Πανθρησκειακό Βιτρό ἔξω ἀπό τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας τῆς Κρήτης.

PanthrVitro

Ἀμαρούσιον 8 Ἰουνίου 2016EPM Logo Blue0

Πολλά καί δυσμενέστατα σχόλια ἀπό ἐγκρίτους ἐπισκόπους, κληρικούς καί θεολόγους ἔχουν διατυπωθεῖ γιά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη» Πανορθόδοξη Σύνοδο. Ξαφνικά ἔρχεται στή δημοσιότητα τό πανθρησκειακό ἀποκρυφιστικό βιτρό πού ποζάρει στήν κεντρική εἴσοδο τῶν ἐγκαταστάσεων καί ἀκριβῶς ἔξω ἀπό τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία θά καλωσορίζει (μᾶλλον θά κακωσορίζει) πάντας τούς ἐντίμους συνέδρους τῆς Συνόδου. Θά τούς προετοιμάζει ὄχι ἁπλῶς σέ μιά παγχριστιανική, πού λέει ὁ λόγος, ἀσαφῆ καί χαώδη νοοτροπία, ἀλλά σέ μιά βάρβαρη, χοντροειδῆ καί πανθρησκειακή βλασφημία.

Εἶναι γνωστό, ὅτι στίς 18 Μαΐου ἡ λεβεντογέννα νῆσος ἑόρτασε τή «Μάχη τῆς Κρήτης». Ἀπό τούς Γερμανούς ἡ Κρήτη ὀνομάστηκε νεκροταφεῖο τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν Γερμανῶν. Ὁ Χίτλερ ἀπηγόρευσε νά ξαναεπιτεθοῦν μέ τόν ἴδιο τρόπο, δηλαδή ἀπό ἀέρος, σέ ὁποιοδή¬ποτε ἄλλον τόπο, ὅπου Γῆς.

Εἶναι λοιπόν δυνατόν ἡ ἡρωικότατη νῆσος Κρήτη νά ἀποβεῖ τώρα νεκτροταφεῖο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ὀρθοδόξου ὁμολογίας καί μάλιστα νά σοκάρει τόσο προκλητικά (ποιούς;) τούς ἀρχιερεῖς τῆς ἁγίας ἀνά τήν Οἰκουμένη Ὀρθοδοξίας μας ἀλλά καί τούς λοιπούς αἱρετικούς πατατηρητές, ἐκ τῶν ὁποίων ἴσως κάποιοι διαθέτουν κάποια εὐλάβεια καί ἀνθρώπινη ἐντιμότητα! Δέν θά φρίξουν καί αὐτοί μέ αὐτήν τήν ἀπροκάλυπτη ὕβρη;

Μήπως ἔστω καί τώρα, τήν ὕστατη στιγμή, μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ αὐτό τό πανθρησκειακό ἔκτρωμα καί νά τοποθετη-θεῖ λαμπρή βυζαντινή εἰκόνα τοῦ Ἀρχιερέως μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Κυρίου μας, γιά νά φωτίσει τόν Παναγιώτατο Πρῶτο καί τούς Σεβασμιωτάτους, ἴσους μέ Αὐτόν, Ἐπισκόπους, γιά νά ἀποφασί¬σουν τά βέλτιστα ὀρθοδόξως, παγκοσμίως καί οἰκουμενικῶς;

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου συνοψίζοντες τήν πλουσιώτατη ἐν Τριάδι ἐμπειρία καί ἀγωνιζόμενοι ἐν τέλει καί γιά τήν κατοχύρωση τοῦ Χριστολογικοῦ δόγματος μέ τήν ἀναστήλωση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, ἄνοιξαν τό δρόμο καί ἄντλησαν τό χάρισμα τῆς ἁγιογράφισης ἀπείρων εἰκόνων, πού κοσμοῦν τούς λαμπρούς ἀπό ἄκτιστη Χάρη Ἱερούς ὀρθοδόξους Ναούς.

Ὄχι μόνο οἱ ὀρθόδοξοι, ἀλλά καί πολλοί ἑτερόδοξοι ἐπώνυμοι καί μή ἐκφράζονται μέ θαυμασμό γιά τή Βυζαντινή τέχνη καί ἐνθουσιάζονται μέ τίς ἅγιες Βυζαντινές εἰκόνες.
Μά τί κόμπλεξ, τί δαίμονας μᾶς καταλαμβάνει καί ἀνοήτως ἤ μανιωδῶς ὑποκαθιστοῦμε τό χρυσάφι τῶν ἁγίων εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας μας καί τῶν μυριάδων ἁγίων μας μέ τή λάσπη, τό βοῦρκο καί τό ἀηδιαστικό ρετσινόλαδο τῆς πανθρη¬σκείας καί τοῦ ἀποκρυφισμοῦ; Δέν ἔχει τό θάρρος ὁλόκληρος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, πρόεδρος μιᾶς τέτοιας Συνόδου νά πετάξει νά ἀποσύρει ἤ συμβολικά νά συντρίψει τό εἴδωλο, ὅπως θεαρέστως ἐποίησαν πολλοί ἐκ τῶν Ἁγίων μας καί νά στηλώσει στόν ἴδιο περίοπτο τόπο τήν μοναδικά μεγαλόπρεπη εἰκόνα τοῦ Ἀρχιερέως μας Ἰησοῦ Χριστοῦ;

Ἄν, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, κηρύξει ἀποκαθήλωση τοῦ ἀνοήτου γιά τήν περίσταση βιτρό, δέν θά ἔχει βεβαιότατες ἐλπίδες καί ἐπιτυχίες τῆς Πανορθοδόξου;

Διά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου