ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ (Omraam Miklael Aivanhov)

PagLeukiAdelf

Μία ἀποκρυφιστική συγκρητιστική κίνησις

Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργόπουλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ Παγκόσμια Λευκή Ἀδελφότητα εἶναι μία ἀποκρυφιστική, συγκρητιστική ὀργάνωση μέ θεοσοφικές ἀποχρώσεις, πού δημιουργήθηκε ἀπό τόν Βούλγαρο Omraam Miklael Aivanhov (1900-1986) στό Fresis τῆς Γαλλίας τό 1947. Ὁ ἱδρυτής τῆς κίνησης εἶχε γεννηθεῖ στή Βουλγαρία, ὅπου καί ἔζησε μέχρι τό 1937. Ἀπό τό 1937-1986 μετακόμισε καί ἔζησε στήν Γαλλία μέχρι τό Δεκέμβριο τοῦ 1986. Στή Βουλγαρία εἶχε ὑπάρξει γιά πολλά χρόνια μαθητής τοῦ Βούλγαρου ἀποκρυφιστῆ Πέτερ Ντένωφ1. Κατά τούς ἰσχυρισμούς τῆς ὀργάνωσης τό ἐπίγειο τμῆμα τῆς ἀποτελεῖ γέφυρα, πού ὁδηγεῖ στήν οὐράνια ἀόρατη ἀδελφότητα. Στήν Παγκόσμια Λευκή ἀδελφότητα τόσο στό οὐράνιο ὅσο καί στό ἐπίγειο τμῆμα της, ἀντιτίθεται, κατά τούς ἰσχυρισμούς της, ἡ Μαύρη ἀδελφότητα.

Σύμφωνα μέ τόν O. M. Aivanhov, στήν ὀργάνωσή του προσφέρεται μία μυστική γνώση, πού προέρχεται ἀπό ἕνα θιβετιανό σοφό καί ἀπό ἄγνωστα βιβλία, πού βρίσκονται φυλαγμένα σέ τέσσερις βιβλιοθῆκες τοῦ σύμπαντος2.

 Ο συγκρητιστικός χαρακτήρας εἶναι ἐμφανέστατος, ὄπως συμβαίνει συνήθως σ’ αὐτές τίς σκοτεινές κινήσεις. Ὑποστηρίζει χαρακτηριστικά ὁ O. M. Aivanhov : «Βλέπετε τή γιόγκα τῆς Ἰνδίας, τά Εὐαγγέλια, ἔχουν τίς ἴδιες ἀλήθειες. Ἔ λοιπόν, αὐτές τίς ἀλήθειες ἐμβαθύνουμε στή διδασκαλία τῆς Παγκόσμιας Λευκῆς Ἀδελφότητας»3

Ὁ ἱδρυτής τῆς κίνησης δέν παρέλειψε νά συσχετίσει καί τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Παγκόσμια Λευκή Ἀδελφότητα, μέσα σέ μία εὐρύτερη ἀποκρυφιστική κακοποίηση τῶν Καινοδιαθηκικῶν δεδομένων.

Μεταξύ τῶν ἄλλων υἱοθετεῖ, καταλλήλως προσαρμοσμένη, μία κλασσική ἀνιστόρητη μυθοπλασία στήν προσπάθειά του νά ἔχει ὁ λόγος τοῦ μία ψευδαίσθηση ἱστορικῆς ἀληθοφάνειας. Ὑποστηρίζει χαρακτηριστικά: «Καί ὁ Ἰησοῦς ἐπίσης, οἱ θρῆσκοι νομίζουν συχνά ὅτι δέν ἤξερε τίποτα κι ὅτι μπόρεσε νά κάνει θαύματα χωρίς νά μελετήσει καί δουλέψει. Λοιπόν, ἀπό ἡλικίας δώδεκα μέχρι τριάντα χρονῶν τά Εὐαγγέλια δέν λέγουν τίποτα γιά τή ζωή τοῦ Ἰησοῦ. Ποῦ εἶχε πάει σ’ αὐτά τά 18 χρόνια; Στά ἀρχεῖα τῆς Παγκόσμιας Λευκῆς Ἀδελφότητας, ὅπου ἡ ζωή τοῦ περιγράφεται μέ λεπτομέρειες, διαβάζουμε ὅτι στήν περίοδο αὐτή ὁ Ἰησοῦς ἐταξίδευσε. Πῆγε μέχρι τά Ἰμαλάια καί ἐκεῖ ἐκπαιδεύτηκε ἀπό τούς Μεγάλους Μύστες».4

Σ’ ἄλλο σημεῖο, δέν θά διστάσει νά παρουσιάζει τόν Χριστό καί τούς Ἁγίους Ἀποστόλους ὦς χρῆστες καί χορηγούς κανόνων καί πρακτικῶν μαγείας. Ἀναφερόμενος στίς ἀπαντήσεις τοῦ Χριστοῦ κατά τούς τρεῖς πειρασμούς του στήν ἔρημο ὁ O.M.Aivanhov, ἐκφράζει τήν ἄποψη ὅτι: «Στίς τρεῖς του ἀπαντήσεις, θά δοῦμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἔδωσε τούς κανόνες τῆς λευκῆς μαγείας»5. Καί σ’ ἄλλη περίπτωση πάλι ὑποστηρίζει ὁ ἱδρυτής τῆς κίνησης: «Πολλοί νομίζουν ὅτι οἱ Ἀπόστολοι ἦταν ἄνθρωποι ἀμόρφωτοι κι ὄχι ἔξυπνοι. Διόλου. Ὁ Ἰησοῦς τούς διάλεξε, διότι στό παρελθόν ὑπῆρξαν Μύστες καί μεγάλοι Μάγοι. (..) Ἀκόμη κι ὁ πιό ἄπιστος, ὅ Ἅγιος Θωμάς, ἦταν ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Σολομώντα».

Ἡ Παγκόσμια Λευκή Ἀδελφότητα προσηλυτίζει τά μέλη τῆς μέσω διαλέξεων, ἐκθέσεων, προσωπικῶν ἐπαφῶν καί ἄλλων μέσων, ἐπαγγελλόμενη ἕνα νέο κόσμο καινούργιας ζωῆς, εὐτυχίας, ἁρμονίας, κατανόησης, μίας νέας παγκόσμιας ἡλιακῆς θρησκείας, ὄπως θά ἁρμόζει στήν ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου.6

Ἡ κίνηση δραστηριοποιεῖται καί στήν Ἑλλάδα ὦς σωματεῖο ἀπό τό 1987, πλήν ὅμως ἔχει διασπαστεῖ σέ δυό διαφορετικές ὁμάδες. 

 


 

1. Βλ. Pierre Riffard, L’ Esoterisme, σ. 870

2. Βλ. Jean Vernette, Dictionnaire des Grupes Religieux Aujourd’hui. Religions Eglises Sectes. Nouveaux mouvements religieux Mouvements spiritualistes, 1995. σ. 94.

3. Βλ. O. M. Aivanhov, H μεταφυσική διάσταση τοῦ ἀνθρώπου σ. 125

4. Βλ. O. M. Aivanhov, Ἡ πνευματική ἀλχημεία, ὄπ. π. σ. 92 (βλ. καί σ. 85)

5. Βλ. O. M. Aivanhov, Τό δέντρο τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καί τοῦ κάκου, σ. 117.

6. Πρβλ. O. M. Aivanhov, Ἡ πνευματική ἀλχημεία, ὄπ. π. σ. 92.

  

Πηγή: Ὀρθόδοξος ΤΥΠΟΣ, ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ