Ἀπίστευτο! Τό Παν/μιο Ἀθηνῶν ζητᾶ νά προσλάβει πτυχιοῦχο τoῦ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ γιά ἀπασχόληση σέ πρόγραμμα Προϋπολογισμοῦ ... 636.265,98 € !!!

Τό ΕΚΠΑ (Ἐθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν) ζητάει ἄτομο:

«γιά τίς ἀνάγκες τῆς Πράξης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ τίτλο: "Παρεμβατικό πρόγραμμα μή φαρμακευτικῆς ἀντιμετώπισης τῆς ὑπέρτασης μέ μεθόδους διαχείρισης τοῦ στρές γιά ἀλλαγή τοῦ τρόπου ζωῆς καί υἱοθέτηση ὑγιεινῶν συμπεριφορῶν, σέ ὑπερτασικά ἄτομα στήν κοινότητα..'' πού ἐντάσσεται στόν Ἄξονα Προτεραιότητας 14 "Ἑδραίωση τῆς μεταρρύθμισης στόν Τομέα τῆς Ψυχικῆς Ὑγείας. Ἀνάπτυξη τῆς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας, καί προάσπιση τῆς Δημόσιας Ὑγείας τοῦ πληθυσμοῦ στίς 3 Περιφέρειες Σταδιακῆς ἐξόδου'', μέ Ἐπιστημονικό Ὑπεύθυνο τόν κ.Χροῦσο Γεώργιο, Καθηγητή Παιδιατρικῆς...».

ApisteutoYpervLog

636.265,98 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ !

«Ἡ Πράξη ἔχει προϋπολογισμό 938.950,00€ καί θά συγχρηματοδοτηθεῖ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση (Εὐρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμεῖο) καί ἀπό Ἐθνικούς Πόρους. Ἡ χρονική διάρκεια τοῦ φυσικοῦ ἀντικειμένου τῆς πράξης εἶναι ἀπό 01/07/2012 ἔως 01/03/2015. Ἡ σύμβαση πού θά ὑπογραφεῖ μέ τό ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θά εἶναι σύμβαση μίσθωσης ἔργου.»

ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ

«Παρεμβατικό πρόγραμμα μή φαρμακευτικῆς ἀντιμετώπισης τῆς ὑπέρτασης μέ μεθόδους διαχείρισης τοῦ στρές γιά ἀλλαγή τοῦ τρόπου ζωῆς καί υἱοθέτηση ὑγιεινῶν συμπεριφορῶν, σέ ὑπερτασικά ἄτομα στήν κοινότητα-Κατευθυντήριες Ὁδηγίες, Συστάσεις-Διάχυση Γνώσης καί Πληροφορίας» καί ἡ χρονική του διάρκεια εἶναι 23 μῆνες. Ὁ προϋπολογισμός τοῦ ὑποέργου εἶναι 636.265,98 εὐρώ». Ὁ ἐπιστημονικά ὑπεύθυνος τοῦ ἔργου εἶναι ὁ Καθηγητής Παιδιατρικῆς κ.Χροῦσος Γεώργιος.

ApisteutoYpervLog1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ...ΣΤΡΕΣ

«Γιά τίς ἀνάγκες τοῦ ἔργου θά ἐπιλεγοῦν ἕνας (1) ἐκπαιδευτής στρές.

Ἀντικείμενο ἐνασχόλησης: Ἐκμάθηση εἰδικῶν τεχνικῶν χαλάρωσης & διαχείρισης τοῦ στρές.

Ἀπαραίτητα προσόντα:

1) Ἀπόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης

2) Πιστοποιημένες Σπουδές στήν Διδασκαλία τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ

3) Καλή γνώση Ἀγγλικῆς γλώσσας

Ἐπιθυμητά προσόντα:

1) Ἱκανότητα καί προηγούμενη ἐμπειρία στήν ἐκπαίδευση καί ἐφαρμογή τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ»

ΜΙΣΘΟΣ;

«Τό κόστος ἀνθρωπομήνα* γιά τήν κατηγορία αὐτή τοῦ συνεργάτη-Ἐκπαιδευτῆ Στρές, δέν θά ξεπερνᾶ τά € 1.355,65 ἀνά ἔργο περιλαμβανομένων ὅλων τῶν νόμιμων κρατήσεων. Ἡ διάρκεια τῆς ἀπασχόλησης τοῦ συνεργάτη αὐτοῦ δέν θά ξεπερνᾶ συνολικά τούς 16 ἀνθρωπομῆνες καθ' ὅλη τη διάρκεια τοῦ κάθε ὑποέργου».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

«Ἡ ἀξιολόγηση τῶν προτάσεων θά γίνει ἀπό τήν ἐπιτροπή ἀξιολόγησης.

Β) Τελική ἐπιλογή. Στό στάδιο αὐτό ἡ ἐπιτροπή ἀξιολόγησης διενεργεῖ προσωπική συνέντευξη τῶν ὑποψηφίων τῶν ὁποίων ἡ πρόταση ἔχει ἀξιολογηθεῖ θετικά στό προκριματικό στάδιο. Οἱ ὑποψήφιοι πού θά κληθοῦν σέ συνέντευξη θά πρέπει νά προσκομίσουν ἀντίγραφα τῶν τίτλων σπουδῶν τους καί ὅποια ἄλλα δικαιολογητικά τούς ζητηθοῦν γιά τήν πιστοποίηση τῶν ἀναγραφόμενων στοιχείων στά βιογραφικά τους».

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Περιλαμβάνει 3 (τρεῖς) σταθμούς παρέμβασης-μετρήσεων, κατά σειρά:

1) Δημοτικά ἰατρεῖα δήμων τῆς Ἀθήνας,

2) Ἐξειδικευμένο ἀντί-ὑπερτασικό κέντρο-ἐρευνητικό ἐργαστήριο (καρδιαγγειακῶν μετρήσεων) τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί

3) Χώρους στό Ἵδρυμα Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (ΙΙΒΕΑΑ) ἤ σέ χῶρο πού ἔχει ἐνοικιαστεῖ γιά τίς ἀνάγκες τοῦ προγράμματος, Ἐφέσου 30, Παπάγου, ὅπου θά λάβουν συνολικά χώρα ἡ συλλογή τῶν ἀσθενῶν, ἡ παρέμβαση καί οἱ ἐπικουρικές μετρήσεις. Τό πρόγραμμα συνολικά περιλαμβάνει μετρήσεις κοινωνικοδημογραφικές, σωματομετρικές, συνηθειῶν ζωῆς καί καρδιομεταβολικοῦ κινδύνου καί θά γίνει σύμφωνα μέ τή μεθοδολογία τυχαιοποιημένης μελέτης μέ ὁμάδα ἐλέγχου τύπου λίστας προκειμένου νά αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν ἐπωφελουμένων τοῦ προγράμματος ἀσθενῶν τῆς κοινότητας».

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ, Διότι:

  • ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 636.265,98€ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ!
  • Δίνεται σέ μία πολύ δύσκολη περίοδο γιά τήν οἰκονομική κατάσταση τῆς χώρας, μέ τήν ἀνεργία νά ἔχει σκαρφαλώσει στό 27,4% (α' τρίμηνο τοῦ 2013 σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ).1 Εἰδικά γιά τά Πανεπιστημιακά ἐρευνητικά προγράμματα (τά ὁποῖα κυμαίνονται σέ πολύ μικρότερα ποσά) φαντάζει ὑπερβολικό !

ApisteutoYpervLog2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ὑπεύθυνος τοῦ ἔργου εἶναι ὁ σεβαστός καθηγητής Παιδιατρικῆς κ. Γεώργιος Χροῦσος. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ ὑπέρταση εἶναι μία νόσος πού προσβάλλει μέ παθολογικά αἴτια τόν ἐνήλικο πληθυσμό καί ὄχι τά παιδιά (φυσικά τά τελευταῖα χρόνια ἡ ὑπέρταση ἔχει παρουσιαστεῖ καί στήν παιδική ἡλικία ΟΧΙ ὅμως μέ παθολογικά αἴτια ἀλλά γιά ἄλλους λόγους ὅπως παχυσαρκία, κακή διατροφή κλπ).

Ὁ κ. Χροῦσος ἐξουσιοδοτεῖται νά ἀναλάβει τήν διεύθυνση ἑνός τόσο πολυδάπανου ἐπιχειρήματος πού στοχεύει τόν ἐνήλικο πληθυσμό τῆς χώρας;

Σημειωτέον ὅτι εἶναι Καθηγητής ...Παιδιατρικῆς!

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ!!!

Καί μάλιστα ἔχει θρησκευτικό ὑπόβαθρο λόγῳ τῆς Ἰνδουϊστικῆς τελετουργίας πού χρησιμοποιεῖται. Ὅπως διαβάζουμε σέ σχετικό ἄρθρο ὁ Μπάρυ Λύν καί οἱ Americans United (ἕνωση πού ἀγωνίζεται ἐνάντια στήν ἀνάμιξη τῆς ἐκκλησίας στήν κοινωνικο-πολιτική δραστηριότητα τῆς Ἀμερικῆς) ἔχουν ἀγωνιστεῖ καί γιά τήν ἀπόρριψη τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ (Υ.Δ) ὅταν καί ὅπου υἱοθετήθηκε ἀπό τό Δημόσιο Ἀμερικανικό Σχολεῖο. Ἔτσι τό 1979 οἱ Americans United καί ἄλλες ὁμάδες κέρδισαν δικαστική ὑπόθεση ἀμφισβητώντας τήν χρήση τοῦ Υ.Δ σέ ἕνα νέο δημόσιο σχολεῖο τοῦ New Jersey. Μέ τήν ἀπόφαση τοῦ 1979, Malnak κατά Maharishi Mahesh Yogi, τό 3ο περιφερειακό Ἐφετεῖο τῶν ΗΠΑ διέταξε νά ἀφαιρεθεῖ ἡ διδασκαλία καί ἡ χρήση τοῦ Υ.Δ ἀπό τά δημόσια σχολεῖα τοῦ Maplewood καί τοῦ Νιοῦ Τζέρσεϊ. Οἱ «διδάσκαλοι» τοῦ Υ.Δ εἶχαν ἰσχυριστεῖ ὅτι οἱ πεποιθήσεις τους εἶναι μία «ἀληθινή ἐπιστήμη» καί ὄχι θρησκεία.

Κατά τή διάρκεια ὅμως τῆς ἀγορεύσεως, ἕνας ἀπό τούς δικαστές τόνισε ὅτι ἡ τελετή τοῦ Υ.Δ περιελάμβανε τή φράση, «Guru στήν δόξα τοῦ Brahma, Guru στή δόξα τοῦ Βισνοῦ, Guru στή δόξα τοῦ μεγάλου Κυρίου Shiva, Guru στή δόξα τῆς προσωποποιημένης ὑπερβατικῆς πληρότητας τοῦ Brahman, στόν στολισμένο μέ δόξα Shri Guru Dev, Ὑποκλίνομαι».

Τό δικαστήριο ἀποφάνθηκε ἀργότερα ὅτι οἱ ἐξασκοῦντες τόν Υ.Δ., πῆραν μία ἀγελάδα καί τῆς ἔβαλαν ταμπέλα πού ἔγραφε «ἄλογο»!2

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ!

Σύμφωνα μέ τήν προκήρυξη τό πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 σταθμούς μετρήσεων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐκτός τοῦ χώρου τοῦ ΕΚΠΑ:

α) Δημοτικά ἰατρεῖα δήμων τῆς Ἀθήνας,

β) Χώρους στό Ἵδρυμα Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (ΙΙΒΕΑΑ) ἤ σέ χῶρο πού ἔχει ἐνοικιαστεῖ γιά τίς ἀνάγκες τοῦ προγράμματος, Ἐφέσου 30, Παπάγου, «ὅπου θά λάβουν συνολικά χώρα ἡ συλλογή τῶν ἀσθενῶν, ἡ παρέμβαση καί οἱ ἐπικουρικές μετρήσεις».

Νά περιμένουμε δηλαδή, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, νά δοῦμε σέ ἀνυποψίαστους πολίτες καί μέσα στά Δημοτικά Ἰατρεῖα τῆς Ἀθήνας, νά ἐφαρμόζεται ἡ γκουρουϊστική μέθοδος τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ; Μέ ποιό δικαίωμα;;; Θά ἐνημερωθοῦν οἱ ἀσθενεῖς ὅτι πρόκειται περί ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ συστήματος; Θά δοθεῖ καί αὐτή ἡ θρησκευτική ἑρμηνεία τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ ὅπως ἰσχύει στήν Γαλλία, στήν Γερμανία καί στήν Ἀμερική;

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ!!!

Ὁ Μαχαρίσι γιά νά προωθήσει τόν Ὑπερβατικό Διαλογισμό προσπάθησε νά ἐξωρραΐσει τό μεταφυσικό του ὑπόβαθρο, παρουσιάζοντάς το μέ ἐπιστημονικοφανές προσωπεῖο. Ἡ μέθοδός του ἄν καί «ἐπιστήμη» ὅπως θέλουν νά λένε οἱ ὀπαδοί του, ἔχει τελετουργικό καί ὁ διαλογιζόμενος καλεῖται νά βγάλει τά παπούτσια του καί νά ὑποκλίνεται μπροστά στή φωτογραφία τοῦ Guru Dev (τοῦ γκουρού διδασκάλου τοῦ Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι), ἀλλά καί νά ἐλέγχει τίς ἐμπειρίες πού εἶχε στή διάρκεια τοῦ διαλογισμοῦ του μέ βάση δεδομένα ἐρωτηματολόγια!

Ὁ σκοταδισμός τῶν πρακτικῶν αὐτῶν εἶναι ἀδιανόητο νά προβάλλονται μέσα ἀπό τήν πηγή τῆς Γνώσης καί τῆς Ἔρευνας τοῦ ἐπιστητοῦ, μέσα ἀπό τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν!

Ἐπειδή καταληκτική ἡμερομηνία κατάθεσης τῶν βιογραφικῶν εἶναι ἡ ἐρχόμενη Παρασκευή, 21 Ἰουνίου 2013, ΚΑΛΟΥΜΕ ὅλους τούς ἁρμοδίους φορεῖς, πολιτικά κόμματα, δημοσιογράφους, Πανεπιστημιακούς καί κάθε ἄνθρωπο πού σέβεται τήν ἱστορία καί τόν Πολιτισμό αὐτῆς τῆς χώρας, νά καταγγείλουν τό σοβαρό αὐτό θέμα πού ἀφορᾶ ὅλους μας.

Ὁ Μεσαίωνας ἔχει περάσει ἀνεπιστρεπτί καί ἔχουμε κάνει ἀγῶνες γιά αὐτό!


1 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=517728
2 http://www.egolpion.com/tm_ekpa.el.aspx

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=756

* Σημ. σελ.: τό κόστος τοῦ ἀνθρωπομήνα εἶναι τό ποσό τῶν χρημάτων πού κοστίζει στόν Φορέα ὁ κάθε ἀμειβόμενος προσωπικά γιά ἐργασία ἰσοδύναμη μέ πλήρη ἀπασχόληση γιά ἕναν μήνα.