ΗΜΕΡΙΔΕΣ καί ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ἳδρυση τῆς "Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν"

Τετάρτη 15 Ἰουνίου 2011 Δημαρχεῖο Ἁμαρουσίου
Ὁ π. Σαράντης Σαράντος, ὡς ἰδρυτικὸ μέλος, θὰ ἀναγγείλει τὴν
ἵδρυση τῆς "Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν"

 Ὁ πανοσιολογιώτατος  Ἀρχιμανδρίτης π. Σαράντης Σαράντος, οἱ πρωτοπρεσβύτεροι π. Ἰωάνννης Φωτόπουλος , π. Ἀντώνιος Μπουσδέκης , π. Βασίλειος  Κοκολάκης  καὶ ὁ δικηγόρος  κ. Χρῆστος Παπασωτηρίου, ἵδρυσαν τήν ἀστικὴ μὴ κερδοσκοπικὴ  ἑταιρεία μὲ τὸν τίτλο  "Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν", δίνοντας  ἔτσι καὶ νομικὴ ὑπόσταση  στόν μακρόχρονο  ἀγώνα  ποὺ  ἤδη  κάνουν  μαζὶ  μὲ πλῆθος συνεργατών σὲ πολλοὺς τομεῖς, μὲ πιὸ γνωστὸ ἴσως ἐκείνον τῆς ἐνημέρωσης σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν "ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση" καὶ τήν "Κάρτα τοῦ Πολίτη", τὴν συλλογὴ ὑπογραφῶν.

Θὰ λέγαμε ὅτι οἱ δηλούμενοι  σκοποὶ  της νεοϊδρυθείσης   "Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν"  δὲν παρουσιάζουν κάτι  ποὺ πρόκειται νὰ γίνει ἀλλὰ κάτι ποὺ ἤδη συμβαίνει  καὶ  ἐπὶ της  οὐσίας δὲν εἶναι τίποτε  ἄλλο ἀπὸ τὸ  σύνολο των  δραστηριοτήτων τόσο τοῦ π., Σαράντη Σαράντου ὅσο καὶ τῶν σὺν αὐτὼ  Ἱερέων καὶ λαϊκῶν στόν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο.

Συνοπτικὰ οἱ σκοποὶ τῆς "Ε.Π.Μ"(Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν) εἶναι οἱ ἑξῆς:

 1. Μελέτη τῆς ὀρθοδόξου πατερικῆς καί ἐκκλη­σιαστικῆς γραμματείας, παλαιοτέρας καί νεωτέρας, τῶν λειτουργικῶν κειμένων καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί διάδοσις τοῦ εὐαγγελικοῦ καί πατερικοῦ λόγου.
 2. Ἔκθεσις τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας καί προάσπισις τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἔναντι πάσης κακοδοξίας, καθώς καί ἔναντι τῆς παραθρησκείας καί τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί ρευμάτων τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς.
 3. Διαλεκτική ἀντιπαράθεσις πρός θέσεις, ἰδέας καί πρακτικάς, αἱ ὁποῖαι ἐναντιώνονται εἰς τήν ὀρθόδοξον παράδοσιν.
 4. Σπουδή καί διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς τήν διαχρονικήν αὐτῆς ἔκφρασιν (ἀρχαίας, λογίας καί νέας) καί ἰδίως τῆς λειτουργικῆς γλώσσης.
 5. Διατύπωσις γνώμης καί προτάσεων πρός τούς ἐπισήμους κρατικούς φορεῖς διά τήν διατήρησιν τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ­τικῶν ὡς ὑποχρεωτικοῦ, μέ σκοπόν τήν πραγμάτωσιν τῶν ἐπιδιώξεων τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος. Μέριμνα διά τήν προβολήν καί ἀξιο­ποίησιν συνόλου τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν Ἱστορίας εἰς ἅπαντας τούς βαθμούς τῆς ἐκπαιδεύσεως.
 6. Μέ ποικίλους τρόπους ἀρωγή πρός ἀναξιοπα­θοῦντας συνανθρώπους μας.
 7. Προάσπισις δι’ ὅλων τῶν νομίμων μέσων τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καί δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων πολιτῶν.
 8. Ὑλική καί ἠθική συμπαράστασις πρός τούς ἕνεκεν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως παντοειδῶς διωκομένους καί δή τούς ἀρνουμένους τάς νέας ἀ­στυνομικάς ταυτότητας, ταυτότητας ΑΜΚΑ, τήν κάρταν τοῦ πολίτου, τήν κάρταν πελάτου καί πάσας ἐν γένει τάς ταυτότητας, τάς περιεχούσας πλινθίον (τσίπ) καί λειτουργούσας μέ τεχνολογίαν τσίπ, καθώς καί πρός τάς οἰκογενείας των.
 9. Συνεχής ἐπαγρύπνησις διά τήν προστασίαν τῶν ἀνθρώπων ἀπό πάσης φύσεως ἠλεκτρονικήν συλλογήν πληροφοριῶν καί διά τήν προάσπισιν τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων, ὥσπερ ταῦτα ὁρίζονται καί προβλέπονται σήμερον εἰς τό ἑλληνικόν Σύνταγμα καί εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Σύμβασιν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου.
 10. Ἐπιδίωξις ἀσκήσεως κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου ἁρμοδίως, διά μέσου προτεινομένων ἐρωτήσεων, ἐπερωτήσεων, ἀναφορῶν ἐπί τῶν θεμάτων, πρός τά ὁποῖα σχετίζονται οἱ σκοποί.

Τὴν Τετάρτη λοιπόν  15 Ἰουνίου καὶ ὤρα  19.00  στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Ἁμαρουσίου  ὁ π. Σαράντης Σαράντος ὡς ἰδρυτικὸ μέλος θὰ ἀναγγείλει τὴν ἴδρυση  της   "Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν"  καὶ θὰ παρουσιάσει  τους  σκοποὺς καὶ τοὺς στόχους της.

Στὰ πλαίσια αὐτῆς της  "ἰδρυτικῆς" ἐκδήλωσης θὰ παρουσιασθεῖ ἀπὸ τὸν π. Σαράντη  καὶ τὸ  βιβλίο "Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος, ὁ ἀδικημένος Ἅγιος" τοῦ π. Ἰωάννη Φωτόπουλου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπίσης  ἐκ τῶν ἰδρυτικών  μελῶν τῆς Ε.Π.Μ.

Στὴν παρουσίαση αὐτὴ θὰ μιλήσουν ἐπίσης καὶ οἱ :

 • Μοναχὸς Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης  (Δρᾶς Θεολογίας)
 • Φώτης Σχοινάς  (Δρᾶς Φιλοσοφίας)
 • π. Ἀθανάσιος Λαγουρός  ( πτυχιοῦχος Νομικῆς καὶ Θεολογίας καὶ  ἐκδότης τοῦ βιβλίου - ἐκδόσεις "ΤΗΝΟΣ")

Ἐτικέτες Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ - ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ