετικό μοτίβο σέ ὅ,τι ἀφοροῦσε τή μάζα χημικῶν οὐσιῶν τό ὁποῖο φάνηκε νά συνδέεται μέ τά φάρμακα γιά τήν ἐπιληψία πού λάμβανε ὁ ἐπιστήμονας. Ὅταν μελετήθηκαν καί ἄλλοι ἀσθενεῖς πού λάμβαναν τά ἴδια φάρμακα παρατηρήθηκε ἀκριβῶς τό ἴδιο μοτίβο.

Πρός μή παρεμβατικό τέστ μέ ποικίλες ἐφαρμογές.

Μέ βάση αὐτή τή νέα γνώση ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά ἕνα μή παρεμβατικό τέστ τό ὁποῖο θά μπορεῖ νά ἔχει διάφορες ἐφαρμογές. Θά καθίσταται δυνατό γιά παράδειγμα μέ ἕνα δεῖγμα τῆς ἀναπνοῆς νά προσδιορίζεται ἡ ἀκριβής δόση ἀναισθησίας πού χρειάζεται ἕνα ἄτομο πρίν τό χειρουργεῖο καθώς καί νά ἐλέγχονται οἱ ἀθλητές ἀμέσως πρίν τόν ἀγώνα σχετικά μέ τό ἄν ἔχουν ντοπαριστεῖ. Τελικῶς θά ὁδηγηθοῦμε στήν ἐξατομικευμένη ἰατρική ἡ ὁποία θά βασίζεται στή χημική «ὑπογραφή» τοῦ κάθε ὀργανισμοῦ.

Ὁ ἐξοπλισμός ἐλέγχου ὁ ὁποῖος αὐτή τή στιγμή εἶναι τεράστιος σέ διαστάσεις ἀναμένεται νά γίνει μικρότερος – γιά τήν ἀκρίβεια φορητός.

Πρός τό παρόν ἡ ἐρευνητική ὁμάδα συνεργάζεται μέ πνευμονολόγους προκειμένου νά ἀνιχνεύσει τίς μοναδικές «ὑπογραφές» ἀναπνευστικῶν νόσων ὄπως τό ἄσθμα καί ὁ καρκίνος στήν ἀναπνοή.

ΠΗΓΕΣ: [ID-ONT, TO BHMA]
http://www.tovima.gr/science/medicine-biology/article/?aid=506036

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...