Ἄλλες εὐρέως διαδεδομένες ἐναλλακτικές «θεραπεῖες».

κ. Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου,
Ἰατρός-Μικροβιολόγος, Ἐκπαιδευτικός

 [ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ «ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»: «ΙΑΤΡΙΚΗ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ,
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 17 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ Ι.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ]

[ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ]

1.1.       ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Ὁ Βελονισμός ἀνάγεται χρονικά στά βάθη μυθικῶν ἀφηγήσεων τῶν Κινέζων.

Τότε στήν ἀρχαία Κίνα, πίστευαν ὅτι ἡ ἀρρώστια ἦταν ἔργο κακῶν δαιμόνων, τῶν Κουέι οἱ ὁποῖοι φώλιαζαν σέ κάποια σημεῖα τοῦ σώματος. Θεωροῦσαν, ὅτι μποροῦσαν νά ἐξοντώσουν τούς δαίμονες αὐτούς  εἰσάγοντας βελόνες σέ αὐτά τά σημεῖα. Ἔτσι δημιούργησαν τά 13 πρῶτα σημεῖα τοῦ βελονισμοῦ.(1)

Ἀργότερα στήν Κίνα ἐνστερνίσθηκαν τό φιλοσοφικό-θρησκευτικό σύστημα τοῦ Ταοϊσμοῦ, ὁπότε προέκυψε ὁ Παραδοσιακός Κινεζικός Βελονισμός, καί τά βελονιστικά σημεῖα ἔγιναν ἀπό 13 τῶν δαιμόνων 365, ὅσες οἱ μέρες τοῦ ἔτους., καί στή συνέχεια πάνω ἀπό 3500.(1)

Κατά τή φιλοσοφία αὐτή, ἡ ἐνέργεια Chi, ἤ ἀλλιῶς "ζωτική ἐνέργεια" εἶναι ἡ βασική κοσμική ἀρχή, ἡ αἰτία κάθε δημιουργικῆς καί καταστροφικῆς καταστάσεως. Ἡ ἐνέργεια αὐτή θεωροῦν ὅτι ἔχει δυό «ἐνεργειακούς πόλους». Τόν Γίν ὡς τόν ἀρνητικό καί τόν Γιάνκ ὡς τόν θετικό πόλο. Αὐτοί  ἀποτελοῦν τίς δυό βασικές «Ἀρχές» τῆς μυθικῆς φιλοσοφίας τοῦ Ταοϊσμοῦ. Τά  Γίν καί τά  Γιανκ, εἶναι ἀντίθετα ἀλλά συνεργάζονται. (1) Ἔτσι διακρίνουν τά ὄργανα τοῦ σώματός μας σέ ὄργανα YIN καί σέ ὄργανα YANG .(2)

Τό Γιάνκ ἐκπροσωπεῖ: τήν δύναμη, τό φῶς, τή θερμότητα, τόν Οὐρανό, τήν ἀρρενωπότητα, τό σκληρό. Τό Γίν, ἀντιθέτως, ἐκφράζει: τήν ἀπουσία δύναμης, τό σκοτάδι, τό κρύο, τή Γῆ, τή θηλυκότητα, τήν δεκτικότητα, τό μαλακό.(1)

Στή φιλοσοφία αὐτή ἐμπλέκεται καί ἡ θεωρία τῶν 5 στοιχείων (ξύλο, μέταλλο, νερό, φωτιά καί γῆ). Πιστεύουν ὅτι κάθε στοιχεῖο συνδέεται μέ ἕνα ὄργανο, ἀνάλογα μέ τή λειτουργία του: τό ἧπαρ εἶναι ξύλο, ἡ καρδιά εἶναι φωτιά, ἡ σπλήνα εἶναι γῆ, οἱ πνεύμονες εἶναι μέταλλο, τά νεφρά εἶναι νερό. (3).

Στό σῶμα, πιστεύουν ὅτι βρίσκονται τά τσάκρα δηλ. "ἐνεργειακά κέντρα " γιά τή λήψη καί διαβίβαση τῆς ἐνέργειας. (6) Κάθε τσάκρα συνδέεται μέ ἕναν δικό του ἦχο, ἕνα γεωμετρικό σχῆμα καί ἕνα χρῶμα.(6)

Ἀπό τά τσάκρας ἡ "ζωτική ἐνέργεια" κατά τήν Κινεζική παράδοση,  ἀκολουθεῖ σαφῶς καθορισμένη πορεία, δίνοντας ζωή σέ ὅλα τά κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ. Οἱ εἰδικές αὐτές διαδρομές στίς ὁποῖες κυκλοφορεῖ ἡ "ζωτική ἐνέργεια", ὀνομάζονται Μεσημβρινοί. (2)

Σέ αὐτούς τούς μεσημβρινούς  κατανέμονται τά βελονιστικά σημεῖα, τά ὁποῖα σήμερα εἶναι πάνω ἀπό 2000. Παραδέχονται βέβαια καί οἱ ἴδιοι, ὅτι τά σημεῖα βελονισμοῦ καί οἱ  μεσημβρινοί δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ διαδρομή ἀγγείου ἤ νεύρου.(2)

Οἱ βελονιστές τοῦ Παραδοσιακοῦ Κινεζικοῦ Βελονισμοῦ ὑποστηρίζουν ὅτι, μέ τίς βελόνες τους «συνδέουν τήν παγκόσμια ἐνέργεια» μέ τήν διαταραγμένη ἐσωτερική ζωτική ἐνέργεια τῶν Γίν καί τῶν Γιάνκ τοῦ ἀρρώστου, ἡ ὁποία κατ’αὐτούς συνιστᾶ τήν ἀρρώστια. Καί, γιά νά τόν θεραπεύουν, ἐνεργοῦν ὡς οἱ μεσάζοντες (Medium).(1)

    

Ἑπομένως βλέπουμε ὅτι ἡ θεωρία τοῦ βελονισμοῦ στηρίζεται καθαρά στήν Κινέζικη μεταφυσική.

Μία παραλλαγή τοῦ παραδοσιακοῦ βελονισμοῦ εἶναι ἡ ὠτοθεραπεία ἤ ὠτοβελονισμός. Εἶναι μία μέθοδος διάγνωσης καί θεραπείας βασισμένη πάνω στήν ἀτεκμηρίωτη ἄποψη ὅτι τό αὐτί εἶναι ὁ χάρτης τῶν ὀργάνων τοῦ σώματος. Γιά παράδειγμα, ἕνα πρόβλημα μέ ἕνα ὄργανο ὅπως τό συκώτι θεραπεύεται μέ τό νά βάζεις μία βελόνα σέ ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο τοῦ αὐτιοῦ πού ὑποτίθεται ὅτι ἀντιστοιχεῖ σέ αὐτό τό ὄργανο. (Παρόμοιες ἀντιλήψεις ὅτι ἕνα μέρος τοῦ σώματος εἶναι χάρτης ἐσωτερικῶν ὀργάνων, συναντῶνται καί σέ αὐτούς πού ἐξασκοῦν τήν ἰριδολογία (ἡ ἴριδα τοῦ ὀφθαλμοῦ εἶναι ὁ χάρτης) καί τήν ρεφλεξολογία (τό πέλμα τοῦ ποδιοῦ εἶναι ὁ χάρτης).(4)

Παρόλα αὐτά τά μυθώδη στοιχεῖα, οἱ δυτικοί βελονιστές, προσπαθοῦν νά δώσουν ἐπιστημονικές ἐξηγήσεις στό βελονισμό, διατηρώντας ὅμως τά ἴδια ἀκριβῶς βελονιστικά σημεῖα, καταταγμένα καί πάλι στούς ἴδιους θεωρητικούς «μεσημβρινούς.

Ἔτσι ἔχουν διατυπώσει κατά καιρούς διάφορες θεωρίες, ὅπως ἡ  Νευρωνική Θεωρία, ἡ θεωρία τῆς Πύλης τοῦ πόνου τῶν Μeltzach καί Wall κ.ἄ.,  πού συνοψίζονται κυρίως στήν παρεμπόδιση τῶν νευρικῶν συνάψεων. Ὅμως οἱ θεωρίες αὐτές εἶναι μόνο ὑποθέσεις. Μέ αὐτές συνδυάζουν καί τήν παραγωγή ἐνδορφινῶν, κατά τόν βελονισμό, οἱ ὁποῖες δίνουν ἀναλγητικό ἀποτέλεσμα. Ὅμως ἐνδορφίνες παράγει ὁ ὀργανισμός μας σέ κάθε ἐπώδυνο ἐρέθισμα ἤ ἄσκηση καί ὄχι μόνο κατά τόν βελονισμό. Λεπτομερῶς ἀναιρεῖ τίς θεωρίες αὐτές ὁ καθηγητής  κ.  Ἀθανάσιος Ἀβραμίδης, στό βιβλίο του "ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ".

Ἐνδιαφέρουσα εἶναι καί ἡ θεωρία τοῦ (DNIC) Diffuse Noxious Inhibitory Control. Ἡ θεωρία αὐτή, ἐξηγεῖ τήν ἀναστολή τοῦ πόνου κατά 60-100%, ὅταν ἐφαρμόζεται ὁ ἐπώδυνος βελονισμός (ἰσχυρό Τέ-Τσί). Σύμφωνα μέ τή θεωρία αὐτή, οἱ βελονιστές προκαλοῦν  ἔντονο πόνο μέ τή βελόνα, μέ ἀποτέλεσμα ὁ προϋπάρχων πόνος νά ἀναστέλλεται .(2)  Τί γίνεται ὅμως μέ τόν πόνο τῆς βελόνας;

Παρ᾿ ὅλη τήν ἐπιστημονικοφάνεια, πού οἱ βελονιστές σήμερα ἐπιζητοῦν, δέν ἀποκόπτονται ἀπό τήν ἀρχική φιλοσοφική-θρησκευτική βάση τοῦ Ταοϊσμοῦ :  δηλ. διατηροῦν τά ἴδια βελονιστικά σημεῖα καί τούς μεσημβρινούς τοῦ Ταοϊσμοῦ,  διδάσκονται στίς σχολές τους τόν Ταοϊσμό, καί ἡ Ἑλληνική ὅπως καί ἡ Πανελλήνια Ἰατρική Ἑταιρεία Βελονισμοῦ φέρουν  ὡς σύμβολά τους, τό σῆμα τοῦ Ταοϊσμοῦ.

Ὑπόσχονται θεραπεία σέ ἕνα πολύ μεγάλο εὖρος παθήσεων

Κυρίως ὅμως :

- Σέ τόνωση τῆς ἀμυντικῆς ἱκανότητας τοῦ ὀργανισμοῦ.

- Σέ νευρολογικές καί μυοσκελετικές παθήσεις

- Σέ ψυχολογικά προβλήματα καί πάρα πολλά ἄλλα.

1.1.1.     Ἔχει ὅμως ἀποτελέσματα ὁ βελονισμός ;

Ὁ βελονισμός, ὅπως καί οἱ ἄλλες ἐναλλακτικές θεραπεῖες ἔχει κυρίως ἀποτελέσματα :

1) Σέ αὐτοϊώμενα νοσήματα, πού εἶναι καί ἡ πλειοψηφία τῶν νοσημάτων (75-80%), ὅπως π.χ οἱ ἰώσεις, πονοκέφαλοι, μυαλγίες, ἀρθραλγίες, λουμπάγκο, ἐξανθήματα, ἀλλεργίες, ἁπλές φλεγμονές καί πολλά ἄλλα, τά ὁποῖα μετά ἀπό μικρό συνήθως χρονικό διάστημα, οὕτως ἤ ἄλλως μποροῦν νά θεραπευθοῦν τίς περισσότερες φορές ἀπό μόνα τους, χωρίς θεραπεία. Σέ αὐτό βοηθᾶ πολύ καί ἡ αὐθυποβολή.   

2) Σέ ψυχοσωματικά νοσήματα ἤ νευροφυτικές διαταραχές. Ἐδῶ ἰσχύει τό ἀποτέλεσμα τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου, placebo.

1.1.2.     ΕΙΝΑΙ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ;

Ἔχουν ἀναφερθεῖ τραυματισμοί ἀκόμα καί θάνατοι ἀπό βελονισμό.Τέτοια περιστατικά, ἀφοροῦν κατά λάθος τρύπημα τῆς καρδιᾶς, πνευμόνων, ἀρτηριῶν, ἥπατος ἤ νεύρων, καθώς ἐπίσης αἱμορραγίες καί μολύνσεις πού προέρχονται ἀπό τήν ἐλλιπῆ ἤ ἀνύπαρκτη ἀποστείρωση τῶν βελονῶν. Ἡ πιό συνηθισμένη αἰτία θανάτου ἀπό βελονισμό εἶναι ὁ πνευμοθώρακας.(5)

Τό 1981 τό Συμβούλιο Ἀμερικανικοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου ἀναφέρει ὅτι ἡ ἀνακούφιση τοῦ πόνου στόν βελονισμό δέν ἔχει ἐπαναληψιμότητα καί συνέχεια, ἐνῶ δέν ἔχει ἀποτέλεσμα σέ ὅλους.

Τό Ἐθνικό Συμβούλιο Ἡνωμένων Πολιτειῶν γιά ἀπάτες Ὑγείας ἀποφαίνεται:

- Ὁ βελονισμός δέν εἶναι ἀποδεδειγμένος τρόπος θεραπείας.

- Στηρίζεται σέ ἀρχέγονη καί φαντασιώδη θεωρία καί πράξη, χωρίς ἐπιστημονική θεμελίωση.

1.1.3.     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ.

(1) ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ"(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗ)
         (2) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ (Μ. ΚΑΡΑΒΗΣ)
         (3) ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ LAROUSSE  Ἐναλλακτικές θεραπεῖες  2ος  τόμος
         (4) SciencePedia  Science Wiki el.science.wikia.com/wiki/
Βελονισμός?
         (5) Τρίτη 19 Ὀκτωβρίου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ Κίνδυνοι ἀπό κακή πρακτική στό βελονισμό.
         (6) Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ  τοῦ DAVID FURLONG.

1.2.       ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

Βασική ἀρχή τῆς μεθόδου, ὅπως καί στό βελονισμό εἶναι ἡ ἀντίληψη πώς ἡ "ζωτική ἐνέργεια" διατρέχει τό σῶμα ἀπό τό κεφάλι ἕως τά ἄκρα μέσῳ νοητῶν γραμμῶν /καναλιῶν. Οἱ γραμμές αὐτές ,πού στόν βελονισμό εἶναι γνωστές ὡς μεσημβρινοί, στή ρεφλεξολογία τίς ὀνομάζουν ζῶνες. Θεωροῦν πώς  εἶναι 10, καί ἀπολήγουν στά πέλματα καί στίς παλάμες ὅπου ὁ ρεφλεξολόγος ἀσκεῖ τίς τεχνικές του.

   

Οἱ ρεφλεξολόγοι  τοῦ Σωματείου Ἑλλήνων Ρεφλεξολόγων (Σ.Ε.Ρ.) ἀναφέρουν:

…«Ἡ Ρεφλεξολογία εἶναι ἡ ἐπιστήμη ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μέ τά ἀντανακλαστικά σημεῖα στά πέλματα καί τίς παλάμες, πού ἀντιστοιχοῦν σέ κάθε ὄργανο καί τμῆμα τοῦ σώματος.

Διεγείροντας, λένε, αὐτά τά ἀντανακλαστικά σημεῖα μέ εἰδικές πιέσεις καί φυσικούς χειρισμούς, ἀπελευθερώνονται οἱ αὐτοθεραπευτικές δυνάμεις τοῦ σώματος καί ἔτσι ἐπιτυγχάνουμε τήν ἐνεργοποίηση, χαλάρωση καί ἐξισορρόπηση τοῦ ὀργανισμοῦ.»... (1) Μάλιστα ἔχουν δημιουργήσει χάρτες, πού δείχνουν ποιά σημεῖα τοῦ ποδιοῦ ἤ τοῦ χεριοῦ, ἀντιστοιχοῦν στά διάφορα μέρη τοῦ σώματος.  Ἅς δοῦμε ὅμως ἀναλυτικά ἄν αὐτά πού λένε ἀληθεύουν.

http://www.colchesterholistichealthclinic.co.uk/wp-content/uploads/2012/11/reflexology-fee-2-1024x747.jpgΚαταρχήν ἡ ρεφλεξολογία δέν εἶναι ἐπιστήμη , ἀλλά  ἀνήκει στίς ψευδοεπιστῆμες τῆς Ν. Ἐποχῆς, οἱ ὁποῖες ἐνῶ χρησιμοποιοῦν ἐπιστημονική ὁρολογία, γιά νά κερδίσουν ἐντυπώσεις, δέν ἔχουν ὅμως ἐπιστημονική μεθοδολογία.

Ἡ ἀντιστοιχία σημείων στά πέλματα καί στίς παλάμες μέ τά ὑπόλοιπα τμήματα καί ὄργανα τοῦ σώματος , εἶναι κάτι ἐντελῶς αὐθαίρετοκαί ἀντιεπιστημονικό.

Τό ὅτι ἀπελευθερώνονται οἱ αὐτοθεραπευτικές δυνάμεις τοῦ σώματος καί ἔτσι ἐπιτυγχάνουμε τήν ἐνεργοποίηση καί ἐξισορρόπηση τοῦ ὀργανισμοῦ, εἶναι ἐξίσου αὐθαίρετοκαί ἀντιεπιστημονικό.

Ὅτι μειώνεται τό ἄγχος καί χαλαρώνουν οἱ ἐντάσεις, ὅπως διαφημίζουν, μπορεῖ νά συμβεῖ μέ ὁποιαδήποτε φροντίδα ἤ περιποίηση τοῦ σώματος.

Ὅτι τοπικά καλυτερεύει ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος, μπορεῖ νά συμβεῖ μέ μία ἁπλή μάλαξη ἤ ἐντριβή.

 

Ὅλες οἱ ὑπόλοιπες ὑποσχέσεις εἶναι ἐντελῶς ἀσύμβατες μέ τήν ἐπιστήμη καί τή λογική!

1.2.1.     ΣΥΓΧΥΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ

Χρειάζεται προσοχή διότι τά κέντρα ἐκπαίδευσης τούς δίνουν  τίτλους, ὅπως Νεῦρο-Ρεφλεξολόγος ἤ Ὀρθοπεδικός Ρεφλεξολόγος. Ἔτσι δίνεται ἡ ἐντύπωση ὅτι οἱ ρεφλεξολόγοι εἶναι γιατροί καί μάλιστα μέ εἰδικότητα Νευρολόγου ἤ Ὀρθοπεδικοῦ ἀντίστοιχα.

1.2.2.     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ὅποιος ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του στίς" ἐνεργειακές θεραπεῖες ", πού βασίζονται στήν δύναμη τῆς "ζωτικῆς ἐνέργειας ",ταυτίζεται μέ τήν κοσμοθεωρία τῆς Ν. Ἐποχῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀντίθετη μέ τήν πίστη μας.

1.2.3.     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ

[1] Σωματεῖο Ἑλλήνων Ρεφλεξολόγων www.reflexology.gr/ser
         [2] Reflexology Wikipedia
         [3] Natural Health Science - 
ὈρθοπεδικήΡεφλεξολογία ... www.nhs.gr/index.php?option=com_lessons.

1.3.       ΡΕΪΚΙ

Ὑπάγεται καί αὐτό στίς "βιοενεργειακές θεραπεῖες" τῆς Ν. Ἐποχῆς. Ἐδῶ ἀπουσιάζει ἡ χρήση κάθε ὑλικοῦ στοιχείου, ὅπως φαρμάκου, βελόνας, μάλαξης κλπ. καί ὑπάρχει μόνο πνευματική διάσταση.

1.3.1.     Ἅς δοῦμε ὅμως τί εἶναι τό ρέϊκι.

Ὁ ἰαπωνικός  ὅρος Ρέϊκι σημαίνει συμπαντική ἐνέργεια τῆς ζωῆς ἤ θεϊκή δύναμη, ἡ ὁποία, ὅπως λένε,  μπορεῖ νά μεταδοθεῖ ἀπό τούς μυημένους, μέ τό ἄγγιγμα τῶν χεριῶν (1) πάνω στό σῶμα, ἤ λίγα ἑκατοστά πάνω ἀπό αὐτό, ἤ ἀκόμα καί ἀπό ἀπόσταση.

Τό παραδοσιακό ρέϊκι εἶναι τό Οὐσούι ρέϊκι, πού θεωρεῖται ὅτι ὑπῆρχε στήν ἀρχαιότητα καί ξανα-ἀνακαλύφθηκε στήν Ἰαπωνία τόν 19ο αἰώνα ἀπό τόν Μικάο Οὐσούι. Λέγεται ὅτι κάποια στιγμή ἀνέβηκε στό βουνό Κουριγιάμα, ὅπου ἐπί 21 μέρες ἔκανε νηστεία καί διαλογισμό. Στό τέλος αὐτῆς τῆς περιόδου, ἔνοιωσε ξαφνικά μία δυνατή ἐνέργεια στήν κορυφή τῆς κεφαλῆς του. Τήν ἐνέργεια αὐτή, τήν ὀνόμασε Ρέϊκι καί ἀπό τότε καθιερώθηκε αὐτός ὁ ὅρος.(2)

1.3.2.     Πῶς διαφημίζεται τό Ρέϊκι

Ὅπως σέ ὅλες τίς ἐναλλακτικές "θεραπεῖες", ἀναφέρονται πάρα πολλά ὀφέλη. Γράφουν χαρακτηριστικά: "Τό ρέϊκι θεραπεύει τόν ἑαυτό μας, τούς ἄλλους, τά ζῶα, τά φυτά καί ὁλόκληρο τόν πλανήτη! (3)

Οἱ θεραπευτές, πού δέν εἶναι φυσικά γιατροί, τό μόνο πού κάνουν εἶναι νά τοποθετοῦν τά χέρια τους πάνω ἀπό τά τσάκρας δηλ. τά ὑποτιθέμενα ἐνεργειακά κέντρα τοῦ σώματος, τά ὁποῖα ἐπιστημονικά δέν ὑφίστανται, καί μέσω διαλογισμῶν καί νοητῶν συμβόλων νά ἐπικαλοῦνται ἀόρατες μυστικές δυνάμεις.

Οἱ ἴδιοι ἀναφέρουν στά κείμενά τους:

"Στό   Ρέϊκι δέν κάνουμε διάγνωση, γιατί δέν χρειάζεται. Ἡ θεραπεία εἶναι μία.

Στό   Ρέϊκι δέν μποροῦμε νά κάνουμε λάθος, γιατί δέν μεσολαβεῖ τό μυαλό μας. Ἡ θεραπεία εἶναι μία.

Τό ἄτομο δέν γιατρεύεται ἀπό ἐμᾶς. Ἐμεῖς δέν κάνουμε τίποτα. Δίνουμε μόνο Ρέϊκι, ὅπως θά δίναμε ἕνα ποτήρι νερό. Βάζουμε τά χέρια μας κοντά στό σῶμα καί τό σῶμα παίρνει ὅ,τι χρειάζεται. Αὐτό εἶναι ὅλο. Δέν εἴμαστε ἐμεῖς πού γιατρεύουμε. Τό Ρέϊκι γιατρεύει."  (2)

Τό ρέϊικι λοιπόν ταυτίζεται μέ μία μεταφυσική δύναμη.

1.3.3.     Πῶς γίνεται μία θεραπευτική συνεδρία

Ἡ συνεδρία ξεκινᾶ μέ ἕνα σύντομο διαλογισμό Γκασό (Gassho). Ἀναφέρουν: " Κατά τή διάρκεια τοῦ διαλογισμοῦ μπορεῖτε νά ἐπικαλεστεῖτε, ἄν τό ἐπιθυμεῖτε,τούς ἀγγέλους / ὁδηγούς τοῦ Ρέϊκι, τόν φύλακα ἄγγελο καί τόν ἀνώτερο ἑαυτό (τούς δικούς σας ἀλλά καί τοῦ δέκτη), καθώς καί ὅποια ἄλλη ὀντότητα τοῦ φωτός ἐπιθυμεῖτε..."(2).


ΡΕΪΚΙ – ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
GASSHO – ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΡΕΪΚΙ

Κατόπιν ἡ συνεδρία συνεχίζει μέ τήν ἐπίθεση τῶν χεριῶν στά "τσάκρας" τοῦ σώματος.

Ἐδῶ βρισκόμαστε καθαρά  σέ χῶρο μαγείας καί ἀποκρυφισμοῦ. Αὐτό φαίνεται ξεκάθαρα καί ἀπό τίς μυήσεις , πού πρέπει νά πάρει κανείς , προκειμένου νά ἀσκήσει τήν" θεραπευτική" τοῦ Ρέϊκι.

1.3.4.     ΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΡΕΪΚΙ

Οἱ βαθμοί μύησης τοῦ ρέϊκι εἶναι τρεῖς καί δίνονται ἀπό ἕναν δάσκαλο-Μaster reiki. "Ὁ πρῶτος βαθμός Ρέϊκι:  Στόν βαθμό αὐτό μαθαίνουν  γενικές ἀρχές τοῦ ρέϊκι καί βασικές ἀποκρυφιστικές τεχνικές , ὅπως ἡ τοποθέτηση τῶν χεριῶν κλπ.

Alevizou11a
Ἐκπαίδευση στόν 1ο βαθμό μύησης καί διαλογισμός τοῦ 
OSHO.

Μύηση τοῦ 2ου βαθμοῦ ρέϊκι.

Ὁ δάσκαλος παραδίδει στόν μυούμενο  τρία μυστικά ἱερά σύμβολα (6).Εἶναι τά σύμβολα αὐτῆς τῆς    ¨θεοποιημένης ζωτικῆς ἐνέργειας¨. Παλαιότερα ἀπαγορευόταν νά ὑπάρχουν σέ χαρτί. Σήμερα ἔχουν λίγο πολύ ἀπελευθερωθεῖ καί τά βρίσκουμε. Τά σύμβολα τοῦ ρέϊκι τά σχεδιάζουν στόν ἀέρα, μέ τό χέρι, "σάν νά σχεδιάζεις μέ αἰθέρια μπογιά σέ ἕναν ἀόρατο καμβά." (7)  Ἔπειτα τά ὀνοματίζουν 3 φορές. Κάθε σύμβολο ἔχει τό δικό του ὄνομα. Λένε πώς μόνο στό 2ο βαθμό  τά σύμβολα γίνονται ζωντανά, ἕτοιμα γιά θεραπεία.(7)


2ος  βαθμός μύησης καί τά τρία (3) σύμβολα τοῦ 2ου βαθμοῦ.

Τά σύμβολα λοιπόν αὐτά δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά ἐπικλήσεις σέ πνευματικές δυνάμεις.

Στόν 2ο βαθμό μαθαίνουν νά δίνουν καί θεραπεία ἀπό ἀπόσταση ἀφοῦ τό ρέϊκι  ὅπως λένε εἶναι πέρα ἀπό τόπο καί χρόνο.

Μύηση τοῦ 3ου βαθμοῦ ρέϊκι.

Ἐδῶ ὁ μυούμενος  λαµβάνει καί τό τέταρτο σύμβολο τοῦ Ρέϊκι, τό Σύμβολο τοῦ Μάστερ! (6) Αὐτό ὅπως λένε οἱ ἴδιοι εἶναι τό πιό ἰσχυρό καί καθαρά πνευματικό σύμβολο καί οἱ χρήσεις καί οἱ δυνατότητές του εἶναι ἄπειρες.(7)

 Στόν Τρίτο Βαθμό οἱ Δάσκαλοι «ἐκχωροῦν τόν πλήρη ἔλεγχο τῶν θεραπειῶν στά πνεύματα-ὁδηγούς τους» τά ὁποῖα «διευθύνουν ὅλα τά τεκταινόμενα» (8)

Φυσικά οἱ συνεδρίες ρέϊκι, ἀλλά κυρίως  οἱ μυήσεις, τά σεμινάρια καί τά προγράμματά  τους εἶναι πολύ δαπανηρά.

Ὑπάρχουν πολλά εἴδη ρέϊκι. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι τό ἀγγελικό ρέϊκι, στό ὁποῖο γίνεται ἀπροκάλυπτα ἐπικοινωνία καί σύνδεση μέ πνεύματα -ἀγγέλους. Μόνο πού ἐδῶ παρόντες, εἶναι μόνο οἱ πεπτωκότες ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς ἄγγελοι φωτός, γεμάτοι ἀγάπη καί δύναμη, γιά νά παραπλανήσουν καί νά διεισδύσουν ὕπουλα στίς ψυχές μας. Καί  ὡς πονηροί πού εἶναι τά καταφέρνουν πολύ καλά, νά ἐξαπατήσουν ἀκόμα καί ἀνθρώπους πού βρίσκονται στό χῶρο τῆς ἐκκλησίας. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς προειδοποιοῦν ὅτι οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ δέν ἐμφανίζονται παρά μόνο σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις σέ ἁγίους καί ταπεινούς ἀνθρώπους  καί  ΠΟΤΕ μέσῳ μεθόδων καί τεχνικῶν πού καλλιεργοῦν τήν ἔπαρση καί τόν ἐγωισμό.  Ἅς μή γελιέται λοιπόν κανείς ἀπό τίς διαφημίσεις τους, ὅτι τό ρέϊκι εἶναι ὅ,τι πιό ἁπλό καί ἁγνό ὑπάρχει, ἀκόμα καί ἄν οἱ "θεράποντες" χρησιμοποιοῦν λιβάνι, ἁγιασμό, εἰκόνες ἤ καί χριστιανικές προσευχές.

1.3.5.     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΕΪΚΙ.

(1) Πανελλήνιος Σύλλογος Ρέϊκι.
         (2) "Ἐγχειρίδιο Οὐσούι Ρέϊκι –Βαθμός Ι"  Ἐπιμέλεια: Ἄννα Ἀποστολίδου Ἅγιος Δημήτριος 2011  Ἐγχειρίδιο Οὐσούι Ρέϊκι –Βαθμός Ι .
         (3) ΣΥΝΟΨΗ: 49 Χρήσιμες Πληροφορίες Ρέϊκι!-Reiki www.reiki.gr.
         (4) oshoathens.com.
         (5) Πλήρης Ὁδηγός: Τά πάντα γιά τό Reiki  Εἰσαγωγή στό Reiki   www.reiki.gr.
         (6) Πλήρης Ὁδηγός: Τά πάντα γιά τό Reiki. Εἰσαγωγή στό Reiki  www.reiki.gr.
         (7) θεραπευτικό Σύστημα Usui Reiki Master  REIKI ACADEMY Manual 2 Χαράλαμπος Ἰωάννου 2008   www.reikimasterprogram.com.
         (8) Ρέϊκι: θεραπεία ἤ ἀποκρυφισμός; (Ἑλένη Ἀνδρουλάκη, Καθηγήτρια) alopsis  (Πηγή: Ἱερά Μητρόπολη Γλυφάδας).

1.4.       ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ὁ διαλογισμός εἶναι θρησκευτική πράξη τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ καί τοῦ Βουδισμοῦ.

Δέν ἔχει καμμία σχέση μέ ἐπιστήμη, προσπαθοῦν ὅμως νά τοῦ δώσουν ἐπιστημονική χροιά, προκειμένου νά προωθεῖται καί νά χρηματοδοτεῖται.

Ὁ διαλογισμός εἶναι ἀντίθετος μέ τή χριστιανική μας πίστη γιατί προσπαθεῖ νά πείσει τόν ἄνθρωπο, ὅπως τότε ὁ "ὄφις", ὅτι μπορεῖ νά γίνει  ὁ ἴδιος θεός, ἀρκεῖ νά ἐνεργοποιήσει τίς κρυμμένες δυνάμεις πού βρίσκονται  μέσα του.

Τεχνική τοῦ διαλογισμοῦ:

"Κάθεσαι ἄνετα, κατά προτίμηση σέ κάποια γιογκική στάση, μέ κλειστά τά μάτια."

Ὑπάρχουν πολλά εἴδη διαλογισμοῦ. Κάποια εἴδη χρησιμοποιοῦν ἔντονη φαντασία καί συγκέντρωση ἤ ὁραματισμό,  ἐνῶ κάποια ἄλλα εἴδη χρησιμοποιοῦν ἐπανάληψη λέξεων ἤ φράσεων ( μάντρας) (1), πού ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀποτελοῦν ἐπικλήσεις ἤ προσευχές σέ Ἰνδουϊστικές θεότητες.

Ἕνα ἀπό τά εἴδη τοῦ διαλογισμοῦ, πού ἔχει ἀρκετή διάδοση, εἶναι ὁ Ὑπερβατικός Διαλογισμός.

Δημιουργός του Υ.Δ εἶναι ὁ ἰνδός Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι, γεννημένος, πιθανόν τό 1918. Δάσκαλός του ἦταν ἕνας ἰνδουιστής μοναχός, ὁ Γκουρού Σβουάμι  Μπραχαμανάντα  Σαρασβάτι, ὁ ὁποῖος σήμερα τιμᾶται ἀπό τήν κίνηση ὡς θεός διδάσκαλος (Guru Dev).(2)

1.4.1.     Alevizou15bΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ἡ ἐκπαίδευση ἀρχίζει μέ μία τελετουργία ἡ ὁποία ὁλοκληρώνεται ἀπό τό δάσκαλο, στή σανσκριτική γλώσσα. Ὁ θρησκευτικός χαρακτήρας τῆς τελετουργίας γίνεται  σαφής, ὅταν ὁ μαθητής προτρέπεται στήν διάρκεια τοῦ τελετουργικοῦ μύησης, νά βγάλει τά παπούτσια του καί νά ὑποκλίνεται μπροστά στή φωτογραφία τοῦ Guru Dev (τοῦ γκουρού διδασκάλου τοῦ Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι). Τότε δίνεται στό μαθητή ἀπό τόν δάσκαλο  καί τό μάντραμ, μία συγκεκριμένη, μυστική ἠχητική λέξη, μέ τήν ὁποία ὁ μαθητής πρέπει ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς νά διαλογίζεται γιά τουλάχιστον 20 λεπτά 2 φορές τή μέρα.(2)

Αὐτή λοιπόν ἡ λέξη, πού εἶναι προσωπική γιά κάθε μαθητή, συνήθως συσχετίζεται μέ ὀνόματα θεοτήτων στά σανσκριτικά. Στόν πίνακα πού βλέπετε φαίνεται ἡ ἀντιστοιχία τῶν μάντρας μέ τίς ἰνδουϊστικές θεότητες.

ΜΑΝΤΡΑ

ΥΠΕΡΒ. ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΤΗΤΕΣ
πού ἀντιστοιχοῦν

ENG, EM,ENGA, EMA,AING, AIM,AINGA,AIMA

Saraswati = θεά τῆς γνώσης καί τῶν τεχνῶν

SHIRING,SHIRIM

Mahalaksh ή Lakshmi = θεά τῆς Ὑγείας

HIRING,HIRIM

Bhuvanesva =θεά τῆς φύσης

KIRING,KIRIM

Κali =θεά τῆς καταστροφῆς

SHYAM,SHYAMA

Krishna=σημαντικός θεός

 Ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα μάντρα σέ προχωρημένο Υ.Δ εἶναι τό: SHRI AING NAMAH=ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΤΗΝ ΣΑΡΑΣΒΑΤΙ ΕΝΔΟΞΗ ΘΕΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.(4)  Προχωρημένα προγράμματα Υ.Δ ἤ Σεμινάρια Σίντι" (Sidhi), ὑπόσχονται νά κυριαρχήσει ὁλοκληρωτικά ὁ ἄνθρωπος πάνω στούς φυσικούς νόμους. Γιά παράδειγμα, νά μά­θει κάποιος νά πετάει (γιογκικό πέταγμα).(5) Στήν πράξη, βέβαια στά σεμινάρια αὐτά, τό μόνο πού καταφέρνουν οἱ διαλογιζόμενοι, εἶναι νά κάνουν μικρούς πήδους, βρισκόμενοι σέ γιογκική στάση λωτοῦ.

1.4.2.     ΤΙ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ:

Σέ προσωπικό ἐπίπεδο:  πρόληψη καί θεραπεία γιά ἀσθένειες σχετιζόμενες μέ τό στρές, αὔξηση τοῦ IQ (δείκτη νοημοσύνης), εὐτυχία καί ἄλλα!

Σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο:  νά σωθεῖ ὁ κόσμος ἀπό πολέμους, τρομοκρατίες καί καταστροφές ἀρκεῖ  τό 1% τοῦ πληθυσμοῦ μίας περιοχῆς ἤ χώρας νά κάνει ὁμαδικά Υ.Δ!!!  ἤ ἡ τετραγωνική ρίζα τοῦ 1% στήν περίπτωση πού ασκεῖται ὁμαδικά τό πρόγραμμα ΥΔ-Σίντις.(6)

"Μόλις 400 ἄτομα δηλαδή χρειάζονται γιά νά βοηθήσουμε τή χώρα μας νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό παντός εἴδους προβλήματα καί νά ξαναβρεῖ τήν αἴγλη τοῦ παρελθόντος"(6)

Ὁ Υ.Δ, ἀπό τό 1970 ἄρχισε νά προβάλλεται σάν "ἐπιστημονικός", ἐνῶ παλαιότερα διαφημιζόταν  μόνο σάν "Πνευματική Ἀνανεωτική Κίνηση". Αἰτία αὐτῆς τῆς παρουσίασής του πρός τά ἔξω, ὡς μή θρησκευτικῆς, εἶναι ἡ ἀξίωση γιά κρατικά κονδύλια, καθώς καί ἡ ἀξίωση γιά τήν εἰσαγωγή τοῦ προγράμματος τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ στά σχολεῖα καί σέ ἄλλα δημόσια ἱδρύματα. (2)

1.4.3.     ΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟΝ Υ.Δ. ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1) Ἔχουν δημιουργήσει ἱδρύματα, τά ὁποῖα ἔχουν αὐτοανακηρύξει ὡς Πανεπιστήμια, ὅπως  τό ψευδοπανεπιστήμιο τῆς Ἀϊόβα στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καί ἀντλοῦν ἀπό ἐκεῖ μελέτες καί συμπεράσματα. Ἐπίσης δημιουργοῦν προγράμματα καί σέ ἐπίσημα  πανεπιστήμια, ὅπως ἔγινε καί στό δικό μας Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, πού θά ἀναφέρουμε στή συνέχεια.

2) Προσπαθοῦν νά ἐπιτύχουν δημοσιεύσεις μελετῶν σέ γνωστά περιοδικά καθώς καί σέ ἰατρικά περιοδικά, γιά νά δώσουν τήν ἐντύπωση μίας γενικῆς ἐπιστημονικῆς  ἀποδοχῆς.

Τό ὅτι ὁ Υ.Δ.  μειώνει ὅπως λένε τά ἐπίπεδα κορτιζόλης καί τό ἄγχος, δέν μᾶς κάνει ἐντύπωση, ἀπό τή στιγμή πού ὁ διαλογιζόμενος χαλαρώνει  γιά ἕνα 40λεπτο τή μέρα μέ κλειστά μάτια, μή σκεπτόμενος  γιά λίγο τά προβλήματά του. Ἀναρωτιόμαστε ὅμως γιατί θά πρέπει νά μπεῖ σέ ἕνα ξένο θρησκευτικό σύστημα γιά νά χαλαρώσει!

Πρόσφατα ἔχει ξεκινήσει ἕνα πρόγραμμα στούς δήμους τῆς Ἀθήνας τό ὁποῖο θά  συνεχίζεται μέχρι καί τόν Ἰούλιο τοῦ 2014,ἀπό τήν Ἰατρική Σχολή  τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μπορεῖ νά τό ἔχετε δεῖ νά διαφημίζεται στούς δήμους σας. Ἔχει τίτλο: «Παρεμβατικό πρόγραμμα μή φαρμακευτικῆς ἀντιμετώπισης τῆς ὑπέρτασης»(7)

Στό πρόγραμμα λοιπόν αὐτό περιλαμβάνεται σάν μέθοδος ἀντιμετώπισης τῆς ὑπέρτασης,  στούς ἀνυποψίαστους ἐθελοντές δημότες, ὁ Ὑπερβατικός Διαλογισμός. Ἐπιστημονικά ὑπεύθυνος τοῦ προγράμματος εἶναι ὁ Καθηγητής  Παιδιατρικῆς κ. Γεώργιος Χροῦσος.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι καί τό γεγονός πώς ἡ Πράξη ἔχει προϋπολογισμό 636.265,98 € καί θά συγχρηματοδοτεῖται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση (Εὐρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμεῖο) καί ἀπό Ἐθνικούς Πόρους.(7)

Τό 1979 οἱ Americans United  (ἕνωση πού ἀγωνίζεται ἐνάντια στήν ἀνάμιξη τῆς ἐκκλησίας στήν κοινωνικό-πολιτική δραστηριότητα τῆς Ἀμερικῆς) καί ἄλλες ὁμάδες κέρδισαν δικαστική ὑπόθεση ἀμφισβητώντας τήν χρήση τοῦ Υ.Δ.(8)

Οἱ «διδάσκαλοι» τοῦ Υ.Δ εἶχαν ἰσχυριστεῖ  ὅτι οἱ πεποιθήσεις τους εἶναι μία «ἀληθινή ἐπιστήμη» καί ὄχι θρησκεία.

Τό δικαστήριο ὅμως παρομοίασε τήν προσπάθεια τῆς ἐμφάνισης τοῦ Υ.Δ ὡς ἐπιστήμη σά νά  πῆραν μία ἀγελάδα καί νά τῆς ἔβαλαν ταμπέλα πού ἔγραφε «ἄλογο»! (8)

1.4.4.     ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ

Ἔχουν ἀναφερθεῖ βλάβες πού παρουσιάζουν συχνά οἱ διαλογιζόμενοι. Αὐτές εἶναι: ἀπότομη διακοπή συνειδήσεως, προσβολές ἄγχους, δυσκολίες στή μνήμη, ἔλλειψη ὁρίων, ἀνάρμοστα καί ἀσύνδετα συναισθηματικά ξεσπάσματα, μακροχρόνια συναισθηματική ἰσοπέδωση, τινάγματα μυῶν, σπασμοί, ὀπτικές ψευδαισθήσεις κ.ἄ.  (9)

Ὁ γκουρού Μουκτανάντα περιγράφει τήν διαλογιστική ἐμπειρία του: «Ἤμουν σέ τρομακτική κατάσταση. Ἡ ἀναπνοή μου ἄλλαξε, ἡ κοιλιά μου γέμιζε μέ ἀέρα, ὅταν εἰσέπνεα ἡ ἀναπνοή  κρατιόταν μέσα μου. Τό μυαλό μου εἶχε ἀρρωστήσει ἀπό τό φόβο… Ἄρχισα νά βλέπω μικρά ἀνθρωπάκια καί νά παρακολουθῶ τήν τρέλα μου. Τό σῶμα μου ἄρχισε νά τινάζεται. Τώρα δέν ἤμουν ἐγώ πού διαλογιζόμουν. Ὁ διαλογισμός, μοῦ ἐπιβαλλόταν… Ἔβλεπα τό σῶμα μου νά καίγεται… Μόλις τελείωσαν ὅλα ὀ Μουκτανάντα συμπέρανε ὅτι εἶχε φωτιστεῖ.». Πολλές παρόμοιες μαρτυρίες μᾶς ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι αὐτό πού στή Δύση  συχνά χαρακτηρίζεται ὡς «τρέλα, κατοχή ἀπό πνεύματα ἤ δαιμονοληψία» στήν Ἀνατολή ὁρίζεται ὡς «φωτισμός».(9)

Ὁ διαλογισμός εἶναι πολύ ὕπουλη τεχνική, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται βοηθητικά σέ πολλές θεραπεῖες καί μεθόδους τῆς Νέας Ἐποχῆς.

1.4.5.      ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ.

(1) ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ. ΓΛΥΚΑ
         (2) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ  ΤΕΥΧΟΣ 40
         (3) TranceNet: What's Your Mantra Mean? minet.org/www.trancenet.net/secrets/mantras.shtml
         (4) The TM and TM-Sidhi Techniques   The TM Techniques - Meditation Information Network    As reported in the TM-EX Newsletter, and from other sources
         (5)ΝΕΟ ΕΛΛΗΝ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔ-ΣΙΝΤΙ neoellhn.blogspot.com
         (6) Προχωρημένα Σεμινάρια - Ὁμάδες Δημιουργίας Συνοχῆς tm
-gmdo.gr/index.php/creative-groups
         (7)  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Ἀρ. Πρωτοκόλλου : 37266/2013  Ἀθήνα, 05/06 /2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
         (8) 
http://www.egolpion.com/tm_ekpa.el.asp
         (9) ¨Γιόγκα καί διαλογισμός: νεοεποχίτικη θρησκευτική πρακτική μέ τό μανδύα τῆς ἄσκησης¨ Τῆς Ἑλένης Ἀνδρουλάκη

1.5.       ΓΙΟΓΚΑ

Ὁ ὅρος «γιόγκα» προέρχεται ἀπό τή σανσκριτική ρίζα «yuj» (γιουτζ) καί σημαίνει “ἕνωση” μέ τό ἀπόλυτο (1) δηλ.τό Θεό.

Alevizou16a

Ἡ γιόγκα διαφημίζεται ὡς μέθοδος ἐκγύμνασης, χαλάρωσης, ἀλλά καί θεραπείας. Ὅπως καί στίς ἄλλες ἐναλλακτικές, λένε ὅτι ἰσχυροποιεῖ τό ἀνοσοποιητικό, ὁδηγεῖ στήν αὐτοΐαση, βελτιώνει τό κυκλοφορικό, θεραπεύει μυοσκελετικές παθήσεις καί πολλά ἄλλα.(2)Ἄν  ἡ γιόγκα ἀποτελοῦσε δυναμική, ἀερόβιου τύπου ἄσκηση, ὅπως τό τρέξιμο, ἡ κολύμβηση, ἡ ποδηλασία κλπ.

Σύμφωνα μέ τόν γιόγκι Πατάντζαλι , πού  τή συστηματοποίησε τόν 2ο π.Χ. αἰώνα, ἡ γιόγκα εἶναι μέθοδος θανάτου καί φυγῆς ἀπό τόν κόσμο τῆς φθορᾶς.(1) Δημιουργήθηκε ἀπό τό φόβο γιά τή ζωή (λόγω τῆς σκληρῆς ζωῆς στήν Ἰνδική χερσόνησο), ἀλλά καί ἀπό τό φόβο τοῦ θανάτου. Ἄν ὅμως δέν μπορεῖ νά πετύχει κανείς μία πλήρη ἀπελευθέρωση ἀπό τή ζωή καί τό θάνατο, ἐντούτοις μπορεῖ νά μειώσει τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς. Αὐτό μπορεῖ νά γίνει μέ τόν περιορισμό ἤ τήν ἀπραξία τῶν φυσιολογικῶν ζωτικῶν λειτουργιῶν. Οἱ ἀσκήσεις ἀναπνοῆς δέν ἔχουν στόχο νά μάθουν κάποιον νά ἀναπνέει καλύτερα, ἀλλά νά μειώσουν τήν ἀναπνοή ὅσο τό δυνατόν περισσότερο.(4) Κατά τόν ἴδιο τρόπο, οἱ διάφορες στάσεις (ἀσάνες), ἔχουν σκοπό μέσῳ τῆς εὐλυγισίας καί τῆς ἀργῆς ἄσκησης, νά θέσουν τό σῶμα, ἐκτός κίνησης καί τό σῶμα νά μπορεῖ νά μείνει σέ ἀσάλευτες στάσεις, ὅσο τό δυνατόν περισσότερη ὥρα.(4) Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ διαλογισμός θά διαρκεῖ ὅσο γίνεται περισσότερο γιά νά ἐπιτευχθεῖ τελικά ὁ ἀπώτερος σκοπός τῆς γιόγκα, πού εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ ἀτόμου ἀπό τίς μετενσαρκώσεις καί ἡ ἄνοδός του στήν τελειότητα.(5)

Οἱ περισσότερες ἀσάνες (στάσεις) ἐκδηλώνουν τιμή σέ ἰνδουϊστικές θεότητες. Ἅς δοῦμε λίγα παραδείγματα.

 

1.5.1.     Ὁ χαιρετισμός στόν θεό ἥλιο

 

Alevizou19

Ἐδῶ βλέπουμε μία σειρά στάσεων  πού ἀποτελεῖ τόν χαιρετισμό στόν θεό ἥλιο. Γράφουν οἱ ἴδιοι:" Εἶναι ἡ μητέρα ὅλων τῶν στάσεων τῆς γιόγκα καί στόχος της εἶναι νά «προσκυνήσει τόν ἥλιο»". (6)

1.5.2.     Vyaghrasana  Ἡ στάση τῆς τίγρης (7)

Alevizou20a

Ἡ στάση αὐτή ὀνομάζεται σέ μετάφραση  στάση τῆς τίγρης. Ἡ τίγρη θεωρεῖται ἱερή. Τήν βλέπουμε μαζί μέ τό θεό Σίβα, στό κάτω μέρος του.

1.5.3.     Bhujangasana  Ἡ στάση τῆς κόμπρας (7)

Τό φίδι πού ἀντιπροσωπεύεται μέ αὐτήν τή στάση εἶναι σύμβολο τοῦ θεοῦ Βισνοῦ  πού θεωρεῖται ὑπέρτατη δύναμη τοῦ Σύμπαντος.(8)

Alevizou21a
Ἡ στάση τῆς κόμπρας καί τοῦ θεοῦ πιθήκου Χανουμᾶν

1.5.4.     HANUMANASANA   Στάση τοῦ θεοῦ πιθήκου Χανουμᾶν

Ἐδῶ βλέπουμε τή στάση τοῦ θεοῦ πιθήκου Χανουμᾶν. Συμβολίζει τό μεγάλο ἅλμα αὐτοῦ τοῦ θεοῦ, γιά νά βρεῖ τή σύζυγο τοῦ Ράμα κατά τήν παράδοσή τους.(9)

Μαζί μέ τίς γιογκικές στάσεις, χρησιμοποιοῦνται καί κάποιες θέσεις τῶν δακτύλων τοῦ χεριοῦ (μούντρας).   Μούντρα μεταφράζεται ἀπό τά σανσκριτικά ὡς στάση ἤ συμβολική χειρονομία.(10).

Τά μούντρας  εἶναι "ἱεροί συμβολισμοί". Λένε πώς στήν παράδοση τῆς Γιόγκα οἱ θέσεις τῶν δακτύλων  εἶναι πολύ ἰσχυρότερες ἀπό τίς σωματικές ἀσκήσεις, περισσότερο καί ἀπό τίς τεχνικές ἀναπνοῶν. (10)   " Στό ἀρχαῖο σύγγραμμα Γκεράντα Σαμχίτα ἀναφέρονται 25 βασικές μοῦντρες, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ὅμως δημιουργήθηκαν μέσα ἀπό τά βιώματα φωτισμένων ψυχῶν καί νέες.

Μερικές ἀπό τίς μοῦντρες παραμένουν μυστικές γιατί σύμφωνα μέ τήν παράδοση κατέχουν μεγάλη δύναμη ἐπιρροῆς καί ἐλέγχου πάνω στά τρία ὀχήματά  μας (φυσικό, ἐνεργειακό καί νοητικό σῶμα".(10)

Ἄς δοῦμε 2 παραδείγματα θέσεως τῶν δακτύλων :

1.5.5.     Ἕνωση τοῦ ἀντίχειρα μέ τόν δείκτη.

Alevizou22a

 Ὀνομάζεται Τσίν μούντραμούντρα τῆς γνώσης: Συμβολίζει τήν ἕνωση τοῦ Ἄτμαν (δηλ. τοῦ ἑαυτοῦ ), μέ τόν θεό Μπράχμα , πού θεωροῦν ὡς δημιουργό τοῦ Σύμπαντος.(10)

1.5.6.     Σούνι Μούντρα.

Τό μούντρα τῆς θέλησης. Ἑνώνουμε τήν κορυφή τοῦ ἀντίχειρα μέ τήν κορυφή τοῦ μέσου. Ἐδῶ ὁ μέσος ἀντιπροσωπεύει τόν πλανήτη Κρόνο πού ἔχει ὡς χαρακτηριστικό τήν ὑπευθυνότητα.(10)

1.5.7.     Πλέξιμο τῶν δακτύλων.

 Ὀνομάζεται  Ἀτζάλι μούντρα: Τιμᾶμε, λένε,  τή θεότητα γύρω μας καί μέσα μας. . Τό μούντρα στό μέτωπο εἶναι καί ἕνας χαιρετισμός πρός τόν Θεό  (10)

Alevizou23a

Ὁ γκουρού τοῦ Σατυανάντ ἄσραμ  παρακαλεῖ ὅλους  νά καταφεύγουν στή γιόγκα μόνο γιά πνευματικούς σκοπούς(11) καί νά μήν τήν ὑποβιβάζουν σέ μέσο ἐπίτευξης ὑγείας καί εὐεξίας.

Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι ἀκόμα καί ἄν ἡ γιόγκα φαίνεται νά εἶναι ἀποκομμένη ἀπό τά μάντρας καί τό διαλογισμό, δέν εἶναι "ἀθώα". Γιατί πῶς θά φαινόταν, ἄν βάζαμε ἀντίστοιχα κάποιον πού δέν εἶναι χριστιανός, νά κάνει τό σταυρό του καί μετάνοιες, λέγοντάς του ὅτι αὐτά εἶναι ἀπλῶς γυμναστική ἀποκομμένη ἀπό θρησκευτική λατρεία.

Alevizou24a

Εἶναι τακτική  ὅλων αὐτῶν τῶν μεθόδων, νά δημιουργοῦν σύγχυση καί νά δείχνουν διαφορετική ταυτότητα ἀπό αὐτή πού στήν πραγματικότητα εἶναι. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού χρησιμοποιοῦν ἐπιστημονικοφανές ἤ ἀκόμα καί χριστιανικό προσωπεῖο.Μήπως μέ αὐτόν τόν τρόπο μᾶς παραπλανοῦν καί προσβάλλουν τή θρησκευτική μας ἐλευθερία;

1.5.8.     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΟΓΚΑΣ

(1) Γρηγορίου Ζιάκα  περιοδικό ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ Τί εἶναι ἡ γιόγκα; Γυμναστική ἤ Θρησκεία;
         (2)  ΕΥ ΖΗΝ EyZein Yoga - Θεραπευτική Προσέγγιση  eyzein-aet.gr
         (3) ΕΙΝΑΙ Η ΓΙΟΓΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ- ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ; ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ 2010  Χρῆστος Ταγαράκης, 2010.
         (4) Γιοχάννες  Ἄαγκααρτ  περιοδικό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Τί εἶναι πραγματικά ἡ γιόγκα
         (5) http://www.psathades.gr/
         (6) Syrya Namaskar.
Χαιρετισμός στόν ἥλιο - Vita www.vita.gr/
         (7) YOGA ARTS ON THE ROCK www.yogaartscentre.com
Τζοαννα  Χατζησαββα
         (8) ΙΝΔΙΚΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ - Σελίδα 2 - Slinkywizard.com  slinkywizard.com/.
         (9) Yoga_life | Σελίδα 3 kallioyoga.wordpress.com
         (10) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ Hatha yoga science   ΟΙ ΜΟΥΝΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΓΙΟΓΚΑ hathayogascience.gr

(11) Ἀποκρυφισμός , Γκουρουισμός, Νέα Ἐποχή τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου

«Πῶς κάποιος ποὺ δὲν εἶναι γιατρὸς μπορεῖ νὰ καταλάβει ποιὲς θεραπευτικὲς μέθοδοι δὲν εἶναι Ἰατρικὴ ἀλλὰ ἀποκρυφισμὸς;

Ὁποιαδήποτε ¨ἰατρικὴ¨ σὲ εἰσαγωγικὰ εἶναι ἀνατολικῆς προέλευσης· δὲν εἶναι ἰατρική. Π.χ δὲν ὑπάρχει Κινέζικη ἢ ἰνδικὴ ἰατρική. Πρόκειται γιὰ ἀρχαῖες φιλοσοφίες ποὺ ἔχουν τὴ βάση τους σὲ θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις.

Ὅλες οἱ ἀποκρυφιστικὲς θεραπευτικὲς μέθοδοι ἔχουν ὡς κοινὸ καὶ βασικό τους στοιχεῖο τὴν ἐνέργεια, ἡ ὁποία ρέει στὸ σῶμα καὶ ὅταν αὐτὴ μπλοκάρεται κάπου τότε ὑπάρχει ἀσθένεια . Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ εἶναι ἀπόκοσμη καὶ καμμία σχέση δὲν ἔχει μὲ τὴν φυσικὴ ἢ τὴ βιολογία. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς λεγόμενους θεραπευτὲς μετρᾶνε αὐτὴ τὴν ἐνέργεια καὶ μὲ μηχανήματα, ποὺ ὁ Θεὸς μονάχα ξέρει τί ἀκριβῶς μετρᾶνε.

Στὴν κλασσικὴ ἰατρικὴ δὲ θὰ ἀκούσετε ποτὲ γιὰ ροὴ καὶ μπλοκάρισμα ἢ ἐναρμόνιση τῆς ἐνέργειας. Ἐπίσης οἱ ἀποκρυφιστὲς μιλᾶνε γιὰ ἐνεργειακὰ κέντρα, τὰ λεγόμενα τσάκρας στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Μιλᾶνε γιὰ μία μορφὴ ἐνέργειας , πάλι, τὴν Αὔρα. Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς θεωροῦν τὰ  στοιχεῖα τῆς φύσης , ὅτι ἔχουν συγκεκριμένη ἕδρα στὸ σῶμα. Ποτὲ δὲ θὰ δεῖτε τέτοια ἢ παρόμοια στοιχεῖα στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἰατρική. Οἱ ἀποκρυφιστὲς μπορεῖ νὰ μιλοῦν γιὰ ἠχητικοὺς κραδασμοὺς ὡς μορφὴ ἐνέργειας. Ἐπίσης συχνὰ ἀναφέρονται σὲ ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία τῶν ἀνθρώπων τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι ἐξισορροποῦνται μὲ διάφορες μεθόδους. Ἄλλες ἐκφράσεις τους ποὺ μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς ὅτι πρόκειται γιὰ ἀποκρυφισμό, εἶναι οἱ δονήσεις ποὺ ἐκπέμπονται ἀπὸ κάποιους ἀνθρώπους ἢ ἀντικείμενα καὶ συντονίζονται μὲ τὶς δονήσεις ἄλλων ἀνθρώπων. 

Ἐπίσης χρησιμοποιοῦν πολύ τόν ὅρο Ὁλιστική  θεραπεία ἤ Ὁλιστική Ἰατρική. Κάποιες μέθοδοι πολύ κεκαλυμμένα χρησιμοποιοῦν τεχνικές Διαλογισμοῦ γιά ἐπίτευξη κάποιων στόχων. Ὁ Διαλογισμός χρησιμοποιεῖ συνήθως φαντασία , ὁραματισμό ἤ ἐπανάληψη λέξεων ή φράσεων.

Οἱ περισσότερο γνωστὲς ἀπὸ τὶς «ἐνεργειακὲς θεραπευτικές», εἶναι: ἡ ὁμοιοπαθητική, ὁ βελονισμὸς-ἠλεκτροβελονισμός, τὸ ρέϊκι, ἡ ἰριδολογία, ἡ χειροπρακτική, ἡ ρεφλεξολογία, ἡ βιοενεργητική, τὸ τάι τσί, ἡ ὀστεοπαθητική, ὁ διαλογισμός, οἱ ἀναπνοές, οἱ ραϊχικὲς τεχνικὲς (ὀργονομία), ἡ γιόγκα, ἡ κινησιολογία, ἡ μακροβιοτική, τὸ σιάτσου, τὸ ἀϊκίντο, ἡ ἀκουστικὸ-ψυχο-φωνολογία, ἡ ἀνθρωποσοφικὴ ἰατρική, ἡ ἄουρα σόμα, ἡ ἀτμοϋγροποίηση, ἡ αὐτοθεραπεία, ἡ βιομαγνητικὴ θεραπεία, ἡ θεραπεία Γκέρσον, ἡ βιοχορευτική, ἡ ἀρωματοθεραπεία, ἡ ἁγιουρβέδα, ἡ γεμμοθεραπεία, ἡ κρυσταλλοθεραπεία, τὰ ἀνθοϊάματα Μπάχ, τὰ ἅλατα τοῦ Schuessler».

 Ἐρωτήσεις πρός κα Ἀλεβίζου.1η ΕΡΩΤΗΣΗ:  «Πῶς σχολιάζετε τό γεγονός ὅτι σήμερα, σχεδόν σέ ὅλα τά ἰατρεῖα πόνων τῶν μεγάλων νοσοκομείων τῆς Ἑλλάδος, Δυτικῆς Εὐρώπης καί Ἀμερικῆς χρησιμοποιεῖται ὁ βελονισμός γιά τή θεραπεία ἀπό τόν χρόνιο πόνο; Ἐπίσης τί ἔχετε νά πεῖτε γιά τά ἑκατοντάδες ἐπιστημονικά ἄρθρα πού ἔχουν δημοσιευθεῖ στά πιό ἔγκριτα ἐπιστημονικά περιοδικά (Lancet,BMJ κτλ.) καί ὄχι μόνο, τά ὁποῖα ἀποδέχονται τόν βελονισμό ἀλλά καί τόν συστήνουν σέ περιπτώσεις χρόνιου πόνου»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρῶτα ἄπ΄ὅλα νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ὅλες οἱ θεραπεῖες τῆς"ΝέαςἘποχῆς", ἔχουν γίνει πολὺ τῆς μόδας, διαφημίζονται καὶ προωθοῦνται.

Στὴν Ὁμοιοπαθητικὴ καὶ στὸν Βελονισμό ὅμως, οἱ «θεραπευτές» εἶναι πλέον γιατροί. Θεωροῦμε ὅτι αὐτὸ τὸ ἐπέβαλαν προκειμένου νὰ προσδώσουν κύρος στὶς ψευδοεπιστῆμες τους καὶ γιὰ νὰ γλιτώσουν τὶς μηνύσεις ἀπὸ ἀσθενεῖς, ποὺ ἴσως καὶ νὰ πέθαιναν, ἂν ἐγκαταλείποντας τὴν κλασσικὴ ἰατρική, παραδινόντουσαν στὰ χέρια ἀνίδεων "θεραπευτῶν".

Ἐπειδὴ λοιπὸν οἱ βελονιστὲς εἶναι γιατροί, ἔχουν καταφέρει νὰ "εἰσβάλλουν" στὰ νοσοκομεῖα, ὅπως καὶ στοὺς ἰατρικοὺς συλλόγους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προωθοῦν καλύτερα τὰ συμφέροντά τους.

Τὸ ὅτι συστήνουν τὸ βελονισμὸ, εἰδικὰ στὸν χρόνιο πόνο, δὲν εἶναι τυχαῖο. Οἱ χρόνιοι πόνοι συνήθως ἔχουν διερευνηθεῖ, εἶναι πιὸ ἤπιοι καὶ τὸ φαινόμενο placebo μπορεῖ νὰ δράσει πολὺ καλύτερα. Ὁ βελονισμὸς στὸν ὀξὺ πόνο, εἶναι ἐπικίνδυνος δεδομένου ὅτι ὁ πόνος μπορεῖ νὰ ὑποκρύπτει κάποια σοβαρὴ πάθηση καὶ νὰ χαθεῖ πολύτιμος χρόνος.

Ὁ βελονισμὸς δὲν ἔχει καμμία ἐπιστημονικὴ βάση. Οἱ ἐπιστημονικὲς ἐξηγήσεις ποὺ προσπαθοῦν νὰ δώσουν εἶναι μόνο ὑποθέσεις. Τὰ ἄρθρα τους πάσχουν γιατί δὲν ἔχουν διπλές-τυφλὲς μελέτες, οὔτε ἐπαναληψιμότητα. Τὸ ὅτι ἰατρικὰ περιοδικὰ δημοσιεύουν τὶς ἐργασίες τους, δὲν ἀποδεικνύει τὴν ἐγκυρότητά τους. Τὸ 1981 τὸ Συμβούλιο Ἀμερικανικοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου ἀναφέρει ὅτι ἡ ἀνακούφιση τοῦ πόνου στὸν βελονισμὸ δὲν ἔχει ἐπαναληψιμότητα καὶ συνέχεια, ἐνῶ δὲν ἔχει ἀποτέλεσμα σὲ ὅλους.

Τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ἡνωμένων Πολιτειῶν γιὰ ἀπάτες Ὑγείας ἀποφαίνεται:

- Ὁ βελονισμὸς δὲν εἶναι ἀποδεδειγμένος τρόπος θεραπείας.

- Στηρίζεται σὲ ἀρχέγονη καὶ φαντασιώδη θεωρία καὶ πράξη, χωρὶς ἐπιστημονικὴ θεμελίωση.

Ὁ Βελονισμὸς εἶναι ἐνεργειακὴ θεραπεία τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Τὰ βελονιστικὰ σημεῖα καὶ οἱ μεσημβρινοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι αὐτὰ τοῦ Ταοϊσμοῦ, διδάσκονται στὶς σχολὲς τους τὸν Ταοϊσμό, καὶ οἱ ἑλληνικὲς βελονιστικὲς ἐταιρεῖες φέρουν  ὡς σύμβολό τους, τὸ σῆμα τοῦ Ταοϊσμοῦ.


2η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Ἐμφανίζει δράση ὁ βελονισμός λόγῳ καταστροφῆς συνάψεων γαγγλίων»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὅπως γράφουν οἱ ἴδιοι "ὁ βελονισμὸς δὲν εἶναι πάντοτε ἕνα ἤπιο ἐρέθισμα". Ὁ παραδοσιακὸς  βελονισμὸς "χειρισμός" ὅπως λένε τῶν βελονῶν μὲ τὸ χέρι, (δηλ. στρίψιμο ἢ κίνηση μέσα-ἔξω), ὁ  ἠλεκτροβελονισμὸς, ὅπως καὶ ΤΕΝS μεγάλης ἔντασης, ὅπως καὶ ἐφαρμογὴ μόξας μὲ μεγάλη θερμοκρασία, προκαλοῦν διαφόρων εἰδῶν ἰστικὲς βλάβες. Αὐτὲς μπορεῖ νὰ εἶναι ἐγκαύματα, δερματικὲς βλάβες, μυϊκὲς βλάβες καὶ βέβαια τραυματισμὸς ἢ καταστροφὴ νευρικῶν  κυττάρων. Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἴσως νὰ ἔχει ἀναλγητικὴ δράση ὁ βελονισμός, λόγω καταστροφῆς νευρικῶν ἰνῶν, ὁπότε καὶ διακοπή τῶν  νευρικῶν συνάψεών τους.


3η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Ἔχω πάρει πλαστικό δίσκο πού μοῦ εἶπαν ὅτι πατώντας ἐκεῖ μεταδίδεται ἐνέργεια σέ ὅλο τό σῶμα. Δέν τό χρησιμοποιῶ ἀλλά μήπως νά μήν τό ἔχω κἄν»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ἐμεῖς δεχόμαστε μόνο τὴν ἐνέργεια, ποὺ ἀναγνωρίζει ἡ φυσικὴ καὶ ἡ ἐπιστήμη. Ἡ μεταφυσικὴ ἐνέργεια τῶν "ἐναλλακτικῶν ἢ ὁλιστικῶν θεραπειῶν", εἶναι ἀντιεπιστημονικὴ καὶ κρύβει πνευματικοὺς κινδύνους. Νομίζω ὅτι καλύτερα θὰ ἦταν νὰ μὴν τὸ ἔχετε κἄν, ἀφοῦ οὕτως ἡ ἄλλως δὲν τὸ χρησιμοποιεῖτε,  διότι  μπορεῖ κάποια στιγμὴ νὰ ἐπηρεαστεῖ καὶ κάποιο ἄλλο ἄτομο, ποὺ τυχαία θὰ τὸ δεῖ στὸ χῶρο σας καὶ δὲν θὰ εἶναι ἐνημερωμένο σχετικά.


4η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Γιά ποιόν λόγο κατά τόν διαλογισμό ἐμφανίζονται βλάβες»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὑπάρχουν πολλὰ εἴδη διαλογισμοῦ. Κάποια εἴδη χρησιμοποιοῦν ἔντονη φαντασία καὶ συγκέντρωση, ἢ ὁραματισμό,  ἐνῶ κάποια ἄλλα εἴδη, χρησιμοποιοῦν ἐπανάληψη λέξεων ἢ φράσεων ( μάντρας) , ποὺ ὡς ἐπὶ τῶν πλείστων ἀποτελοῦν ἐπικλήσεις ἢ προσευχὲς σὲ Ἰνδουιστικὲς θεότητες. Σὲ κάθε περίπτωση ὅμως, σκοπὸς τοῦ διαλογισμοῦ εἶναι ἡ ἕνωση, ἡ σύνδεση μὲ τὸν "Ἀνώτερο Ἑαυτό μας". 

Βλέποντας αὐτὰ μόνο ἀπὸ ἰατρικὴ ἄποψη, καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ διαλογισμὸς δημιουργεῖ ἐμμονές, φαντασιώσεις, προκαταλήψεις, μείωση τῆς προσωπικότητας καὶ ἐξαρτήσεις ἀπὸ τεχνικὲς καὶ "εἰδήμονες". Τὰ συνεπακόλουθα ὅλων αὐτῶν εἶναι πραγματικὰ ἀπρόβλεπτα σὲ κάθε ἄτομο.

 Ὅμως τὰ πράγματα δὲν εἶναι τόσο ἁπλά, βλέποντάς τα ἀπὸ πνευματικὴ ἄποψη. Ὁ διαλογισμὸς εἶναι θρησκευτικὴ πράξη τοῦ Ἰνδουισμοῦ καὶ Βουδισμοῦ καὶ χρησιμοποιεῖται σὲ πολλὲς νεοεποχίτικες  τεχνικές. Ὁ "Ἀνώτερος Ἐαυτός" ἀπὸ δικά τους κείμενα, φαίνεται καθαρὰ ὅτι ἀποτελεῖ ξεχωριστὴ πνευματικὴ ὀντότητα. (Ἀναλυτικὰ διαβάστε  Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ «ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΑΥΤΟ» ΜΑΣ  Ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο «ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΑΥΤΟΣ» ΜΑΣ; Ἀπὸ τὸ ἀντιαιρετικὸ ἐγκόλπιο)

Μὲ ἄλλα λόγια ὁ διαλογιζόμενος, παρότι τὶς περισσότερες φορὲς δὲν τὸ συνειδητοποιεῖ, καλεῖται νὰ συνδεθεῖ μὲ πνευματικὲς ὀντότητες, δηλ ἀκάθαρτα πνεύματα. Αὐτὲς  τὶς ὀνομάζουν "Ἀνώτερο Ἑαυτό". Ἔτσι  ὅπως τότε ὁ ὄφις, ἔτσι καὶ τώρα, προσπαθεῖ νὰ πείσει τὸν ἄνθρωπο, ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος θεός, ἀρκεῖ νὰ ἐνεργοποιήσει τὶς δυνάμεις του, μέσω τῆς τεχνικῆς τοῦ διαλογισμοῦ. Ἂς λάβουμε ὕπ΄'ὄψιν , ὅτι στὸ διαλογισμὸ μὲ μάντρα, γίνεται καὶ ἐπίκληση Ἰνδουιστικῶν θεοτήτων.

Μετὰ ἀπὸ τὶς διευκρινίσεις αὐτές, γίνεται νομίζω σαφές, γιατί ἐμφανίζονται βλάβες κατὰ τὸν διαλογισμό. Ἂν φανοῦν ἀρχικὰ κάποια καλὰ ἀποτελέσματα, θὰ εἶναι μέχρι νὰ πεισθεῖ καὶ νὰ ἀποκτήσει κανεὶς ἐξάρτηση ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη τεχνική. Ἀφοῦ συμβεῖ αὐτό, καὶ γίνει κανεὶς ὑποχείριο τεχνικῶν καὶ μεθόδων, μόνο βλάβες, πνευματικὴ ὑποδούλωση καὶ ζημία θὰ ἔχει, ἔστω καὶ ἂν δὲν γίνεται πάντα ἀντιληπτό.

Προσοχὴ ὅμως! Ὅταν κάποιος θελήσει νὰ ξεφύγει, ἡ ἑπόμενη κίνηση τοῦ "ἐχθροῦ" εἶναι ἡ ἀπελπισία, ὅτι ἔχει χάσει ἤδη τὴν ψυχή του ἢ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα καὶ σωτηρία κλπ. Ἂς μὴν πέφτουμε στὶς παγίδες αὐτές. Ὁ Χριστός, μέσω τῆς ἐξομολόγησης, μᾶς δέχεται ΠΑΝΤΑ, ὅποιοι καὶ ἂν εἴμαστε, ὅ,τι καὶ ἂν ἔχουμε κάνει.


5η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Τό πιλάτες εἶναι γιόγκα»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα μὲ τὸ STUDIO PILATES www.skai.gr «H μέθοδος Pilates, ἀναπτύχθηκε πρὶν ἀπὸ 90 χρόνια, στὴν Ἀμερική, ἀπὸ τὸν Joseph H. Pilates, …ὁ ὁποῖος συνδύασε βασικὲς ἀρχὲς τῆς γιόγκα καὶ ἄλλων παραδοσιακῶν μεθόδων ἄσκησης ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς φιλοσοφίες, μὲ τὴ δυναμικὴ μεταγενέστερων δυτικῶν μεθόδων».

Ἑπομένως τὸ πιλάτες εἶναι συνδυασμὸς τῆς γιόγκα μὲ ἄλλες μεθόδους ἄσκησης.

Πιὸ κάτω γράφουν: «Ἡ κοιλιὰ βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ σώματός μας, καὶ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς κινητικῆς ἐνέργειας. Στὴν Ἀνατολικὴ θεώρηση τοῦ σώματος, ἀντιστοιχεῖ στὸ ἡλιακὸ πλέγμα. O Pilates τῆς προσδίδει καὶ ἄλλη μία ἰδιότητα: "power house - οἶκο τῆς δύναμης"».

Ἑπομένως διαπιστώνουμε ὅτι τὸ πιλάτες δὲν εἶναι ἀποκομμένο ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τὰ ἐνεργειακὰ κέντρα (ὅπως εἶναι τὸ ἡλιακὸ πλέγμα).

Ἐπίσης χρειάζεται συγκέντρωση τοῦ νοῦ, ὅπως καὶ εἰδικὲς ἀναπνοές. «Τὸ πιλάτες θεωρεῖται ἔξυπνη γυμναστικὴ ποὺ δημιουργεῖ μία σύνδεση νοῦ-σώματος. Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο ὁ ἀσκούμενος πρέπει νὰ καταλάβει ὅτι χρειάζεται ἀπόλυτη συγκέντρωση κάνοντας πιλάτες».

Ἄρα ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ νεοεποχίτικης  τεχνικῆς, παρόλο ποὺ δὲν εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο μὲ τὴ γιόγκα.


6η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Tί εἶναι τό ΖΕΝ»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: «Τὸ Ζὲν εἶναι μία ἀπὸ τὶς σχολὲς τοῦ Βουδισμοῦ Μαχαγιάνα (Mahayana) καὶ γεννήθηκε καὶ ἀναπτύχθηκε στὴν Κίνα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ γραπτὴ διδασκαλία τοῦ Βουδισμοῦ ποὺ ἔφθασε στὴν Κίνα, ὑπῆρχαν καὶ διδασκαλίες ποὺ μεταδίδονταν προφορικά. Αὐτὲς οἱ διδασκαλίες ἀνέπτυξαν τὴν ἀντίληψη ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λογικὴ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, ὑπῆρχε καὶ μία ἄλλη ἀναζήτηση πέρα ἀπὸ τὴ λογική.

Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ Σχολὴ τοῦ Διαλογισμοῦ Τσᾶν (Chan) στὴν Κίνα ποὺ ἵδρυσε ὁ ἰνδὸς ἱεραπόστολος Μποντιντάρμα, ἡ ὁποία ἀργότερα ἐπεκτάθηκε στὴν Ἰαπωνία μὲ τὸ ὄνομα ΖΕΝ…».    (ΖΕΝ Βουδισμὸς - Zen Buddhism - Διαλογισμὸς (Ζὰ Ζέν)!  http://w4u.eexi.gr/~roland/zen.htm)


7η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Τί εἶναι οἱ ¨ἀνώνυμοι ὑπερφάγοι¨, οἱ ¨ἀνώνυμοι ἀλκοολικοί¨, ἡ θεραπεία τραύματος-τζέϊν Σίμικστον»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οἱ ὀργανώσεις τῶν "ἀνώνυμων" φαίνονται ἀρχικὰ ἀθῶες καὶ ἀποτελεσματικές, διότι ἀποτελοῦνται ἀπὸ "ἀδελφότητα' ἀτόμων, ποὺ μοιράζονται τὰ ἴδια προβλήματα.

Ἐπίσης δὲν ἐπιβάλλονται συνδρομές, ἀλλὰ σὲ κάθε συνάντηση δίνει ὁ καθένας ὅ,τι θέλει σὲ ἕνα κουτί,  ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸν καφὲ ποὺ κερνᾶνε.

Ἐξετάζοντας καὶ διερευνώντας ὅμως προσεκτικὰ τὶς ὀργανώσεις τῶν "ἀνώνυμων", καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα, ὅτι οἱ" ἀνώνυμοι", ἐνῶ διαφημίζουν ἀπεξάρτηση, δημιουργοῦν μεγάλη ψυχολογικὴ ἐξάρτηση στὰ μέλη τους ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ὀργάνωση. Γι΄αὐτὸ καὶ τὸ πρῶτο βῆμα εἶναι ἡ παραδοχή: "Εἴμαστε ἀνίσχυροι ἀπέναντι στὴν ἐξάρτηση…" Αὐτὴ ἡ παραδοχὴ εἶναι οὐσιαστικὴ γιὰ τὴν ἐξάρτηση στὸ ἑξῆς  ἀπὸ τὴν ὁμάδα.

Τὰ 12 βήματα τῆς ἀνάρρωσης εἶναι τὰ ἴδια γιὰ κάθε ἐξάρτηση, καὶ δὲν ἀναφέρεται πουθενὰ προσωπικὴ προσπάθεια τοῦ ἐξαρτημένου γιὰ διακοπή τῆς συνήθειας.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 1ο, 8ο, 9ο καὶ 10ο βῆμα, τὰ ὑπόλοιπα ἀναφέρονται σὲ πνευματικὴ διάσταση, καὶ ὄχι βέβαια σὲ ὀρθόδοξη χριστιανική, ὅμως σίγουρα αἱρετική. Προβάλλεται ὁ διαλογισμὸς ὡς ἰσοδύναμος τῆς προσευχῆς καὶ μέσο γιὰ τὴν ἀπεξάρτηση.

Στὸ 11ο βῆμα ἀναφέρεται: "Ζητήσαμε μέσω τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ διαλογισμοῦ νὰ βελτιώσουμε τὴ συνειδητὴ ἐπαφή μας μὲ τὸν Θεό…"

Οἱ περισσότεροι ἐξαρτημένοι παραμένουν γιὰ πολλὰ χρόνια ἐγκλωβισμένοι στὶς ὀργανώσεις τῶν "ἀνώνυμων" μέχρι νὰ καταλάβουν, ὅτι ἀντὶ γιὰ βοήθεια ἀποκτοῦν μία ἐπιπλέον ἐξάρτηση. (Περισσότερα μπορεῖτε νὰ δεῖτε στὸ site τῆς Ἱ.Μ Γλυφάδας γιὰ "ἀνώνυμους ἀλκοολικούς").


8η ΕΡΩΤΗΣΗ:  Θεραπεία Τραύματος Jane Simington

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διαφημίζεται ὡς ἕνα μοντέλο ψυχολογικῆς θεραπείας "τοῦ τραύματος, τοῦ πένθους καὶ τῆς ἀπώλειας, ποὺ δουλεύει μέσα ἀπὸ τὰ σύμβολα, τὴν τέχνη, τήν ἐσωτερικὴ ἀνασκόπηση, τὸ μοίρασμα καὶ τὸ διαλογισμό…" Ἐπιπλέον ἐμπλέκει «τὴν καλὴ ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στὰ ἡμισφαίρια τοῦ ἐγκεφάλου, δεξιό καὶ ἀριστερὸ», γιὰ νὰ προσδώσουν ἐπιστημονικοφάνεια, ὅπως ὅλες οἱ νεοεποχίτικες τεχνικές.

Ἡ παραδοχὴ πλήθους ἀναπόδεικτων χαρακτηριστικῶν τοῦ κάθε ἡμισφαιρίου, ὅπως π.χ ὅτι τὸ δεξὶ ἡμισφαίριο ἀποθηκεύει ἐμπειρίες τοῦ ἔσω κόσμου, ὅτι εἶναι ἡ πηγὴ τῶν σωστῶν προβλέψεων καὶ τῆς λύσης ὅλων τῶν προβλημάτων κλπ, ὅπως καὶ ὁ μύθος ὅτι χρησιμοποιοῦμε μόνο τὸ 10% τοῦ μυαλοῦ μας, χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στὸν ἀποκρυφισμό, ὅπως π.χ στὴ μέθοδο Silva.

Ὁ δρ Ἄντερσον, διευθυντὴς τοῦ Τμήματος Νευροχειρουργικῆς Χαρτογράφησης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γιούτα, ἐξήγησε μιλώντας στὴν ἱστοσελίδα ἐπιστημονικῶν εἰδήσεων LiveScience ὅτι «δὲν ἰσχύει πὼς τὸ ἀριστερὸ ἡμισφαίριο συνδέεται μὲ τὴ λογικὴ περισσότερο ἀπ' ὅ,τι τὸ δεξιό. Παράλληλα, ἡ δημιουργικότητα δὲν ἔχει τὴν "ἕδρα" της στὸ δεξιὸ ἡμισφαίριο. Στὴν πραγματικότητα οἱ συνάψεις μεταξὺ ὅλων τῶν περιοχῶν τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι ἐκεῖνες ποὺ κάνουν τὸ κάθε ἄτομο νὰ ἐμφανίζει δημιουργικότητα ἀλλὰ καὶ ἀναλυτικὴ καὶ λογικὴ σκέψη».  Γιὰ παράδειγμα, σύμφωνα μὲ τὸν δρα Τζέφ Ἄντερσον, ἡ ὁμιλία «βγαίνει» ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ ἐγκεφάλου στοὺς περισσότερους δεξιόχειρες. Αὐτὸ ὡστόσο δὲν σημαίνει ὅτι οἱ πιὸ χαρισματικοὶ ὁμιλητὲς χρησιμοποιοῦν περισσότερο τὸ ἀριστερὸ ἡμισφαίριο τοῦ ἐγκεφάλου τους ἀπ' ὅ,τι τὸ δεξιό, ἢ ὅτι τὸ ἕνα ἡμισφαίριο εἶναι πιὸ πλούσιο σὲ νευρῶνες ἀπὸ τὸ ἄλλο. http://www.tovima.gr/science/article/?aid=528837

Χρησιμοποιοῦμε ἕνα μικρὸ ποσοστὸ τοῦ μυαλοῦ;  Ὁ νευροβιολόγος Μπάρι Γκόρντον χαρακτηρίζει τὸ μύθο ὡς γελοιωδῶς λανθασμένο, προσθέτοντας ὅτι "χρησιμοποιοῦμε κάθε μέρος τοῦ ἐγκεφάλου μας, καὶ ὁ ἐγκέφαλός μας εἶναι ἐνεργὸς σχεδὸν ὅλη τὴν ὥρα." 

Ὁ νευροεπιστήμονας Μπάρι Μπέιερσταϊν παραθέτει εἴδη ἀποδείξεων ὡς πρὸς τὴν ἀνασκευὴ τοῦ ἐν λόγῳ μύθου:

Ἔρευνες ἐγκεφαλικῶν ζημιῶν: Ἐὰν τὸ 90% τοῦ ἐγκεφάλου εἶναι κανονικὰ ἀχρησιμοποίητο, τότε ἡ ζημιὰ σὲ ᾿κεῖνες τὶς περιοχὲς δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπηρεάζει τὴν ἐκτελεστικότητα. Ἀντιθέτως, δὲν ὑπάρχει σχεδὸν καμμία περιοχὴ τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ μπορεῖ νὰ τραυματισθεῖ χωρὶς νὰ ἐπιφέρει ἀπώλεια κάποιων ἱκανοτήτων. Ἀκόμα καὶ μικροὶ τραυματισμοὶ σὲ μικρὲς περιοχὲς μποροῦν νὰ ἐπιφέρουν ἔντονα ἀποτελέσματα.

Ἐγκεφαλικὴ ἀπεικόνιση: Τεχνολογίες, ὅπως ἡ  Τομογραφία Ἐκπομπῆς Ποζιτρονίων (PET) καὶ λειτουργικὴ μαγνητικὴ τομογραφία (fMRI) ἐπιτρέπουν τὴν παρακολούθηση ἐγκεφαλικῆς δραστηριότητας. Ἀποκαλύπτουν ὅτι ἀκόμη καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὕπνου, ὅλα τὰ τμήματα τοῦ ἐγκεφάλου δείχνουν κάποιο ἐπίπεδο δραστηριότητας. Μόνο στὴν περίπτωση σοβαρῆς βλάβης ἔχει ἕνας ἐγκέφαλος «σιωπηλές» περιοχές.

Ἐντοπισμὸς λειτουργίας: Ἀντὶ νὰ ἐνεργεῖ ὡς μία ἑνιαία μάζα, ὁ ἐγκέφαλος ἔχει ξεχωριστὲς περιοχὲς γιὰ τὰ διαφορετικὰ εἴδη ἐπεξεργασίας δεδομένων. Δεκαετίες ἔρευνας ἔχουν μπεῖ σὲ λειτουργία χαρτογράφησης τῶν περιοχῶν τοῦ ἐγκεφάλου, καὶ δὲν ἔχουν βρεθεῖ καθόλου περιοχὲς ποὺ δὲν ἔχουν κάποια λειτουργία.

Ἀνάλυση μικροδομῆς: Μὲ τὴν τεχνικὴ καταγραφῆς ἑνιαίων-μονάδων, οἱ ἐρευνητὲς εἰσάγουν ἕνα μικροσκοπικὸ ἠλεκτρόδιο στὸν ἐγκέφαλο γιὰ νὰ παρακολουθήσουν τὴ δραστηριότητα ἑνὸς καὶ μόνο κυττάρου. Ἐὰν τὸ 90% τῶν κυττάρων ἦταν ἀχρησιμοποίητο, τότε αὐτὴ ἡ τεχνικὴ θὰ τὸ εἶχει ἀποκαλύψει.

Μελέτες μεταβολισμοῦ: Μία ἄλλη ἐπιστημονικὴ τεχνικὴ περιλαμβάνει τὴ μελέτη ἀφομοίωσης τῶν ραδιενεργῶν μορίων 2-δεοξυγλυκόζης ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλο. Ἐάν τὸ 90% τοῦ ἐγκεφάλου ἦταν ἀνενεργό, τότε τὰ ἀνενεργὰ κύτταρα θὰ ἐμφάνιζαν κενὲς περιοχὲς σὲ μία ἀκτινογραφία τοῦ ἐγκεφάλου. Καὶ πάλι, δὲν ὑπάρχει κανένα τέτοιο ἀποτέλεσμα.

Νευρωνικὲς ἀσθένειες: Τὰ κύτταρα τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ δὲν χρησιμοποιοῦνται ἔχουν τὴν τάση νὰ ἐκφυλίζονται. Ὡς ἐκ τούτου, ἐὰν τὸ 90% τοῦ ἐγκεφάλου ἦταν ἀνενεργό, μία αὐτοψία τοῦ ἐνήλικα ἐγκεφάλου θὰ ἀποκάλυπτε ἐκφυλισμό μεγάλης κλίμακας.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_10%25

Συμπερασματικὰ ἡ «Θεραπεία Τραύματος» τῆς ψυχολόγου Jane Simington εἶναι μία ἀποκρυφιστικὴ μέθοδος, ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸν διαλογισμὸ καὶ ὄχι μόνο, καὶ βασίζεται σὲ ἀναπόδεικτες νεοεποχίτικες θεωρίες.


9ηΕΡΩΤΗΣΗ:  Ἔχω ἀγοράσει ἕνα κρεβάτι ρεφλεξολογίας πού ἀποτελεῖται ἀπό ἡφαιστειογενεῖς πέτρες, ἔχει ὅλα τά ὁποῖα θερμαίνονται καί παράγουν ἡλιακή θερμότητα τῆς ἐνάτης πρωϊνῆς-εἶναι γιά τούς μυοσκελετικούς πόνους- μέ ἀνακουφίζει, τό ἔχουν καί φυσιοθεραπευτές. Μήπως πρέπει νά τό καταργήσω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρῶτα ἄπ΄ὅλα τὸ κρεβάτι ἔχει ὡς βάση του τὴ ρεφλεξολογία, δηλ. τὴ μεταφυσικὴ "ἐνέργεια" ποὺ θεωροῦν ὅτι μεταδίδεται στὸ σῶμα ἀπὸ τὶς λεγόμενες 10 "ἐνεργειακὲς ζῶνες".

Τὸ ὅτι παράγουν ἡλιακὴ θερμότητα καὶ μάλιστα τῆς ἐνάτης πρωινῆς συγκεκριμένα, δὲν ἔχει ἐπιστημονικὴ βάση, πιθανῶς νὰ ἔχει ἀποκρυφιστική.

Τὸ ὅτι τὸ ἔχουν φυσιοθεραπευτές, δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι ἀθῶο, διότι πολλοὶ φυσιοθεραπευτές, ἔχουν ἐπηρεασθεῖ καὶ χρησιμοποιοῦν, πολλὲς φορὲς ἀπὸ ἄγνοια, ἀποκρυφιστικὲς μεθόδους.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις