ΗΜΕΡΙΔΑ 24-ΣΕΠ-2023: «Ἠλεκτρονική ταυτότητα: ἡ πιό κομβική «διευκόλυνσή» μας πρός τό ἀντίχριστο σφρά

  Estia ID poster

Ἡ Ἡμερίδα τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες εἶναι ἡμερίδα μόνο ἐνημερώσεως καὶ προβληματισμοῦ γιὰ τό θέμα τῶν νέων ταυτοτήτων ἀπό θεολογικῆς, νομικῆς καί ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς καὶ δὲν προβλέπεται ἀπό τό Πρόγραμμα καμιὰ ἄλλη ἐκδήλωση.
Παρακαλοῦμε αὐτό νά γίνει σεβαστό ἀπό τούς συμμετέχοντες στὴν ἡμερίδα.

 

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν γιὰ τὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΚΑΙ   ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Επιστολή    Fylladio 1stPage

Αἰτιολόγηση γονέων γιά τή μή συμμετοχή τῶν παιδιῶν του σέ νεοεποχήτικη δραστηριότητα Νηπιαγωγείου

PaidiaἘτέθη στήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ἀπαντητική ἐπιστολή γονέων παιδιῶν νηπιαγωγείου τῶν Ἀθηνῶν πρός τή διεύθυνση τοῦ ἐν λόγῳ νηπιαγωγείου, σχετικά μέ τήν ἄδεια γιά συμμετοχή τῶν παιδιῶν τους σέ δράσεις μίας ὀργάνωσης, αὐτοαποκαλούμενης «χοροεργαστήριο σπόρων – Μυκήλιο», ἡ ὁποία προωθεῖ ἀνατολικές δοξασίες καὶ τεχνικές γιόγκα καὶ ρέικι. Ἐφιστοῦμε τήν προσοχή στούς χριστιανούς γονεῖς νά ἐλέγχουν ἐξονυχιστικά τά προγράμματα πού καλοῦνται νά συμμετέχουν τά παιδιά τους καὶ νά μήν παρέχουν ἄδεια χωρίς νά εἶναι βέβαιοι ὅτι τά προγράμματα καὶ οἱ δράσεις δέν συγκρούονται μέ τή θρησκευτική τους συνείδηση. Πρωτίστως ὑπεύθυνοι καὶ κατά τό Νόμο, ἀλλά καὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γιά τή χριστιανική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους, εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς. Γιά αὐτό συγχαίρουμε τούς συγγραφεῖς τῆς παρακάτω ἐπιστολῆς γιά τήν ὀρθή ἐπαγρύπνισή τους. Εὐχόμαστε ὁ Κύριος νά εὐλογεῖ τήν οἰκογένειά τους καὶ νά τή θωρακίζει ἀπό κάθε νεοεποχήτικη παγίδα.

Καλοῦμε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, στό ὁποῖο κοινοποιοῦμε τήν ἐπιστολή, νά αὐστηροποιήσει τά κριτήρια καὶ νά ἐλέγχει πιό ἐπισταμένα τίς δράσεις στίς ὁποῖες παρέχει ἄδεια γιά συνεργασία μέ τίς ἐκπαιδευτικές μονάδες, σεβόμενο τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις τῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι κατά τεκμήριο στήν Ἑλλάδα εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Γιά εὐνόητους λόγους, ἀποκρύπτονται τά ὀνόματα τῶν γονέων καὶ τῶν νηπίων (τά ὁποία βρίσκονται στή διάθεση τῆς ΕΠΜ).

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή:

Ἀθήνα 09/11/2022

Ἀξιότιμη κά διευθύντρια

   Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συνεργασίας τοῦ  …νηπιαγωγείου καὶ τοῦ «Χοροεργαστηρίου σπόρων - Μυκήλιο» ἀναγκαζόμαστε πλέον νά σᾶς καταθέσουμε ἐγγράφως τίς ἀπόψεις – ἐνστάσεις μας σχετικά μέ τίς δράσεις τοῦ ἐν λόγῳ «ἐργαστηρίου», μέ σκοπό νά σᾶς ἐνημερώσουμε γιά κάποια σημαντικά πράγματα σχετικά μέ τό Μυκήλιο, τά ὁποία πιθανόν καὶ ἐσεῖς νά ἀγνοεῖτε.

   Ἀρχικά σας εὐχαριστῶ γιά τή γρήγορη ἀνταπόκριση στό αἴτημά μας γιά πρόσθετες πληροφορίες σχετικά μέ τά ἄτομα καὶ τίς δράσεις τοῦ ἀνωτέρου «ἐργαστηρίου». Οἱ πληροφορίες αὐτές μας βοήθησαν νά ξεδιαλύνουμε ἀπορίες, ἀνησυχίες καὶ ἀμφιβολίες σχετικά μέ τίς δράσεις τοῦ ἐν λόγῳ «ἐργαστηρίου» ὥστε νά κατασταλάξουμε στήν ἀπόφασή μας γιά τή μή συναίνεση γιά συμμετοχή τῶν παιδιῶν μας (………………….) στίς δράσεις αὐτές.

   Συγκεκριμένα τό «ἐργαστήριο» αὐτό καὶ οἱ διδάσκοντες - προωθητές τῶν ἰδεῶν του, μέ ἕναν ὄμορφο ἀλλά σίγουρα ὄχι εὐθύ τρόπο προετοιμάζουν τό ἔδαφος γιά νά προπαγανδίσουν καὶ νά προσηλυτίσουν μικρά παιδιά, στίς ἀνατολικές φιλοσοφίες καὶ δοξασίες (πχ γιόγκα, ρείκι κλπ), δηλαδή νά διεισδύσουν στή θρησκευτική τους συνείδηση μέ σκοπό τή μεταβολή της. Αὐτό φαίνεται ξεκάθαρα καὶ στά συνημμένα ἔγγραφα πού σας προσκομίζουμε. *(Δεῖτε ἀντίστοιχα λίνκ : https://mikilio.gr/about-us/ , https://mikilio.gr/team/gaia-liaskou/ ).

   Εἰδικότερα παίρνουν σάν ἀφετηρία  - σάν θέμα γιά «δράση» ἕνα ἀγαθό ἤ ἰδέα ἡ ὁποιοδήποτε ἄλλο, πάντα κοινό ἀποδεκτό, (πχ ἐδῶ σπόροι, καλλιέργεια, φύτρωμα κλπ

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τά παιδιά μας εἶναι βαπτισμένοι χριστιανοί Ὀρθόδοξοι καὶ συμμετέχουν ἐνεργά στή ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἔχοντας ἤδη ἀναπτύξει κατά τό μέτρο τῆς ἡλικίας τούς ὀρθόδοξη θρησκευτική συνείδηση, καὶ ὁποιαδήποτε ἀπόπειρα ἀπατηλῆς διείσδυσης σέ αὐτήν, στοιχειοθετεῖ τό ποινικό ἀδίκημα τοῦ ἀθέμιτου προσηλυτισμοῦ. Ἡ δέ ἑλληνική Νομολογία ἔχει ἀναγνωρίσει ὅτι ὑφίσταται θρησκευτική συνείδηση στά παιδιά καὶ ἑπομένως ἡ ἀπόπειρα μεταστροφῆς τῆς συνιστᾶ ἀθέμιτο προσηλυτισμό (ὈλΣτΕ 660/2018, 926/2018)

    Ἐπειδή ἀκόμα καὶ σήμερα τό Σύνταγμά μας (ἐπικρατοῦσα θρησκεία), οἱ νόμοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν Ἑλληνικῶν καὶ Εὐρωπαϊκῶν Δικαστηρίων, προστατεύουν τούς πολίτες ἀπό τόν ἀθέμιτο προσηλυτισμό – προπαγάνδα, καθώς καὶ ὁ σκοπός τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας σέ ὅλες τίς βαθμίδες νά παραδώσει Ἕλληνες πολίτες ἐλεύθερους καὶ καταρτισμένους, μέ τό αὐτεξούσιό τους (κάτι πού καταργεῖται μέσω τῶν φιλοσοφιῶν αὐτῶν), σᾶς ἐφιστοῦμε τήν προσοχή σας ὥστε νά μήν σᾶς καταλογιστοῦν τυχόν εὐθύνες πού ἀπορρέουν ἀπό τέτοιες συνεργασίες. Δεχόμαστε – γνωρίζουμε τήν πίεση πού μπορεῖ νά σᾶς ἔχει ἀσκηθεῖ – ἄν ἔχει γίνει – γιά τέτοιου εἴδους συνεργασίες, δικαιολογοῦμε ἀκόμα καὶ πιθανή ἄγνοια τῶν δεδομένων αὐτῶν. Ἄν ὅμως εἶναι δική σας ἐπιλογή, σᾶς θέτουμε πρό τῶν εὐθυνῶν σας, γιά ὅτι κακό προκύψει στίς μικρές ψυχές τῶν παιδιῶν μας.

   Ἐπιφυλασσόμεθα παντός νόμιμου δικαιώματός μας.

Μέ εἰλικρινῆ ἐκτίμηση καὶ καλῆ πρόθεση

Οἱ γονεῖς……………………………..

*Συνημμένα 2

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...