ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κριτική τοῦ Βιβλίου.

Ἀθανάσιος Β. Ἀβραμίδης Καρδιολόγος Καθηγητὴς Παθολογίας Παν. Ἀθηνῶν

Στὸ βιβλίο αὐτὸ γίνεται μία ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένη μελέτη, κατὰ τὴν ὁποία κρίνεται καὶ ἀμφισβητεῖται ὁ ὁρισμὸς τοῦ “ἐγκεφαλικοῦ θανάτου”, ὅπως σήμερα χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ χαρακτηριστεῖ ἕνας ἄνθρωπος “νεκρός”.

Ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας ἐνθουσιώδης ὀπαδὸς τῆς ἰδέας τῶν μεταμοσχεύσεων ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησε στὴ χώρα μας, ἔγινε “δωρητὴς ὀργάνων”μὲ ταυτότητα ἀπὸ τὸ 1989. Παρακολουθώντας μὲ μεγάλο ἐπιστημονικὸ καὶ ἠθικὸ ἐνδιαφέρον τὶς ἐξελίξεις στὸ ζήτημα τῶν μεταμοσχεύσεων διαπίστωσε ὅτι δὲν ἀκολουθοῦν τὴν λογικὴ καὶ ἠθικὴ τάξη. Σύμφωνα μὲ αὐτὴ θὰ ἔπρεπε “τὰ πάντα στὶς μεταμοσχεύσεις νὰ γίνονται κατὰ τάξιν καὶ εὐσχημόνως , μὲ ἀξιοπρέπεια πρὸς τὸν ἔχοντα τὴν ἀνάγκη, καὶ μὲ σεβασμὸ πρὸς τὸν δότη, τὸ αὐτεξούσιο καὶ τὴν ἰδιοπροσωπία του. Μὲ εἰλικρίνεια καὶ εὐθύτητα ἀπὸ ὅλους καὶ πρὸς ὅλους, τόσο στὶς προθέσεις ὅσο καὶ στὰ κίνητρα, καὶ μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὴ ζωὴ καὶ τὸν ἄνθρωπο…”

Στὸ μικρὸ συμπυκνωμένο αὐτὸ βιβλίο ἐπεξηγεῖται πὼς ὁ θάνατος τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους μεθοδεύτηκε ὥστε νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν “ἐγκεφαλικὸ θάνατο”καὶ αὐτὸς μὲ τὴ σειρὰ τοῦ τελικὰ νὰ θεωρεῖται “βιολογικὸς θάνατος”, ὥστε νὰ ἐξυπηρετοῦνται οἱ συνεχῶς αὐξανόμενες ἀνάγκες τῶν μεταμοσχεύσεων.

Παρατίθενται ἀκόμα ἐπιστημονικὲς θέσεις ἀπὸ διαπρεπεῖς ἰατροὺς ἀπὸ τὴ διεθνῆ βιβλιογραφία οἱ ὁποῖοι ἔχουν προβάλλει σοβαρὲς καὶ τεκμηριωμένες ἐνστάσεις γιὰ τὸν “ἐγκεφαλικὸ θάνατο”.

Ὅμως τὰ πράγματα περιπλέκονται περισσότερο καὶ προκαλεῖται σύγχυση στοὺς πιστούς της Ἐκκλησίας , ὅταν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας ἐτάχθη ὑπὲρ τῶν μεταμοσχεύσεων , μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ι.Σ.Ε.Ε.).

Στὸ βιβλίο ὑποδεικνύονται πολὺ εὔστοχα οἱ “ἀστοχίες”τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸ θέμα αὐτό. Ἐλπίζουμε ἡ τόσο σοβαρὴ μελέτη αὐτή, νὰ ἀποτελέσει ἔναυσμα γιὰ ἀναθεώρηση καὶ ἐκ νέου μελέτη τοῦ ζητήματος τῶν μεταμοσχεύσεων γιὰ τὴν τελικὴ διαμόρφωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς τοποθέτησης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ.

Τὸ μικρὸ καὶ κατανοητὸ αὐτὸ βιβλίο θὰ εἶναι καλὸ νὰ μελετηθεῖ ἀπὸ κάθε προβληματισμένο πολίτη, ὁ ὁποῖος θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις προτοῦ προβεῖ σὲ “ἡρωικὲς ἀποφάσεις” λόγω ἄγνοιας .

 

Λαλιώτη Κωνσταντίνα, Ιατρός Βιοπαθολόγος.