ΚΑΜΠΑΛΑ

[ΠΗΓΗ: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΟΛΥΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΟΡΘΡΟ"]

Ἡ «Καμπάλα» (Kabbahal), δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ ἔχει τὶς ρίζες της «στὰ ἐσωτεριστικὰ καὶ θεοσοφικὰ ρεύματα τῶν Ἰουδαϊκῶν κύκλων, τῆς ἐποχῆς ποὺ εἶδε τὴ γέννηση τοῦ Χριστιανισμοῦ», ὅπως γράφει ὁ Ἑβραῖος καθηγητὴς Γκερσὸμ Σολὲμ στὸ βιβλίο του «Εἰσαγωγὴ στὴν Καββάλα». Κατατάσσεται στὸ χῶρο τοῦ Μυστικισμοῦ καὶ τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ.

Kabala1

Δὲν εἶναι μόνο «τρόπος σκέψης», ἀλλὰ καὶ «πίστη», ποὺ καλλιεργεῖται ἔντεχνα μὲ ἐσωτεριστικὲς καὶ θεοσοφικὲς διδασκαλίες. Πολλοὶ Ἑβραῖοι κρατοῦν ἀποστάσεις ἀπὸ τὸν ἀποκρυφισμό της, ποὺ στὴν Εὐρώπη ὑπῆρξε ἡ βάση τῆς Θεοσοφίας, τοῦ Τεκτονισμοῦ καὶ τοῦ Ροδοσταυρισμοῦ.

Οἱ καββαλιστὲς ἐσωτεριστὲς τοῦ αἰώνα μας κάνανε προσπάθεια νὰ συγκεράσουν τὴν Καββάλα μὲ τὴν Πλατωνικὴ καὶ Πυθαγόρεια σκέψη, καθὼς καὶ μὲ τὸν Ἰνδικὸ μυστικισμὸ κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ τὸ βρεῖ κανεὶς στὰ βιβλία τοῦ Ἰσραὲλ Ρεγκάρντιε, τοῦ Ἄλιστερ Κρόουλι, τῆς Ντιὸν Φόρτσιουν, τοῦ Γ.Γὶν Γουέστκοτ κ.ἄ..

Ἡ ἄγνοια καὶ ἡ ἔλλειψη ἐνημέρωσης ὁδηγεῖ ἀκόμα καὶ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο κάποιους νὰ ἀσπάζονται τὴν Ἰουδαϊκὴ αἵρεση τῆς Καμπάλα ἢ Καμπαλᾶ καὶ νὰ δηλώνουν:

«Παραμένω Χριστιανὸς ὀρθόδοξος καὶ ἀγαπάω πολὺ καὶ κάποιους γεροντάδες ποὺ πάω στὸ Ἅγιο Ὄρος. Δὲν εἶναι θρησκεία ἡ Καμπάλα καὶ δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ πίστη ἢ θρησκεία.» Καὶ συνεχίζει: «Τὸ ἴδιο διδάσκουν καὶ κάποιοι πνευματικοί τοῦ Χριστιανισμοῦ σὰν τὸν γέροντα Παΐσιο. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ σὲ ἄλλες θρησκεῖες, λ.χ. μὲ τοὺς Σούφι. Ἂν μποροῦσα νὰ εἶμαι καθημερινὰ στὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ νὰ μιλάω μὲ τὸν γέροντα πνευματικό μου, πιθανόν νὰ μὴν "πήγαινα" στὴν Καμπάλα».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΜΠΑΛΑ

Ἡ Καμπάλα εἶναι μία μορφὴ τοῦ ἑβραϊκοῦ μυστικισμοῦ. Τὰ κείμενά της συλλέχθηκαν μεταξὺ 5ου καὶ 13ου αἰώνα στὴν Ἱσπανία σὰν ἰδιαίτερη ἐσωτερικὴ διδασκαλία, καὶ στὴ συνέχεια, μὲ τὴν ἐκτόπιση τῶν Ἰουδαίων ἀπὸ ἐκεῖ (1392), διαδόθηκε σὲ μεγάλα τμήματα τοῦ ἰουδαϊκοῦ κόσμου καὶ τὴν Μέση Ἀνατολή.

Πνευματικὸς πατέρας τῆς Καμπάλα εἶναι ὁ Ραβίνος Σιμὸν Γιοχάϊ ποὺ κατέγραψε τὰ κείμενα τὸν 2ο αἰ. μ.Χ σὲ ἕνα βιβλίο ποὺ λέγεται Ζοχὰρ (Βίβλος Λαμπρότητας). Πρὶν ἀπὸ περίπου δυὸ δεκαετίες, τὸ 1984, ἐμφανίστηκε στὸ Λὸς Ἀντζελες ἕνας 65χρονος ραβίνος, ὁ Φίλιπ Μπέρκ. Ὁ λόγος του ἦταν γοητευτικὸς καὶ πολλοὶ στὰρ τοῦ Χόλιγουντ ἔσπευσαν νὰ γραφτοῦν στὸ Kabbalah Centre, τὸ θρησκευτικὸ κέντρο ποὺ εἶχε ἱδρύσει.

Τὸ ἑβραϊκὸ μυστικιστικὸ κείμενο τοῦ 13ου αἰώνα, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ «εὐαγγέλιό» της, πωλεῖται ἀπὸ τὸ κέντρο τοῦ Μπὲρκ στὸ Λὸς Ἀντζελες πάνω ἀπὸ 500 δολάρια. Ὅμως πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ Ἑβραῖοι ποὺ κρατοῦν ἀποστάσεις ἀπὸ τὸν ἀποκρυφισμό της, ποὺ στὴν Εὐρώπη ὑπῆρξε ἡ βάση τῆς Θεοσοφίας, τοῦ Τεκτονισμοῦ καὶ τοῦ Ροδοσταυρισμοῦ.

ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΛΑ

Kabala2

Ἀπὸ τὴν ποικιλία μορφῶν μυστικισμοῦ ποὺ παρήγαγε ὁ Ἰουδαϊσμός, ἄλλες ἀνέπτυξαν βαθιὰ διαλογιστικὰ συστήματα, ἄλλες καλλιέργησαν ἔντονες συναισθηματικὲς μορφὲς μυστικῆς ἐμπειρίας, γενικὰ ὅμως ὁ ἰουδαϊκὸς μυστικισμὸς διακρίνεται γιὰ τὸν ζωηρὸ ἐσχατολογικὸ προσανατολισμό του.

Ἤδη στὸν 1ο αἰ. μ.Χ. εἰσέδυσαν στὴν ἰουδαϊκὴ σκέψη πολλὰ στοιχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ φιλοσοφικοῦ μυστικισμοῦ μὲ τὴν ἀλληγορικὴ ἑρμηνεία ποὺ καλλιέργησε ὁ Φίλων ὁ Ἀλεξανδρεὺς (περίπου 15/10 π .Χ.-50 μ.Χ.).

Ἡ πρώιμη φάση τοῦ ἰουδαϊκοῦ μυστικισμοῦ, ἡ Μερκαβὰ (Merkavah) ἔχει κέντρο της τὸ δράμα τοῦ Ἰεζεκιήλ, περὶ τοῦ θρόνου ἅρματος. Ἄρχισε τὸν 1ο αἰ. μ.Χ., υἱοθετώντας ἕνα σύστημα πνευματικῶν ἀσκήσεων ποὺ ὁδηγοῦσαν στὸ δράμα τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ καθήμενου σὲ οὐράνιο θρόνο.

Στὴ μορφὴ αὐτὴ μυστικισμοῦ διαφαίνονται ἐπιδράσεις γνωστικῶν ἀντιλήψεων, σχετικὰ μὲ τὸ «πλήρωμα», καὶ ἀκόμη ἑλληνιστικῶν συνδυασμῶν μαγείας καὶ μυστικισμοῦ.

Ὁ τύπος αὐτός, ὀνομαζόμενος καὶ νοτιοϊουδαϊκός, ἔδινε ἔμφαση στὴ θεωρία καὶ τὴν περισυλλογή. Παρήκμασε μετὰ τὸν 7ο αἰ., ἀλλὰ εἶχε μιὰ ἀναζωογόνηση στὴν Ἰταλία, στοὺς 9ο καὶ 10ο αἰ.

Ὁ μεσαιωνικὸς Χασιδισμός, δηλαδὴ εὐσεβισμὸς (χασὶδ = εὐσεβής), ποὺ συχνὰ ἀναφέρεται καὶ ὡς βόρειος, ἄρχισε τὸν 12ο αἰ. στὴ Γερμανία, ὡς λαϊκὴ κίνηση στενὰ συνδεδεμένη μὲ τὸν νόμο (χαλακά). Χαρακτηρίζεται ἀπὸ ζωηρὴ ἐσχατολογικὴ συναίσθηση, ποὺ γίνεται πιὸ ἔντονη στὴν ἐξέλιξή της, ἔμφαση στὴν ἁπλότητα, τὴν ἀπάθεια, τὶς ψυχικὲς ἀξίες, τὴν προσευχή, τὴν πνευματικὴ ἄσκηση καὶ τὸ βύθισμα στὴ θεία ἀγάπη. Ἡ χασιδικὴ θεολογία ἐμφανίζει μερικὲς κοινὲς γραμμὲς μὲ τὸν Νεοπλατωνισμὸ καὶ ἀσχολήθηκε στὸ διανοητικὸ ἐπίπεδο μὲ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ (καμπόθ), τονίζοντας ὅτι ἡ δόξα εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν οὐσία, τὴ βασιλεία καὶ τὴν κεκρυμμένη παρουσία τοῦ Θεοῦ.

Τὸ πιὸ σημαντικὸ ὅμως μυστικὸ ἰουδαϊκὸ ρεῦμα ὑπῆρξε ἡ Καββάλα (ἢ Καμπάλα -qabbala), ποὺ ἀναπτύχθηκε στὴν Ἱσπανία τὸν 13ο αἰ. σὰν ἰδιαίτερη ἐσωτερικὴ διδασκαλία, καὶ στὴ συνέχεια, μὲ τὴν ἐκτόπιση τῶν Ἰουδαίων ἀπὸ ἐκεῖ (1392), διαδόθηκε σὲ μεγάλα τμήματα τοῦ ἰουδαϊκοῦ κόσμου.

Τὸ θεωρητικὸ σύστημά της ἔχει ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ θεολογικὲς καὶ κοσμολογικὲς συλλήψεις γνωστικοῦ τύπου, ἐνῶ συγχρόνως ἀπορρόφησε νεοπλατωνικὲς ἰδέες, ποὺ εἶχαν διαχυθεῖ στὸν ἰουδαϊκὸ καὶ ἀραβικὸ πολιτισμὸ τῆς Ἱσπανίας τοῦ 12ου καὶ 13ου αἰ. μ. Χ.

Τὸ βασικὸ ἔργο τῆς Καββάλα, ἢ Ζωχὰρ (Βίβλος Λαμπρότητας), ποὺ γράφηκε στὴν Ἱσπανία στὴν προσπάθεια νὰ ἀναχαιτίσει τὸ ὀρθολογιστικὸ ρεῦμα, ἔδωσε στὸν παραδοσιακὸ Ἰουδαϊσμὸ μιὰ κρυφή, μυστικὴ ἐνέργεια. Κεντρικὴ διδασκαλία της εἶναι ἡ θεωρία περὶ 10 «σεφιρότ», ποὺ ὑπάρχουν ἀνάμεσα στὸν ἀΐδιο Θεὸ καὶ στὰ δημιουργήματά του, τῶν 10 περιοχῶν, στὶς ὁποῖες ἡ θεία ἀπόρροια ἐκτείνει ἑαυτήν. Τὸ «πλήρωμα» αὐτῶν τῶν σεφιρὸτ δὲν ἀπορρέει ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ παραμένει ἐν τῷ Θεῷ.

Ἡ Ζωχὰρ τόνισε τὸν τελετουργικὸ συμβολισμό, ἑρμηνεύοντας τὶς ἱεροτελεστίες ὡς μυστικὰ σημεῖα ἐπαφῆς μεταξὺ θείου καὶ ἀνθρώπου, καὶ γενικὰ ἐνίσχυσε τὴν ἰουδαϊκὴ αὐτοσυνειδησία, φθάνοντας στὸ σημεῖο νὰ διδάσκει ὅτι ὁ Ἰουδαῖος κατέχει μία ποιότητα ψυχῆς ποὺ λείπει ἀπὸ τὸν μὴ Ἰουδαῖο.

Στὴν Καββάλα ἀναπτύχθηκε ἐπίσης καὶ μιὰ περισσότερο προφητικὴ ροπή, μὲ κύριο ἐκφραστὴ τὸν Ἀβραὰμ Μπὲν Σεμουὲλ Ἄμπουλάφια (1240-1291), ὁ ὁποῖος, συνδυάζοντας πολλὰ στοιχεῖα φιλοσοφικῶν θεωριῶν τοῦ Μαϊμονίδη (1135/8-1204), ἀποσκοπεῖ νὰ βοηθήσει τὴν ψυχὴ νὰ λύσει τὰ δεσμὰ ποὺ τὴ συγκρατοῦν στὸν κόσμο τῆς πολλαπλότητας καὶ νὰ διευκολύνει τὴν ἐπιστροφή της στὴν πρωταρχικὴ ἑνότητα. Γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ συνιστᾶται ἰδιαίτερα ἡ ἐνατένιση, ἢ θεωρία ἑνὸς ἀφηρημένου ἀντικειμένου, π .χ. τὰ γράμματα τοῦ ἑβραϊκοῦ ἀλφαβήτου.

Ἡ ἀνύψωση τῆς συνειδήσεως σὲ μιὰ ὑψηλότερη κατάσταση ἑνότητας μὲ τὸν Θεὸ ἀναπτύσσει καὶ τὴν ἀνθρώπινη προφητικὴ ἱκανότητα. Τὸν 16ο αἰ. στὴν Παλαιστίνη ὁρισμένοι Ἰουδαῖοι μυστικοί, ἐξόριστοι ἀπὸ τὴν Ἱσπανία, ἔδωσαν στὴν Καββάλα μεσσιανικὴ ἐσχατολογικὴ κατεύθυνση. Μία ἀπὸ τὶς διδασκαλίες αὐτῆς τῆς σχολῆς, τῆς ὁποίας σημαντικότερος ἐκπρόσωπος εἶναι ὁ Ἰσαὰκ Λούρια (1534-1572), ὑπογραμμίζει ὅτι μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἐν γένει εὐσέβειά του ὁ Μυστικὸς συμβάλλει ἐνεργῶς στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀρχικῆς τάξεως τοῦ σύμπαντος.

Τὸν 18ο αἰ. ἀναπτύχθηκε στὴν Πολωνία ἕνας νέος Χασιδισμός, περισσότερο συναισθηματικὸς παρὰ διανοητικός, ποὺ ὑπῆρξε μᾶλλον ἀνανεωτικὴ κίνηση παρὰ νέα θεολογικὴ σχολή. Ἄρχισε μὲ τὸν Μπέστ (Ἴσραελ μπὲν Ἐλιέζερ, 1700-1760) καὶ τὸν μαθητὴ του Ντὸβ Μπαέρ. Ἀπορρίπτοντας τὶς μεσσιανικὲς ὑπερβολὲς υἱοθέτησε πολλὰ στοιχεῖα τῆς μυστικῆς εὐσέβειας τῆς Καββάλα. Πιὸ πρακτικὸς καὶ κοινωνικός, τόνισε τὸν ἠθικὸ βίο, τὸ χαρούμενο πνεῦμα ποὺ πηγάζει ἀπὸ μιὰ μυστικὴ ἐσωτερικὴ ἐμπειρία. Ἀντιδρώντας στὶς τάσεις τῶν διανοουμένων τῆς ραββινικῆς ἡγεσίας στὴν Οὐκρανία καὶ τὴ Ν. Πολωνία, τόνιζε τὴν ἀξία τοῦ ἁπλοῦ Ἰουδαίου. Μὲ ἀφετηρία καββαλιστικὲς διδασκαλίες σχετικὰ μὲ τὶς θεῖες ἀπορροὲς μέσα στὴ δημιουργία, ἔδινε περισσότερη ἔμφαση στὴν ἐσωτερικὴ στάση τοῦ ἀνθρώπου, στὴν προσκόλληση στὸν Θεὸ παρὰ στὴ διανοητικὴ ἐπεξεργασία καὶ κατανόηση τῆς παραδόσεως.

Σταδιακὰ ὁ Χασιδισμός, ἐνῶ κράτησε τὴν ἰδιαίτερη ταυτότητά το διαμορφώνοντας αὐτοτελεῖς κοινότητες, ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν καββαλιστικὴ ἐπίδραση καὶ ἔγινε μέλος τῆς ἰουδαϊκῆς ὀρθοδοξίας (Ἀσκενάζι) τῶν Ἰουδαίων τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Μετὰ τὸν Β' παγκόσμιο πόλεμο χασιδικὲς ὁμάδες κατέφυγαν στὴν Ἀμερική. Παρὰ τὴν πολυμορφία καὶ τὶς ἐξωτερικὲς ἐπιδράσεις ποὺ τὸν ἐπηρέασαν κατὰ καιρούς, ὁ ἰουδαϊκὸς μυστικισμὸς κράτησε μιὰ δική του δυναμικὴ ἑνότητα, μὲ ἄξονα τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, τὴν κυριαρχία τοῦ λόγου καὶ τὴν ἐσχατολογικὴ προσδοκία.

 

Kabala3

ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Μέχρι τώρα ἡ πραγματικὴ Καμπάλα εἶχε περιορισθεῖ στοὺς Ἑβραίους ποὺ θεωροῦν τὴν διδαχὴ σὲ γκοὶμ (μὴ ἑβραίους) ὡς ἁμαρτία. Ἐκεῖνος ποὺ ἔκανε γνωστὴ τὴν Καμπάλα σὲ μὴ Ἑβραίους, ὑπῆρξε ὁ Ραβίνος Φίλιπ Μπέρκ, ποὺ τὸ 1993 ἵδρυσε τὸ Κέντρο τῆς Καμπάλα τῆς Νέας Ὑόρκης. Μέλη τοῦ «Κέντρου» εἶναι διασημότητες ὅπως ἡ Μαντόνα καὶ ὁ ἄνδρας τῆς Γκάϊ Ρίτσι , ἡ Ντεμὶ Μούρ, ἡ Μπρίτνευ Σπὴρς καὶ ἡ Ροζάνα Μπάρ. Ὑπόψιν ὅτι ὁ Μπὲρκ θεωρεῖ ὡς πνευματικό του πατέρα τὸν Πολωνοεβραῖο Ραβίνο Γιεχούντα Ἀσλάντ, ποὺ προσπάθησε νὰ κάνει δημοφιλῆ τὴν Καμπάλα σὲ μὴ Ἑβραίους, συνδυάζοντάς την μὲ τὸν κομμουνισμὸ καὶ δίνοντας ἔμφαση στὸ ἀντιελιτίστικο χαρακτήρα τῆς Καμπάλα.

Τὸ εἶδος τῆς Καμπάλα ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ Μαντόνα εἶναι μία "λάιτ" ἐκδοχή της, ποὺ εἶναι περισσότερο μία πετυχημένη ἐπιχείρηση μὲ τὴν πώληση εἰδικοῦ νεροῦ καὶ τῶν κόκκινων κομποσχοινιῶν γιὰ τὸ κακὸ μάτι.

Στὴν οὐσία πρόκειται γιὰ ἐπικίνδυνη σέκτα, ποὺ ὅπως λέει καὶ ὁ Ραβίνος Ἰσαὰκ Σόρτσετ τῆς Συναγωγῆς Μὶλ Χὶλ τοῦ Λονδίνου χρησιμοποιεῖ ἔλεγχο τοῦ νοῦ, συναισθηματικὴ χειραγώγηση καὶ πίεση γιὰ δωρεές.

Ἡ Καμπάλα ἐπηρεάζει καὶ τὴν τέχνη τῆς Μαντόνα. Τὸ 1998 ἡ μεγάλη της ἐπιτυχία «Ray Of Light» ἔχει καμπαλιστικὲς ἀναφορές. Ἐνῶ ἔγραψε καὶ τὸ «Isaac» γιὰ τὸν Ἰσαὰκ Λούρια, ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους διδασκάλους τῆς Καμπάλα. Καμπαλιστικὰ εἶναι καὶ τὰ δυὸ βιβλία γιὰ παιδιὰ ποὺ ἔχει γράψει. Ἐπίσης προωθεῖ τὸ πρόγραμμα Πνευματικότητα γιὰ Παιδιὰ ποὺ εἶναι τὸ ἀνάλογο πρόγραμμα τοῦ Καμπαλιστικοῦ Κέντρου τοῦ Μπέρκ.

Ἡ ὁμάδα τοῦ Μπὲρκ ἔχει διεισδύσει καὶ στὴν βρετανικὴ ἐκπαίδευση μὲ πολλὰ στοιχεῖα τῆς Καμπάλα νὰ διδάσκονται στὴν ὑποχρεωτικὴ ὕλη τῶν σχολείων (καταλαβαίνετε τώρα γιατί κάποιοι θέλουν τὴν κατάργηση τοῦ μαθήματος Θρησκευτικῶν στὴν Ἑλλάδα).

Τέλος τὸ ντοκιμαντὲρ "Εἶμαι Ἐγώ, ἐπειδὴ εἴμαστε ἐμεῖς" ποὺ προβάλλεται αὔριο στὶς "Νύχτες Πρεμιέρας" ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ἀπὸ τὸ Fox News, τὸ σκληροπυρηνικὸ συντηρητικὸ κανάλι τῆς Ἀμερικῆς, ὅτι εἶναι "προπαγάνδα τῆς Καμπάλα".

Ἡ Μαντόνα χρησιμοποιεῖ τὸ πρόβλημα τῶν παιδιῶν τοῦ Μουλάι ποὺ πεθαίνουν στὴν Ἀφρικὴ ἀπὸ AIDS γιὰ νὰ τὰ κάνει κατήχηση τῆς Καμπάλα μέσῳ τοῦ προγράμματος "Πνευματικότητα γιὰ Παιδιά".

Ὑπ' ὄψιν ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ στέλνονται στὶς ΗΠΑ γιὰ νὰ σωθοῦν, διαμένουν σὲ χώρους τοῦ Καμπαλιστικοῦ Κέντρου. Ἐπίσης, χρησιμοποιεῖ ἐν ἀγνοίᾳ τους τὸν Μπὶλ Κλίντον καὶ τὸν Ντέσμοντ Τούτου γιὰ νὰ προσδώσει κύρος στὸ φίλμ, ἀλλὰ στὴν οὐσία γιὰ νὰ περάσει κρυφὰ τὴν προπαγάνδα τῆς Καμπάλα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ : "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ" !!!!

Πρόκειται γιὰ πρόγραμμα τῆς λατρείας Καμπάλα ποὺ προωθεῖται ἀπὸ τὴν Demi Moore καὶ ἤδη λειτουργεῖ στὰ Βρετανικὰ Σχολεῖα.

Σκοπὸς τοῦ προγράμματος, εἶναι νὰ ἐνθαρρύνει τὰ παιδιὰ ν΄ ἀναγνωρίζουν τὴν καλοσύνη τους, νὰ «φωτιστοῦν» καὶ ν΄ ἀποκτήσουν «πνευματικές» δυνάμεις.

Τὸ πρόγραμμα λειτουργεῖ μέχρι στιγμῆς σὲ ἕξι σχολεῖα στὸ Λονδίνο, ἐνῶ πολλὰ ἄλλα ἐκπαιδευτήρια τῆς χώρας βρίσκονται στὸν κατάλογο, προκειμένου ν΄ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμά τους.

«Ἄκουσα ὅτι ἦταν ἡ πρόθεσή τους, ἀλλὰ δὲν κατάλαβα ὅτι εἶχαν διεισδύσει στὰ βρετανικὰ σχολεῖα. Πιστεύω ὅτι λειτουργοῦν χρησιμοποιώντας πλύση ἐγκεφάλου» δήλωσε ὁ Ραβίνος Yitzchak Schochet, τῆς συναγωγῆς Mill Hill τοῦ Λονδίνου. Κριτικοὶ θεωροῦν ὅτι τὸ σύγχρονο κίνημα τῆς Καμπάλα, προωθεῖ μία παραδοσιακὴ μορφὴ ἑβραϊκοῦ μυστικισμοῦ γιὰ οἰκονομικὸ ὄφελος, χρησιμοποιώντας τραγουδιστὲς ὅπως ἡ Madonna.

Τὸ πρόγραμμα «Πνευματικότητα γιὰ τὰ παιδιά» ἐμπνεύστηκε ἡ Karen Berg συνδιευθύντρια τοῦ κέντρου τῆς Καμπάλα στὸ Λὸς Ἄντζελες καὶ σύζυγος τοῦ γκουροὺ τῆς ὀργάνωσης Philip Berg.

Τὸ πρόγραμμα ἐνδεχομένως νὰ ἐξαπλωθεῖ καὶ στὴ Νέα Ὑόρκη. Οἱ κριτικοὶ χαρακτηρίζουν τὸ πρόγραμμα ἀνόητο μέχρι μοχθηρὸ παρόλο ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ μέρος τῆς ἐκπαίδευσης.

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥΣ

Ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ στοιχεῖα τοῦ βυζαντινοῦ μυστικισμοῦ εἶναι ἡ ἤρεμη ἔκσταση, στὴν ὁποία συμβάλλει ἡ ἀδιάλειπτη νοερὰ προσευχὴ καὶ ὁ νοῦς μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν ἀρετῶν.

Ὁ βυζαντινὸς μυστικισμὸς δὲν γνωρίζει τοὺς τύπους ἐκείνους ἐκστάσεως ποὺ συναντοῦμε σὲ ἄλλα θρησκεύματα (Σαμανισμό, ἀφρικανικὴ πνευματοληψία, διονυσιακὴ ἔκσταση, δερβίσηδες κ.λπ.), ἡ ὁποία σχετίζεται μὲ τεχνικὲς ψυχοσωματικῶν διεγέρσεων, χορούς, ναρκωτικὰ κ.λπ.

Οὔτε ἀκόμη ταυτίζεται μὲ τὴν ἔκσταση τῶν μυστηριακῶν θρησκειῶν ἢ τὴ φιλοσοφικὴ λεγόμενη ἔκσταση τῶν πλατωνικῶν καὶ νεοπλατωνικῶν, μὲ τὴν ἔξοδο δηλαδὴ τοῦ νοῦ ἀπὸ τὸ σῶμα, ἀπὸ τὸν χρόνο, γιὰ νὰ λειτουργήσει δῆθεν καθαρά.

Γενικά, ὁ Ὀρθόδοξος μυστικισμὸς παρουσιάζει ἤρεμη νηφαλιότητα καὶ ἀνάταση, σὲ ριζικὴ ἀντίθεση πρὸς μυστικίζουσες θεοσοφικὲς ἢ ἀπόκρυφες θεωρίες καὶ ψυχοσωματικὲς τεχνικές.

Ὅλα εἶναι δῶρα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνο ποὺ κυρίως καταθέτει ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ προαίρεση, τὸ μόνο οὐσιαστικὸ ποὺ ἔχει δικό του.

Ἰδιαίτερα ἐξωτερικὰ φαινόμενα - ὅπως τὰ στίγματα, ποὺ εἶναι τόσο συχνὰ στοὺς μυστικούς της Δύσεως - δὲν ἀναφέρονται στοὺς μυστικούς τῆς Ἀνατολῆς.

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς τελευταίους προειδοποιοῦν ἰδιαίτερα γιὰ τὸν κίνδυνο τῶν σωματικῶν ὁραμάτων ἢ φαντασιώσεων. Διότι καὶ τὰ δυὸ καταστρέφουν τὴν ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς ἦρθε νὰ ἀναστηλώσει. Ἡ μυστικὴ ἐμπειρία στὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία διαμορφώνει τὸ ἦθος, τὴν ἐν γένει πνευματικότητα καὶ λατρευτικὴ ζωή της.

Εἶναι τόσο εὐρεία ἡ ἀκτινοβολία τοῦ μυστικοῦ βιώματος, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ γίνει λόγος γενικότερα γιὰ μυστικὴ θεολογία καὶ πνευματικότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.


Βασικὴ πηγὴ πληροφοριῶν τὸ ἔργο τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων κ.Ἀναστασίου Γιαννουλάτου
"ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ" http://www.egolpion.com/mustikismos.el.aspx
καὶ ἄρθρο τοῦ Γιώργου Πισσαλίδη στὸν Ἐλεύθερο Κόσμο (27 - 09 - 2008)

[ΠΗΓΗ http://www.egolpion.com/kabbalah.el.aspx#ixzz2VCa5lLz8]