ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ 2.ΟΚΤ.2017

κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη

Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσ/νίκης

(Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία τοy κατά τόν ἁγιασμό τῶν φιλολογικῶν καί θεολογικῶν μαθημάτων τῆς ΕΠΜ τήν 2-10-2017 μέ θέμα:
«Δικαιική καί χαρισματική θεώρηση τῆς σωτηρίας. Θεολογική ἀντιπαράθεση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς πρός τήν ἑτερόδοξη Δύση»).

«...Δέν ὑπάρχει δυτική Ἐκκλησία ἀλλά δυτικός χριστιανισμός...

Ἄν τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι κτιστό πρέπει ἐκεῖνο πρῶτα νἀ γίνει Θεός καί μετά νά θεώσει ἐμένα....

Ὁ π. Ἐφραίμ πέντε φορές τήν ἑβδομάδα λειτουργοῦσε. Κάθε φορά ἔβλεπε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά κατεβαίνει καί νά μεταβάλλει τό ψωμί καί τό κρασί σέ Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἀντιστοίχως...

¨Ἄν κάποιος δέν μέ φάει καί δέν μέ πιεῖ δέν ἔχει ζωή αἰώνια¨ λέει ὁ Χριστός...

Ἡ χάρις εἶναι κτιστή λέει ἡ Δύση. Δέν ὑπάρχει ρωμαιοκαθολικό δόγμα τό ὁποῖο νά ταυτίζεται μέ τό ὀρθόδοξο....

Δικά μας δικαιώματα δέν ἔχουμε. Ὅσο καθαρίζεσαι βλέπεις ὅτι μόνο ὑποχρεώσεις ἔχεις...Τό δικαίωμα ἀνάγεται στόν Τριαδικό Θεό...

Δέν ἀκυρώνω τή λογική. Δέν τήν θεοποιῶ.

Τήν ἀγάπη τήν ἔχεις μόνο ὅταν ἔχεις ὀρθή πίστη...

Ἄν δέν ἔχεις θεοπτία δέν ἔχεις καί θεολογία...

Ὁ Ἄνσελμος εἶναι ὁ πατέρας τοῦ σχολαστικισμοῦ. Ταυτίζει τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ μέ τήν οὐσία Του. Αὐτό συνεπάγεται ὅτι ἡ οὐσία ταυτίζεται μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ...

Περί ἐνοχῆς: Νά πληρώσεις τώρα λέει ἡ δικαιοσύνη τοῦ Ἀνσέλμου... δέν δέχεται μετάνοια. Τήν ἁμαρτία τήν περιορίζει στήν προσβολή τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ. Ἡ σωτηρία εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ· θά πληρώσεις ὅμως γι᾿ αὐτό. Ἔτσι ἀντιλαμβάνεται τήν ἐνοχή. Δέν ὑπάρχει ὁ ὅρος θέωση στή βιβλιογραφία τῶν Ρωμ/κῶν.

Ἡ ἁμαρτία γιά μᾶς δέν εἶναι προσωπική, ἀλλά ὑπόθεση σχέσης μέ τόν Χριστό. Τό σῶμα μας ἀνήκει στόν Χριστό· ὑπερέχει τοῦ θανάτου, ἔχει προδιαγραφές τοῦ Θεοῦ. Π.χ. ἡ ἔκτρωση: δέν εἶναι τό ψυχολογικό ἤ κοινωνικό πρόβλημα τόσο, ὅσο τό ὅτι εἶναι σῶμα Χριστοῦ...

Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος λέει ¨εὐτυχῶς πού ὁ Θεός δέν εἶναι δίκαιος, διότι δέν θά σωζόταν κανείς¨...

Τό πότε ἀρχίζεις νά ἐργάζεσαι δέν μετρᾶ γιά τή σωτηρία. Αὐτό ὅμως ὁ ἄνθρωπος δέν τό καταλαβαίνει. Στόχος μας ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Νά μή ζητᾶμε πρωτίστως τήν ὑγεία μας. Ὁ ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε δέν θέλω νά γίνω καλά, ἀλλά καλός....

Τά πάντα μετέχουν στήν οὐσιοποιό ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως καί στή σοφοποιό...

Στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν δέν ἐνδιαφέρεσαι γιά τόν ἄλλο ὄχι ἀπό ἀναισθησία, ἀλλά ἐπειδή μόνο δοξάζεις. Βλέπουμε τά ἀθέατα. Τήν κτίση ¨ἀπό πίσω¨. Κατανοοῦμε τήν Ἁγία Γραφή. Ἐτσι ἀποκτοῦμε δάκρυα σάν τοῦ ἁγίου Συμεών. Θά θέλαμε νά πεθάνουμε. Ἐμπειρία ἐδῶ καί τώρα. Γι᾿ αὐτό πάω στήν Ἐκκλησία.

Ἑξάψαλμος σημαίνει ὅτι βρίσκομαι μπροστά στήν κρίση τοῦ Θεοῦ.

Ζητῶ τό ἔλεός Του σημαίνει ἕνωση μέ τόν Θεό, ὅταν ἔχω πόθο. Ὅταν ἔχω ὑπαρξιακή θέα. Ὁ ἅγιος ἔπαθε τά θεῖα. Σ᾿ αὐτούς πού Τόν ποθοῦν σ᾿ αὐτούς ἀποκαλύπτεται....

Ὁ Ἄνσελμος δέν ἀναφέρεται στίς ἁγιοπνευματικές ἐμπεριές ἁγίων. Τυχαῖο;...

Τά μυστήρια δέν εἶναι ἑπτά. Ἀλλά ἄπειρα. Κάθε ἱεροτελεστία καί μιά εὐχή εἶναι μυστήριο. Κατεβάζουν τή θεότητα στή γῆ.

Γιά τόν Ἄνσελμο ὑπάρχει τάξη, ὄχι κωλύματα....

Σχέση ἀνθρώπου – Θεοῦ: Ἱκανοποίηση ἤ τιμωρία; Ἡ ἱκανοποίηση γιά τόν Ἄνσελμο εἶναι ἡ ἐπανόρθωση τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ.

Γιά τούς Ὀρθοδόξους δέν ὑπάρχει ἀναγκαιότητα οὔτε κάποια τιμωρία γιά νά ἱκανοποιηθεῖ ὁ Θεός. Ὁ γιατρός κοιτᾶ νά σέ θεραπεύσει. Οἱ Πατέρες δέν ἐννοοῦν τήν τιμωρία ὅπως ὁ Ἄνσελμος. Ἀλλά ὡς ἔλλειψη τῆς ζωοποιοῦ χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἡ τιμωρία δέν εἶναι δικαιϊκό γεγονός, ἀλλά συνδέεται μέ τόν Χριστό καί τή ζωντανή παραμονή στήν Ἐκκλησία ὡς σῶμα τοῦ Χριστοῦ)....

Ὁ Ἄνσελμος δέν ἀναφέρεται στήν ἀνάσταση καί τήν ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ....

Ὁ Ἄνσελμος λέει ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος μόνο καί μόνο γιά νά ἱκανοποιήσει τόν Πατέρα καί νά μᾶς ἐξαγοράσει. Στατική δηλ. θεώρηση τῆς σωτηρίας, ἐπειδή εἶναι ἠθική καί ὄχι χαρισματική....

Ἄν σοῦ ‘χουν βάλει χιλιάδες εὐρώ στήν τράπεζα, σέ ρώτησαν; Καί ὅμως δέν διαμαρτύρεσαι γιατί στό ἔκαναν χωρίς τήν βούλησή σου, ἀλλά ὑπογράφεις καί τά παίρνεις. Γι᾿ αὐτό σέ βάπτισαν χωρίς νά σέ ρωτήσουν. Ἔπρεπε νά σέ ρωτήσουν πού σέ γέννησαν; Ὑπογράφεις καί παίρνεις τό δῶρο ἤ τά χαρίσματα...Ἄλλο τό τί τά κάνεις μετά...

Μέ τήν ἵδρυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἱδρύθηκαν οἱ θεολογικές σχολές · ἡ δομή τους ἀποτελεῖ καρμπόν δυτικῶν κατασκευασμάτων...

Νά εἴμαστε ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι. Δέν εἴμαστε πρόβατα, ἀλλά λογικά πρόβατα...».