Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ « ΕΥΤΟΚΙΑ» Ἤ ΠΩΣ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Πρεσβυτέρου Βασιλείου Σπηλιοπούλου

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ « ΕΥΤΟΚΙΑ» Ἤ

ΠΩΣ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

 

Μεγάλη ἐντύπωση μᾶς προκάλεσε ἡ εἴδηση ὅτι ὁ Δῆμος Ἀμαρουσίου φιλοξενεῖ στίς 31 Ὁκτωβρίου 2007 στίς αἴθουσές του τό Σύλλογο ΕΥΤΟΚΙΑ.  Συγκεκριμένα θά μιλήσει ὁ Γάλλος μαιευτήρας, συγγραφέας καί ποιητής Frederick Leboyer.  Γνωρίζει ἄραγε ὁ κος δήμαρχος, ὁ κος Πατούλης, τί εἴδους σύλλογος εἶναι ἡ ΕΥΤΟΚΙΑ; 

Ὁ κος Πατούλης τυγχάνει νά εἶναι ἕνας πολύ σοβαρός ἐπιστήμονας καί γιατρός ὁ ὁποῖος, μάλιστα, πολλές φορές ἔδωσε δημοσίως καίριες ἀπαντήσεις σέ διαφόρους ἐκπροσώπους τῶν λεγομένων ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν.  Θέλουμε, λοιπόν, νά πιστεύουμε ὅτι ὁ κος  δήμαρχος καί τό ἐπιτελεῖο του δέν εἶναι ἐνημερωμένο γιά τούς πραγματικούς σκοπούς τοῦ ἐν λόγῳ Συλλόγου καί ὅτι οἱ τῆς ΕΥΤΟΚΙΑΣ ἐπέλεξαν νά πλησιάσουν τόν κο Πατούλη καί νά βροῦν βῆμα ἀπ’ αὐτόν ἀφ’ ἑνός μέν γιά νά λάβουν μιά σχετικῶς ἐπίσημη ἀναγνώριση καί ἀφ’ ἑτέρου τήν «συμμαρτυρία» ἑνός διακεκριμένου γιατροῦ πού ὡς δήμαρχος δέν διστάζει νά τούς φιλοξενήσει.

Τί ἀκριβῶς ὅμως εἶναι ὁ Σύλλογος ΕΥΤΟΚΙΑ; Πρόκειται γιά ἕνα μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα σωματεῖο πού ἱδρύθηκε τό 2002 μέ σκοπό τήν προαγωγή τοῦ φυσιολογικοῦ τοκετοῦ.  Μέχρις ἐδῶ ὅλα καλά.  Κανείς δέν μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἡ προαγωγή τοῦ φυσιολογικοῦ τοκετοῦ, σέ μιά ἐποχή πού οἱ καισαρικές τομές ἔχουν γίνει καθημερινότητα καί συνήθεια, εἶναι κάτι κακό.  Κανείς δέν μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἡ ὑπεράσπιση τοῦ φυσιολογικοῦ, αὐτοῦ πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔθεσε ὡς φυσιολογικό, ἔναντι τοῦ ἀφύσικου, τοῦ βιαίου, τοῦ ἰδιοτελοῦς, εἶναι κάτι τό κακό, χωρίς βέβαια νά παραθεωροῦμε τό πόσο σημαντική ἀλλά καί σωτήρια εἶναι μιά καισαρική τομή στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού γίνεται μέ φειδώ καί κατ’ ἀνάγκην.  Ὁ σκοπός, λοιπόν, τοῦ σωματείου, τουλάχιστον αὐτό πού προβάλλεται ὡς σκοπός, εἶναι καί καλός καί ἐπαινετός.  Τά μέσα;  Εἶναι πολύ σημαντικό νά ἐρευνήσουμε ποιά εἶναι τά μέσα πού χρησιμοποιεῖ ὁ σύλλογος γιά τήν προαγωγή τοῦ φυσιολογικοῦ τοκετοῦ, διότι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τά μέσα δέν καθαγιάζονται ἀπό τούς σκοπούς.  Ποιά εἶναι ὅμως τά μέσα πού χρησιμοποιεῖ ἡ ΕΥΤΟΚΙΑ;

Ρίχνοντας κανείς μιά ματιά στά μέσα μέ τά ὁποία ἡ ΕΥΤΟΚΙΑ προάγει, ἤ προσπαθεῖ νά προάγει, τόν φυσιολογικό τοκετό, θά διαπιστώσει μέ βαθύτατη θλίψη ὅτι ὁ σκοπός της ἀλλοιώνεται.  Τά ἀποκλειστικά μέσα τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦν οἱ συνεργάτες τοῦ συλλόγου εἶναι οἱ  «ἐναλλακτικές θεραπεῖες», οἱ ὁποῖες βασίζονται στήν λεγομένη ὁλιστική θεώρηση τοῦ κόσμου, πού κηρύττει ὅτι τά πάντα στόν κόσμο εἶναι ἕνα καί μ’ αὐτό τό ἕνα ταυτίζεται καί ὁ Θεός.  Ἡ ὁλιστική θεώρηση ἀρνεῖται τή μοναδικότητα τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου, ἀρνεῖται τόν ἴδιο τό Θεό καί αὐτοανακηρύσσει τόν ἄνθρωπο Θεό.  Καί εἶναι θλιβερό τό γεγονός ὅτι μέσα ἀπό ἕναν ἀγαθό σκοπό ὁδηγοῦνται οἱ ἄνθρωποι νά ἀρνηθοῦν τόν Θεό, εἶναι θλιβερό τό γεγονός ὅτι ἡ πιό ὡραία στιγμή στή ζωή μιᾶς γυναίκας γίνεται μέθοδος προσηλυτισμοῦ.  Εἶναι θλιβερό ἐπίσης καί τό γεγονός ὅτι πάνω στήν ἀδιαφορία καί τά ὀλέθρια παραστρατήματα τῆς ἐπιστήμης πατοῦν  διάφοροι γιά νά παρασύρουν  εὐάλωτες ψυχοῦλες σέ εὐάλωτες, πολύ εὐάλωτες περιόδους τῆς ζωῆς τους, σέ ἄλλους δρόμους ἐπικίνδυνους καί γιά τήν ψυχή καί γιά τό σῶμα.

Ἄς δοῦμε τώρα, ἐνδεικτικά καί μόνο, μερικά στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ΕΥΤΟΚΙΑ προάγει ὄχι μόνο τόν φυσιολογικό τοκετό, ἀλλά καί τόν ὁλισμό καί μυεῖ ἔτσι σέ ἀνατολικές θρησκεῖες, ἀφοῦ ὁ ὁλισμός εἶναι ἡ βάση τοῦ δόγματος τῆς μετενσάρκωσης.

Στήν σελίδα τοῦ συλλόγου στό διαδίκτυο, ἀπ’ ὅπου προέρχεται τό σύνολο τῶν στοιχείων πού θά παραθέσουμε, ἀναφέρεται ὅτι ὁ Σύλλογος ἱδρύθηκε μέ τήν παρότρυνση τῶν Frederick Leboyer ( ὁ ὁμιλητής τοῦ Ἀμαρουσίου) καί Clairebeth Loprinzi – Cassel.  Ὁ πρῶτος ἀπό τούς δύο, κατά τό βιογραφικό πού ὑπάρχει στή σελίδα, « ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ τή Γιόγκα καί τό βιλίο «Γέννα χωρίς βία» τό ἔγραψε στήν Ἰνδία ὅπου ἔμεινε γιά κάποιο χρονικό διάστημα κοντά στό δάσκαλό του Swami Prajnanpad.  Ἀργότερα ἀσχολήθηκε καί μέ τό Tai Chi  καί Chi Kong», ἐνῶ μέ τήν ἠχοθεραπεία βοηθᾶ τίς ἔγκυες στή διαφραγματική ἀναπνοή. 

Τό Τάι τσί στηρίζεται στήν Ταοϊστική (Τάοϊσμός = μιᾶ ἀπό τίς τρείς μεγάλες κινέζικες θρησκεῖες μαζί μέ Βουδισμό καί Κομφουκιανισμό) θεωρία τῆς σύνθεσης τῶν ἀντιθέτων ἀλλά καί συμπληρωματικῶν δυνάμεων τοῦ σύμπαντος (Yin – Yang).   Tό Τσί Κόνγκ, ἀπό τήν ἄλλη, εἶναι κινέζικη θεραπευτική μέθοδος μέ ἔντονο θρησκευτικό καί μυστικιστικό χαρακτῆρα πού ἀποσκοπεῖ στήν ἀπελευθέρωση τῆς ζωτικῆς ἐνέργειας, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται μέ ἀσκήσεις διαλογισμοῦ.

Ἡ  Clairebeth Loprinzi – Cassel ἀπό τήν ἄλλη, κινεῖται στά ἴδια πλαίσια ἀφοῦ ὑπῆρξε « ὀργανώτρια ἐτησίων συνεδρίων μαιῶν στήν πολιτεία της, συνεδρίων μέ κύρια ἔμφαση στήν ἐπικοινωνία τῶν μαιῶν μεταξύ τους καί τή διάδοση γνώσεων πάνω στίς συμπληρωματικές θεραπευτικές μεθόδους: μασάζ, κινέζικη ἰατρική, βοτανοθεραπευτική κ.λ.π».

Ἀπό τούς ἐμπνευστές, συνεπῶς, καί μόνο τοῦ σωματείου ἀντιλαμβάνεται κανείς πώς σκοπός εἶναι ἡ ἐνημέρωση καί ἡ ἐξάπλωση τῶν ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν σέ βάρος μάλιστα τῆς Ἰατρικῆς ἀλλά καί τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης ἀφοῦ ἡ ἀποδοχή τῆς ὁλιστικῆς θεώρησης εἶναι ἄρνηση τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τῶν ἐπιστημονικῶν μεθόδων πού βασίζονται στούς νόμους τῆς φύσης, τήν παρατήρηση καί τό πείραμα.

Ὅμως οἱ παραπάνω ἀνατολικές θεραπεῖες πού προβάλλονται ἀπό τήν ΕΥΤΟΚΙΑ δέν εἶναι οἱ μόνες.  Στό πρόγραμμα μαθημάτων τοῦ 2004 περιλαμβάνεται ὁτιδήποτε ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τήν Ἐπιστήμη ὅπως : ὁλιστική προσέγγιση τῆς μητρότητος, ὁμοιοπαθητική, Ρεφλεξολογία, Γιόγκα, Κινέζικη Ἰατρική, βοτανοθεραπεία, ἀρωματοθεραπεία, αὐτογνωσία κ.α. ἐνῷ στά βιογραφικά τῶν συνεργατῶν συναντοῦμε ἐκτός ἀπό τά παραπάνω τά ἑξῆς:

Α) Ὀργονοθεραπεία τοῦ Βίλχεμ Ράιχ πού πίστευε ὅτι ὅσο πιό περιορισμένη εἶναι ἡ δυνατότητα ὀργασμοῦ τόσο ὀξύνονται οἱ ψυχικές παθήσεις καί ὁ ὁποῖος καί γελοιοποιήθηκε ἀπό τόν ἐπιστημονικό κόσμο, καί φυλακίστηκε γιά τίς ἐπικίνδυνες ἀπόψεις του καί μεθόδους, καί ἀποδεδειγμένα ἦταν παράφρων.  Τήν θεραπεία του τήν ὀνομάζουν ἐπιστημοφανῶς  «νευροφυτοθεραπεία».

Β) Θεραπευτική ὕπνωση πού ὑπόσχεται ἀκόμα καί ἀδυνάτισμα τήν ὥρα τοῦ ὕπνου.  Κοιμισμένους μᾶς θέλουν ὅπως φαίνεται!

Γ) Ρέϊκι πού ἐρμηνεύεται ὡς ἡ τέχνη τῆς αὐτοβελτίωσης μέςῳ τῆς ροῆς ἐνέργειας ἀπό τό σύμπαν.  Οἱ παραδοσιακοί δάσκαλοι τοῦ Ρέϊκι ὑποστηρίζουν ὅτι γιά νά δεχθεῖς τό Ρέϊκι σ’ αὐτή τή ζωή ἄρα τό δέχθηκες σέ προηγούμενες.

Δ) Νηστειοθεραπεία, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται τεχνηέντως νά ταυτιστεῖ μέ τήν Ὀρθόδοξη Νηστεία μέ τήν ὁποία δέν ἔχει τήν παραμικρή σχέση.  Μάλιστα νηστειοθεραπευτές θέτουν σέ κίνδυνο τίς ζωές ἀκόμα καί μικρῶν παιδιῶν ἐπιβάλλοντάς τους πλήρη ἀσιτία γιά δύο ἤ καί περισσότερες ἡμέρες.

Ε) Τέλος βρίσκουμε καί τήν κα Μαρία Γκόσμα ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μέ τήν παράδοση σεμιναρίων στήν Ἀκαδημία Ἑλληνικῆς καί Παραδοσιακῆς Κινέζικης Ἰατρικῆς καί ταυτόχρονα - ἄν ἰσχύει κάτι τέτοιο τά πράγματα φαίνεται νά εἶναι ἀνεξέλεγκτα - μέ τήν παράδοση μαθημάτων στίς σχολές γονέων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. 

ΕΥΤΟΚΙΑ  λοιπόν = ἕνα μεγάλο πανεπιστήμιο ἀνατολικῶν θρησκειῶν.

Θά ἦταν παράλειψη, ἐπίσης,  νά μή σημειώσουμε ὅτι τό μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα σωματεῖο δέν εγγυᾶται τό ἴδιο καί γιά τούς συνεργάτες του πού τό χρησιμοποιοῦν ὡς πεδίο ἀλιεύσεως πελατῶν γιά τά «θεραπευτήριά» τους.  Ἡ τελευταία κυρία, γιά παράδειγμα, διδάσκει στήν παραπάνω «Ἀκαδημία», ὅπου τά δίδακτρα ἀνέρχονταν τό 2006 στά 800 εὐρώ καί ἡ ἐγγραφή στά 150.

Ἀκόμη θά πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε τήν προσπάθεια καί τῶν συνεργατῶν τοῦ συγκεκριμένου συλλόγου καί ὅλων τῶν ἐναλλακτικῶν θεραπευτῶν νά πείσουν ὅτι οἱ μέθοδοι τους δέν σχετίζονται μέ θρησκεῖες καί δέν ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τήν ἐπιστήμη, καί τά δύο ἀβάσιμα ψέματα.

Τέλος πρέπει νά τονίσουμε ὅτι πολλοί, ἀκόμα καί ἄνθρωποι πού εἶναι κοντά στήν Ἐκκλησία, πιστεύουν ὅτι, ἀσχέτως ἄν οἱ ἐναλλακτικές θεραπεῖες ἔχουν σχέση μέ ἀνατολικές θρησκεῖες, αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς ἐμποδίσει νά ἀπευθυνόμαστε σέ αὐτές ἀφοῦ κρατᾶμε, ἔτσι τουλάχιστον ὑποστηρίζεται, τήν πίστη.  Τά πράγματα δέν εἶναι ἔτσι ὅμως.  Ὅλες οἱ παραπάνω μέθοδοι θεραπεύουν, ἤ ἔτσι ὑποστηρίζουν, μέ βάση μιά φιλοσοφία ποῦ ἀρνεῖται τό Χριστό.  Εἶναι, λοιπόν, λάθος ἤ αὐταπάτη νά πιστεύουμε ὅτι θά κρατήσουμε τά ὑποτιθέμενα ὠφέλη χωρίς νά δεχθοῦμε τήν φιλοσοφία ἀπό την ὁποία προέρχονται.  Ἡ ἀποδοχή τῶν μεθόδων αὐτῶν (γιόγκα καί διαλογισμός σχετίζονται ὄχι μέ τήν προσευχή ἀλλά μέ τήν ἐλπίδα στόν ἑαυτό μας, μέ τήν πεποίθηση ὅτι θά γίνουμε ἀπό μόνοι μας θεοί, καθώς καί μέ τήν ἐπίκληση δαιμόνων), εἰδικά ὅταν γίνεται μέ πλήρη συναίσθηση ὅτι ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, συνιστᾶ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ.  Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέει ὅτι «ἐκεῖνοι πού θά ἀρρωστήσουν καί δέν θά στέρξουν νά τούς γητεύσουν, ἤ νά ἐλαφρύνουν τήν ἀσθένειάν των μέ ἐπωδάς καί δεσίματα, ἀλλά σταθοῦν ἀνδρεῖοι καί ὑπομείνουν, μαρτυρίου λαμβάνουσιν στέφανον, ὡσάν οἱ μάρτυρες. (Πηδάλιον σελ. 274).  Στῶμεν, λοιπόν Καλῶς!