Ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ΕΥΛΑΒΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ...
ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΣΘΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ...
... ΜΗΝ ΠΑΡΑΚΩΛΥΕΤΕ   ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Καὶ  ΜΗΝ  ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΘΕΛΑ ΣΑΣ,
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!

Παναγιώτατε Πατέρα μας,

Προκαθήμενε τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ πολυσέβαστε ἐν Χριστῷ  Ἀδελφέ μας,

AmvrVarthKemal1Μὲ περισσὴ χαρά, τιμὴ καὶ σεβασμό Σᾶς ὑποδεχόμεθα κάθε φορά, ποὺ ἔρχεσθε στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια! Εἶσθε «Σύμβολο τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀντιπροσωπεύων Αὐτὴν στὴν Κορυφὴ τῶν Πνευματικῶν Ἀξιωμάτων Της, ἐνθρονισμένος ὡς primus inter pares, (πρῶτος μεταξὺ ἴσων)  καὶ στὴ σκέψη μας καὶ στὴν προσευχή μας καὶ στὴν καρδιά μας! Ναί, ἀντιπροσωπεύετε  τὴν  Κορυφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας!  Ὅμως ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ ἐπισημάνω γιὰ μία εἰσέτι φορά, πὼς οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν, κατέχει τὸ "ΑΛΑΘΗΤΟ", ὅπως, ἐπὶ αἰῶνες,  ἰσχυρίζονται οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ γιὰ τὸν Πάπα.  Ὡς ἄνθρωπος κι’ Ἐσεῖς, ὅπως ἐξάλλου καὶ ὅλοι μας,  ἐνίοτε σφάλλετε.  Ἄλλωστε "τὸ σφάλλειν ἀνθρώπινον"!  Πλὴν ὅμως ἕνεκα τοῦ διαμετρήματος τοῦ Ἀξιώματός Σας καὶ τοῦ  ὕψους τοῦ πνευματικοῦ Σας  Θρόνου,  ἐμεῖς οἱ μικροὶ συχνὰ ΔΕΝ τολμᾶμε νὰ ἐπισημάνουμε ὀλισθήματα, ποὺ γίνονται εἴτε ἀπὸ ἄγνοια τῶν πραγματικῶν περιστατικῶν, εἴτε ἀπὸ ἀβλεψία, εἴτε ἀπὸ κακὴ πληροφόρησή Σας ἐκ διαφόρων Συμβούλων τοῦ περιβάλλοντός Σας, εἴτε γιὰ ἄλλους λόγους, ὀλισθήματα εἴτε τῆς γλώσσης, εἴτε τῆς συμπεριφορᾶς, τὰ ὁποῖα ὅμως πολὺ συχνά Σᾶς ἐκθέτουν! 

Ὅταν λοιπὸν τὰ λάθη διαπράττονται δημοσίως, τότε πρέπει καὶ δημοσίως νὰ ἐλέγχωνται! Ὑπόκεινται στὴν κρίση οἱουδήποτε ἀνθρώπου, Ὀρθοδόξου ἢ μή, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἡμῶν τῶν ἐλαχίστων ἐν Χριστῷ Ἀδελφῶν Σας. Ὑμεῖς, ὡς ἐκκλησιαστικὸς ταγὸς τῆς Κορυφῆς, ἐπικεφαλῆς τοῦ Μαρτυρικοῦ Ἀρχιερατικοῦ θρόνου, τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἐκπροσωπώντας τὴν Οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθόδοξης Διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου,  Ὑμεῖς, Παναγιώτατε,  τὸ καύχημα ὅλων ἡμῶν, κατ’ἀνάγκην ὑπόκεισθε σὲ μία πιὸ αὐστηρὴ κριτική! Κάθε Σας κίνηση ἐξετάζεται μὲ πιὸ αὐστηρὴ διάθεση καὶ βέβαια μὲ ἰδιαίτερη προσοχή!

Στοὺς ὑψηλὰ ἱσταμένους  ὁπουδήποτε, καὶ τὰ πιὸ μικρὰ παραπτώματα ὄχι μόνον ἔχουν μεγάλη σημασία, ἀλλὰ  ἐπιφέρουν καὶ πολὺ μεγαλύτερες συνέπειες! Ἐπὶ παραδείγματι:  Ἄλλη σημασία ἔχει ἐὰν ἕνας ἁπλοϊκὸς παπὰς τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου κακολογίσει ἢ ἀκόμη καὶ ὑβρίσει κάποιον, καὶ ἄλλη σημασία ἔχει, ἐὰν ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους συλληφθεῖ νὰ πράττει τὸ ἴδιο! 

Ἐπιτρέψτε μου λοιπὸν νὰ Σᾶς εἴπω μὲ κάθε σεβασμό, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν εἰλικρίνεια, ὅτι κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπισκεψή Σας ἐκεῖ ψηλὰ στὴ Θεσσαλονίκη μερικὲς φορὲς δὲν μᾶς ἄρεσε οὔτε ἡ στάση Σας, ἄλλ΄οὔτε καὶ κάποιοι ἀπὸ τοὺς λόγους Σας! Ἀκόμη καὶ ὁ Τύπος  παρατήρησε τὴ στάση αὐτή. "Ἄστραψε, ὁ κ. Βαρθολομαῖος" ἦταν τὸ πρωτοσέλιδο δημοσίευμα μεγάλης κυκλοφορίας Ἀθηναϊκῆς Ἐφημερίδος.  "Κεραυνοὶ Βαρθολομαίου στὸ Ἅγιο Ὄρος" ἦταν ἐπίσης ὁ τίτλος τοῦ ἐσωτερικοῦ ρεπορτάζ. (βλ. Καθημερινή, 26-27.10.2013). Ὅλα αὐτὰ ὅμως θὰ τὰ σχολιάσουμε μὲ λεπτομέρειες πιὸ κάτω.

AmvrVarthKemal2

Τώρα ἁπλῶς πρέπει νὰ συμφωνήσουμε, ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι, μάλιστα δὲ Σεῖς ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης, ὅλοι μας ἀνεξαιρέτως ὀφείλουμε νὰ μὴ ξεχνᾶμε τοὺς λόγους τῆς Σοφίας Σειράχ, ὅτι δηλ. "καὶ γέλως ὀδόντων καὶ βῆμα ποδὸς ἀναγγέλλει τὰ περὶ τοῦ ἀνδρός" (Σοφία Σειράχ, 19,30). Μὲ ἄλλα λόγια ὀφείλουμε νὰ προσέχουμε καὶ πῶς βαδίζουμε καὶ  πῶς γελᾶμε......

Ἔπειτα ἀπὸ τὰ εἰσαγωγικὰ αὐτά, ἂς ἔλθουμε στὴν οὐσία τοῦ ζητήματος. Ἄς μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἐκφρασθῶ σεβαστικὰ μέν, ἀλλὰ χωρὶς τὶς τυπικὲς εὐγένειες,  μὲ τὴ μέθοδο τοῦ Εὐαγγελίου "ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν Ναὶ ναί, Οὐ οὐ, τὸ δὲ περισσὸν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστί" (Ματθ. ε΄,37)

Παναγιώτατε,

Μὲ ὅσα ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴν τελευταία ἐπίσκεψή Σας στὴ Θεσσαλονίκη καὶ στὸ Ἅγιο Ὄρος:

 

ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ:

Σᾶς παρακαλοῦμε, μὴν παρακωλύετε τὶς Συνεδριάσεις τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ τόσο κρίσιμους καιρούς!

Ὁ ἐρχομός σας, κατὰ τὴ συγκεκριμένη χρονικὴ συγκυρία, παρενώχλησε τὸ Σῶμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας (Ι.Σ.Ι.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διότι ἐξαιτίας αὐτοῦ Μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἀναγκάσθησαν νὰ ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὶς ἐργασίες τῆς τακτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Ἀνωτάτου Διοικητικοῦ τούτου Ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐφ' ὅσον ἦσαν ὑποχρεωμένα νὰ εὑρίσκωνται στὴν ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς των, ὥστε νὰ ὑποδεχθοῦν τὴν Παναγιότητά Σας. Δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν ἄραγε νὰ τροποποιήσετε τὸ Πρόγραμμά Σας, οὕτως ὥστε νὰ μὴν προκαλεῖτε "σύγκρουσιν καθηκόντων"; Κατὰ τὴν ταπεινή μας ἄποψη ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἡμερῶν τοῦ Προγράμματός Σας γιὰ τὴν πραγματοποίηση μιᾶς ἀκόμη (τῆς χιλιοστῆς ἄραγε;) ἐπισκέψεώς Σας στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἑλλάδος σὲ περίοδο ποὺ Συνεδριάζει ἡ Ι.Σ.Ι. ὑποδηλοῖ τήν  βούλησή Σας, ἐμμέσως πλὴν ὅμως σαφῶς, νὰ τονίζεται ἡ Διοικητικὴ Ἐξάρτηση τῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Σας Θρόνου. Θὰ μποροῦσε νὰ ἑρμηνευθεῖ ὡς  προσπάθεια  ἐπιβολῆς ἑνὸς ἰδιότυπου "πρωτείου ἐξουσίας",  μετατροπῆς δηλ. τοῦ ἰσχύοντος «πρωτείου Τιμῆς»! Πῶς ἀλλοιῶς,  Παναγιώτατε, θὰ μποροῦσε νὰ ἑρμηνευθεῖ ὁ προγραμματισμὸς τῆς ἐπισκέψεώς Σας στὴ Βόρειο Ἑλλάδα κατὰ τὴν περίοδο τῶν τεσσάρων μόλις ἡμερῶν κατὰ τὴν ὁποία συνέρχεται καὶ συνεδριάζει, προγραμματισμένα δέ,  τὸ Ἀνώτατο Διοικητικὸ Ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπου ἐπιβάλλεται, κατὰ τὴν ἐπιταγὴ τοῦ Νόμου, ἡ συμμετοχὴ ὅλων τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν;  Ἐὰν ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα,  τότε λυπᾶμαι πολὺ γιατί χάνετε ἀπὸ τὸ κύρος Σας, Παναγιώτατε! Ὄχι μόνον δὲν κερδίζετε ἐξ αὐτῶν ἢ παρομοίων ἐνεργειῶν,  ἀλλ΄ ἀντιθέτως μάλιστα ζημιοῦσθε! 

 

ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ:

Σᾶς παρακαλοῦμε,  μὴν ἐνεργεῖτε  χωρὶς μεγαλοψυχίαν! 

Συγγνώμην, ποὺ θὰ ἐκφρασθῶ χωρὶς εὐγενικὲς ἐπικαλύψεις: Κατὰ περιπτώσεις παρουσιάζετε τὸν Ἑαυτὸν σας ὡς μὴ μεγαλόκαρδο! Ἐνῶ ἔχετε, καὶ πρέπει νὰ ἔχετε, μεγαλοκαρδίαν, ἐνίοτε συλλαμβάνεσθε νὰ συμπεριφέρεσθε ὡς μὴ μεγαλόψυχος  Πατήρ! Μὲ ἄλλα λόγια γίνεσθε μικρόψυχος!

Αὐτὸ συνέβη μὲ τὴν περίπτωση τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Βατοπεδίου.  Ὁ π. Ἐφραίμ, ὁ Ἡγούμενος τοῦ Βατοπεδίου,  δὲν παύει νὰ εἶναι πνευματικό Σας παιδί! Ὁ καλὸς  Πατέρας, λοιπόν,  ποτὲ δὲν διαπομπεύει τὸ παιδί του, ἀκόμη καὶ ὅταν αὐτὸ ἔχει διαπράξει κάποιο μικρὸ ἢ μεγαλύτερο σφάλμα, ἀλλ’ ἀντιθέτως τὸ συμβουλεύει, τὸ ὑπερασπίζεται, τὸ παρηγορεῖ καὶ μάλιστα τὸ προστατεύει!

Δυστυχῶς, Παναγιώτατε, μὲ ὅσα εἴπατε δημοσίως στὴν ὁμιλία Σας ἐνώπιον τῆς Διπλῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐρρίψατε στὸ στόμα τῶν λύκων ἕνα δικό Σας πνευματικὸ παιδί!!!!!! Ὡς ἐλάχιστος τῶν Ἐπισκόπων διαμαρτύρομαι γιὰ τὸ ἀτόπημα  αὐτό!  Δὲν μὲ συνδέει κάτι ἰδιαίτερο μὲ τὸν π. Ἐφραίμ, ὅπως θὰ ἐνόμιζε κάποιος. Διαμαρτύρομαι, διότι ἡ συνείδησή μου ἐξανέστη!  Ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ Θρόνου Σας, δυστυχῶς, διωλισθήσατε πολὺ χαμηλά! Καταδικάσατε ἐκ τῶν προτέρων τὸ πνευματικό Σας τέκνο! Γνώρισμα καὶ συστατικὸ στοιχεῖο τῶν Μεγάλων εἶναι ἡ μεγαλοψυχία καὶ ὄχι ἡ μικροψυχία! Ἐπιτρέψατέ μοι, Παναγιώτατε, νὰ Σᾶς ἀπαριθμήσω μερικὰ σημεῖα ἐκτροπῆς ,  τὰ ὁποῖα  ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ἐνέργειά  Σας αὐτή: 

  1. Ὁ "πάσα ἕνας" κατὰ τὴν δημώδη ἔκφραση,  κατηγορούμενος θεωρεῖται ἀθῶος μέχρι τῆς ἐκδόσεως τελεσιδίκου Δικαστικῆς Ἀποφάσεως διὰ τῆς ὁποίας κηρύσσεται ὁριστικῶς ὡς ἔνοχος! Ὁ Ἡγούμενος, λοιπόν, δὲν ἔχει καταδικασθεῖ ἀκόμη. Βεβαίως, ἀπαγγέλθηκε κατηγορία ἐναντίον του! Ἀλλὰ μέχρι τῆς καταδίκης του  εἶναι ἀθῶος! Γιατί, λοιπόν, Σεῖς  ἐσπεύσατε νὰ  τὸν «κρεμάσετε»;  
  2. Τὸν “ἐκρεμάσατε” προώρως, ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ σὲ ἐμᾶς τοὺς "ἀφελεῖς" ἀποδείξατε, ὅτι δὲν ἔχετε διδαχθῆ τίποτε  ἀπὸ τὴν μέχρι σήμερα ἱστορία αὐτῆς τῆς πολυπλόκαμης καὶ βρώμικης συκοφαντίας κατὰ τῶν παραγόντων Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου! Γιὰ μία ἀκόμη φορά  μᾶς ἔχετε ἀπογοητεύσει, Παναγιώτατε! Ἀγνοήσατε τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Ἡγούμενος π. Ἐφραὶμ προφυλακίσθηκε - πάνυ ἀδίκως κατὰ τὴν γνώμη μας-, δικάσθηκε καὶ τελικὰ Α Θ Ω Ω Θ Η Κ Ε !!!!!!!

    Τί μέλλει νὰ συμβεῖ, λοιπόν, ἐὰν αὔριο κηρυχθεῖ καὶ πάλιν “ΑΘΩΟΣ” ἀπὸ τὰ Δικαστήρια;  Ποιὰ ἀπολογία θὰ ἔχετε τότε; Βιασθήκατε, Παναγιώτατε! Ἡ  μεγαλοκαρδία καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο,  εἶναι ἴδιον τῶν Μεγάλων  Ἀνδρῶν, μάλιστα δὲ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Προσώπων!

  3. Τολμᾶμε νὰ Σᾶς ἐρωτήσουμε: Ὅταν πρὸ τινων ἐτῶν τοῦ ἀπαγορεύσατε νὰ ἀσκῆ τὰ καθήκοντά του ὡς Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπεδίου, στὴν πραγματικότητα δὲν ἀκυρώσατε τὰ δικαιώματα μιᾶς Μεγάλης Μοναστικῆς Ἀδελφότητος;  Εἴχατε ἄραγε τὸ δικαίωμα νὰ ἐπέμβετε στὰ ἐσωτερικά τῆς Μονῆς;  Διενεργήσατε μήπως τακτικὴ ἀνάκριση, ὥστε ὁ π. Ἐφραὶμ νὰ δικασθῆ κατὰ τὴν κανονικὴ ἐκκλησιαστικὴ τάξη καὶ νὰ καταδικασθῆ ἀπὸ τὰ ἁρμόδια Ὄργανα εἴτε σὲ ἔκπτωση ἀπὸ τοῦ ἀξιώματός του εἴτε σὲ προσωρινὴ ἀποχὴ ἀπὸ τὰ καθήκοντά του;  Ἐὰν ὄχι, τότε πῶς Παναγιώτατε, μὲ ποιὸ δικαίωμα καὶ μὲ πόσην ἄραγε "παρρησίαν"  τὸν ἐλέγχετε δημοσίως σήμερα;  

Μᾶς εἴπατε:

"Οἱ εἰρημένοι, κατὰ τὸ κατηγορητήριον παραπεμπτικὸν βούλευμα, ἐκινήθησαν ἀξιοποίνως εἰς πολυπράγμονας πρωτοβουλίας καὶ ἐνεργείας πέραν καὶ ἐπὶ ὑπερβάσει τῶν μοναχικῶν καθηκόντων αὐτῶν, …..διὰ τὰ ὁποῖα ἐγκατέλειψαν οἱ τὸν τόπον τῆς Θεομήτορος οἰκοῦντες διὰ τὸν κόσμον καὶ τὰ τοῦ κόσμου. Ὁ διασυρμὸς τὸν ὁποῖον ὑφίσταται ὁ Ἱερὸς Τόπος ἐξ αἰτίας τῶν, ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, εἶναι μέγας. Ἡ τροπὴ τῆς ὑποθέσεως, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐκβάσεως τῆς ἐπικειμένης δίκης, διδάσκει ὅτι δὲν εἶναι πρέπον νὰ ἐγκαταλείπουν οἱ μοναχοὶ τὴν μοναχικὴν ἄσκησιν καὶ νὰ ἐπιδίδωνται εἰς ἔργα κοινωνικῆς ἀποστολῆς, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ὁποίων καταλληλότεροι εἶναι οἱ λαϊκοὶ καὶ ἡ ἐν τῷ κόσμῳ στρατευομένη Ἐκκλησία.

Φαίνεται, ὅτι ὁ πειρασμὸς τῆς ἐκκοσμικεύσεως προσβάλλει καὶ τινας τῶν Ἁγιορειτῶν ἀδελφῶν καὶ πρέπει νὰ τονισθῆ καὶ νὰ ἐπισημαίνηται συνεχῶς καὶ ἐπανειλημμένως ἡ διαφορετικὴ ἀποστολὴ τοῦ μοναχοῦ ἵνα μὴ μετατρέπηται οὗτος ἀπὸ ἀνθρώπου προσευχῆς καὶ ἀφιερώσεως εἰς ἁπλοῦν κοινωνικὸν ἐργάτην ἤ - ὅπερ χεῖρον- καὶ ἐπιχειρηματίαν.  

Εἰς τάς ἀκοάς καὶ εἰς τὴν ἀντίληψιν ἡμῶν καὶ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας περιέρχονται καὶ ἄλλαι οὐχὶ σύμφωνοι πρὸς τὴν ἀποστολήν  τῶν μοναχῶν καταστάσεις, διὰ τάς ὁποίας λυπούμεθα καὶ ὡς ὁ Πατριάρχης σας καὶ πνευματικός σας πατήρ, κυρίως ὅμως διότι διασύρεται ἐν τοῖς ἔθνεσι τὸ ἅγιον ὄνομα καὶ ἡ ἀποστολὴ τοῦ περιβλέπτου Ὄρους τούτου τῆς ἀρετῆς. «Οὐκ ἐν ὑμῖν οὕτω», ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἵνα ὁμιλήσωμεν «ἐν ἐνὶ εὐαγγελικῷ λόγῳ». Δαμάσωμεν τάς ἀδυναμίας ἡμῶν. Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου, ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς μοναχικῆς κλήσεως καὶ ἀσκήσεως καὶ ζωῆς, καὶ μάλιστα τῆς Ἁγιορείτικης, τὴν ὁποίαν ἐφύλαξαν ἀδιαλώβητον οἱ  αἰῶνες. "

Παναγιώτατε, λαμβάνοντας σοβαρῶς ὑπ' ὄψιν τὰ λόγια Σας ὅτι οἱ συγκεκριμένοι Μοναχοὶ προέβησαν "εἰς πολυπράγμονας πρωτοβουλίας καὶ ἐνεργείας πέραν καὶ ἐπὶ ὑπερβάσει τῶν μοναχικῶν καθηκόντων αὐτῶν" διερωτώμεθα,  

α.ἐὰν ἡ προσπάθεια τῶν Μοναχῶν γιὰ τὴ συντήρηση, τὴν ἀξιοποίηση καὶ τὴν προστασία τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας θεωρεῖται "πολυπράγμων πρωτοβουλία καὶ ἐνέργεια ἐπὶ ὑπερβάσει τῶν μοναχικῶν καθηκόντων",

β.ἐὰν εἰς τὸ ἀδίκημα αὐτὸ ὑπέπεσαν μόνον οἱ συγκεκριμένοι Μοναχοί. Δὲν ὑπάρχουν ἄραγε παρόμοια θέματα καὶ στὰ ὑπόλοιπα μοναστηριακὰ συγκροτήματα τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

Ἐφ’ὅσον οἱ Μοναχοί τοῦ Βατοπεδίου καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπερέβησαν τὰ ὅρια τῆς μοναχικῆς των ἀποστολῆς, τότε γιατί Ὑμεῖς δέχεσθε ἀδιαμαρτυρήτως ὄχι μόνον τὶς "λογίες" ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα ὑλικὰ  "δωρήματα" τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀσφαλῶς δὲ καὶ τοῦ Βατοπεδίου;  Τὸ προϊόν, ὅπερ ὡς "λογία"  προσφέρεται εἰς Ὑμᾶς, Παναγιώτατε, εἰς τακτὰ χρονικὰ  διαστήματα, -δικαίως δὲ καθ' ἡμᾶς- δὲν προέρχεται ἀπὸ αὐτὲς τὶς πηγὲς πορισμοῦ, τὶς ὁποῖες Ὑμεῖς καταδικάζετε; Δὲν ἐμπεριέχεται στὶς ὑποχρεώσεις τῶν ἡγουμένων τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἡ φροντίδα γιὰ τὴ συντήρηση καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν Ἱερῶν Μοναστηριῶν;  Ἡ φροντίδα αὐτὴ δὲν ἰσοδυναμεῖ μὲ ἄλλα παρόμοια «κοσμικά» καθήκοντα, ὅπως π.χ. ἡ καλλιέργεια ἀγρῶν ἐκτὸς τῶν ὁρίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ ἀνακαίνιση τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Μονῆς, ἡ περιφρούρηση καὶ ἀσφάλεια τῶν ἱερῶν κειμηλίων αὐτῶν;

γ.Ὁ Ἡγούμενος μιᾶς Μονῆς ἄνευ ἑτέρου διὰ τῆς ἐκλογῆς του στὴ θέση τοῦ Ἡγουμένου δὲν καθίσταται αὐτομάτως καὶ διαχειριστής ὅλων αὐτῶν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων; Ταῦτα πάντα δὲν ἐντάσσονται στὰ ὅρια τῆς εὐθύνης του;

Ἀπορῶ καὶ διερωτῶμαι: Τὰ παρακάτω λόγια Σας ἰσχύουν μόνον γιὰ τοὺς συγκεκριμένους Πατέρες τοῦ Βατοπεδίου;

" .....δὲν εἶναι πρέπον νὰ ἐγκαταλείπουν οἱ μοναχοὶ τὴν μοναχικὴν ἄσκησιν καὶ νὰ ἐπιδίδωνται εἰς ἔργα κοινωνικῆς ἀποστολῆς, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ὁποίων καταλληλότεροι εἶναι οἱ λαϊκοὶ καὶ ἡ ἐν τῷ κόσμῳ στρατευομένη Ἐκκλησία"

Παραλείπω νὰ σχολιάσω τὰ περὶ τοῦ πειρασμοῦ τῆς ἐκκοσμικεύσεως, τὰ ὁποῖα ἐπίσης εἴπατε στὴ Διπλὴ Σύναξη, καθ' ὅσον ΠΡΩΤΟΙ ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι ἔχουμε ἐκκοσμικεύσει τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ τῆς Ἐκκλησίας! Ἡ ὀργάνωση μεγαλοπρεπῶν καὶ πολυδαπάνων ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν ὑποδοχὴ  τῆς Παναγιότητός Σας, κάθε φορὰ πού ἐπισκέπτεσθε, γιὰ κάποιο σοβαρὸ ἢ μὴ λόγο, τὶς διάφορες Μητροπόλεις τοῦ Ἑλλαδικοῦ Χώρου ΔΕΝ ἐντάσσεται ἄραγε στὸ κεφάλαιο "ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας"; Ἀσφαλῶς ἀγνοεῖτε τὶς μεθοδεύσεις τῶν παραγόντων τοῦ περιβάλλοντός Σας κάθε φορὰ ποὺ θέλουν νὰ προκαλέσουν –νὰ ἐκμαιεύσουν θὰ ἔλεγα- μία Πρόσκληση πρὸς τὴν Παναγιότητά Σας προκειμένου νὰ πραγματοποιήσετε κάποια ποιμαντική-πατριαρχικὴ ἐπίσκεψη κάπου. Ἂς μὴ μιλᾶμε, λοιπόν, γιὰ «ἐκκοσμίκευση» μέχρις ὅτου ἐμεῖς πρῶτοι δώσουμε τὸ παράδειγμα! .

Συμπερασματικῶς. Αὐτὴν τὴν ὥραν ὁ Πανοσ. Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπεδίου εὑρίσκεται στὸ στόχαστρο εἴτε κάποιων σκοτεινῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες πολεμοῦν τὴν Ὀρθοδοξία, εἴτε κάποιων πολιτικῶν σχηματισμῶν ἀντικρουομένων συμφερόντων, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν τὸ Βατοπέδι γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίσουν  τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ ἀπὸ τὰ μεγάλα προβλήματα, πού μᾶς ἔφεραν τὰ ἀλλεπάλληλα  λεγόμενα  ΜΝΗΜΟΝΙΑ! Σ’ αὐτὴ τὴ συγκυρία, ὅπου ἡ Ἐκκλησία βάλλεται ποικιλοτρόπως, θὰ ἀναμέναμε Σεῖς μὲ τὸν λόγο Σας νὰ στηρίξετε τὸν δοκιμαζόμενο αὐτὸ Κληρικὸ καὶ Στέλεχος τῆς Μοναστικῆς Πολιτείας, καὶ  ὄχι νὰ ἐμπλουτίζετε τὴν φαρέτρα τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὰ ὅσα εἴπατε στὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ μὲ τὴν ἐν γένει μὴ πατρικὴ συμπεριφορά Σας!  Δὲν περιποιεῖ τιμὴ  στὸν Οἰκουμενικό μας  Πατριάρχη νὰ «ἐνταφιάζει ἀκήδευτους»   κάποιους ἐκ τῶν  κληρικῶν Του ἢ νὰ περπατάει πάνω ἀπὸ τὸ πτῶμα τους, ὅταν  «οἱ κακὲς γλῶσσες» ἀδιαψεύστως δὲ ἕως σήμερα,  διαδίδουν, πὼς "ἔχετε κακιώσει" μαζί του, ἐπειδὴ στὴ δύσκολη αὐτὴ συγκυρία ὁ Ἡγούμενος τοῦ Βατοπεδίου ἀποστέλλει βοήθεια σὲ χρῆμα ἢ σὲ εἶδος σὲ κάποιες πτωχὲς Μητροπόλεις τῆς "Παλαιᾶς Ἑλλάδος"! Στὴ Διπλὴ Σύναξη ἔγινε κατανοητὸ πιά, ὅτι ἐκεῖ ἐξωτερικεύσατε  ἀπωθημένα  κατὰ τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ. Ὁ τίτλος τῆς ἐφημερίδος «Ἄστραψε ὁ Πατριάρχης», ποὺ περιγράφει τὴ στάση Σας,  κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη  δὲν τιμᾶ οὔτε τὸ πρόσωπό Σας, οὔτε  καὶ τὸ ἀξιοσέβαστο ἀξίωμά Σας.

Τῆς εὐκαιρίας δοθείσης,

ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ: 

Παρακαλοῦμε μὴν ἐφαρμόζετε κατὰ περίπτωσιν τὴ Λαϊκὴ παροιμία:  "τὰ δικά μας εἶναι σύκα, καὶ τὰ τῶν ἄλλων καρύδια¨!

Ἐὰν ὄντως Σᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἐπικράτηση τοῦ Δικαίου, τῆς Ἀρετῆς καὶ τῆς Σεμνότητος στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐν γένει Ὀρθοδοξίας, ὅπως ἐμεῖς οἱ ἀφελεῖς Ἀδελφοί Σας πιστεύουμε,  τότε γιατί Παναγιώτατε, δὲν ἐξεγείρεται ἡ Ἀρχιερατική Σας Συνείδηση ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ἕνας πρώην Πατριάρχης, ἀδελφός μας ἐν Χριστῷ, ἄνθρωπος δὲ τῆς Ἀρετῆς καὶ τῆς Σεμνότητος, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναῖος, συνεχίζει νὰ εἶναι ἐπὶ τόσα χρόνια φυλακισμένος, ὑπὸ ἀπαράδεκτες συνθῆκες,  στὸ Διαμέρισμά Του, ἐκεῖ κάτω στὰ Ἱεροσόλυμα; Αἰτία τῆς ἀχαρακτήριστης αὐτῆς καταστάσεως εἶναι: α) ἡ μοχθηρία κάποιων πολιτικῶν παραγόντων τῆς Ἑλλάδος, β) τὸ ἀνάδελφο κάποιων Ὀρθοδόξων Προκαθημένων καί, τέλος, γ)  ἡ ἀγνωμοσύνη κάποιων πνευματικῶν του τέκνων. Μὲ μιὰ μόνο λέξη, ἡ ἀναλγησία ὅλων ἡμῶν!

AmvrVarthKemal3  AmvrVarthKemal4

Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νὰ ἀναφερθῶ στὸ Μάρτυρα-Πατριάρχη κ. Εἰρηναῖο, διότι κατὰ τὴν ὁμιλία Σας ἐνώπιον τῆς Διπλῆς Συνάξεως τῶν Ἁγιορειτῶν καὶ μὲ ἀφορμὴν τὴ στάση τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου, εἴπατε καὶ τὰ ἑξῆς σημαντικά: "Λέγομεν ταῦτα,  προβληματιζόμενοι ἔτι περισσότερον καὶ ἐκ τοῦ φαινομένου τῆς ἐπιλεκτικῆς τηρήσεως τῆς νομιμότητος ὑπὸ τῶν ἐντεταλμένων καὶ τεταγμένων εἰς τὴν διασφάλισιν τῆς τάξεως κρατικῶν ὀργάνων. Ἐφιστῶμεν ἐπὶ τοῦ προκειμένου τὴν προσοχὴν πάντων, ἵνα μὴ ἔχωμεν ἀναρχικάς ἐκφάνσεις, ὡς αἱ πρὸ δυὸ περίπου μηνῶν, «διὰ ροπάλων καὶ ξύλων» καὶ συγχρόνων τεχνικῶν «ὅπλων», προσελθόντων ἔξωθεν τῆς θείας ταύτης παρεμβολῆς, ἵνα «συλλάβωσι τὸν Ἰησοῦν», «κακοποιοῦντες» Αὐτόν, δηλαδή, κατ᾿  ἀναλογίαν, τὸ ἀμώμητον κανονικὸν σῶμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους".

Ένας κατάδικος, χωρὶς καταδικαστικὲς Ἀποφάσεις......

 

Ἀλήθεια, Παναγιώτατε, μόνον στὸ Ἅγιον Ὄρος  ἐφαρμόζεται ἡ ἐπιλεκτικὴ τήρηση τῆς νομιμότητος «ὑπὸ τῶν ἐντεταλμένων καὶ ἐντεταγμένων....»; Ἡ κατάσταση στὰ Ἱεροσόλυμα δὲν Σᾶς ἐνοχλεῖ; Ἡ χωρὶς καταδικαστικὴ Ἀπόφαση καταδίκη σὲ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ἑνὸς Πατριάρχου στὸ κελλί του, δέν  διαταράσσει τὸν ὕπνο Σας; Συγκρίνονται ἄραγε τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Μονὴ Ἐσφιγμένου μὲ ἐκεῖνα ποὺ συνέβησαν καὶ  συμβαίνουν στὰ Ἱεροσόλυμα; Μόνον στὴν πρώτη περίπτωση "κακοποιεῖται" ὁ Χριστός; Δὲν εἶναι χειρότερο ὅ, τι συμβαίνει ἐπὶ ἑπτὰ τώρα χρόνια στὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων;

Ἔτσι προμηθεύετε τὰ πρὸς τὸ ζῆν.... Πρὸς δόξαν τῆς Ὀρθοδοξίας! 

Εἶσθε ἐκ τοῦ Ἀξιώτατός Σας ὡς «πρῶτος μεταξὺ ἴσων»  καὶ πρέπει νὰ εἶσθε, ἐνίοτε δὲ καὶ δυναμικῶς τὸ διεκδικεῖτε, εἶσθε, λοιπόν, ὁ ἐπιβλέπων καὶ τηρῶν  τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Τάξη.  Κάποιοι σᾶς ἀποδίδουν ἐπὶ τὸ λαϊκώτερον τὸν τίτλο τοῦ «Χωροφύλακα τῆς Ὀρθοδοξίας»!  Γιατί, λοιπόν, στὴν περίπτωση τῶν Ἱεροσολύμων λησμονεῖτε τὴν ἀποστολή Σας;  Ἐὰν δὲν τὸ γνωρίζετε, εὐσεβάστως Σᾶς ἀναφέρω, ὅτι ὄχι μόνον τὰ  Δικαστήρια τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλὰ καὶ ἡ Παλαιστινιακὴ Ἀρχή,  ἔχουν ἐκδώσει ἀπαλλακτικὲς Ἀποφάσεις καὶ ἀπαλλακτικὸ Πόρισμα γιὰ ὅσα καὶ γιὰ ὅ,τι εἶχε κατηγορηθῆ ὁ Μακαριώτατος κ. Εἰρηναῖος! Αὐτὸ καὶ μόνο τὸ γεγονὸς δὲν Σᾶς ὑποχρεώνει νὰ κάμετε κάτι  γιὰ τὴν ἔξοδό Του ἀπὸ τὸ "κελλὶ τῆς ἀπομονώσεώς Του";

ΖΗΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ:

Παρακαλοῦμε, μὴν  προκαλεῖτε τὸ Κοινὸ Αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων!

Γιατί, Παναγιώτατε, ἐπισκεφθήκατε τὸ Μουσεῖο τοῦ Κεμὰλ Ἀττατούρκ;  Ἦταν ἀνάγκη; Πῶς ξέφυγαν ἀπὸ τὰ χείλη Σας τόσα ἐπαινετικὰ λόγια γιὰ τὸν, ἂν θέλετε, «Μεγάλο αὐτὸ Ἡγέτη» ὅπως ὑπογραμμίσατε; «Μεγάλος» μπορεῖ νὰ ἦταν γιὰ τὴν Τουρκία, ὄχι ὅμως καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα!  Ἡ σχετικὴ εἰδησεογραφία κατέγραψε σὲ τίτλους τὰ ἑξῆς: "«Ὁ Βαρθολομαῖος προσεύχεται γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις τοῦ Ἀττατούρκ»........ Στὰ ρεπορτάζ,  γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ μουσεῖο, ποὺ βρίσκεται στὸ χῶρο τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στὴ Θεσσαλονίκη, καὶ ἀναφέρονται τὰ  «ὅσα ἔγραψε στὸ βιβλίο ἐπισκεπτῶν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Εἴμαστε χαρούμενοι ποὺ ἐπισκεπτόμαστε τὴν ἀνακαινισμένη οἰκία στὴ Θεσσαλονίκη τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, Ἀττατούρκ. Εὐχόμενοι, ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύει τὴν ψυχή του, ἱκετεύουμε τὸν Μεγαλοδύναμο, οἱ μεταρρυθμίσεις του νὰ ζοῦν γιὰ πάντα καὶ ὁ λόγος του “Εἰρήνη στὴ χώρα, εἰρήνη στὴν Οἰκουμένη”».  (βλ. Romfea.gr)

 

AmvrVarthKemal5

Παναγιώτατε, παρακαλῶ ἀκοῦστε ἀπὸ ἕνα μικρὸ Ἀδελφό Σας, ὅ, τι λέγεται στὴν Ἑλληνικὴ Κοινωνία: Μᾶς σκανδαλίσατε!  Ἰδοὺ πῶς μία Κυριακάτικη ἐφημερίδα ἀντιμετώπισε τὴν ἐπίσκεψή Σας.

" Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος πίκρανε πολλοὺς Ἕλληνες καὶ κυρίως Ποντίους, μὲ τὴν ἐπίσκεψὴ του  στὸ Μουσεῖο τοῦ Κεμὰλ στὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὰ ὅσα ἔγραψε στό βιβλίο ἐπισκεπτῶν" (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 03.11.2013).

AmvrVarthKemal6

Μερικοὶ ἀγανακτισμένοι χριστιανοὶ τῆς ἱστορικῆς Ἐπαρχίας τῶν Καλαβρύτων μᾶς ἐζήτησαν στὸ τηλέφωνο, γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν! Μεταξὺ ἄλλων μᾶς ὑπενθύμισαν κάτι πού, ὅπως λέγουν, Σεῖς εἴπατε πολὺ παληά γιὰ τοὺς Ἕλληνες Ἥρωες τοῦ 1821, τὰ δὲ λόγια Σας ἔχουν δημοσιευθῆ σὲ Ἀθηναϊκὴ Ἐφημερίδα καὶ οὐδέποτε μέχρι τώρα τὸ ἔχετε διαψεύσει! Εἴπατε πράγματι Παναγιώτατε πώς  "Μερικοὶ ξεβράκωτοι Ἕλληνες ἔκαμαν τὴν Ἐπανάσταση τὸ 1821";;;  Ἐκεῖνοι Παναγιώτατε, δὲν ἦταν «μεγάλοι ἡγέτες» τοῦ Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ μας Ἀγώνα κατὰ τὴν κρίσιν Σας; Ἦταν ἁπλῶς «ξεβράκωτοι»;  Καὶ ἂν ὄντως τὰ εἴπατε, πόσο τυχαῖο εἶναι ὅτι μερικὰ χρόνια ἀργότερα ἐν μέσῳ δεινῆς κρίσης στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸ ἔτος 2011,  ὁ τελῶν τότε χρέη Ἀντιπροέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κ. Πάγκαλος, σὲ  διάλεξη ποὺ ἔδωσε στὸ Πανεπιστήμιο τῆς  Ὀξφόρδης, ἐπανέλαβε τὸ ἴδιο σκεπτικὸ μὲ ἄλλα λόγια: «Οἱ Ἕλληνες ποὺ ἔκαναν τὴν ἐπανάσταση τοῦ ’21, ἦταν ἕνα μάτσο ἀγράμματοι  καὶ ἀδαεῖς χωριάτες πού μετὰ βίας μιλοῦσαν ἑλληνικά»;

Ἐμεῖς, Παναγιώτατε, δὲν δεχόμεθα νὰ Σᾶς κατατάσσουμε στὸ ἐπίπεδο κάποιων πολιτικῶν προσώπων, ὅπως τοῦ κ. Πάγκαλου!

Ἐμεῖς, Παναγιώτατε, αὐτοὺς τοὺς «ξεβράκωτους» ἢ «ἀγραμμάτους» τοῦ 1821 καὶ τοὺς ὀνομάζουμε καὶ τοὺς θεωροῦμε «ΗΡΩΕΣ» καὶ «ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ»! Τοὺς τιμοῦμε καὶ  ὑποκλινόμαστε ἐμπρὸς στὸ μεγαλεῖο τῆς ρωμαλέας καὶ ἀδούλωτης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΨΥΧΗΣ τους!

 

ΖΗΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ καὶ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ:

Παρακαλοῦμε, μὴν ἀκυρώνετε τὴν Διδασκαλία τῆς Χριστιανικῆς Ἠθικῆς!

Παναγιώτατε, μὲ τὶς πράξεις Σας στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο ἐνίοτε ἀκυρώνετε τὸ ἔργο τῆς ἠθικῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν Ἑλλήνων, γιὰ τὸ ὁποῖο μὲ πολὺ μόχθο ἐμεῖς ἐδῶ στὴ δοκιμαζόμενη Χώρα μας ἐργαζόμαστε. Μᾶς ἔχει σκανδαλίσει ἀφάνταστα ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἔχετε χαιρετίσει τὸν Δήμαρχο τῆς Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη! Δὲν ξέρω πόσο τυχαῖο ἦταν τὸ γεγονός, ὅτι ὁ κ. Μπουτάρης παλαιότερα εἶχεν ἐκφράσει τὴν πρόθεσή του ἡ ὁδὸς «Ἀποστόλου Παύλου» νὰ μετονομασθεῖ σὲ ὁδὸ «Κεμὰλ Ἀττατούρκ»! Ἦταν ἡ ἐποχή, ποὺ ὑποδεχόταν Τούρκους ἐπιχειρηματίες στὴ συμπρωτεύουσα. Ἦταν τόση μεγάλη ἀνάγκη νὰ τὸν χαϊδέψετε δημοσίως μὲ τὰ δυό Σας χέρια στὰ δυό του μάγουλα; Δὲν γνωρίζετε, ἄραγε, ὅτι ὁ κύριος αὐτὸς ὄχι μόνον ὑποστηρίζει μὲ πάθος τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀλλὰ καὶ ὅτι καυχᾶται γι᾿ αὐτὸ  δημοσίως; Δὲν ἔχετε πληροφορηθῆ, πὼς καὶ ὁ ἴδιος ἀνήκει στὴν τάξη τῶν ἀνθρώπων τοῦ τρίτου φύλου;  Δὲν ἔχετε πληροφορηθῆ, ὅτι  ἔχει  ἐπιλέξει καὶ τὴ δημόσια διαφήμιση τῆς σεξουαλικῆς  αὐτῆς ἐκτροπῆς; Δὲν Σᾶς ἔχουν πληροφορήσει, ὅτι ὁ κ. Μπουτάρης, ἔχει δηλώσει πὼς «ἐγκατέλειψε τὴν πεπατημένη», δηλ. τὴ φυσιολογικὴ σαρκικὴ ἕνωση ἀνδρὸς καὶ γυναικός;  Ἰδοὺ  τὰ λόγια τοῦ Δημάρχου ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἱστοσελίδα "aktines.blogspot.gr/2013/blog-post_4681html": "Ἔφθασε μάλιστα σὲ τέτοιο σημεῖο ἀναισχυντίας ὁ δήμαρχος τῆς Θεσσαλονίκης, κατὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ὥστε σὲ συνέντευξή του στὸ ὁμοφυλοφιλικὸ περιοδικὸ τῆς Θεσσαλονίκης  «screw» ἀποκαλύπτει ὅτι ἐγκατέλειψε τὸν φυσιολογικὸ τρόπο τῶν σαρκικῶν σχέσεων, τὴν πεπατημένη, ὅπως εἶπε, γιὰ νὰ γνωρίσει τὶς χαρὲς καὶ τὶς δυσκολίες τῆς σοδομιτικῆς ἁμαρτίας. Εἶπε ἐπὶ λέξει: «Φυσικὰ καὶ ἔχω gay φίλους. Κατανοῶ ἔμφυτα τήν διαφορετικότητα, γιατί ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ ἔπειτα καὶ ἐγὼ ἐγκατέλειψα τὴν πεπατημένη καὶ γνώρισα καὶ τὶς χαρὲς καὶ τὶς δυσκολίες αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς».  

Ὥστε, Παναγιώτατε, μπορεῖ ὁ κόσμος, οἱ πιστοί, οἱ Ὀρθόδοξοι λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ ὑψηλόβαθμοι καὶ μή, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι πολίτες  ἐν πάσει περιπτώσει,  ποὺ παρακολουθοῦμε τὰ δρώμενα στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὴν Τουρκία,  νὰ συνάγουμε τὸ συμπέρασμα, ὅτι Σεῖς ὡς «Κορυφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» καὶ «Προκαθήμενός» Της,  μὲ τὸν τρόπο Σας αὐτόν,  ἐπικροτεῖτε καὶ ἐπιβραβεύετε ἐπιλογὲς τέτοιου τύπου καὶ μάλιστα ἀπὸ δημόσια θεσμικὰ πρόσωπα, πού ἀντὶ νὰ διαφυλάττουν τὸ κύρος τῶν θεσμῶν πού ἐκπροσωποῦν, τὸ ἐκθέτουν μὲ τὴ στάση τους;  Καὶ ὅλα αὐτὰ  ἀντὶ νὰ μᾶς  δημιουργοῦν πολὺ σοβαρὸ προβληματισμὸ γιὰ τὸ παράδειγμα ποὺ προβάλλουμε  στοὺς νέους ἀνθρώπους καὶ στοὺς γονεῖς τους πρῶτοι ἐμεῖς, ὡς Ἐκκλησιαστικοὶ Ταγοί, νὰ ὑπαγορεύουμε τέτοιον ἐνθουσιασμὸ «ὑποδοχῆς» ἐκ μέρους Σας;  Διότι ἡ σημειολογία τῆς χαρακτηριστικῆς αὐτῆς παρορμητικῆς κινήσεώς Σας, ἑρμηνεύεται δυστυχῶς, πὼς εἴτε ἀποδέχεσθε εἴτε ἐθελοτυφλεῖτε εἴτε καὶ νομιμοποιεῖτε συμπεριφορὲς καὶ δημόσιες τοποθετήσεις εἰς βάρος τῆς Ἠθικῆς  Διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου.  Μὲ τὴν χειρονομία Σας αὐτή, χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιεῖτε  φρονῶ, ἀκυρώνετε τὸν πολύμοχθο ἀγώνα μας, γιὰ νὰ πείσουμε τοὺς νέους, ὅτι  ἡ σχέση αὐτὴ   ἀντίκειται στὴ φύση, ἀντίκειται στὴν  ὁμαλὴ ἀνάπτυξη τῆς ἀνθρώπινης ψυχοπνευ-ματικῆς προσωπικότητος καί, ὡς ἀποκλίνουσα συμπεριφορά, θεωρεῖται  ἀφύσικη καὶ ἀνώμαλη, κυρίως δὲ κατακριτέα ἀπὸ τὴν Χριστιανικὴ Ἠθική! Τὸ δὲ Εὐαγγέλιο τὶς καταδικάζει.

Ὅταν κατὰ τὴν ἑπομένη ἡμέρα στὴ διάρκεια τῶν ἐργασιῶν  τῆς Ἱεραρχίας ἐξ ἀνάγκης ἀναφέρθηκα καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς ἐπισκέψεώς Σας στὴ Θεσσαλονίκη, ἐπιδεικνύοντας μάλιστα καὶ τὴ σχετικὴ φωτογραφία, δυό-τρεῖς Ἱεράρχες τῆς παλαιᾶς Ἑλλάδος, ποὺ ἀρέσκονται νὰ παίζουν τὸ ρόλο τοῦ Ἠρακλέους τοῦ Θρόνου Σας, μᾶς διέψευσαν! Αὐτό μᾶς ἀναγκάζει νὰ μεταφέρουμε ἐδῶ τὴ σχετικὴ φωτογραφία καὶ νὰ προβοῦμε στὸν παραπάνω σχολιασμό. Παρακαλοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσετε. Καταγράψαμε ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ φανερωθῆ ἡ  ἐπιπολαιότης καὶ γιατί ὄχι καὶ ἡ ἀσέβεια τῶν προαναφερθέντων Ἠρακλέων τοῦ Θρόνου Σας Ἱεραρχῶν. 

Δὲν θὰ ἤθελα νὰ κλείσω τὶς πτωχὲς αὐτὲς θέσεις μου, Παναγιώτατε, πρίν Σᾶς ἐρωτήσω μὲ ἐντιμότητα: Ὅταν μὲ τόση  στοργὴ ἁπλώνατε τὰ ἁγιασμένα χέρια Σας, γιὰ νὰ χαϊδεύσετε τὸν κ. Μπουτάρη καὶ στὰ δυό του μάγουλα, δὲν εἴδατε τὸ σκουλαρίκι πού φοράει συνήθως στὸ αὐτί του;

Τί τρυφερότητες εἶναι αὐτές.....

AmvrVarthKemal7

Ἐπισφραγίζοντας θὰ ἔλεγα, ὅτι συμφωνῶ μὲ τὴν προτροπήν Σας πρὸς τοὺς Ἁγιορεῖτες: "Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου, ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας"! 

Μία Ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα ἔγραψε χθὲς γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου μας στὴν Ἑλλάδα μὲ τίτλο: " Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ! " (Η ΑΞΙΑ, 2.11.2013, σελ. 11/29).  Ἐμεῖς θὰ ἠμπορούσαμε νὰ ἀλλάξουμε τὸν τίτλο ὡς ἑξῆς: «Η ΟΡΓΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ», ἂν ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους δέν  ἦταν  ὁ δικός μας ἄνθρωπος!

Σᾶς ἀγαπᾶμε, Παναγιώτατε, Σᾶς τιμᾶμε, Σᾶς θέλουμε κοντά μας, ἀλλὰ χωρὶς ἀδυναμίες καὶ χωρὶς λάθη! Σᾶς θέλουμε πρότυπο ἀρετῆς καὶ ὁδηγό μας στὸ δύσβατο δρόμο τῆς ἁγιότητος.   Αὐτά Σᾶς πρέπουν! Αὐτά Σᾶς ζητᾶμε! Γι᾿  αὐτὸ καὶ Σᾶς κρίνουμε μὲ αὐστηρότητα!  

Μὲ υἱϊκὸ σεβασμό, ἀδελφικὴ ἀγάπη καὶ Χριστιανικὴ Εἰλικρίνεια.

+ ὁ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αἴγιον, 4 Νοεμβρίου 2013 


 

ΣΗΜ. Γράφοντας τὰ ἀνωτέρω δὲν μπορῶ νὰ ἀντείπω στὰ λόγια τοῦ Παναγ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης:

"Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα γεγονότα τῆς τελευταίας εἰκοσαετίας χαρακτήρισε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στὴν Θεσσαλονίκη κατὰ τοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὸν Ἅγιο Δημήτριο, ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος".

Ἀσφαλῶς καὶ θὰ ἦταν λαμπρότερο τὸ ταξίδι Σας αὐτό, ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν οἱ  παραπάνω διαφωνίες.