ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ "ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ"

Ἐπείγουσα ἐπιστολὴ ἔστειλε ἡ Ἱ. Κοινότητα Ἁγίου Ὅρους στὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης καὶ τοὺς Βουλευτὲς γιὰ τὸ σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφύλων.
Ζητεῖται ἡ ἀναβολὴ τῆς ψήφισης γιὰ νὰ ἐκφρασθεῖ ἐπαρκῶς ἡ βούληση ὅλων τῶν Ἑλλήνων
Θερμὴ παράκληση τῶν Ἁγιορειτῶν πρὸς ὅλους τούς Βουλευτὲς γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν «ἐπείγουσα» νομοθέτηση. Ἀναμένεται ἡ τοποθέτηση ὅλων τῶν κομμάτων καὶ τῶν Βουλευτῶν.

Ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς:

Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

Δία τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἠμῶν γράμματος ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλωμεν τὰς εὐχᾶς τῆς καθ΄ ἠμᾶς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐπὶ ταῖς ἐπικειμέναις ἐορταῖς τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ νέου ἔτους.

Πληροφορηθέντες τὴν πρωτοβουλίαν τῆς Κυβερνήσεως περὶ τῆς νομοθετήσεως τοῦ συμφώνου συμβιώσεως, μὲ διακηρυσσόμενον στόχον τὴν ἰσότητα καὶ τὴν προάσπισιν τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, ἐπιθυμοῦμεν ὅπως Σᾶς μεταφέρομεν τὴν ἀνησυχίαν τοῦ Ἁγίου Ὅρους διὰ τὴν ἀπειλουμένην ἐκτροπὴν (διὰ νόμου πλέον) ἀπὸ τὰς ἀρχὰς καὶ ἀξίας ποὺ συνιστοῦν... τὴν ταυτότητα καὶ τὰς ρίζας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, σεβόμεθα βαθύτατα τὰς προσωπικᾶς ἐπιλογὰς τοῦ κάθε ἀνθρώπου, καὶ τὸ δικαίωμά του νὰ θέτη τὸν ἑαυτόν του εἴτε ἐντὸς εἴτε ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, διότι πιστεύομε ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ παραβιάζη τὸ θεόσδοτον ἀγαθόν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου.
Ὡστόσο εἶναι σαφῶς ξένον πρὸς τὰ ἤθη τοῦ λαοῦ μας καὶ ἰδιαιτέρως προκλητικὸν πρὸς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν, νὰ ἀφήνεται νὰ ἐννοηθῆ ὅτι τὸ «ὁμόφυλον ζεῦγος» εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρῆται ὡς οἰκογένεια, μὲ ὄλας τὰς ἐντεῦθεν νομικᾶς καὶ κοινωνικᾶς συνεπείας, ὡς ἡ υἱοθεσία τέκνων κλπ.

Παρακαλοῦμεν θερμῶς νὰ λάβητε ὑπ΄ ὄψιν τὰ ἀνωτέρω ὡς φωνὴν ἀγωνίας καὶ εἰλικρινοῦς ἐνδιαφέροντος διὰ τὴν πορείαν αὐτοῦ τοῦ Τόπου, τὴν τύχην τοῦ ὁποίου ἐνεπιστεύθη ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἰς τὴν ὑμετέραν Κυβέρνησιν, καὶ νὰ μὴ προχωρήσετε εἰς τὴν ψήφισιν τοῦ ἐν λόγω νομοσχεδίου, παραμονὰς μάλιστα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἴσως μία πρὸς ὥρας ἀπόσυρσίς του, θὰ ἔδιδε τὸν ἀπαιτούμενον χρόνον διὰ τὴν ἐνδελεχῆ διαβούλευσίν του καὶ τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφρασθῆ ἐπαρκῶς ἡ βούλησις τοῦ ἐντίμου ἑλληνικοῦ λαοῦ διὰ τόσον σοβαρὰ θέματα, ὡς ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενείας.

Ἡ ἀνωτέρω θερμὴ παράκλησις τῶν πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὅρους διαβιβάζεται καὶ εἰς ὅλα τὰ κόμματα καὶ τοὺς βουλευτάς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μὲ τὴν προσδοκίαν νὰ συμβάλλουν, ἐντὸς τῶν δυνατοτήτων των, εἰς τὴν ἀποτροπὴν τῆς «ἐπείγουσας» ταύτης νομοθετήσεως.

Ἐπὶ τούτοις, εὐχόμενοι ὁλοθύμως ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς χαρίσαι Ὑμὶν εἰρήνην καὶ γαλήνην, εἰς δὲ τὸ ἔργον Ὑμῶν βοήθειαν καὶ ἐνίσχυσιν, διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς
Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἄθω.

[ΠΗΓΗ http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2015/12/blog-post_95.html]