Νέα Ταυτότητα, Κάρτα του Πολίτη, ΑΜΚΑ,Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κάρτα συναλλαγῶν.

POSΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ

Πρίν ἀπό τριάντα χρόνια οἱ κυβερνήσεις διαφόρων προηγμένων κρατῶν προσπαθοῦσαν νά πείσουν τούς πολῖτες τους, ὅτι μεγάλη ἐξυπηρέτηση στή δημόσια καί στήν ἰδιωτική ζωή τους θά εἶχαν ἄν ὅλες οἱ συναλλαγές τους γίνονταν μέ ἠλεκτρονική ταυτότητα.

Πολλοί ὅμως δημοκρατικοί, ἀλλά καί χριστιανικοί φορεῖς ἀνθίσταντο παρουσιάζοντας τά δεινά μιᾶς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς πού δένει τούς ἀνθρώπους σέ μιά στυγνή καί παγκόσμια δικτατορία καί τούς ὁδηγεῖ στό σφράγισμα μέ τόν ἀριθμό τοῦ ἀντιχρίστου.

ἠλεκτρονική ταυτότητα πῆρε καί ἄλλες ὀνομασίες, ὅπως Κάρτα τοῦ Πολίτη ἐπί Γιώργου Παπανδρέου. Μέ τήν ἴδια ὀνομασία, Κάρτα Πολίτη, ἐμφανίστηκε στίς ἡμέρες ΣΥΡΙΖΑ. Ἐνῷ, ὅσο ἦταν ἀντιπολίτευση, συναγωνιζόταν μαζί μας τονίζοντας τά ἀρνητικά, τώρα τή θεωρεῖ σανίδα σωτηρίας γιά τούς φτωχούς πού θά ἐπιδοτοῦνται μέ ἀστεῖα ποσά διαβίωσης καί ἐνοικίου. Ἡ δημόσια διαβούλευση, μέ τό ἐπίπεδο τῶν ὑγιῶν καί ἀξιοπρεπῶν ἐπιχειρημάτων, τούς ἀνάγκασε νά τήν πάρουν πίσω.

Η ΑΧΡΗΜΑΤH ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Προσχηματική ἡ φοροδιαφυγή; Δηλαδή ἀλλοῦ πάει τό πράμα;

ProximatikotitaΗ ΑΧΡΗΜΑΤH ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Προσχηματική ἡ φοροδιαφυγή; Δηλαδή ἀλλοῦ πάει τό πράμα;

Πρόσχημα σημαίνει δικαιολογία, πρόφαση, γιά νά κάνω κάτι χειρότερο ἀπό αὐτό πού φαίνεται.

Ἄς ἀναλύσουμε ὅμως γιά τούς δυσκολόπιστους μέ ἀξιόπιστα ἐπιχειρήματα-παραδείγματα τί σημαίνει «Προσχηματικότητα τοῦ μέτρου».

Ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη, εἴτε μέ τήν Βαρουφάκια [1] εἴτε μέ τήν «Ἀχρήματη» μορφή της ἐπανῆλθε στό προσκήνιο ὡς ἄμεση προτεραιότητα τῆς κυβέρνησης καί συνδέθηκε ἀπό τήν πρώτη στιγμή μέ οἰκονομικά ὀφέλη, ἡ μέν πρώτη ἀπευθυνόμενη σέ μηδενικοῦ ἤ ἀπόλυτα χαμηλοῦ εἰσοδήματος Ἕλληνες, ἡ δέ σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως ἀφοῦ μέ τήν ἀποφυγή τῆς φοροδιαφυγῆς κερδίζουμε ὅλοι σάν κράτος.

Ἐπιστολή-παρέμβαση γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη σέ ὅλους τούς ἀρχιερεῖς καί τούς βουλευτές ἀπό τά Συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης.

25 synergazomena somateia1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Άρ. Πρωτ.: 311/Φ.3

Κύριε /α Βουλευτά,

Ή παρούσα επιστολή των Ορθοδόξων Χριστιανικών Σωματείων τής Θεσσαλονίκης είναι αποτύπωση τής αγωνίας μας, καθώς βλέπουμε γιά άλλη μιά φορά, νά επιχειρεί ή κυβέρνηση νά επιβάλει στόν λαό μας τήν ήλεκτρονική «Κάρτα τού Πολίτη».
Πράγματι, μιά από τίς πρώτες ενέργειες τής νέας κυβέρνησης, πού προέκυψε από τίς εκλογές τής 25ης Ιανουαρίου, ήταν καί ή δρομολόγηση τής «Κάρτας τού Πολίτη» (ΚτΠ).

Εντύπωση κάνει ή ξαφνική καί αναιτιολόγητη αλλαγή πλεύσης τού νέου Πρωθυπουργού κ. Άλέξη Τσίπρα, ό οποίος σέ σχετική ερώτηση στή Βουλή τών Ελλήνων στίς 26.11.2010, από κοινού μέ τήν βουλευτή κ. Ήρώ Διώτη, εξέφραζε τήν ξεκάθαρη αντίθεσή του στήν ΚτΠ, πού προωθούσε ή τότε κυβέρνηση τού κ. Γιώργου Παπανδρέου. Ο κ. Άλέξης Τσίπρας χαρακτήριζε τότε τήν ΚτΠ ώς ανασφαλή γιά τά ευαίσθητα προ¬σωπικά δεδομένα των πολιτών καί δυνάμει επικίνδυνη γιά τίς προσωπικές ελευθερίες. Εντύπωση επίσης κάνει τό γεγονός δτι ή νέα κυβέρνηση εισάγει τή ρύθμιση γιά τήν Κάρτα σέ άσχετο νομοσχέδιο.

Έντονους προβληματισμούς δημιουργεί τό γεγονός δτι γιά τή δημόσια διαβούλευση επί ενός μέτρου (ΚτΠ), πού συνάντησε στό παρελθόν τήν καθολική αντίδραση τών πολιτών, ή κυβέρνηση εδωσε περιθώριο μόνο μιας εβδομάδος (18-24 Μαρτίου 2015). Πρός τί ή τόσο μεγάλη βιασύνη γιά τήν προώθηση τής Κάρτας; Άπό τά 1661 δημοσιευμένα σχόλια στή δημόσια διαβούλευση, ενα ποσοστό πάνω άπό 98% ήταν άρνητικά γιά τήν Κάρτα! Παρ' δλα αύτά ό αρμόδιος ύπουργός συνεχίζει τήν προώθηση τής ΚτΠ σάν νά μή συμβαίνει τίποτε!

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο

EPM LOGO NEW

Μαρούσι 12-3-2015

Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Μακαριώτατε,

Εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τήν Δεξιάν Σας.

Ἡ παροῦσα κυβέρνηση τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν νομοθετικῶν καθηκόντων της θέλει νά τιμήσει ἤ νά τιμωρήσει τόν ἑλληνικό λαό, γιά τήν τιμή πού παρέσχε στό κόμμα του, φέρνοντας τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη (ΚτΠ);

Βέβαια ἡ συγκίνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ κατά τήν πρώτη ὁμιλία του στήν ἑλληνική Βουλή, μᾶς συνεκίνησε, ὅταν τόνισε τήν ἀξία τῆς μακραίωνης ἱστορίας μας, τοῦ ὑψηλοῦ διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς ὁλοζώντανης καί ἐκφραστικότατης γλώσσας μας.  Ἔκανε μάλιστα ἰδιαιτέρα ἐντύπωση, ὅταν ἰσχυρίστηκε ὅτι οὔτε λέξη δέν πρέπει νά χαθεῖ ἀπό τό πλουσιώτατο δυναμικό τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.  Πράγματι, χωρίς τήν εἰδοποιό συνύφανση τῆς ἱστορίας μας, τῆς γλώσσας μας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας μέ τή ζωο­ποιό δύναμη τῆς ὀρθοδόξου θείας Χάριτος,  δέν θά ἐπιζοῦσαν ἱστορία, γλῶσσα καί πολιτισμός μέχρι σήμερα, μετά ἀπό τόσους ἀπηνεῖς πολέμους καί διωγμούς ἀνά τούς αἰῶνες.