Πρόγραμμα ἑβδομάδος.

EPMLogo2013

Φιλολογικά καί θεολογικὰ ἑρμηνευτικὰ μαθήματα Λειτουργικῆς-Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας.
Πρόγραμμα ἑβδομάδος.

στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ

4-5

 

Γραμματική καί Συντακτικό τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας

5-6

Γραμματική καὶ Συντακτικό τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας μέσα ἀπό τόν

Αἴσωπο ἤ τό Γεροντικό

Φιλολογική καί θεολογική Ἑρμηνεία Ψαλτηρίου, Εὐαγγελίου καί Παρακλήσεως

6-7

Γραμματική καὶ Συντακτικό τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας μέσα ἀπό τήν Πατερική ἤ κλασσική Γραμματεία

 

Γραμματική καί Συντακτικό τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας

7-8

Φιλολογική καί θεολογική Ἑρμηνεία τῆς

Θείας Λειτουργίας

 

Φιλολογική καὶ Θεολογική Ἑρμηνεία

Ὑμνογραφικῶν κειμένων

 

Ἐκ τῆς Γραμματείας.