ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (23. 10. 2017)

PoreiaThrisk PEFIP1Σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, χαίρετε.

Ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), ἀλλά καί ἑκατοντάδων Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν τῆς Πατρίδος μας, ἀπευθύνω θερμό χαιρετισμό στήν πολύ σπουδαία καί ἐξόχως σημαντική σημερινή ἐκδήλωση διαμαρτυρίας.

PoreiaThrisk PEFIP1Ἡ παρεχόμενη παιδεία ἀπό τό Κράτος, εἶναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Ὅμως, τά πλαίσια αὐτῆς τῆς παιδείας ἔχουν ξεκάθαρα ὁρισθεῖ ἀπό τό ἰσχύον Σύνταγμα. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τό Σύνταγμά μας, ἄρθρο 16, παράγραφος 2: «Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασική ἀποστολή τοῦ Κράτους καί ἔχει σκοπό τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης καί τή διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες».

Τό ἀνωτέρω ἄρθρο, σέ συνδυασμό μέ τήν προμετωπίδα τοῦ Συντάγματος: «Εἰς τό ὄνoμα τῆς Ἁγίας καί Ὀμooυσίoυ καί Ἀδιαιρέτoυ Τριάδoς», ἀλλά καί τοῦ ἄρθρου 3, παράγραφος 1, ὅτι: «Ἐπικρατoῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατoλικῆς Ὀρθόδoξης Ἐκκλησίας τoῦ Χριστoῦ»,  ἐπιτάσσουν, ἡ παρεχόμενη θρησκευτική παιδεία τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν, πού εἶναι καί ἡ συντριπτική πλειοψηφία, νά εἶναι ὀρθόδοξη καί νά ἀναπτύσσει τήν ὀρθόδοξη θρησκευτική τους συνείδηση.

Καί ἐνῶ αὐτό, ὅπως ἐλέχθη καί ἀπό τούς προλαλήσαντες, ἡ ἀνάπτυξη δηλαδή τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης, προβλέπεται καί γίνεται γιά τούς ἑτεροδόξους καί ἀλλοθρήσκους μαθητές, οἱ ὁποῖοι διδάσκονται τήν πίστη τους ὁμολογιακά, στά δικά μας παιδιά, τά ὀρθόδοξα, τά νέα βιβλία, ἤ φάκελοι τῶν θρησκευτικῶν ὅπως τά ὀνόμασαν, προωθοῦν ἔντεχνα καί ὕπουλα ἕναν ἐπικίνδυνο συγκρητισμό, ἕναν πανθρησκειακό ἀχταρμά, ὅπως χαρακτηριστικά ἔχει λεχθεῖ. Οὐσιαστικά τό νέο Ἀναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὅπως συνοπτικά τό περιέγραψε ὁ Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος: «ἀπό τή βάση του εἶναι προβληματικό, θά μποροῦσα δέ νά πῶ ἐκθεμελιωτικό, διότι ἀποδομεί τά πάντα»!

Ὅμως αὐτό, δέν θά ἔπρεπε νά μᾶς ἐκπλήξει!

Τί ἄραγε περιμέναμε ἀπό κυβερνῶντες, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον ἔχουν διακηρύξει δημόσια τήν ἀθεΐα τους, ἀλλά καί δέν χάνουν εὐκαιρία γιά νά ἐκδηλώσουν τά ἐχθρικά τους αἰσθήματα ἔναντι σέ καθετί χριστιανικό καί παραδοσιακό; Ἀλλά καί τί μποροῦμε, δυστυχῶς, νά περιμένουμε ἀπό ἕνα σάπιο πολιτικό σύστημα, πού ἐδῶ καί δεκαετίες μέ συνέπεια προωθεῖ τά σχέδια τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καί τῆς Νέας Ἐποχῆς;

Καί τό ἐπιτακτικό ἐρώτημα πού ἀναδύεται εἶναι τό ἑξῆς:

Αὐτοί, κάνουν ὅ,τι θεωροῦν ἀναγκαῖο γιά τήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τους. ΕΜΕΙΣ, οἱ Ὀρθόδοξοι, ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Ἰδού λοιπόν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔφθασε ἡ ὥρα τῆς εὐθύνης μας, ἡ ὥρα πού πρέπει νά ἀντιδράσουμε

εἰρηνικά, ἀλλά καί δυναμικά,

μέ σύνεση, ἀλλά καί μέ ἀγωνιστικό καί ὁμολογιακό φρόνιμα,

μέ κάθε νόμιμο μέσο, ἀλλά πρωτίστως πειθόμενοι στό νόμο τοῦ Θεοῦ. «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29).

Δέν ὑπάρχουν ἄλλα περιθώρια ὀλιγωρίας καί ἀναμονῆς.

Πρέπει νά ἐπιστρέψουμε στό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὁμαδικά, τά βιβλία τῶν θρησκευτικῶν, ὡς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ, ὅπως καί εἶναι, καί νά εἴμαστε σέ ἐγρήγορση γιά τά ἑτοιμαζόμενα ΝΕΑ βιβλία, πού θά διανεμηθοῦν τό ἑπόμενο ἔτος, πού, ὅπως διαφαίνεται, θά ἔχουν τό ἴδιο ἤ παραπλήσιο περιεχόμενο.

Θά δώσουμε λόγο στά παιδιά καί στά ἐγγόνια μας ἐάν ἀδιαφορήσουμε ἤ δειλιάσουμε.

Θλιβόμαστε, γιατί αὐτά τά «κενά» (μέ ἔψιλον), θρησκευτικά, τά ἄδεια ἀπό πνευματικότητα, τά ἔγραψαν κάποιοι, εὐτυχῶς λίγοι, ὀρθόδοξοι θεολόγοι. Σέ ὅσους, ὅμως, γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς συμφωνοῦν μέ αὐτά καί τά δέχονται, τούς ὑπενθυμίζουμε τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στούς Γαλάτες:

«Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεστε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὃ οὐκ ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσὶν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 1, 6–7). Δηλαδή: «Θαυμάζω πού τόσο γρήγορα φεύγετε ἀπό τό Θεό, ὁ Ὁποῖος σᾶς κάλεσε μέσῳ τῆς χάριτος Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μετατεθήκατε σέ ἄλλο (ψεύτικο) εὐαγγέλιο, τό ὁποῖο δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά μόνο ὅτι ὑπάρχουν μερικοί, πού σᾶς ταράσσουν καί θέλουν νά μεταβάλουν καί νά νοθεύσουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ»!

Μή γένοιτο, ἀγαπητοί ἀδελφοί, νά παραδώσουμε στά νέα παιδιά «ἕτερον (ψεύτικο) εὐαγγέλιον», μέσα ἀπό τά ἀντορθόδοξα θρησκευτικά. «Στῶμεν καλῶς»!

Καί γιά νά μή σᾶς κουράσω, κλείνω τό χαιρετισμό μου μέ τούς λόγους τοῦ ἥρωα τῆς Ἐπανάστασης, Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, ἄς τόν ἀκούσουμε καί ἄς ἀναλάβουμε ὅλοι τίς εὐθύνες μας:

«Ὅταν μοῦ πειράξουν τήν Πατρίδα καί τή Θρησκεία μου, θά μιλήσω, θά ’νεργήσω κι’ ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν»!

Εὐχαριστῶ.  

Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός, μαθηματικός,
Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
www.pefip.gr

PoreiaThrisk PEFIP3