Πάταξον μέν, ἄκουσον δέ! Ἡ ἀπάντηση ἑνὸς ἀποδήμου σχετικὰ μὲ τὴν κρίση τοῦ ΣτE ἐπὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

(Ἡ ἀπάντηση ἑνὸς ἀποδήμου εἰς τὸ κείμενο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ἄνθιμου σχετικὰ μὲ τὴν κρίση τοῦ ΣτE ἐπὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν).

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ:

(https://enromiosini.gr/arthrografia/σεβασμιώτατε-πάταξον-μέν-ἄκουσον-δέ/)

Σεβασμιώτατε εὐλογεῖτε!

Ἂν καὶ περιστάσεις μὲ ἔχουν ἀναγκάσει νὰ διαμένω στὸ ἐξωτερικό, παρακολουθῶ μὲ ἰδιαίτερη ἀγωνία τὰ τεκταινόμενα στὴν χώρα μας, ἰδίως σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸν ἀγώνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιὰ τὴ διάσωση τῆς Ἐθνικῆς καὶ Θρησκευτικῆς του ταυτότητας.


Τὸ κείμενό σας γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν Θρησκευτικῶν ἦταν ἴσως ἡ πρώτη γραπτὴ ἀντίδραση Ἱεράρχη ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ ἔσπευσα ὡς ἐκ τούτου νὰ τὸ ἀναγνώσω μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον. Μὲ ἔκπληξη διαπίστωσα ὅτι παρὰ τὸν τίτλο τοὺ “Ἡ αὐτοκριτική μας μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτῈ” ἡ θέση σας καὶ τὰ συμπεράσματά σας ἦταν ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μία δυσμενῆ ἐξέλιξη γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποδοθοῦν εὐθύνες!

Χαρακτηρίζετε ἀπαξιωτικὰ τὴν κρίση τοῦ ΣτῈ ὡς “τέτοια ἀπόφαση”, “στρατηγικὴ ἥττα” γιὰ τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν “εὐθύνες”.

Ὀφείλω νὰ σᾶς ἐπισημάνω ὅτι ἡ ἀπόφαση ποὺ ἀποκαλεῖτε ἀπαξιωτικὰ “τέτοια” εἶναι στὴν πραγματικότητα τέσσερις ἀποφάσεις τῆς Μείζονος Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἑνὸς δικαστικοῦ σχηματισμοῦ ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ συνολικὰ 25 δικαστὲς -κατὰ τεκμήριο τοὺς ἐμπειρότερους καὶ πλέον κατηρτισμένους τῆς Διοικητικῆς Δικαιοσύνης- ποὺ ἔχουν ἀφιερώσει τὴ ζωή τους στὴ μελέτη καὶ ἐφαρμογὴ τοῦ Δημοσίου Δικαίου, κρίνοντας ἐπὶ σημαντικῶν θεμάτων ποὺ ἅπτονται τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς πορείας τῆς Πατρίδος μας. Λόγω τῆς θέσεώς τους ἀδυνατοῦν νὰ ὑπερασπισθοῦν τὶς ἀποφάσεις τους καθὼς μποροῦν νὰ μιλοῦν δημοσίως μόνο μέσω αὐτῶν, πλὴν ὅμως τὸ Σύνταγμα μᾶς ἐπιτάσσει οἱ ἀποφάσεις τους νὰ γίνονται σεβαστὲς ἀπὸ τὶς δύο ἄλλες ἀναγνωρισμένες ἐξουσίες, τὴν ἐκτελεστικὴ καὶ τὴ νομοθετική.

Στὶς ἀποφάσεις αὐτές, γιὰ τὶς ὁποῖες οἱ 25 δικαστὲς ἀφιέρωσαν ἀλλεπάλληλες διασκέψεις γιὰ ἕνα περίπου χρόνο, διαπιστώθηκε τὸ αὐτονόητο. Ἡ ἀντίθεση τῶν Νέων Θρησκευτικῶν ἀπέναντι στὸ Σύνταγμα καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Ὅποιος χαρακτηρίζει ὀπισθοδρομικὴ τὴν κρίση τοῦ ΣτΕ ἐπὶ τοῦ θέματος χαρακτηρίζει ὀπισθοδρομικὸ τὸ Σύνταγμά μας καὶ τὴν ΕΣΔΑ καὶ ἐν τέλει καὶ τὴ βούληση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴ διατήρηση αὐτοῦ τοῦ Συντάγματος.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ ΣτΕ καὶ τὸ δικαστικὸ ρεπορτάζ, ἐκ τῶν τεσσάρων ἀποφάσεων τοῦ ΣτΈ, οἱ δύο ἀφοροῦσαν ὅπως προεῖπα τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ οἱ ἄλλες δύο τὴ δυνατότητα καὶ τὸν τρόπο ἀπαλλαγῆς ἀπὸ αὐτό. Στὶς πρῶτες δύο ἀντιδίκησαν ἐνάντια στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας γονεῖς καὶ μαθητές, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, ἐνῶ στὶς ἄλλες δύο ὑποθέσεις ἀντιδίκησαν ἡ Ἕνωση Ἀθέων καὶ ἄθεοι γονεῖς ἐπίσης κατὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας. Παρέμβαση κατὰ τῶν Ἀθέων ἔγινε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Μὲ βάση τὰ παραπάνω εἶναι σαφὲς ὅτι εἶναι ἀπολύτως ἀτυχὴς ἡ κρίση σᾶς ὄτι “ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἀποτελεῖ ἀπάντηση σὲ συγκεκριμένα ἐρωτήματα ποὺ ἔθεσαν συγκεκριμένα πρόσωπα ἢ σωματεῖα μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐκεῖνοι ἀντιλαμβάνονται τὰ πράγματα” ὑπονοώντας ὅτι ἐὰν εἶχαν ἐρωτηθεῖ διαφορετικὰ ἐρωτήματα ἀπὸ διαφορετικὰ πρόσωπα θὰ ἦταν διαφορετικὴ ἡ κρίση τοῦ ΣτΕ. Στὸ ΣτΕ Σεβασμιώτατε, ὅταν προσφεύγουν οἱ πολίτες, δὲν θέτουν ἐρωτήματα. Ἐπισημαίνουν ἀκυρότητες καὶ παρανομίες τῆς Διοίκησης καὶ ἐὰν ἔχουν δίκαιο οἱ παρανομίες ἐξαφανίζονται, ἐὰν ἔχουν ἄδικο ἀπορρίπτεται ἡ προσφυγή τους. Ἐν προκειμένω ἀκυρώθηκαν οἱ παρανομίες τῆς Διοίκησης καὶ πρέπει νὰ ἐξαφανισθοῦν οἱ ἀποφάσεις Γαβρόγλου γιὰ τὰ Θρησκευτικά.

Εἶναι ἐπίσης σαφὲς ὅτι δὲν ἀντιδικοῦσαν Θεολόγοι μὲ Θεολόγους καὶ φονταμενταλιστὲς Ἄθεοι μὲ φονταμενταλιστὲς χριστιανοὺς ὅπως ἀναφέρετε.

Σεβασμιώτατε, τὸ τελευταῖο μὲ πίκρανε πολύ. Τοὺς γνωρίζετε αὐτοὺς πού προσέφυγαν; Γνωρίζετε τὶς οἰκογένειές τους; Πῶς τοὺς χαρακτηρίζετε φονταμενταλιστές; Μὲ ποιὸ δικαίωμα τοὺς κρεμᾶτε τὴν ταμπέλα τοῦ συγκρουσιακοῦ καὶ τοῦ ἀκραίου; Τὸ γνωρίζετε ὅτι ἔτσι τοὺς στοχοποιεῖτε;

Τὸ γνωρίζετε Σεβασμιώτατε ὅτι σύμφωνα μὲ τὰ πιὸ πρόσφατα ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μέσα στὸ 2017 ἀπὸ τὰ συνολικὰ (556) περιστατικὰ εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας στη χώρα μας, τὰ 525, δηλαδὴ τὸ 94% διαπράχθησαν σὲ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας με ἀρκετὰ ἀπο αυτὰ μάλιστα να φέρουν χαρακτηριστικὰ θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας; Ἱερεῖς καὶ πιστοὶ ποὺ βλέπουν τοὺς ναούς τους νὰ βανδαλίζονται καὶ τοὺς ἑαυτούς τους νὰ διαπομπεύονται καὶ νὰ προπηλακίζονται πῶς θὰ νιώσουν ἄραγε διαβάζοντας στὸ κείμενό σας ὅτι χαρακτηρίζετε συλλήβδην ὡς “φονταμενταλιστὲς” ὅσους ὑπερασπίζονται τὸ Ὀρθόδοξο Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν;

Παραμονὲς τῆς 21 Σεπτεμβρίου τοῦ 2019 ποὺ θὰ δικαζόταν οἱ ὑποθέσεις στὸ ΣτΕ, στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ κ. Φίλης, Γαβρόγλου καὶ ἡ Γενικὴ Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης κ. Γιαννακάκη περιδιάβαιναν στὰ φιλικά τους ΜΜΕ στοχοποιώντας τοὺς γονεῖς ποὺ εἶχαν προσφύγει λέγοντας ὅτι “σκοτεινὲς δυνάμεις ἀντιμάχονται τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν” καὶ ὅτι “ἐξ αὐτῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι καὶ οἱ προσφεύγοντες στὸ ΣτΕ ἐναντίον του”. Μάλιστα εἶχε κυκλοφορήσει στὸ διαδίκτυο καὶ φωτογραφία τοῦ ἐκθέματος τοῦ δικαστηρίου ὅπου φαινόταν τὰ ὀνόματα ὅσων εἶχαν προσφύγει ὥστε νὰ καταστοῦν καὶ ἐπωνύμως γνωστοὶ ποιοὶ ξεχωρίζουν ἀπὸ αὐτὲς τις “σκοτεινὲς δυνάμεις”. Πρὸς τιμὴ τους οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲ φοβήθηκαν τοὺς χαρακτηρισμοὺς καὶ συνέχισαν τὴ δίκη κανονικά. Καὶ τώρα, ὕστερα ἀπὸ τὴ δικαστική τους δικαίωση καὶ τὴν πολιτικὴ καταδίκη τῶν ἐμπνευστῶν τῶν Νέων Θρησκευτικῶν, εἶναι σωστὸ νὰ στιγματίζονται ἀπὸ ἐσᾶς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ὡς φονταμενταλιστές;

Καὶ τελοσπάντων γιὰ ἐσᾶς εἶναι φονταμενταλιστές. Φονταμενταλιστὴς καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ; Φονταμενταλιστικὴ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πού ἀντιδίκησε κατὰ τῆς Ἑνώσεως Ἀθέων; Πιστοποιητικὰ φρονημάτων δίδονταν σὲ ἄλλες ἐποχὲς Σεβασμιώτατε. Πολὺ φοβᾶμαι ὅτι ἐδῶ εἶναι ἡ ὀπισθοδρόμηση καὶ ὁ κίνδυνος καὶ ὄχι στὴν ἀπόφαση γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅλα ὅμως μὲ πίκρανε τὸ ὅτι ὑπερασπίζεστε τὰ Νέα Θρησκευτικὰ γιὰ τὰ ὁποία γράφετε ὄτι «δὲν εἶναι Θρησκειολογία, οὔτε συγκρητισμὸς οὔτε προάγουν τὸν “οἰκουμενισμὸ”». Καλεῖτε μάλιστα τὴν κ. Ὑπουργὸ νὰ “ἀποφασίσει μὲ τὴν καρδιά της” γιὰ “τὴν ἑπόμενη γενιὰ”

Ἔχω προσωπικὴ ἄποψη γιὰ τὰ περίφημα βιβλία τῶν Νέων Θρησκευτικῶν καθὼς εἶναι προσιτὰ στὸν καθένα μέσω τοῦ διαδικτύου. Ἀπὸ αὐτὰ ποὺ διάβασα μπορῶ νὰ σᾶς πῶ πὼς εἶναι τουλάχιστον προβληματικά. Ἰδοὺ ἐλάχιστο μέρος ἀπὸ τοὺς προβληματισμούς μου:
Εἶναι Σεβασμιώτατε ἅγιος ὁ Φραγκίσκος τῆς Ἀσίζης ὅπως ἐπανειλημμένα ἀναγράφουν τὰ βιβλία αὐτά; (βλ. ἐνδεικτικὰ Δ’ Δημοτικοῦ)

Ὁ Χριστὸς δίδαξε μόνο μὲ παραβολὲς καὶ διδασκαλίες ὅπως ἀναφέρεται σὲ σχετικὸ κεφάλαιο (Ε’ Δημοτικοῦ) ἢ ἔκανε καὶ θαύματα;
Εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Κύριος καὶ Θεός μας ἢ ἁπλῶς ἄλλος ἕνας διδάσκαλος ὅπως ὁ Μωάμεθ, ὁ Βούδας, ὁ Λάο Τσὲ καὶ ὁ Κομφούκιος; (Ε’ Δημοτικοῦ )

Συμφωνεῖτε μὲ τὴ φράση “θὰ ἔπρεπε νὰ λατρεύουμε ἀσυγκράτητα τὸν ἑαυτό μας γιὰ νὰ ὑπερχειλίζει ἡ ἀγάπη μας πρὸς τοὺς ἄλλους” ὡς ἑρμηνεία τοῦ “Ἀγάπα τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτὸν” ὅπως περιλαμβάνεται στὸ βιβλίο τῆς Β’ Γυμνασίου;

Θὰ μποροῦσα νὰ συνεχίζω ἐπὶ μακρὸν ἀλλὰ νομίζω ὅτι ἀρκοῦν καὶ αὐτὰ τὰ παραδείγματα. Ἄλλωστε καὶ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἤδη ἀρκετό. Ὅπως εὔστοχα ἀναρωτιόταν ὁ Ἅγιος Παϊσιος: “Ἐάν σου φτιάξουν μία ὡραία ὀμελέτα καὶ σοὺ βάλουν ἀπάνω μία μικρὴ κουτσουλιὰ θὰ τὴ φᾶς;” Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ οἱ προηγούμενες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ μιλοῦσαν γιὰ βιβλία ἐπικίνδυνα γιὰ τὸν ψυχισμὸ τῶν παιδιῶν.

Σεβασμιώτατε ἡ κ. Ὑπουργὸς πρὶν ἀναλάβει καθήκοντα ἔδωσε Ὅρκο νὰ τηρεῖ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Σύμφωνα μὲ αὐτὸν τὸν Ὅρκο ὀφείλει νὰ σέβεται καὶ νὰ ἐκτελεῖ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Μὴν τὴν παροτρύνετε νὰ γίνει ἐπίορκη ἀκούγοντας τὴν καρδιά της . Ἄραγε πῶς εἶστε σίγουρος γιὰ τὴν καρδιὰ τῆς κας Ὑπουργοῦ;

Ὀφείλω τελειώνοντας νὰ σᾶς πῶ πὼς ἀσχέτως τί πιστεύετε γιὰ αὐτοὺς ποὺ προσέφυγαν, θὰ πρέπει νὰ τοὺς εὐχαριστοῦμε. Διότι προσέφυγαν γιὰ τὸ ὄφελος τῶν παιδιῶν μας , τὸ δικό μας καὶ τὸ δικό σας, γιὰ τὸ ὄφελος τῆς Πατρίδας μας. Γιατί ἐὰν εἶχε ἀφεθεῖ νὰ μεγαλώσει μία γενιὰ μὲ αὐτὰ τὰ Θρησκευτικά, θὰ μεγάλωνε μία γενιὰ Μηδενιστῶν. Στόχος τῶν παράνομων προγραμμάτων ἦταν, ὅπως ἐπισημαινόταν σὲ αὐτά, νὰ ἀναστοχαστοῦν οἱ μαθητὲς τὴ Θρησκευτικότητά τους. Ἕνα παιδάκι Τρίτης Δημοτικοῦ τί εἴδους θρησκευτικότητα ἔχει ἄραγε γιὰ νὰ ἀναστοχαστεῖ κιόλας;

Κάθε βράδυ σὲ ὅλη τὴ χώρα μᾶς μικρὲς ψυχοῦλες ἑνώνουν τὰ παιδικὰ δαχτυλάκια τους καὶ προσεύχονται στὸ Χριστό μας γιὰ νὰ γίνει καλὰ τὸ ἄρρωστο ἀδερφάκι τους, νὰ βρεῖ δουλειὰ ὁ μπαμπὰς τους ἢ νὰ ξαναενωθεῖ ἡ οἰκογένειά τους. Προσεύχονται γενικὰ γιὰ τὶς ἀγωνίες τους καὶ μέσα ἀπὸ τὴν προσευχὴ τοὺς ἐλπίζουν καὶ εἰσακούγονται. Γιὰ ποιὸ λόγο τὸ ἄλλο πρωὶ πρέπει αὐτὲς οἱ ψυχοῦλες νὰ ὑποχρεώνονται νὰ ἀκοῦν ὅτι ὁ Χριστὸς στὸν ὁποῖο προσεύχονται καὶ ἐλπίζουν εἶναι “ἄλλος ἕνας δάσκαλος”;

Θὰ μοῦ πεῖτε “ἐσεῖς ποὺ νοιάζεστε, ἀσχοληθεῖτε μὲ τὰ παιδιά σας δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ὑποχρεώνουμε ὅλους”. Τὰ παιδιά μας ὅμως αὔριο ποῦ θὰ βροῦν ἕναν χριστιανὸ νὰ συνεργαστοῦν, νὰ κάνουν οἰκογένεια; Ποῦ θὰ βρεθοῦν Σεβασμιώτατε χριστιανοὶ νὰ γίνουν ἱερεῖς καὶ πρεσβυτέρες, ποῦ θὰ βρεθεῖ ἕνας φιλότιμος νὰ μᾶς κάνει ἕνα τρισάγιο ὅταν θὰ ἔχουμε φύγει ἀπὸ τοῦτον τὸν κόσμο;

Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ Σεβασμιώτατε καὶ νὰ μὲ συγχωρεῖτε.

Ἰωακεὶμ Καραμεσίνης, Hanford CΑ, HΠΑ