Tί ἄλλο θά δοῦμε; Ἡμερίδα(;!) μέ θέμα: «Ἡ Νοερά Προσευχή ὡς ὁδηγός ἀνάπτυξης καί ἐνδυνάμωσης στίς σύγχρονες ἐπιχειρήσεις καί ὀργανισμούς» ...

BusinessPrayerἘδῶ καί χρόνια γίνονται προσπάθειες στόν χῶρο τῶν ἐπιχειρήσεων προκειμένου νά ἀντιμετωπιστεῖ τό στρές, νά βελτιωθεῖ ἡ διάθεση τῶν ἐργαζομένων, ἡ δημιουργικότητά τους, ἡ συνεργατικότητα καί ἐπικοινωνία μέ συναδέλφους καί ἐντέλει ἡ παραγωγικότητα μίας μονάδας. Οἱ μεγάλες ἐπιχειρήσεις ἐπενδύουν στόν τομέα αὐτό οὐκ ὀλίγα, ὄχι βέβαια ἀπό ἀλτρουϊσμό, ἀλλά μέ σκοπό τήν καλλιέργεια τοῦ ἰδανικοῦ ἐργασιακοῦ περιβάλλοντος ὅπου θά ἐπιτυγχάνεται ἡ μέγιστη ἀπόδοση μέ τελικό πάντα στόχο τήν κερδοφορία τῆς ἐπιχείρησης.

Ἔχουν ἐπί τούτω δημιουργηθεῖ θέσεις ἐργασίας ἐντός τῶν ἐπιχειρήσεων, ἐνῶ δοκιμάζονται ποικίλες μέθοδοι μέχρι νά βρεθεῖ ἡ σωστή «φόρμουλα». Ψυχολόγοι, γυμναστές, διατροφολόγοι καί διαφόρων λογιῶν σύμβουλοι ἐπιστρατεύονται κατά καιρούς γιά νά βοηθήσουν τούς ἐργαζόμενους.

Τά τελευταῖα χρόνια ἔχει γίνει στροφή σέ ἀμφιλεγόμενες μεθόδους ἀπό τό χῶρο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τοῦ ἐσωτερισμοῦ καί γενικά τῆς Νέας -λεγομένης- Ἐποχῆς. Γιόγκα καί διαλογισμός γιά τούς ἐργαζόμενους, ἐνῶ ἡ δυτική τους ἔκφραση ἀκούει σέ πιό «πιασάρικους», ἐπιστημονικοφανεῖς ὅρους, ὅπως π.χ. «Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός» (NLP), θετική σκέψη καί λοιπές παρόμοιες μεθόδους πού δέν εἶναι παρά παραλλαγές τοῦ διαλογισμοῦ καί τῆς αὐτοΰπνωσης. Ἑκατοντάδες τίτλοι βιβλίων μέ ἀντικείμενο τήν «αὐτοβελτίωση», τήν προσωπική ἀνάπτυξη, ὁδηγοί ἐπιτυχίας καί ἄφιξης στήν κορυφή κυκλοφοροῦν, δημιουργώντας ἕνα νέο λογοτεχνικό εἶδος -τρόπον τινά- πού ἀποφέρει πολλά κέρδη στούς ἐκδότες του. Ἔχει χυθεῖ ἀρκετό ὀρθόδοξο μελάνι γιά νά ἀναδειχτεῖ ἡ ἐπικινδυνότητα τῶν μεθόδων αὐτῶν καί τό ἀσυμβίβαστό τους μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ ἐργαζόμενου.

Δέν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις πού ἀδελφοί χάνουν τή δουλειά τους ἀρνούμενοι νά ἐνταχθοῦν σέ τέτοια προγράμματα - σεμινάρια ὑποχρεωτικοῦ χαρακτήρα πού ὀργανώνουν οἱ ἐπιχειρήσεις τους.

Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ὁ ἐπιχειρηματικός κόσμος ἄρχισε νά στρέφει τό ἐνδιαφέρον του καί στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα φροντίζοντας νά ἐνθαρρύνει τήν ἄσκησή τῆς…. νοερᾶς προσευχῆς!
Στίς 16 Ἰανουαρίου 2017 θά διεξαχθεῖ «ἐπιστημονική» ἡμερίδα μέ θέμα «Ἡ Νοερά Προσευχή ὡς ὁδηγός ἀνάπτυξης καί ἐνδυνάμωσης στίς σύγχρονες ἐπιχειρήσεις καί ὀργανισμούς». Ἡ ἡμερίδα διοργανώνεται ἀπό τό Ἐργαστήριο Ὀργάνωσης καί Διοίκησης Ὑπηρεσιῶν & Ποιότητας Ζωῆς τοῦ Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Μονεμβασίας καί Σπάρτης. «Σκοπός τῆς ἡμερίδας ἀποτελεῖ ἡ προσέγγιση τῆς ἔννοιας καί τῆς μεθόδου - τεχνικῆς τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν ἐπίδρασή της καί στά ὀφέλη της στίς σύγχρονες ἐπιχειρήσεις καί ὀργανισμούς (στελέχη τοῦ ἰδιωτικοῦ, δημόσιου, μή κερδοσκοπικοῦ τομέα). Ἐπίσης ἡ συσχέτιση τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς μέ τήν ἀποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα καί κερδοφορία τῶν ἐπιχειρήσεων». Αὐτά ἀναφέρει τό δελτίο τύπου τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ἡ νοερά προσευχή λοιπόν θά εἶναι τό νέο trend τῆς ἐποχῆς μας! Ἐπιχειρηματικότητα καί Νήψη!

Ἀπό τούς ἕξι ὁμιλητές τῆς ἡμερίδας μόνο ἕνας εἶναι κληρικός (ὅ,τι προλάβει μέσα στόν λίγο χρόνο πού τοῦ δίνεται), ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι δέν ἔχουν οὔτε πτυχίο θεολογίας. Ἀναρωτιόμαστε τί λόγος περί προσευχῆς θά γίνει ὑπό αὐτές τίς προϋποθέσεις. Ἤδη ὅμως ἀπό τόν τίτλο καί τά πλαίσια στά ὁποῖα θά κινηθεῖ ἡ ἡμερίδα, διαφαίνεται ὁ ἀντιεκκλησιαστικός - ἀντισωτηριολογικός της χαρακτήρας, ἐφόσον ἡ νοερά προσευχή προσεγγίζεται ὠφελιμιστικά, μιᾶς καί τά ὀφέλη της ἀναζητοῦνται ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις γιά τήν παραγωγικότητα καί κερδοφορία τους.

Γιά ἕναν ὀρθόδοξο χριστιανό δέν ὑπάρχει πιό ἀνέντιμος λόγος γιά νά «προωθηθεῖ» ἡ νοερά προσευχή. Τό ἀδίστακτο πρόσωπο τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου στήν προσπάθειά του νά ἀπομυζήσει κέρδος ἀπό τά πάντα, προκαλεῖ ἀκόμα καί τόν ἴδιο τόν Κύριο προσπαθώντας ἀνοήτως νά τιθασεύσει πρός ἴδιον ὄφελος τίς ἄκτιστες ἐνέργειές Του. Τί ἐπιχειρεῖται ἐδῶ; Μία στρατιά «ὑβριδικῶν ἁγίων» ἐργαζομένων πού θά προσεύχονται γιά τό ἔλεος τοῦ Κυρίου καί τή σωτηρία τους; Ἀπό τί ἄραγε; Μήπως ἀπό τήν ἀνεργία; Γιά ποιό λόγο νά μιλήσουμε περί μεθόδου προσευχῆς, ὅπως ἀναφέρει μία ἐκ τῶν εἰσηγήσεων; Γιά νά τήν κατακτήσουμε; Ἄς γίνει πρῶτα λόγος γιά τίς προσευχές τοῦ νυχθημέρου τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῦ Ψαλτηρίου, τή μετοχή στά Μυστήρια, τή νηστεία, τήν ἐλεημοσύνη, τήν ὁμολογία.

Πόσο ὑποβιβάζουμε τήν προσευχή καταντώντας την μέθοδο καί τεχνική, σάν νά εἶναι διαλογιστική ἄσκηση. «Τά ὀφέλη τῆς πνευματικῆς ἀναζήτησης στή διαχείριση ἑνός στρεσσογόνου ἐργασιακοῦ περιβάλλοντος», ἀναφέρει ἄλλος τίτλος. Ὅπως βλέπουμε, ζητούμενο εἶναι ἡ διαχείριση τοῦ στρές, ὄχι τό ἔλεος τοῦ Κυρίου. Εἶναι δυνατόν σέ ἡμερίδα γιά τή νοερά προσευχή νά γίνεται λόγος γιά πνευματική ἀναζήτηση; Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί δέν κάνουν πνευματική ἀναζήτηση. Ἔχουν στόχο καί πορεία. Στόχος, ἡ ἕνωση μέ τόν Χριστό καί ἡ πορεία πάντοτε σταυρική. Δέν θά ἀπορήσουμε ἄν γίνει λόγος περί διαλογισμοῦ καί ἐξίσωσής του μέ τήν προσευχή.

Πόσο βαθιά, ἐπαναλαμβάνουμε, ἀνέντιμη καί βλάσφημη εἶναι μία τέτοια προσέγγιση. Ἄν οἱ ἐπιχειρήσεις ἀναζητοῦν κερδοφορία καί ἀποτελεσματικότητα μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ (εὐόδωση τῶν ἔργων κατά Χριστόν λέμε ἐμεῖς) ἄς κάνουν ἁγιασμό, ὅπως ἔκαναν πάντοτε οἱ χριστιανοί ἐργαζόμενοι καί ἐργοδότες στό παρελθόν. Ἄν θέλουν νά ἐνθαρρύνουν τή νοερά προσευχή, ἄς κάνουν τό ἴδιο μέ τήν ἐξομολόγηση καί τόν ἐκκλησιασμό τῶν ἐργαζομένων μέ τήν τήρηση τῶν ἀργιῶν τῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν. Ἄς τοποθετήσουν εἰκόνες τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἁγίων στούς τοίχους. Ἄς σκεφτοῦν λίγο καί τό ἄδειο πορτοφόλι, ἐκτός ἀπό τήν ψυχή τῶν ἐργαζομένων τους… τά ἐξαντλητικά τους ὡράρια καί ρυθμούς. Ἄς ἀναζητήσουν ἐπιτέλους τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί ὄχι κόλπα καί τεχνικές. Αὐτό ὑποκρύπτει ἀπιστία στή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἑωσφορική πίστη στόν ἑαυτό μας καί τήν ὑποτιθέμενη «δύναμη» τῆς προσευχῆς, στρεβλῶς ἑρμηνευόμενη ἀπό τά πατερικά μας κείμενα.

Ἀναμένουμε μέ ἐνδιαφέρον τά πορίσματα τῆς ἡμερίδας, ἐλπίζοντες νά ἔχουμε ἀστοχήσει στίς ἐπιφυλάξεις μας, γιά τίς ὁποῖες ὅμως δέν μποροῦμε νά σιωπήσουμε.