«Ἑλληνική συνείδηση στήν Τουρκοκρατία».

κ. Μηνάογλου Χαραλάμπους

[Ἀποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία του στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου στίς 7/11/2016].

Ἄλλο ἡ ἀρχαιολατρία καί ἄλλο ἡ ἀγάπη στήν ἀρχαιότητα. Οἱ Πατέρες τῆς Τουρκοκρατίας, ὅπως οἱ ἅγιοι κολλυβάδες καταφέρονται ἐναντίον τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς σκέψης ὅταν π.χ. αὐτή ἀναφέρεται στή λατρεία τῶν εἰδώλων….

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΕΠΜ «Ἑλληνική συνείδηση στήν Τουρκοκρατία».


Ὁ Ἀναστάσιος Μιχαήλ, λόγιος ἀκαδημαϊκός ἑλληνιστής φιλόλογος τοῦ 18ου αἰῶνα, ἀκυρώνει δύο ἀνθελληνικές κατηγορίες.

Ἡ πρώτη λέει: «ἡ γλῶσσα πού μιλᾶτε τώρα οἱ Ἕλληνες δέν εἶναι ἀρχαία ἑλληνική, ἄρα δέν εἶσθε Ἕλληνες».

Ὁ Μιχαήλ ὡς πολύγλωσσος δεινός φιλόλογος, δείχνει τή συγγένεια τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς γλώσσας μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική. Χρησιμοποιεῖ παραδείγματα ἀπό νεώτερα λατινικά καί ἑβραϊκά πού ἐκφράζουν μεγαλύτερες ποιοτικές ἀλλοιώσεις σέ σύγκριση μέ τά ἀντίστοιχα ἀρχαῖα λατινικά καί ἑβραϊκά. Ὡς ἐπίσης καί παραδείγματα ἀλλοιώσεως τῆς νεώτερης γαλλικῆς καί ρωσικῆς γλώσσας ἀπό τήν ἀρχαία γαλλική καί ρωσική, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι δέν σχετίζεται ἡ νεώτερη γλῶσσα μέ τήν ἀρχαιότερη. Καί αὐτό τό κάνει γιά νά δείξει ὅτι ἐνῶ οἱ διαφοροποιήσεις τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπό τήν ἀρχαία εἶναι πολύ μικρότερες ποιοτικῶς, ὡστόσο μόνο γιά τούς Ἕλληνες λένε ὅτι δέν εἶναι Ἕλληνες ἐπειδή δῆθεν δεν σχετίζεται ἡ νεώτερη ἑλληνική μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα.

Ἡ δεύτερη λέει: «Οἱ Μακεδόνες δέν εἶναι Ἕλληνες».

Οἱ Μακεδόνες λέει ὁ Μιχαήλ εἶναι πιό κοντά στή Θεσσαλία. Ἡ Θεσσαλία εἶναι πιό μακριά ἀπό τήν Ἀθήνα. Ἑπομένως δέν μπορεῖ μόνο οἱ Θεσσαλεῖς μέ τούς Ἀθηναίους νά θεωροῦνται Ἕλληνες ἀλλά ὄχι οἱ Μακεδόνες. …

Ὡς πρός τό ὄνομα Ρωμηός. Αὐτό εἶναι τό σωστό γιά τόν Ἕλληνα. Τό γραικός ἔχει ἀρχαιοελληνική προέλευση. Οἱ Εὐρωπαῖοι τό μτέφρασαν ἀπατεώνας, ἀγύρτης. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπέλεξαν τό γραικός. Τό Ἕλληνας δέν τό ἤξεραν. Λένε ὅμως κάποιοι Ἕλληνες νά μή χρησιμοποιοῦμε τό ρωμηός γιατί οἱ Ρωμαῖοι μᾶς κατέκτησαν. Οὔτε Ἕλληνες νά λεγόμαστε, ἀλλά γραικοί ἔλεγε ὁ Κοραῆς. Τό GREECE μᾶς τό ἐπέβαλαν οἱ Εὐρωπαῖοι. Οἱ δυτικοί (παπισμός, προτεσταντισμός, σιωνισμός) δέν φοβοῦνται τήν ἀνασύσταση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας , ἀλλά τούς Ρώσους. Οἱ δυτικοί θεωροῦν ὅτι οἱ Ἄγγλοι μᾶς ἀπελευθέρωσαν, ὄχι οἱ Ρῶσοι. …

Ὁ Κοραής πολέμησε τόν Καποδίστρια. Δέν ἤθελε ἡ Ἑλλάδα νά ἔχει σχέση μέ ὀρθοδοξία καί Ρωσία….

Ἡ ὀρθοδοξία κατά τήν Τουρκοκρατία εἶναι ἡ ταυτότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἡ χριστιανή μάνα θά ἔστελνε το παιδί της στόν παπά γιά νά μάθει ἑλληνικά. Τά ἀνώτερα ἀξιώματα προβλέπονταν γιά Ἕλληνες….

Ἐπί χούντας πῆγε ὁ σταυρός τῆς ἑλληνικῆς σημαίας στήν ἄκρη.

Ἡ γραφή τῶν Σλάβων εἶναι ἕνα θαῦμα. Σέ σλαβικά συναξάρια λένε ὅτι εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ ἡ γλῶσσα τοῦ φιλοσόφου Κυρίλλου. Τό θαῦμα ἔγκειται στό ὅτι μεταφράζουν κατ᾿ εὐθείαν τήν Ἁγία Γραφή….
Αὐτά πού ξέρουμε ἐμεῖς σήμερα γιά τούς 12 θεούς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων τά ξέρουμε ἀπό τόν φιλόσοφο Γεώργιο Γεμιστό ἤ Πλήθωνα, ὁ ὁποῖος τά ἔμαθε ἀπό τόν ἑβραῖο καμπαλιστή δάσκαλό του.Ὄχι ἀπό τούς ἀρχαίους.