Ἱστορία τοῦ Ἀνθελληνισμοῦ (1453-1821)

κ. Μηνάογλου Χαραλάμπους

Δρ. Νεώτερης Ἱστορίας ΕΚΠΑ,Καθηγητής στό Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο.
[ἀπόσπασμα ὁμιλίας του στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου στίς 28/11/2016].

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν στά πλαίσια τῶν Φιλολογικῶν καί Θεολογικῶν μαθημάτων της διοργανώνει στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου (ἔναντι τῆς Αἰθούσης τῶν συνεδριάσεων τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου) και ὥρα 18.00 μ.μ. - 20.00 μ.μ. "σειρά διαλέξεων περί τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας".

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΕΠΜ «Ἱστορία τοῦ Ἀνθελληνισμοῦ (1453-1821)».

Ἀνθελληνισμός ὡς ἀντορθοδοξία σημαίνει ¨οἱ Ἕλληνες εἶναι αἱρετικοί ἐπειδή δέν ἀκολουθοῦν τόν πάπα¨. Οἱ αἱρετικοί δαιμονίζονται μέ τούς ἁγίους Πατέρες…

Ἡ ἄλλη ἔκφραση τοῦ ἀνθελληνισμοῦ εἶναι πώς ¨δέν ὑπάρχουν πλέον Ἕλληνες¨.

Ποιά ἡ σημασία τῆς ἀποδείξεως ὅτι ὑπάρχουν καί σήμερα Ἕλληνες;

Ἐδῶ βρίσκεται ἡ τρίτη διάσταση τοῦ ἀνθελληνισμοῦ πού σχετίζεται μέ τόν ψυχολογικό παράγοντα.

… Οἱ ἀνθέλληνες γνωρίζουν πώς οἱ Ἕλληνες εἶναι ὀρθόδοξοι· ἑπομένως ἀποτελοῦν ἕνα εἶδος ἐλέγχου τῆς Δύσεως καί γιά τήν ἀντορθοδοξία της καί ὡς πρός τήν πηγή τῆς κλασσικῆς φιλολογίας, ἐπειδή καί ἐδῶ οἱ Ἕλληνες κατέχουν τήν πρώτη θέση. Ἡ Δύση ὅμως θεωρεῖ δική της τήν ἀρχαιότητα, καί ὅτι ἐκείνη ἔχει τά θεμέλια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Προσπαθεῖ νά ἰδιοποιηθεῖ ἄλλον πολιτισμό, τόν ἑλληνικό, ἐπειδή οἱ ἴδιοι δέν ἔχουν κάτι νά δείξουν. Ἡ Δύση δέν ἔχει παρελθόν, ἀλλά ἰσχύ στό παρόν. Δέν ἦταν ντόπιοι γηγενεῖς Ρωμαῖοι οἱ σημερινοί Εὐρωπαῖοι. Ἦταν βάρβαροι πού κυριάρχησαν….

Ἡ ἄλλη ἄποψη πού κυκλοφορεῖ εἶναι ὅτι οἱ Βυζαντινοί δέν ὑπετάχθησαν στόν πάπα, γι᾿ αὐτό τιμωρήθηκαν μέ τήν ἅλωση….

…Οἱ ¨ἱστορίες Ἑλλήνων¨ πού κυκλοφοροῦν στήν Εὐρώπη ἔχουν ἕνα ὄνομα: ¨Ἱστορίες τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας¨ πού ἀναφέρονται στήν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Περιγράφουν ὅμως τούς Ἕλληνες ὡς ἡμιαγρίους, ἀπολίτιστους, πού ζοῦν σάν Τοῦρκοι, καί ἁπλῶς ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ….

…Ὁ ἀκρωτηριασμός τοῦ ἑλληνισμοῦ νοεῖται μέ δύο προτάσεις: 1) οἱ Μακεδόνες δέν ἦταν Ἕλληνες 2) οἱ Βυζαντινοί δέν ἦταν Ἕλληνες.
Ὁ ἐπιθετικός προσδιορισμός ¨βυζαντινή¨ γιά τήν ρωμαϊκή αὐτοκρατορία ἦταν ἐπινόηση· ἔτσι ὀνομάσθηκε τό κράτος συλλήβδην γιά την Ἀνατολή. Τόν ὅρο ¨ρωμαϊκή¨ τόν θέλουν οἱ Εὐρωπαῖοι γιά τόν ἑαυτό τους. Οἱ Βυζαντινοί, λένε, κατέλαβαν τούς Ἕλληνες. …

…Τό 1821 οἱ περισσότεροι Εὐρωπαῖοι προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι εἶναι φιλέλληνες. Πραγματικός σκοπός τους ὅμως ἦταν νά ἀποδεχθοῦμε τήν ἀγγλική κυριαρχία. ¨Πουλοῦσε¨ τότε τό νά λέγεσαι φιλέλληνας. Ταυτιζόταν μέ τόν φιλελεύθερο. Σήμερα π. χ. πουλάει νά λέγεται κάποιος φίλος τῶν προσφύγων, θεωρεῖται προοδευτικός. Ἐλάχιστοι εἶναι οἱ πραγματικοί φιλέλληνες….

…Ὁ στόχος τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 ἦταν ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Πόλης. Ὄχι ἡ μιά μικρή ἐλεύθερη Ἑλλάδα. Γι᾿ αὐτό ὁ Κολοκοτρώνης ἔλεγε ¨δυό χρόνια ὁμόνοια νά ᾿χαμε ἀκόμη θά παίρναμε τήν Πόλη¨…

…Πραγματική αἰτία τῆς Ἁλώσεως ἦταν ὁ Οἰκουμενισμός. (Ληστρική Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας, συμπροσευχές, συλλείτουργα). …

…Ὁ Τζώρτζ Κάνινγκ ἦταν στήν πραγματικότητα ἀνθελληνιστής. Ὑποστήριζε τήν ἐπανάσταση γιά νά μήν ἑνωθοῦμε μέ τήν Ρωσία. Ἐξασφάλιζε ἔτσι τήν ἐπικράτειά του στή Μεσόγειο….

…Ἡ κομμουνιστική Ρωσία μᾶς πρόδωσε· ὄχι ἡ ὀρθόδοξη Ρωσία.Ἔτσι οἱ Ρῶσοι ἀπεχώρησαν ἀπό τόν Πόντο….…Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις ἀπετέλεσε πολύ ἰδιαίτερη σπουδαία λόγια μορφή. Ἀνέλαβε τήν πνευματική καθοδήγηση τῆς Ρωσίας χωρίς νά ἐπηρεασθεῖ ἀπό τούς διαφωτιστές….Ὁ Ρήγας Φεραῖος εἶχε ἐπηρεασθεῖ ἀπό τήν Γαλλική Ἐπανάσταση, ἀλλά τουλάχιστον πέθανε σάν παλληκάρι γιά αὐτά πού πίστευε. Ὁ Κοραής ἔκρινε τήν ἐπανάσταση ἀπό τήν Γαλλία, ἐξ ἀποστάσεως καί ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς· πολέμησε ἐπίσης τόν Καποδίστρια….Ἡ φιλική Ἑταιρεία δέν εἶχε σχέση μέ μασωνία. Ἔπαιρναν ὅρκο τά μέλη της, ἀλλά ὄχι ἐπειδή ἦταν μασῶνοι, ἀλλά ἐπειδή ἤθελαν νά διαφυλάξουν τήν μυστικότητά τους. Δέν ἤθελαν νά διακινδυνέψει ἡ δράση τῆς Ἑταιρείας…

…Ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι πρέπει νά ἐπικρατήσει ἀγάπη μεταξύ παπικῶν-ὀρθοδόξων χωρίς τήν ἀπαραίτητη μετάνοια τῶν πρώτων, εἶναι σά νά λένε ὅτι ἀγαποῦν περισσότερο ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅμως εἶναι ἀπλανεῖς δεῖκτες. Δέν ἀγαπολογοῦν. …Δέν εἶναι τυχαῖο ἐπίσης ὅτι συνέχεια κλείνουν στήν Δύση ἕδρες ἑλληνικῶν σπουδῶν…. Ὅσο ὑπάρχει Δύση θά ὑπάρχει ἀνθελληνισμός….