ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Σχετικῶς μέ τή θεσμοθέτηση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Σχετικῶς μέ τή θεσμοθέτηση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς»

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ὑγείας κατά τή 266η Συνεδρίασή της στίς 15.12.2017, ὄφου ἔλαβε ὑπ'ὄψιν:

Τό ἀπό 27-10-2016 Ὑπηρεσιακό Σημείωμα τῆς Δ/νσης Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας-Τμῆμα Β' τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, μέ τό ὁποῖο διαβιβάζονται στό Κεντρικό Συμβούλιο Ὑγείας οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Πανελλήνιου Ἰατρικοῦ Συλλόγου καί τῆς Ἑλληνικῆς Ὀδοντιατρικῆς Ὁμοσπονδίας καί ζητεῖται ἡ γνωμοδότηση τοῦ ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά μέ τά ἀκόλουθα: ποιοί θά ἔχουν τό δικαίωμα τῆς ἄσκησης τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς Θεραπευτικῆς ὡς μεθοδολογία καί πρακτική, πῶς θά πιστοποιεῖται ἡ ἐκπαίδευσή τους καί ποιός θά εἶναι ὁ ἁρμόδιος φορέας πιστοποίησής τους, ποιό θά εἶναι τό πρόγραμμα ἐκπαίδευσης, τό χρονικό διάστημα πού θά πραγματοποιεῖται καί ποιοί ἀπό τούς ἤδη ἀσκοῦντες τήν Ὁμοιοπαθητική καί μέ ποιές προϋποθέσεις θά ἀποκτήοουν τήν πιστοποίηση τῆς ἐκπαίδευσής τους, ἔτσι ὥστε νομίμως νά ἀσκοῦν τήν Ὁμοιοπαθητική, χωρίς περαιτέρω ἐκπαίδευση καί χωρίς συμμετοχή σέ τυχόν ἀπαιτούμενες ἐξετάσεις.

Τό ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 2443/26-9-2016 ἔγγραφο τοῦ Πανελλήνιου Φαρμακευτικοῦ Συλλόγου πρός τόν Ὑπουργό Ὑγείας, μέ θέμα «Πρόταση ΠΦΣ γιά τήν ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς στό πλαίσιο ἄσκησης τῆς ἰατρικῆς πράξης». Στό ὡς ἄνω ἔγγραφο ἀναφέρεται ὅτι «ὁ ΠΦΣ, σέ συνεργασία μέ τό Ἰνστιτοῦτο Διά Βίου Ἐκπαίδευσης καί Ἐπαγγελματικῆς Ἀνάπτυξης Φαρμακοποιῶν (ΙΛΕΕΑΦ) καί τήν Ἐπιστημονική Ἑταιρεία Ὁμοιοπαθητικῶν Φαρμακοποιῶν (ΕΕΟΦ), ἔχει ἀναλάβει τήν ἐπιμόρφωση καί τή βεβαίωση τῆς ἐπάρκειας τῶν φαρμακοποιῶν μελῶν του, μέσω σεμιναρίων ἀπό ἀκαδημαϊκούς τῶν φαρμακευτικῶν σχολῶν καί ἄλλους ἐπιστήμονες γιά τήν ὀρθή παρασκευή γαλήνικων φαρμάκων».

Τό ὑπ'ἀριθμ. πρωτ. 2000/4-10 2016 ἔγγραφο τοῦ Πανελλήνιου Ἰατρικοῦ Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) πρός τόν Ὑπουργό Ὑγείας μέ τό ὁποῖο διαβιβάζεται τό Ἀπόσπασμα Πρακτικοῦ (ἀπόφαση Ε.Η.Δ.) τῆς 34ης 2-9-2016 Συνεδρίασης τοῦ Δ.Σ. τοῦ Π.Ι.Σ «Θέση τοῦ Π.Ι.Σ. γιά τήν ἄσκηση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς». Στό ἀνωτέρω Πρακτικό ἀναφέρεται ὅτι τά μέλη τοῦ Δ.Σ. ὁμόφωνα ἀποφάσισαν ὅτι: α) ἡ Ὁμοιοπαθητική πρέπει νά ἀσκεῖται ἀποκλειστικά ἀπό; ἰατρούς β) τόσο ὁ Πρόεδρος ὅσο καί ὁ Γενικός Γραμματέας τοῦ Π.Ι.Σ. θά προβοῦν σέ ὅλες τίς ἐνέργειες στό ΚΕ.Σ.Υ. στό ὁποῖο συμμετέχουν καί θά προταθεῖ ἡ πιστοποίηση νά γίνεται ἀπό Ἐπιτροπή τοῦ ΚΕ.Σ.Υ. (ἤ ἀπό Ἐπιτροπή πού θά συσταθεῖ ἀπό τό ΚΕ.Σ.Υ.) καί γ) στήν πιστοποίηση θά μποροῦσε νά συμμετέχει καί τό Ἰνστιτοῦτο Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Π.Ι.Σ.

Τό ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 1296 Φ45/26-9-2016 ἔγγραφο τῆς Ἑλληνικῆς Ὀδοντιατρικῆς Ὁμοσπονδίας πρός τόν Ὑπουργό Ὑγείας, μέ θέμα «Θέσεις Ε.Ο.Ο. γιά τήν καθιέρωση τῆς "Ὁμοιοπαθητικῆς" ὡς εἰδικότητας τῆς Ὀδοντιατρικῆς Ἐπιστήμης».

Τό ἀπό 22-11-2016 Ὑπηρεσιακό Σημείωμα τῆς Δ/νσης Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας-Τμῆμα Β' τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, πρός τό ΚΕ.Σ.Υ, μέ τό ὁποῖο, σέ συνέχεια τοῦ ἀπό 27-10-2016 Ὑπηρεσιακό Σημείωμά της σχετικά μέ τήν καθιέρωση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς Θεραπευτικῆς ὡς μεθοδολογίας καί πρακτικῆς, διαβιβάζεται ἡ εἰσήγηση τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας πού συστήθηκε μέ τήν ὑπ' ἀριθμ. Α1β/Γ.Π.οἰκ.35304/18-5-2016 Υ.Α. καί ζητεῖται ἡ γνωμοδότηση τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ὑγείας, προκειμένου νά προωθηθοῦν οἱ ἀπαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τήν Εἰσηγητική Ἔκθεση γιά τή διαμόρφωση τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου γιά τήν ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς στό πλαίσιο ἄσκησης τῆς ἰατρικῆς πράξης (Αὔγουστος 2016), τῆς Ὁμάδας Ἐργασίας -πού συστήθηκε μέ τήν ὑπ' ἀριθμ. Ἀιβ/Γ.Π.οἰκ.35304/18-5- 2016 Υ.Α.-.

Τό ἀπό 16-6-2017 Ὑπηρεσιακό Σημείωμα τῆς Δ/νσης Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας-Τμῆμα Β' τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, μέ τό ὁποῖο διαβιβάζονται στό Κεντρικό Συμβούλιο Ὑγείας τό ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 85085/2-11-2016 ἔγγραφ τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρίας Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς Συνεργασίας καί τό ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 95428/16-12-2016 ἔγγραφο τοῦ Συλλόγου Ὁμοιοπαθητικῶν Ἑλλάδος μέ τή συνημμένη σέ αὐτό ἀλληλογραφία, τά ὁποῖα ἀφοροῦν στή θεσμοθέτηση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς καί ζητεῖται ἡ γνωμοδότηση τοῦ ΚΕ.Σ.Υ. γιά τό ἐν λόγῳ θέμα.

Τό ἀπό 17-7-2017 Ὑπηρεσιακό Σημείωμα τῆς Δ/νσης Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας-Τμῆμα Β' τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, μέ τό ὁποῖο διαβιβάζεται στό Κεντρικό Συμβούλιο Ὑγείας τό ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 202/12-7-2017 ἔγγραφο τοῦ Συλλόγου Ὁμοιοπαθητικῶν Ἑλλάδος.

Τήν ἀπό 20-4-2017 (ἀρ. πρωτ. Υ.Υ. 30792/24-4-2017) Εἰσήγηση πρός τό Κεντρικό Συμβούλιο Ὑγείας (ΚΕΣΥ) γιά τήν ἄσκηση καί ἐκπαιδευτική πιστοποίηση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς, τοῦ Καθηγητῆ Βιοχημείας, Χρήστου Δ. Γεωργίου, τοῦ Τμήματος Βιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.

Τήν ἀπό 29-3-2017 Εἰσήγηση πρός τήν Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή τοῦ ΚΕΣΥ περί Ὁμοιοπαθητικῆς Μεθοδολογίας καί Πρακτικῆς, τοῦ κ. Παναγιώτη Ψυχάρη, Ὀρθοπεδικοῦ Χειρουργοῦ, μέλους τοῦ Δ.Σ. τοῦ Π.Ι.Σ. καί μέλους τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΚΕ.Σ.Υ.

Τό μέ ἡμερομηνία 23-6-2017 ὑπόμνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρίας Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς Συνεργασίας Ε.Ε.Ο.Ι.Σ.) πρός τό Κεντρικό Συμβούλιο Ὑγείας, μέ θέμα "Θεσμοθέτηση Ὁμοιοπαθητικῆς". Τό ὡς ἄνω ὑπόμνημα κατατέθηκε μετά τό πέρας τῆς Συνεδρίασης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαίδευσης-Μετεκπαίδευσης τοῦ ΚΕ.Σ.Υ.

Τό ὑπ'ἀριθμ. πρωτ. 197/23-6-2017 ὑπόμνημα τοῦ Συλλόγου Ὁμοιοπαθητικῶν Ἑλλάδος πρός τήν Ἐπιτροπή Ἐκπαίδευσης-Μετεκπαίδευσής τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ὑγείας, μέ θέμα "Θεσμοθέτηση Ὁμοιοπαθητικῆς", μέ συνημμένη "Πρόταση Νόμου γιά τήν ἐπαγγελματική ἄσκηση δραστηριοτήτων ἐφαρμογῆς μή συμβατικῶν θεραπειῶν.

Ὁμοιοπαθητική" καθώς καί τά "Ἐκπαιδευτικά Κριτήρια Μελῶν Συλλόγου Ὁμοιοπαθητικῶν Ἑλλάδος". Τό ὡς ἄνω ὑπόμνημα κατατέθηκε μετά τό πέρας τῆς Συνεδρίασης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαίδευσης-Μετεκπαίδευσης τοῦ ΚΕ.Σ.Υ. (μέ τό μέ ἡμερομηνία 6-11-2017 -ἀρ. πρωτ. Ὑπουργείου Ὑγείας 83067/7-11-2017- ἔγγραφό της πρός τό ΚΕ.Σ.Υ., ἡ Ἐθνική Ἑταιρεία Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς Συνεργασίας (Ε.Ε.Ο.Ι.Σ.) διευκρινίζει ὅτι τό ὡς ἄνω ὑπόμνημα ἀποτελοῦσε τήν Εἰσήγηση τῆς Ε.Ε.Ο.Ι.Σ. στή Συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ ΚΕ.Σ.Υ. τῆς 23-6-2017, στήν ὁποία κλήθηκε νά συμμετάσχει κοί παρουσιάστηκε αὐτούσια καί ζωντανά ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ε.Ε.Ο.Ι.Σ. κ. Βαγγέλη Ζαφειρίου -ὁ ὁποῖος ὑπογράφει τό ὡς ἄνω ἔγγραφο- στή διάρκεια τῆς συνεδρίασής της καί κατατέθηκε καί γραπτά στή λήξη τῆς συνεδρίασης).

Τό Πρακτικό τῆς Συνεδρίασης τῆς 23ης-6-2017 (θ. 4ο "Θεσμοθέτηση Ὁμοιοπαθητικῆς") τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαίδευσης Μετεκπαίδευσης τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ὑγείας. Στό ἀνωτέρω Πρακτικό ἡ Ἐπιτροπή Ἐκπαίδευσης-Μετεκπαίδευσης εἰσηγεῖται ὁμόφωνα στήν Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή τά ἀκόλουθα:

«Ἡ Ὁμοιοπαθητική δέν συνιστᾶ ἰατρικά οὔτε φαρμακευτικά θεραπευτική ἐπιστημονική μεθοδολογία καί πρακτική, δέν εἶναι ἰσότιμη οὔτε συμπληρωματική τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης, δέν συνιστᾶ οὔτε κἄν "ἐναλλακτική ἰατρική".

Οἱ ἰατροί, ὀδοντίατροι καί οἱ μή ἰατροί πού ἐπιθυμοῦν νά ἀσκοῦν τήν ὁμοιοπαθητική μποροῦν νά τήν πιστοποιοῦν μόνο μέσω τῶν διαφόρων Ἑλληνικῶν ὀργανώσεων Ὁμοιοπαθητικῆς, στίς ὁποῖες εἶναι ἐγγεγραμμένοι ὡς μέλη. Ἡ Ὁμοιοπαθητική μπορεῖ νά ἔχει κρατική κατοχύρωση μόνο ὡς ἐπαγγελματική πρακτική μέ ἄδεια ἀσκήσεως ἐπαγγέλματος ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐμπορίου. Στόν τίτλο ἐπαγγέλματος Ὁμοιοπαθητικῆς δέν θά πρέπει νά ἀναφέρονται οἱ προσδιοριστικοί ὄροι "ἐναλλακτική ἰατρική", "θεραπευτική, "ἰατρική πράξη/πρακτική" κι ἄλλοι σχετικοί ἰατρικοί (ἕνας τέτοιος τίτλος θά μποροῦσε νά εἶναι "Ὁμοιοπαθητική Πρακτική"). Στόν τίτλο ἐπαγγέλματος Ὁμοιοπαθητικῆς θά πρέπει νά ἀναγράφεται ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ πρακτική μή ἐπιστημονικά ἀποδεδειγμένη καί μή ἰσότιμη Ἰατρικῆς. Εἰδικότερα οἱ ἰατροί καί οἱ ὀδοντίατροι πού ἐπιθυμοῦν νά ἀσκοῦν αὐτή τήν πρακτική, καθ' οἱονδήποτε τρόπο, δέν θα πρέπει νά ἀσκοῦν τήν ἰατρική εἰδικότητά τους παράλληλο ἤ σέ συνδυασμό, διότι ἔτσι θά βρίσκονται σέ πλήρη ἀναντιστοιχία μέ τίς ἐπιστημονικές θεμελιωμένες σπουδές τους. Συγκεκριμένα, θά πρέπει νά τούς ἀναστέλλεται ἐπίσημα ἡ ἄσκηση τοῦ ἰατρικοῦ ἐπαγγέλματος γιά ὅσο διάστημα ἀσκοῦν τήν ὁμοιοπαθητική. Ἡ δέ ἀναστολή τῆς ἰατρικῆς εἰδικότητας θά πρέπει νά ἀναγράφεται στήν ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου ἐπίσης χορηγούμενη ἄδεια ἀσκήσεως τοῦ ἐπαγγέλματος Ὁμοιοπαθητικῆς καί παράλληλα θά πρέπει νά ἐνημερώνονται ὑποχρεωτικά καί ἐντύπως καί οἱ ἀσθενεῖς πελάτες τους γιά αὐτή τήν ἀναστολή».

Τό ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 200/12-7-2017 ἔγγραφο τοῦ Συλλόγου Ὁμοιοπαθητικῶν Ἑλλάδος πρός τόν Πρόεδρο τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ὑγείας, μέ θέμα "Θεσμοθέτηση Ὁμοιοπαθητικῆς", μέ τή συνημμένη σέ αὐτό ἀλληλογραφία, μέ τό ὁποῖο, σέ συνέχεια τῆς συμμετοχῆς τοῦ Συλλόγου στή Συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαίδευσης-Μετεκπαίδευσης τοῦ ΚΕ.Σ.Υ., ὁ Σύλλογος Ὁμοιοπαθητικῶν Ἑλλάδος καταθέτει τήν τοποθέτησή του καί τίς προτάσεις πού ἀνέπτυξον στα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς.

Τό μέ ἡμερομηνία 14-7-2017 Ὑπηρεσιακό Σημείωμα τῆς Δ/νσης Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας-Τμῆμα Β' τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, μέ τό ὁποῖο διαβιβάζεται γιά γνωμοδότηση στό ΚΕ.Σ.Υ. τό ὑπ'ἀριθμ. πρωτ. 201/12-7-2017 ἔγγραφο τοῦ Συλλόγου Ὁμοιοπαθητικῶν Ἑλλάδος μετά τῶν συνημμένων σέ αὐτό ἐγγράφων πού ἀφοροῦν στό αἴτημα τοῦ Συλλόγου Ὁμοιοπαθητικῶν Ἑλλάδος γιά τή θεσμοθέτηση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται:

1.               Τοποθέτηση Συλλόγου Ὁμοιοπαθητικῶν Ἑλλάδος (ΣΟΕ) πρός τήν Ἔπ-τροπή Ἐκπαίδευσης- Μετεκπαίδευσης τοῦ ΚΕ.Σ.Υ. στίς 23-6-2017 (ἀρ. πρωτ. ΣΟΕ 197).

2.               Πρόταση Νόμου/προσχέδιο γιά τήν δεύτερη (Β) πρόταση τοῦ ΣΟΕ.

3.               Ἀπάντηση ΣΟΕ, 21-2-2014, πρός τό ΚΕ.Σ.Υ. (ἀρ. πρωτ. παραλαβῆς .17450, 21-2-201).

4.               Πρότυπα ἐκπαίδευσης μελῶν ΣΟΕ πού περιελάμβανε ἡ παραπάνω ἀπάντηση ΣΟΕ (3).

5.               Κώδικας Δεοντολογίας ΣΟΕ πού περιελάμβανε ἡ προαναφερόμενη ἀπάντηση ΣΟΕ (3).

6.               Ἐπιστολή ΣΟΕ, 16-12-2016 πρός τόν Πρόεδρο τοῦ ΚΕ.Σ.Υ. (ἀρ. πρωτ. παραλαβῆς 95428, 16-12-2016, 21-2-2014).

7.               Ἐπιστολή τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ὁμοιοπαθητικῶν (Ε(ΧΗ) πού περιελάμβανε ἡ προαναφερόμενη ἐπιστολή ΣΟΕ (6).

8.               Ἀναφορά τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ὁμοιοπαθητικῶν (ΕΟΟ), ἔτους 2009, γιά τήν ἀσφάλεια τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς πού περιελάμβανε ἡ προαναφερόμενη ἐπιστολή ΣΟΕ (6).

9.               Τούς σχετικούς νόμους (45/2003, 71/2013) καί τήν ἀπόφαση 207Έ/2014 γιά τήν θεσμοθέτηση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς πού ἰσχύουν στήν Πορτογαλία καί περιλαμβάνονται ἐπίσης στήν προαναφερόμενη ἐπιστολή ΣΟΕ (6).

10.            Ἔντυπο ΣΟΕ γιά τήν ἀνακοίνωση τοῦ 3ου Εὐρωπαϊκοῦ Συνεδρίου Ὁμοιοπαθητικῆς πού συνδιοργάνωσε μέ τό Εὐρωπαϊκό Κεντρικό Συμβούλιο Ὁμοιοπαθητικῶν (Ε(ΧΗ) καί τήν ὑποστήριξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὁμοιοπαθητικῶν Φαρμακοποιῶν (Ε0Φ) στίς 31-5- 2017 (γιά τό ὁποῖο ὁ ΣΟΕ εἶχε καταθέσει τά σχετικά ἔγγραφα γιά τή χορήγηση αἰγίδας)

11.             Πρόγραμμα τοῦ 3ου Εὐρωπαϊκοῦ Συνεδρίου Ὁμοιοπαθητικῆς πού πραγματοποιήθηκε στίς 31-5-2017 στήν Ἀθήνα.

Τό ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 45/18-7-2017 Ὑπόμνημα τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς (Ε.Ε.Ο.Ι.), πρός τόν Ὑπουργό Ὑγείας τόν Πρόεδρο τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ὑγείας καί τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ὑγείας. Μέ τό ὡς ἄνω ὑπόμνημα, σέ συνέχεια τῆς Συνεδρίασης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ ΚΕ.Σ.Υ. ποῦ πραγματοποιήθηκε στίς 23-6-2017, μέ θέμα τήν ἄσκηση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς, ἡ Ε.Ε.Ο.Ι. καταθέτει συμπληρωματικά στοιχεῖα καί διαβιβάζει συνημμένα ἔγγραφα καί στοιχεῖα πού σχετίζονται μέ τήν ἀναγνώριση τῆς ὁμοιοπαθητικῆς μεθοδολογίας καί πρακτικῆς.

Τό μέ ἡμερομηνία 15-12-2017 μήνυμα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, μέ τό ὁποῖο ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ΟΕΝΓΕ, μέλος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς καί τῆς Ὁλομέλειάς τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ὑγείας κ. Δημήτρης Βαρνάβας διαβιβάζει ΠΟ ΚΕ.Σ.Υ. τήν τοποθέτηση ἐπί τοῦ θέματος τῆς ΟΕΝΓΕ καί τήν ἐν λόγῳ τοποθέτηση.

Τήν εἰσήγηση τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς καί μετά ἀπό ἀναλυτική συζήτηση τοῦ θέματος καί ἀπαλλαγή ἀπόψεων καί ἐπιχειρημάτων ἀποφάσισε ὁμόφωνα τά ἀκόλουθα:

Ἡ Ὁμοιοπαθητική δέν συνιστᾶ ἰατρικό οὔτε φαρμακευτικά θεραπευτική ἐπιστημονική μεθοδολογία καί πρακτική. Δέν εἶναι ἰσότιμη οὔτε συμπληρωματική τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης. Δέν συνιστᾶ οὔτε κἄν "ἐναλλακτική ἰατρική". Συνιστᾶ Πρακτική καί θά μποροῦσε νά χρησιμοποιήσει ὡς τίτλο τόν «Ὁμοιοπαθητική Πρακτική».

Σέ κάθε περίπτωση ἀφορᾶ μόνο ἰατρούς καί ὀδοντιάτρους ἡ λειτουργία τῶν ὁποίων ὑπόκειται στόν Κώδικα Ἰατρικής Δεοντολογίας.

Στόν τίτλο «Ὁμοιοπαθητική Πρακτική» δέν θά πρέπει νά ἀναφέρονται οἱ προσδιοριστικοί ὅροι «ἐναλλακτική ἰατρική», «θεραπευτική», «ἰατρική πράξη» ἤ «θεραπευτική πρακτική» καί ἄλλοι σχετικοί ἰατρικοί τίτλοι καί ὅροι.

Γιά τό ΚΕ.Σ.Υ.


Ἀποδέκτης γιά ἐνέργεια

Δ/νση Ἰατρῶν, Ἐπιστημόνων καί Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας Ἐσωτερική Διανομή

1)            Γραφεῖο Ὑπουργοῦ Ὑγείας
2)            Γραφεῖο Ἀναπλ. Ὑπουργοῦ Ὑγείας
3)            Γραφεῖο Γεν. Γραμματέα Ὑγείας
4)            Γραφεῖο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Ὑγείας

5)            Δ/νση Ἐπιστ. Τεκμηρίωσης & Διοικ. & Γραμ. Ὑποστήριξης ΚΕ.Σ.Υ.-Τμῆμα Β' (2)