ΗΜΕΡΙΔΕΣ καί ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Εἰσήγηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

Peiraiws01 Snap Sub

Σεβασμιώτατος Μητρoπολίτης
Πειραιῶς Σεραφείμ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ: ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Πολεμικό Μουσείο, ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, 17:00

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αἰδεσιμολογιώτατε ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.Ἱερωνύμου τοῦ Β΄,

Σεβαστοί Πατέρες,

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Κυρίῳ,

Αἰσθάνομαι ἰδιαιτάτη τιμήν, χαράν καί εὐλογίαν διά τήν ἀποψινήν πρόσκληση εἰς τήν θαυμάσια αὐτή ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, διότι ἐν τῷ ταπεινῷ μου προσώπω, προσεκλήθη ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία καί συναγωνίζεται μετά τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν γιά τήν ὑπέρβαση τῶν πολυειδῶν αἱρέσεων, κακοδοξιῶν πού ἔχουν ἐμφιλοχωρήσει στόν κόσμο μας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, διά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, προσπαθεῖ ἀκριβῶς νά συνασπίσει τίς δυνάμεις τῆς πίστεως ἔναντι τοῦ ὀθνείου αὐτοῦ καί τραγικοῦ γεγονότος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς θεόθεν ἀποκαλυφθείσης  ἀληθείας.

Πρέπει νά καταθέσω εἰς τήν ἐγνωσμένην ἀγάπην σας ὅτι ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν πάντοτε στοιχοῦσα εἰς τά προτάγματα καί τίς διδαχές τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐλιζομένου ἀοιδίμου μέντορος, ποδηγέτου, προστάτου καί ἐφόρου της, ὁσίου καί θεοφόρου ἡγιασμένου Ἱερέως Σαράντου Σαράντου, ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας δίδει τόν ἱερόν ἐπικόν της ἀγώνα ἀπέναντι σέ κάθε εἴδους παρέκβαση, ἀντινομία, σύγχυση καί διαστροφή.

Ζοῦμε σέ μία ἐποχή, ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ, κατά τήν ὁποία τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, ὁ ἀρχέκακος ὄφις, ὁ βύθιος δράκων, χρησιμοποιεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς ἐξάρτημα στρεβλώσεως τοῦ σωτηριώδους μηνύματος τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου καί ὡς ἔλεγε ὁ ἐν οὐρανοῖς αὐλιζόμενος ἀοίδιμος πρωτεργάτης τοῦ κανονικοῦ δέοντος Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, τό νόμισμα τῆς πλάνης ἔχεις δυό ὄψεις. Ἀπό τή μία πλευρά τόν συγκρητιστικό ἐπάρατο οἰκουμενισμό πού ὁμογενοποιεῖ τήν ἀλήθεια καί τό ψέμα γιά νά φθείρει βέβαια τήν ἀλήθεια, καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τόν ἄκριτο ζηλωτισμό πού διά τόν ἑαυτόν του ἐπιφυλάσσει τό διαρκές ἀλάθητον ἐρήμην της Ἐκκλησίας.

Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν αἱρέσεων ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα τῆς ἀποψινῆς ἡμερίδος μέ μελέτη τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Ζώτου, ἐντεταλμένου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων καί ἐπιτρέψατέ μου νά παρουσιάσω ἐν τάχει μερικές ἀπό τίς θέσεις της. Πρέπει, βέβαια, νά πῶ ἐξ ὑπαρχῆς ὅτι τό ἴδιο πλάνο ψευδέστατο, κακοηθέστατο, ἄδικο, ἀνερμάτιστο μήνυμα τοῦ ἀρχαίου πτερνιστοῦ, τοῦ διαβόλου, πού ἠκούσθη στόν κῆπο τῆς Ἐδέμ γιά τήν δῆθεν δυνατότητα αὐτοθεώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος, αὐτό τό ἴδιο πλάνο μήνυμα πού ὁδήγησε στήν ἀποστασία καί στό θάνατο, στή φθορά καί στήν παροῦσα καταδέσμευση τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας, εἶναι αὐτό πού προβάλλεται στίς μέρες μας, βεβαίως μέ μία νέα ἐπένδυση, δῆθεν ἐπιστημονικῆς αὐτάρκειας: ὁ γιγαντισμός τοῦ ἀνθρώπου, ἡ αὐτοθέωση, ὁ αὐτοθεός ἐρήμην τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ πού τελικά βέβαια ὁδηγεῖ καί πάλι στό ἴδιο γεγονός: στό θάνατο καί στή φθορά.

Σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στό τέλος τῆς μικρῆς μου εἰσηγήσεως, ἀκριβῶς αὐτό θά ἐξαχθεῖ ὡς βέβαιο συμπέρασμα. 

ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ - METΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

Ὁ ἱστορικός Yuval Noah Harrari, στό βιβλίο τοῦ «Homo Deus: μία σύντομη ἰστορία τοῦ μέλλοντος» 1 ἀναφέρει ὅτι στόν 20ο αἰώνα μάθαμε τόν τρόπο νά ἀντιμετωπίζουμε καί νά ἐλέγχουμε (καλύτερα ἀπ’ τούς προηγούμενους αἰῶνες) ΠΕΙΝΑ, ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ, BIA, ΠΟΛΕΜΟ. Στόχοι τοῦ 21ου αἰώνα θά εἶναι ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΘΕΪΚΟΤΗΤΑ. Αὐτό θά ἐπιτευχθεῖ μέ τήν σταδιακή ἀναβάθμιση τοῦ ἀνθρώπου: ἀπό Homo Sapiens σέ Homo Deus.

«Ὁ ὑπερανθρωπισμός (transhumanism) ὀνομάζεται συχνά ἐξελικτικός ἀνθρωπισμός, ὅπου ἡ ἐξέλιξη γίνεται ἀντιληπτή ὡς διαδικασία ἀπό τόν ἄνθρωπο (human), στόν ὑπεράνθρωπο (transhuman), στόν μετάνθρωπο (posthuman)»2.

Οἱ ὅροι λοιπόν εἶναι:

Trans-human: Ἐνδιάμεσος ἄνθρωπος - Ὑπεράνθρωπος

Post-human: Μετά-ἄνθρωπος

Προσπαθώντας νά δημιουργήσει Νέους Ἀνθρώπους, ὁ ὑπερανθρωπισμος ὑποστηρίζει βαθιές διαρθρωτικές ἀλλαγές στήν ἀντίληψή μας γιά τόν «ἄνθρωπο». Μερικές ἀπό τίς πιό σημαντικές ἀλλαγές σχετίζονται μέ τό κεντρικό νευρικό σύστημα καί θά ἐπιτευχθοῦν μέσῳ διαφορετικῶν τεχνολογιῶν.

Σάν ὅρος πρωτοαναφέρθηκε ἀπό τόν Τζούλιαν Χάξλεϋ3, ἐξελικτικό βιολόγο καί εὐγονιστή, πρῶτο διευθυντή τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ, τό 1957, στό βιβλίο τοῦ New Bottles for New Wines4, στό ὁποῖο γράφει: «Τό ἀνθρώπινο εἶδος μπορεῖ, ἄν τό ἐπιθυμεῖ, νά ξεπεράσει τόν ἑαυτό του -ὄχι μόνο σποραδικά, ἕνα ἄτομο ἐδῶ μέ ἕναν τρόπο, ἕνα ἄτομο ἐκεῖ μέ ἄλλο τρόπο, ἀλλά στό σύνολό του, ὡς ἀνθρωπότητα. Χρειαζόμαστε ἕνα ὄνομα γιά αὐτήν τή νέα πίστη. Ἴσως ὁ ὅρος transhumanism (ὑπερανθρωπισμός) νά ἐξυπηρετήσει: ὁ ἄνθρωπος παραμένει ἄνθρωπος, ἀλλά ὑπερβαίνοντας τόν ἑαυτό του, συνειδητοποιώντας τίς νέες δυνατότητες γιά τή δική του ἀνθρώπινη φύση. «Πιστεύω στόν ὑπερανθρωπισμό»: ὅταν ὑπάρχουν ἀρκετοί ἄνθρωποι πού μποροῦν πραγματικά νά τό ποῦν αὐτό, τό ἀνθρώπινο εἶδος θά εἶναι στό κατώφλι ἑνός νέου εἴδους ὕπαρξης...Ἐπιτέλους θά ἐκπληρώνει συνειδητά τό πραγματικό του πεπρωμένο». Μιλάει ξεκάθαρα γιά μία Νέα Πίστη, δίνοντας ἐξαρχῆς στό χῶρο μία θρησκειακή τοποθέτηση!

Τό 1959 ὅ γνωστός Ρωμαιοκαθολικός Ἰησουίτης ἱερέας Πιέρ Τεηλάρ ντέ Σαρντέν5 στό βιβλίο του The Future of the Mankind6 ἀναφέρει τούς ὅρους «ULTRA-HUMAN» (Ἐξαιρετικός ἄνθρωπος) καί τήν ἐξέλιξη τοῦ «TRANSHUMANIZING: ...ἡ εὐκαιρία πού προσφέρεται σέ κάθε ἄνθρωπο ὑπερανθρωπισμοῦ, ἀναπτύσσοντας τίς δυνατότητές του στό ἔπακρο» καί «TRANSHUMANITY:...τό κρίσιμο σημεῖο τῆς πλανητικῆς Ἀντανάκλασης... ἀντιπροσωπεύει τό πέρασμά μας, σέ μία ἄλλη σφαίρα τοῦ Σύμπαντος: ὄχι τό τέλος τοῦ ἐξαιρετικοῦ-ἀνθρώπου (Ultra-Human), ἀλλά ἡ ἔνταξή του σέ κάποιο εἶδος ὑπερανθρωπότητας (Transhumanity), στήν ἀπόλυτη καρδιά τῶν πραγμάτων...», παρουσιάζοντας μία «ὁλιστική» θεώρηση τῆς ἀνθρωπότητας καί τῆς «ἀπαραίτητης» ἐξέλιξής της.

Τό φιλοσοφικό ρεῦμα πού συνδέεται μέ τούς ὅρους posthumanism καί transhumanism γεννήθηκε τή δεκαετία τοῦ '60 καί ἄρχισε νά ἀναπτύσσεται τήν δεκαετία τοῦ '70.

Ἡ πρώτη συνθήκη τοῦ σωματικοῦ μετασχηματισμοῦ εἶναι ἤ παραδοχή, ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση δέν διαφέρει ἀπό τή φύση ὡς ὅλον (καί πάλι ἡ ὁλιστική θεώρηση), ὅτι δέν ὑπάρχουν πάγια καί ἀναγκαῖα ὅρια μεταξύ τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ ζώου, μεταξύ τοῦ ἀρσενικοῦ καί τοῦ θηλυκοῦ κ.λπ. Πρόκειται περί τῆς πολυεπαναλαμβανόμενης, ἀπό πλεῖστες ὁμάδες καί πνεύματα τῆς «Νέας Ἐποχῆς», κατάργησης τοῦ δυαλισμοῦ, πρακτικῆς πού ἐμπίπτει καί στά ὅρια τῆς λεγάμενης «πολιτικῆς ὀρθότητας», πού πολύ πετυχημένα χαρακτηρίστηκε ὡς «νέα θεότητα τῆς ἐποχῆς μας»...

Εἶναι ὁ γνωστός ὅρος Non-binary, τόν ὁποῖο τό Λεξικό τοῦ Κέϊμπριτ7 ὁρίζει ὡς: «νά ἔχεις μία ταυτότητα φύλου (=νά νιώθεις ἤ νά εἶσαι ἑνός συγκεκριμένου φύλου) πού δέν εἶναι μόνο ἀρσενικό καί θηλυκό». Ὡς συνώνυμο δίνεται τό genderqueer = μή δυαδικό φύλο.

Ταυτόχρονα προωθεῖται καί ἐφαρμόζεται ἡ σύγχρονη ἀντίληψη ὅτι ζῶα καί ἄνθρωπος εἶναι σχεδόν τό ἴδιο! Ὑπάρχει μονόπλευρο ἐνδιαφέρον γιά τό σῶμα γενικά, λόγος περί ψυχῆς δέν γίνεται, ἀφοῦ ἡ σύγχρονη «ἐπιστημονική» προσέγγιση «δέν βρῆκε τήν ψυχή στίς ἐργαστηριακές ἀναλύσεις» τοῦ ἀνθρώπου καί συμπεραίνουν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μόνο νευρῶνες καί ἠλεκτρο-βιοχημικές διεργασίες!

Παρατηροῦμε τήν τάση ἐργαλειοποίησης τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν πλήρη κατάλυση τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καί ἐλευθερίας. Στό Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας πού ἔγινε στή Φιλοσοφική Σχολή Ἀθηνῶν ἀπό 4-10/8/2013, δήλωσαν -μεταξύ ἄλλων - στήν ἐφημερίδα Καθημερινή8 δυό ἀπό τούς εἰσηγητές:

  • «Προσπαθοῦμε νά ξεπεράσουμε τόν καρτεσιανό διαχωρισμό μεταξύ σώματος καί νοῦ. Ἄν συμβεῖ, οἱ συνέπειες θά εἶναι τεράστιες...Ἀντιμετωπίζουμε ζητήματα τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν τεχνολογία, ἐπιχειρεῖται ὅ ἐπανακαθορισμός τῆς ὀντολογίας, τῆς ἀνθρωπολογίας. Ἐπανεξετάζεται ὁ διαχωρισμός τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ζώων». (Στέφαν Λόρεντς Ζόργκνερ, Γερμανός λέκτορας Ἰατρικῆς Ἠθικῆς στό πανεπιστήμιο τῆς Νυρεμβέργης καί διευθυντής καί συνιδρυτής τοῦ ὀργανισμοῦ «Beyond Humanism Network»)
  • «Ἔχουμε μία φιλοσοφική τάση, πού βάζει ἕνα σύνορο, συνεπῶς ἕνα ἐμπόδιο, μέσῳ τῆς χρήσης τοῦ προθέματος post ἤ meta. Δηλαδή δέν μιλᾶμε πλέον γιά τόν φυσικό ἄνθρωπο, ἀλλά γιά τόν τεχνητό ἄνθρωπο... Τό ἀνθρώπινο ὄν ὀφείλει νά διατηρήσει τή φυσικότητα, τήν πνευματικότητα καί τή λογικότητά του, τά τρία στοιχεῖα πού τό διακρίνουν ποιοτικά». (Πάνος Ἠλιόπουλος, λέκτορας Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).

Ἡ Ἐπίκουρος καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης γιά τήν Φιλοσοφία τοῦ Μετανθρώπου, Francesca Ferrando9, μᾶς ξεκαθαρίζει τίς διαφορές μεταξύ τῶν ὅρων, ἀναφέροντας ὅτι, ὁ ὅρος Μετάνθρωπος (Posthuman) ἀναφέρεται στήν ἀποδόμηση τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως τόν γνωρίζουμε μέχρι τώρα, ἐνῶ ὁ ὅρος Ὑπεράνθρωπος (Transhuman) ἀναφέρεται στήν ἐνίσχυση τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτό - τεχνικά - γιά τόν ὅρο transhuman ἔχει ἐπικρατήσει τό λογότυπο h+ δηλαδή Human+ (= ἐνισχυμένος ἄνθρωπος).

Πολύ πετυχημένα διαπιστώνει ὁ δρ. Φιλοσοφίας Τριαντάφυλλος Σερμέτης: «Τό κίνημα τοῦ μετανθρωπισμοῦ δέν ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, ἀλλά τοῦ μηδενισμοῦ καί τῆς διάσπασης τοῦ ἀνθρώπου».10

Ὁ ἱστότοπος Humanity+11 ὁ ὁποῖος τό 2013 ἦταν ἡ κύρια ὑπερανθρωπιστική διαδικτυακή πλατφόρμα, δήλωνε: «Τό Humanity+ εἶναι ἀφιερωμένο στήν ἀνύψωση τῆς ἀνθρώπινης κατάστασης. Στόχος μας εἶναι νά ἐπηρεάσουμε βαθιά μία νέα γενιά στοχαστῶν, πού τολμοῦν νά ὁραμα-τιστοῦν τά ἑπόμενα βήματα τῆς ἀνθρωπότητας».

Μελετητής τοῦ φαινομένου ἀναφέρει: «Οἵ ὑπερανθρωπιστές (transhumanists) πιστεύουν, ὅτι εἶναι καιρός νά προχωρήσουν μπροστά καί νά ἀναλάβουν τό καθῆκον τῆς Μητέρας Φύσης, πεπεισμένοι, ὅτι κατέχουν τήν τεχνογνωσία νά μετατρέψουν τήν ἀνθρωπότητα σέ νέες καί βελτιωμένες μορφές ὕπαρξης»12.

Καί πιό συγκεκριμένα, «οἱ ὑπερανθρωπιστές (transhumanists) ὁραματίζονται ἕνα μέλλον στό ὁποῖο ἡ βιοτεχνολογική ἐνίσχυση τῆς γενετικῆς, τῆς μνήμης, τῆς γνώσης, τῆς θεραπείας καί ἑνός ἄπειρου φάσματος ἄλλων ἐπαυξήσεων, συμπεριλαμβανομένων διεπαφῶν ὑπολογιστῆ-ἐγκεφάλου, τεχνολογιῶν ἐπέκτασης ζωῆς καί νανοτεχνο- λογικῆς καί κυβερνητικῆς ὁλοκλήρωσης, ἐπαναπροσδιορίζει πλήρως τήν ἀνθρωπότητα, ὥστε ἡ ἑπόμενη φάση τοῦ ἀνθρώπου θά ἀναδυθεῖ: ὅ μετάνθρωπος»13.

Ἀρκετοί ὑποστηρίζουν ὅτι «γιά νά προσαρμοστοῦμε στίς νέες συνθῆκες τοῦ περιβάλλοντός μας, θά χρειαστεῖ νά ἀλλάξουμε τήν βιοχημεία μας καί νά ξανασχεδιάσουμε τό σῶμα καί τό νοῦ μας»!

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού πολλοί ὑπερανθρωπιστές ἐπιθυμοῦν νά μετατραποῦν γενετικά οἱ ἀνθρώπινες γενιές σταδιακά, μέ προοπτική νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἐπιβιώνει σέ συνθῆκες διαστήματος, χωρίς βοηθητικά μέσα, κι ἔτσι νά κατακτήσει τό Σύμπαν! Εἶναι ξεκάθαρο τό ἑπόμενο παράθεμα:

«Οἱ ὑπερανθρωπιστές βλέπουν τήν ἀνθρώπινη φύση ὡς ἕνα ἔργο σέ ἐξέλιξη, ἡμιτελές, πού μποροῦμε νά μάθουμε νά ξαναχτίζουμε μέ ἐπιθυμητούς τρόπους. Ἡ τρέχουσα ἀνθρωπότητα δέν χρειάζεται νά εἶναι τό τελικό σημεῖο τῆς ἐξέλιξης.

Ἐλπίζουν, ὅτι μέ ὑπεύθυνη χρήση τῆς ἐπιστήμης, τῆς τεχνολογίας καί ἄλλων ὀρθολογικῶν μέσων, θά καταφέρουμε τελικά νά γίνουμε μετάνθρωποι, ὄντα μέ πολύ μεγαλύτερες ἱκανότητες ἀπό ὅ,τι οἱ σημερινοί ἄνθρωποι.

Σέ αὐτόν τόν δρόμο πρός τό μέλλον πρέπει νά ὑπάρξει ἕνα ἐνδιάμεσο στάδιο (transhuman ἤ human+) ἕως νά φθάσουμε στόν μετάνθρωπο (posthuman ἤ human++)

Γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό, προωθοῦν τρεῖς προτάσεις:

1) οἱ τεχνολογίες γιά «βελτίωση» ἤ ἐνίσχυση τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά εἶναι εὐρέως διαθέσιμες.

2) τά ἄτομα θά πρέπει νά ἔχουν τό δικαίωμα νά μεταμορφώσουν τά δικά τους σώματα, ὅπως θέλουν.

3) πρέπει νά ἔχουν οἱ γονεῖς τό δικαίωμα ἐπιλογῆς τῶν τεχνολογιῶν πού θά χρησιμοποιηθοῦν, ὅταν ἀποφασίσουν νά ἀποκτήσουν παιδιά.

Οἱ ὑπερανθρωπιστές ὑποστηρίζουν τόν ἐπανασχεδιασμό τῆς ἀνθρώπινης κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων παραμέτρων, ὅπως ἡ γήρανση, ὁ διανοητικός περιορισμός, ἡ ἀνεπιθύμητη ψυχολογία, ὁ πόνος καί ὁ περιορισμός στόν πλανήτη Γῆ»14.

Ἐπιχειρεῖται λοιπόν νά δημιουργηθεῖ ἕνας ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Γι’ αὐτό προσπαθοῦν νά δημιουργήσουν ἕνα «νέο ἠθικό ὅραμα». Μιλᾶμε πλέον (ἔχουν γίνει ἤδη καί ἐπίσημες ἀναγνωρίσεις ἀπό κράτη) γιά Κυβερνο-ὀργανισμούς: «cyborg». Τό χάσμα μεταξύ ἀνθρώπου-μηχανῆς μειώνεται συνεχῶς! Καί μέσα ἀπ’ αὐτό ξεπροβάλλει ἐκ τῶν πραγμάτων μία «Νέα Ἠθική» γιά τήν ὁποία ἀρκετά χρόνια πρίν μιλοῦσαν πολλές γνωστές ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

Παράδειγμα «Νέας Ἠθικῆς»: Τό cyborg τῆς Donna Hara way15 εἶναι «ἕνα σύνολο ἰδανικῶν γιά ἕναν πιό συλλογικό καί εἰρηνικό πολιτισμό, χωρίς φύλο καί χωρίς φυλή, μέ τήν προϋπόθεση νά εἶναι ἀπόλυτα συνδεδεμένο μέ τίς μηχανές».

Στό ὄνομα τῆς εἰρήνης καί τῆς ἁρμονίας βλέπουμε μία αὐξανόμενη τάση «κατασκευασιμότητας» τοῦ ἀνθρώπου: ἀλλοίωση ἀνθρώπου, ἐπιλογή χαρακτηριστικῶν. Εἶναι σαφής ἡ δήλωση τοῦ CYBORG FOUNDATION16: «Εἴμαστε ἡ πρώτη γενιά πού ἔχει τή δυνατότητα νά ἀποφασίσει τί ὄργανα καί τί αἰσθήσεις θέλει νά ἔχει»! Προσβλέπουν σέ ριζική ἀναβάθμιση καί καθολική μεταμόρφωση τῶν ἱκανοτήτων τοῦ ἀνθρώπου.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού καί ὁ θάνατος θεωρεῖται ἁπλά μία «τεχνική βλάβη», πού μέ τήν ἐξέλιξη τῆς βιοτεχνολογίας θά ἐπιλυθεῖ.

Τά ἐργαλεῖα τοῦ Μετανθρωπισμοῦ σέ τεχνικό ἐπίπεδο, εἶναι οἱ ἐπιστῆμες πού ἀναφέρουν ὡς N.B.I.C.

Ν=Νanotechnology (Νανοτεχνολογία)

Β= Biotechnology (Βιοτεχνολογία)

I= Information technology [Big Data] (Τεχνολογία Πληροφορικῆς)

C= Cognitive sciences (Γνωσιακές ἐπιστῆμες)

Σέ παρουσίασή της γιά κάποιους ἀπ’ τούς διάφορους κλάδους καί τάσεις τῆς φιλοσοφίας τοῦ Μετανθρώπου, ἡ καθηγήτρια Francesca Ferrando ἀντιστοιχεῖ τά παρακάτω ἐρωτήματα, πού πραγματικά θά πρέπει νά μᾶς προβληματίσουν:

  • Εἴμαστε Θεοί;
  • Γινόμαστε Θεοί;
  • Παίζουμε τούς Θεούς;
  • Σκοτώνουμε τούς Θεούς;

«Μέ τήν Νέα Ἐπιστήμη ὁ ἄνθρωπος σφετερίζεται τή Γνώση, τή Σοφία καί τήν Δόξα τοῦ Θεοῦ καί αὐτοανακηρύσσεται σέ δημιουργό στή θέση τοῦ Δημιουργοῦ»17.

Στό θρησκευτικό κομμάτι τοῦ Μετανθρωπισμοῦ, βλέπουμε νά κινοῦνται στόν χῶρο του καί νά τόν ἀποδέχονται - προβάλλοντάς τον ἀνάλογα μέ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τους - ποικίλες ὁμάδες, ἀνατολικές θρησκεῖες καί παραφυάδες τους, σέκτες καί παραθρησκευτικά μορφώματα, ἀθεϊστές, ἀγνωστικιστές, μέχρι καί ἑωσφοριστές!

Ἡ ἄρνηση ἀπό τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεανθρώπου Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ «νέα πτώση», ἡ πτώση τοῦ «νέου τύπου ἀνθρώπου». Εἶναι ὁ ὑποβιβασμός ἀπό τήν θεανθρωπότητα στήν ἀνθρωπότητα, τό πέρασμα ἀπό τήν Παλαιά στή «Νέα Ἐποχή» ἤ τήν «Ἐποχή τοῦ Ἀνθρώπου», ὅπως   ἀλλιῶς λέγεται, τοῦ νέου, δηλαδή, αὐτοθεοποιημένου ἀνθρώπου!

Ἡ δύναμη τοῦ Χριστιανοῦ δέν ἐντοπίζεται στίς βιολογικές ἤ στίς πνευματικές ἱκανότητές του. Ἡ πηγή καί ἡ αἰτία τῆς δυνάμεώς του εἶναι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μεταμορφώνει τή ζωή του...

Στό   ἐρώτημα ἄν εἶναι ἐφικτή αὐτή ἡ ἐλπίδα τή σύγχρονη ἐποχή, ἔχουμε ὡς ἀπάντηση ἐνώπιόν μας τό ζωντανό παράδειγμα τῶν παλαιοτέρων καί συγχρόνων ἁγίων... ὁ μόνος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ὑπερβαίνει τά μέτρα καί τά δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου τῆς φθορᾶς, ὅπως τόν γνωρίζουμε στήν καθημερινότητά μας, εἶναι ὁ Ἅγιος. Εἶναι αὐτός πού μπολιάζει τήν ὕπαρξή του μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς προσφέρει τήν αἰωνιότητα. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια, ὁ πραγματικός μετάνθρωπος... εἶναι ὁ Ἅγιος, γενόμενος φίλος, συνοδοιπόρος, συνόμιλος καί μιμητής τοῦ Θεοῦ»19.

Ὅ ἀγνωστικισμός, ὁ ἀθεϊσμός, ὁ ἀποκρυφιστικός χῶρος, ἡ ἀνατολίτικη θρησκευτικότητα, ἀκόμη καί «Χριστιανικές» προτεσταντικές ὁμολογίες, εἶναι ἕτοιμοι γιά τόν μετανθρωπισμό καί ἤδη τόν ἀγκαλιάζουν σφιχτά.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Θά ἤθελα νά τελειώσω καί πάλι εὐγνωμονῶν τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν. Νά ὑπενθυμίσω τούς ὑπερφυεῖς ἀγῶνες της μαζί μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων ἀπέναντι στήν διασάλευση, στήν ἀπομείωση, στόν εὐτελισμό τοῦ Ὀρθοδόξου προσανατολισμοῦ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί στήν ἐπιτυχῆ ἔκδοση τῶν τεσσάρων ἀποφάσεων τῆς ὁλομελείας τοῦ ΣτΈ καί νά μνησθῶ τῶν εὐχῶν καί προσευχῶν καί δεήσεων τοῦ ἀοιδίμου γέροντος κυροῦ Σαράντη Σαράντου γιά τήν εὐλογία τοῦ μεγάλου ἀγῶνος κατά τῶν αἱρέσεων, τῶν κακοδοξιῶν καί γιά τήν ὑπεράσπιση τοῦ ἀνθρωπίνου τιμιωτάτου προσώπου καί τοῦ μεγάλου μηνύματος τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ μας.

Συγχαρητήρια θερμά καί εὐχές ἀπό τήν Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν αἱρέσεων, ἡ ὁποία  καί πραγματικά αἰσθάνεται τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν ὡς ἕνα βοηθό καί ὡς μία δύναμη Χάριτος καί πνευματικῆς ἐνοείδειας καί συστρατεύσεως στό μεγάλο αὐτό  ἔργο τῆς Σωτηρίας τοῦ κόσμου.

Καλή ἡμερίδα καί καλά ἀποτελέσματα !


1 Homo Deus: μία. σύντομη ιστορία τού μέλλοντος, Yuval Noah Harari, έκδ. Αλεξάνδρεια, Νοέμβριος 2017.
2 Where to Transhumanism? The Literature Reaches a Critical Mass, N. Agar, "Hastings Center Report", 2007, vol. 37, no. 3, p. 13.
3 Τζούλιαν Χάξλεϋ: εξελικτικός βιολόγος καί εύγονιστής, πρώτος διευθυντής τής ΟΥΝΕΣΚΟ, γνωστός γιά τήν ενασχόλησή του μέ τόν πνευματισμό καί γιά τίς ίνδουιστικές του ιδέες πού τόν οδήγησαν, τελικά, νά ασπαστεί τόν ’Ινδουισμό, όπως καί ό μικρότερος -καί γνωστότερος- αδελφός του Αλντούς Χάξλεϋ, θεωρητικός συγγραφέας τής «Νέας Εποχής» πού έγινε προσήλυτος ίνδουιστής τής Vedanta Society τού Σουάμι Πραμπαβανάντα.
Παππούς τους ό Τόμας Χένρυ Χάξλεϋ, άνθρωπολόγος καί άγνωστικιστής, ό άποκαλούμενος καί «μπουλντόγκ τού Δαρβίνου».
4 New Bottles for New Wines (Νέα Μπουκάλια γιά Νέα Κρασιά), Julian Huxley, 1957, σελ. 76.
5 Pierre Teilhard de Chardin: Ρωμαιοκαθολικός Ιησουίτης ιερέας προβάλλεται ώς «θεωρητικός» τής «Νέας Εποχής», περιθωριοποιήθηκε άπ’ τό Βατικανό καί απαγορεύτηκε ή έκδοση των έργων του όσο ζούσε λόγω των άντιχριστιανικών του ιδεών (Νοόσφαιρα, Συμπαντικός Χριστός κ.λπ.)
6 The Future of the Mankind (Τό μέλλον τής Αν¬θρωπότητας), Harper & Row, New York and Evanston, 1959
7 https://dictionary.cambridge.org/dictibftary/english/ non-binary           · I
8. https://www.kathimerini.gr/culture/49998/ metanthropismos-i-filosofiki-sygkroysi-gia-to-mellon-toy- anthropoy/ (13-8-2013)
9 Francesca Ferrando: ’Επίκουρος καθηγήτρια φιλο¬σοφίας τού Μετανθρώπου στό πρόγραμμα ελεύθερων σπουδών τοϋ Πανεπιστημίου τής Νέας Ύόρκης
10 Ό Μετάνθρωπος καί ό Υπεράνθρωπος, Τριαντάφυλλος Σερμέτης, δρ. Φιλοσοφίας, Συγγραφέας, 4 Μαρτίου 2020, https://edromos.gr/o-metanthropos-kai-o- yperanthropos/?amp=l
12 Transhumanism, technology, and the future, Bob Doede, article in The Appraisal journal· January 2009, All content following this page was uploaded by Robert Doede on 16 May 2014
13 INTEGRAL TRANSHUMANISM: THE HOLISTIC LEAP FORWARD, Michael Tennison, Bioethics Program, Wake Forest University, August 2010, Winston-Salem, North Carolina
14 TransHumanism, neuroethics and human person, Jorge Walker Vasquez Del Aguila, Elena Postigo Sola¬na, Rev. bioet. (Impr.). 2015; 23 (3): 503-10, http://dx.doi. org/10.1590/1983-80422015233087
15 Donna Haraway: Ομότιμη καθηγήτρια στό Τμήμα ιστορίας τής Συνείδησης καί στό Τμήμα Φεμινιστικών Σπουδών στό Πανεπιστήμιο τής Καλιφόρνια στη Σάντα Κρούζ.
16 https://www.cyborgfoundation.com/: We are the first generation ABLE TO decide what organs and senses WE WANT to have
17.Αρχιμ. Αθανασίου Αναστασίου, Δημιουργία τού 9εοϋ καί ανθρώπινη «νέα δημιουργία», 'Ομιλία Καθη- υμένου Ίεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, 1. Ναός Αγίου Νικολάου Λαρίσης, Κατανυκτικός 'Εσπερινός Ε' Κυριακής Νηστειών, 13 Απριλίου 2008.
18. όπου πριν, υποσ. 17
19. Άγιος: ο πραγματικός Μετά-Ανθρωπος, Αθανάσιος Μουστάκης, ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ζώντας σ’ έναν ψηφιακό κόσμο (συλλογικός τόμος), εκδ. Αρμός, 2018, σελ. 313-315