ΗΜΕΡΙΔΑ Νέα Θρησκευτικά - Ἡ ἑπόμενη μέρα ΣΕΦ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 PHOTO GALLERY

ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ τῆς ἡμερίδας μέ θέμα: «Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιά τά νέα θρησκευτικά Ἡ ἑπόμενη μέρα».

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς, διοργά­νωσε καί πραγματοποίησε τό Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) Ἡμερίδα μέ θέμα:

«Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιά τά νέα θρησκευτικά, ἡ ἑπόμενη μέρα».

 Σκοπός τῆς ἡμερίδας ἦταν ἡ ὀρθή πληροφόρηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιά τό φλέγον θέμα τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά, ὑπό τό πρῖσμα τῶν ἱστορικῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ περί τῆς ἀντισυνταγματικότητος αὐτῶν καί τῶν δυνατῶν νομίμων μέσων ἀπαίτησης ἐφαρμογῆς τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων. 

Ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμ. π. Νήφων,  πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς διάβασε χαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καί κήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμε­ρίδας, τῆς ὁποίας προή­δρευσε ὁ σεβαστός ὁμότιμος καθηγητής Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί διδάκτωρ Θεολογίας καί Φιλοσοφίας πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός.  Μετά τήν ἀπόδοση ἐπίκαιρων βυζαντινῶν ὕμνων ἀπό τή γνωστή χο­ρωδία «ἐν Ψαλτηρίῳ» ἀκολούθησε ἀνάγνωση χαιρετισμῶν τούς ὁποίους ἀπέστειλαν Σεβ.Μητροπολίτες  τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.  Στή συνέχεια ὁ Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) καθηγητής τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης ἀπηύθυνε χαιρετισμό ἐκ μέρους τῆς ΠΕΘ, καθώς καί ὁ κ. Κων/νος Λάππας ἐκ μέρους τῶν συνεργαζομένων χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Ἀθήνας. Ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις τῶν καταξιωμένων ὁμιλητῶν, μετά τίς ὁποῖες ἡ ἡμερίδα κατέληξε στά ἀκόλουθα πορίσματα:

  1. Τό ἑλληνικό Σύνταγμα στό ἄρθρο 16 ἀναγνωρίζει τήν παιδεία ὡς ἀτο­μικό δικαίωμα καί ἐντάσσει στούς σκοπούς αὐτῆς τήν «ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων». Ἑπομένως ὁ ἀπό τό Σύνταγ­μα ἐπιβαλλόμενος ὅρος γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἶναι «Μάθη­μα ἀνάπτυξης τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων» καί ἀνάγεται κατ’ ἱστορική ἀνάγκη στήν ὀρθόδοξη χριστιανική παράδοση.  Τό περιε­χόμενο τοῦ μαθήματος στοχεύει κατά τόν συνταγματικό νομοθέτη στήν καλλιέργεια τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης μέ τή διδασκαλία καί μέ ὅλα τά μέσα τῆς παιδαγωγικῆς ἐπιστήμης.
  2. Ἄν θέλει ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση ἀληθινά τήν ἰσονομία γιά τούς Ἕλληνες πολῖτες, δέν ἔχει παρά νά θυμηθεῖ τό νόμο πού ψήφισε ἡ ἴδια γιά τή θρησκευτική ἀγωγή τῶν ἀλλοθρήσκων καί ἑτεροθρήσκων μαθητῶν. Τούς δίνει τη δυνατότητα νά διδάσκονται ἀπό τό κοράνιο τά παιδιά τῶν Ἑλλήνων μουσουλμάνων, καθώς ἐπίσης τά παιδιά τῶν ἑβραίων καί τῶν παπικῶν ἀπό τά δικά τους θρησκευτικά. Ὁ νόμος αὐτός θά μποροῦσε νά λύσει καί τά χέρια τά δικά μας καί τά χέρια τῶν κυβερνητῶν μας, γιά νά μήν ὑπάρχουν προβλήματα ἰσονομίας.
  3. Μετά τίς ἱστορικές ἀποφάσεις 660/2018 καί 926/2018 τῆς ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ, μέ τίς ὁποῖες διεγνώσθη ὡς ἀντισυνταγματικός ὁ πολυθρη­σκειακός χαρακτήρας τῶν νέων προγραμμάτων, τά ὁποῖα ἀσκοῦν ὁμαδι­κό προσηλυτισμό σέ ἄλλες θρησκεῖες καί στήν ἀθεΐα, τό Ὑπουργεῖο Παιδείας προέβη σέ ἕνα ἀπροκάλυπτο πραξικόπημα κατά τῆς διάκρισης τῶν ἐξουσιῶν, διαμηνύοντας πρός πᾶσα κατεύθυνση ὅτι δέν προτίθεται νά ἐφαρμόσει αὐτές τίς ἀποφάσεις. Τό ἐπιχείρημα τοῦ Ὑπουργείου ὅτι οἱ ἀποφάσεις καταργοῦν τά προγράμματα Φίλη καί ὄχι τά προγράμματα Γαβρόγλου εἶναι παραπλανητικό καί νομικά ἀβάσιμο, ἀφοῦ ἡ κυρίως ἀλλαγή στά προγράμματα ἀφορᾶ στούς ἀριθμούς πρωτοκόλλου καί ὄχι στό περιεχόμενο αὐτῶν.  Ἑπομένως οἱ μέν ἐκπαιδευτικοί καλοῦνται νά μήν ἐφαρμόσουν τά προγράμματα, ὅπως εἶναι ὑποχρεωμένοι ἀπό τόν Ὑπαλληλικό Κώδικα νά πράξουν, μή ὑπακούο­ντας σέ προδήλως ἀντισυ­νταγματικές ἐντολές τοῦ Ὑπουργείου.  Οἱ δέ γονεῖς καί μαθητές νά ἐπι­στρέψουν μαζικά τά βιβλία κατευθείαν στό Ὑπουργεῖο ὡς ἀντισυνταγ­ματικά καί παράνομα καί νά ἀπευθυνθοῦν στή Δικαιοσύνη σέ περιπτώ­σεις πού οἱ ἐκπαιδευτικοί προβάλουν ἐμπόδια γιά τήν τήρηση τῆς νομι­μότητας ἐκ μέρους τους.
  4. Στήν ἡμερίδα τονίστηκε ἰδιαιτέρως ἡ προσωπικότητα τοῦ διδάσκοντος θεολόγου. Ἔγιναν ἀναφορές στόν ὅρκο τῶν θεολόγων, στό τί σημαίνει θεολόγος καί ποιός ὁ Θεός πού ὑπηρετεῖ, ποιά εἶναι τά κριτήρια τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας, ποιά ἡ βαρύτητα τῆς συνδιδασκαλίας τῶν θρησκειῶν μέ τό Χριστιανισμό, καθώς καί ἀναφορές ἀπό τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη.  Εἶναι γνωστό σέ γονεῖς καί παιδιά ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ πνευματική ἐμπειρία τοῦ θεολόγου ἤ τῆς θεολόγου ἀφυπνίζει τίς συνει­δήσεις τῶν παιδιῶν καί τούς μεταγγίζει τή θεολογική γνώση, καί τό ζωντανό βίωμα τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ὥστε νά ὁδηγοῦνται στήν ἐν Χριστῷ ζωή πού κάνει τά παιδιά ἰσορροπημένα καί δημιουργικά.  Σπάνιες ἐξαιρέσεις ἐπιβεβαιώνουν τήν παραπάνω πραγμα­τικότητα.  Ἄλλωστε ὁ σύγχρονος ὀρθόδοξος θεολόγος ἤ ὁ δάσκαλος διαθέτει πολλά ἐποπτικά μέσα, διά τῶν ὁποίων ἔχει τή δυνατότητα νά παρουσιάζει τό μάθημά του μέ περισσότερη ἀμεσότητα καί ἀποτελεσμα­τικότητα.
  5. Στήν ἡμερίδα διατυπώθηκε συγκεκριμένη πρόταση γιά τό ἐκπαιδευτικό ὑλικό τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καί γιά τόν καταμερισμό του στίς τρεῖς βαθμίδες ἐκπαίδευσης, τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου. Βασικό ρόλο στή συγγραφή τῶν νέων βιβλίων θά πρέπει νά ἔχει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, τήν ὁποία ἕως τώρα προκλητικά ἀγνοεῖ τό ‘Υπουργεῖο.

Ἄς ἐπικαλεσθοῦμε τίς πολλές πρεσβεῖες τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, τήν ὁποία βάναυσα ὑβρίζουν οἱ φάκελοι Γαβρόγλου ἀποκα­λώντας την «ἡ Μαρία μέ τό παιδάκι της».  Εἶναι ἀδύνατον στά παρόντα πορίσματα νά παραθέσουμε φοβερότερα μαργαριτάρια δυσεβείας καί βλασφημίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων μας, πού ἀποδομοῦν ὅ,τι πιό ἱερό καί ὅ,τι πιό δημιουργικό στίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας.

Ἄς ἐπικαλεσθοῦμε τίς διάπυρες εὐχές ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν πιό κοντινῶν μας πού ἀξιωθήκαμε  νά φιλήσουμε τό εὐωδιάζον χέρι τους, Παϊσίου, Πορφυρίου καί Ἰακώβου γιά νά δώσει ὁ Ὕψιστος, Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα λύση σ’ αὐτό πού φαίνεται δυσεπίλυτο πρόβλημα.

Ὁ ἅγιος θεοφώτιστος Παΐσιος ἔλεγε, ὅτι σέ ὅλα αὐτά τά μεγάλα ἀνακύπτο­ντα θέματα λειτουργεῖ ὁ πνευματικός νόμος.  Δέν ἀναφέρουμε αὐτή τή φράση του ὡς ἀπειλή οὕτε ὡς προφητεία γιά τό παρόν ἀδιέξοδο πρόβλημα.  Ἡ κοινή χριστια­νική ἐμπειρία γνωρίζει, ὅτι ὁ πνευματικός νόμος θά λειτουργήσει.  Οἱ θησαυροί τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς διδασκαλίας καί οἱ πνευματικοί ποταμοί τῆς Ἀκτίστου Χάριτος τῶν ἱερῶν Μυστηρίων μας εἶναι ἀδύνατον νά συγκρατηθοῦν ἤ νά στερέψουν μέσα στήν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.

Υποκατηγορίες