Ἔρευνα: Μηδενικά τά ἀποτελέσματα τῆς ὁμοιοπαθητικῆς.

OmoipathitikiΔιαβάζουμε στό "alfavita.gr":

Βαρύ πλῆγμα συνιστᾶ γιά τήν ὁμοιοπαθητική θεραπεία μία νέα ἔρευνα, ἡ ὁποία καταδεικνύει ὅτι τά ἀποτελέσματά της, οὕτως ἤ ἄλλως, ἀμφιλεγόμενης παραϊατρικῆς μεθόδου εἶναι... μηδενικά.

Σύμφωνα μέ τόν Independent, ἐπιστήμονες τοῦ Πανεπιστημίου Bond τῆς Αὐστραλίας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν καθηγητή-ἐρευνητή Paul Glasziou, ἀνακάλυψαν σέ μελέτη τους, γιά λογαριασμό τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ὑγείας καί Ἰατρικῆς της χώρας, ὅτι ἡ ὁμοιοπαθητική δέν προσφέρει κάτι παραπάνω ἀπό ἕνα κοινό φάρμακο "placebo".

Ἡ μελέτη βασίστηκε σέ δεῖγμα 176 περιπτώσεων ὁμοιοπαθητικῆς. Ἐκπονήθηκαν 57 συστηματικές ἀξιολογήσεις, ἐνῶ στό ἐπίκεντρο της ἔρευνας βρέθηκαν 68 διαφορετικές περιπτώσεις ἀσθενειῶν καί ἄλλων προβλημάτων ὑγείας.

Τό ἀποτέλεσμα; Μηδέν εἷς τό πηλίκο!

Ὁ ἴδιος ὁ καθηγητής Glasziou ἀναφέρει: "Ὤς ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδας ἐργασίας, ἡ ὁποία ἐκπόνησε τήν ἔκθεση, ἀνακουφίστηκα πού τό ἐπίπονο ταξίδι τοῦ κοσκινίσματος καί της σύνθεσης τῶν στοιχείων ἔφτασε στό τέλος του. Εἶχα ἀρχίσει τό ταξίδι μέ μία ὀπτική «δέν ξέρω», περίεργος γιά τό ἄν αὐτή ἡ ἀπίθανη θεραπεία θά μποροῦσε ποτέ νά λειτουργήσει... ἀλλά ἔχω χάσει τό ἐνδιαφέρον μου μετά τή συστηματική ἐξέταση τῶν 57 ἀξιολογήσεων πού περιεῖχαν 176 μεμονωμένες μελέτες, καθώς καί τό ὅτι ἀνακαλύψαμε πώς δέν διακρίνονται πειστικά ἀποτελέσματα, πέραν ἀπό τά placebo."

"Μπορῶ νά καταλάβω πώς ὁ Samuel Hahnemann- ὁ ἱδρυτής τῆς ὁμοιοπαθητικῆς- ἦταν δυσαρεστημένος μέ τήν κατάσταση τῶν πρακτικῶν τῆς ἰατρικῆς τοῦ 18ου αἰώνα , ὄπως ἡ ἀφαίμαξη καί ὁ καθαρισμός καί προσπάθησε νά βρεῖ μία καλύτερη ἐναλλακτική λύση", συνεχίζει ὄ Glasziou.

Πάντως, πέρα τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἔρευνας, ἡ ὁμοιοπαθητική ἀποτελεῖ εὐρέως διαδεδομένη μέθοδος, ἐνῶ υἱοθετεῖται ἀπό σημαντικό κομμάτι τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.alfavita.gr/arthron/midenika-ta-apotelesmata-tis-omoiopathitikis-sygkritika-me-ta-placebo]