ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΓΙΑ  TO ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Ypografw

[ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 23-ΣΕΠ-2019] 
(ἔκδοση 3η - 23.9.19)

AnoiktiEpistoliIerarxiaΜακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ.κ. Ἱερώνυμον,  Ἀθήνα

Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὶς Ἕδρες Τους.

 

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

Ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ κατὰ πνεῦμα υἱοὶ τῆς ἐπισκοπικῆς-πατρικῆς Σας εὐθύνης αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπευθυνθοῦμε σὲ Ἐσᾶς ὡς πνευματικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικούς μας Πατέρες καὶ νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀνησυχία καὶ ἀγωνία μας γιὰ τὴν ἀντικανονικὴ χορήγηση τοῦ Οὐκρανικοῦ αὐτοκεφάλου.

1. Συμμεριζόμαστε καὶ τὴ δική Σας ἀγωνία καὶ τοὺς σοβαροὺς κανονικοὺς καὶ ἐκκλησιολογικοὺς ἐνδοιασμοὺς καὶ τὶς ἐπιφυλάξεις Σας, ὅπως ἔχουν ἐκφραστεῖ ρητῶς ἢ ἀκόμα καὶ σιωπηρῶς κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς δικῆς Σας ποιμαντικῆς διακρίσεως.  Ἀντιλαμβανόμαστε καὶ τὶς πιέσεις πού, ὡς μὴ ὤφειλε, δέχεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς Της ἀπὸ διαφόρους ἐκκλησιαστικοὺς καὶ μὴ παράγοντες. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι τὰ ὑγιῆ πνευματικὰ ἀντισώματα τῶν Ἐπισκόπων μας θὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς προσβολὲς τῶν ἀλλοτρίων.

2. Ἀσφαλῶς, τιμοῦμε καὶ σεβόμαστε τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἔχοντα τὰ πρεσβεῖα τιμῆς καὶ τὴν πρωτοκαθεδρία μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἀδιαμφισβήτητα τά πρωτεῖα τιμῆς ὡς χορηγηθέντα ὑπὸ Οἰκουμενικῶν Συνόδων παραμένουν ἀδιάπτωτα ἐσαεί.

 

3. Τὰ πρεσβεῖα τιμῆς τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑφίστανται καὶ ἀσκοῦνται ἀποκλειστικὰ στὰ πλαίσια τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ συνοδικοῦ-ἱεραρχικοῦ συστήματος τῆς κοινωνίας τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ὄχι ἔξω καὶ πάνω ἀπὸ αὐτό: Συνίστανται κυρίως στὸν συντονισμὸ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σὲ κρίσιμα θέματα διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος, στὴν προεδρία τῶν διορθοδόξων καὶ  πανορθοδόξων συναντήσεων καὶ Συνόδων  καὶ στὴν ἔκφραση καὶ ὑλοποίηση τῶν ἀποφάσεων ποὺ ἔχουν ληφθεῖ μετὰ ἀπὸ πανορθόδοξη διαβούλευση.

4. Ἡ ὑπερόριος ἐπέμβαση-εἰσπήδηση ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση σοβαροῦ προβλήματος σὲ ξένη δικαιοδοσία χωρὶς τὴ σύμφωνη γνώμη, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἀντίθετα στὴν ὁμοφωνία, τῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν δὲν μπορεῖ νὰ θεμελιωθεῖ στὴν Ὀρθόδοξη ἑρμηνεία τῶν πρεσβείων τιμῆς, ἀλλὰ ἀποτελεῖ  ἀλλοίωση καὶ παρερμηνεία τους. Τυχὸν ἀπόπειρα ἐπιβολῆς τέτοιας ἑρμηνείας θὰ ἔχει, δυστυχῶς, σοβαρότατες ἐκκλησιολογικὲς συνέπειες μὲ ἄμεσο ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια τῆς τιμητικῆς προκαθεδρίας. Τὸ παράδειγμα τῆς περιάκουστης Πρεσβυτέρας Ρώμης τῆς ἐχούσης τὴν πρωτοκαθεδρία στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία καταδεικνύει τὴ σοβαρότητα τοῦ ζητήματος αὐτοῦ. Ἡ παρερμηνεία καὶ ἡ ἀπόπειρα μετατροπῆς τῶν πρεσβείων τιμῆς σὲ πρωτεῖο ἐξουσίας ἀλλοιώνει τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ τὴν ὁδηγεῖ σὲ παπισμὸ  μὲ ὀλέθριες συνέπειες.

5. Ὡς Ἕλληνες στὴν καταγωγὴ τιμοῦμε καὶ σεβόμαστε τὸ Πατριαρχεῖο τοῦ Γένους, ὅταν αὐτὸ ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. Θλιβόμαστε, διότι σήμερα Τὸ βλέπουμε, λόγῳ τῆς λανθασμένης ἐπιλογῆς τῆς Ἡγεσίας Του, νὰ κινδυνεύει νά βρεθεῖ ἀπομονωμένο καί νά ἀπωλέσει τὸ συντονιστικό Του ρόλο στὶς διορθόδοξες σχέσεις καὶ τὴν ἔκφραση καὶ ὑλοποίηση τῆς βούλησης τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἡ περαιτέρω ἐπιμονὴ στὶς  λανθασμένες ἐπιλογὲς μόνο δυσμενέστερες συνέπειες θὰ ἔχει γιὰ τὸν Θρόνο.

6. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς ἐκχωρήσεως αὐτοκεφαλίας καὶ ἡ Ἐκκλησία κάθε ἔθνους ἔχει τὸ δικαίωμα ἀνυψώσεως σὲ Αὐτοκέφαλη, μόνο ὑπὸ σαφεῖς καὶ αὐστηρὲς προϋποθέσεις τὶς ὁποῖες ἔχει θέσει ἡ ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση καὶ εἶναι συνεπεῖς μὲ τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ τὴν κανονικὴ Τάξη, οἱ ὁποῖες δὲν τηρήθηκαν στὴν παροῦσα περίπτωση.

7. Δὲν μποροῦμε νὰ συμμεριστοῦμε τὴν ἄποψη ποὺ διατυπώθηκε ὅτι ἡ τυχὸν ἄρνηση ἀποδοχῆς τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὰ αὐτοκέφαλα τοῦ 19ου  καὶ 20ου αἰ. Δὲν ἔχει καμία κανονικὴ ἢ ἱστορικὴ θεμελίωση ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτός. Δὲν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ συγγένεια τοῦ οὐκρανικοῦ αὐτοκεφάλου  μὲ τὰ λοιπὰ κανονικὰ Αὐτοκέφαλα ἄλλων Ἐκκλησιῶν, καθ’ὅτι:

α. Δὲν ζήτησε τὴν αὐτοκεφαλία ἡ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Αὐτόνομη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο, μὲ τοὺς 90 ἐπισκόπους, τὶς 12.000 ἐνορίες, τὰ 250 Μοναστήρια, τοὺς 5.000 μοναχοὺς καί μοναχές καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν πιστῶν. Ἡ κανονικὴ Ἐκκλησία, ὡς εἶχε κάθε δικαίωμα, δὲν ζήτησε καὶ δὲν ἀποδέχθηκε τὴν αὐτοκεφαλία. Εἶναι δυνατὸν νὰ τῆς ἐπιβληθεῖ μὲ τὴ βία, ἢ νὰ τιμωρηθεῖ ἐπειδὴ δὲν ἀποδέχθηκε;

β. Ἐνῶ ὅλοι, ἀκόμα καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀποδέχονται τὴν παρουσία τοῦ Μητροπολίτου Ὀνουφρίου καὶ τῶν 90 ἐπισκόπων (δὲν ὑφίσταται κανονικὴ πράξη ἐκθρονίσεως ἢ καθαιρέσεως ἢ ἀργίας εἰς βάρος τους) δημιουργεῖται  μία παράλληλη ἐκκλησιαστικὴ δομή, δίπλα στὴν κανονικῶς ὑφισταμένη. Κατηγοροῦμε, καὶ δικαίως, τὶς παράλληλες δικαιοδοσίες στὴ Διασπορὰ καὶ τώρα τὶς ἐφαρμόζουμε στὰ ὅρια τῶν Ἐκκλησιῶν;

γ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ὑπάγεται κανονικῶς στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας καὶ ὄχι στὸ Οἰκουμενικό. Ὅλες οἱ μέχρι τώρα αὐτοκεφαλίες τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐχορηγοῦντο σὲ περιοχὲς δικῆς Της δικαιοδοσίας.

δ. Σχεδὸν ὅλες  οἱ Τοπικὲς Ἐκκλησίες διατηροῦν σοβαρότατες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν κανονικότητα καὶ ἐγκυρότητα τῆς ἀρχιερωσύνης τῆς νέας ἐκκλησίας. Μάλιστα οἱ 15 ἀπὸ τοὺς 50 περίπου ἐπισκόπους της ἕλκουν τὴν «ἀρχιερωσύνη» τους ἀπὸ αὐτοχειροτόνητους! Δὲν ὑπάρχει πουθενὰ τέτοιο προηγούμενο! καὶ

ε. Καμία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἀναγνώρισε τὴν οὕτως χορηγηθεῖσα αὐτοκεφαλία, γεγονὸς πρωτοφανὲς στὴν  ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία!

8. Εἶναι ἐξαιρετικὰ θλιβερὸ νὰ διαπιστώνουμε ὅτι ἐνῶ παλαιότερα, σὲ πεῖσμα τῶν πολιτικῶν συμφερόντων καὶ σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολες ἐποχές, ὁ Οἰκουμενικὸς Θρόνος μὲ τοὺς Ἁγίους Πατριάρχες Του ἀγωνιζόταν γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν ρωσικῶν λαῶν ὑπὸ μία πνευματικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση, σήμερα  ἐνδίδει στοὺς πειρασμοὺς καὶ στὶς ὑπερατλαντικὲς πιέσεις καὶ προσπαθεῖ βίαια νὰ τοὺς χωρίσει, ἐμπλέκοντας τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα καὶ μετατρέποντας τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σὲ μέρος τῶν γεωπολιτικῶν σχηματισμῶν καὶ προβλημάτων. Τυχὸν ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας ἐκ μέρους μόνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς πανορθόδοξη ἀπόφαση, θὰ ἐμπλέξει καὶ τὴν τοπική μας Ἐκκλησία στὴ γεωπολιτικὴ σκακιέρα.

9. Ἡ περιοχὴ τῆς Οὐκρανίας (στὶς ἐκκλησιαστικὲς πηγὲς ἀναφέρεται κυρίως ὡς Μικρὰ Ρωσία) ἀπὸ τὸ 988 μ.Χ.  μέχρι τὸ 1686 μ.Χ. ὑπαγόταν στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο. Μὲ τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη τοῦ Πατριάρχου Διονυσίου Δ΄ ὑπήχθη κανονικῶς στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας. Ὡς πλήρη ὑπαγωγὴ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἑρμήνευε τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη τὸ ἴδιο τό Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπὶ 332 χρόνια! Ἡ βεβαιότητα αὐτὴ ἔχει γίνει ἀποδεκτὴ πολυτρόπως ἀπὸ τὸ ἴδιο τό Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἔχει καταγραφεῖ μὲ τὸν ἐπισημότερο τρόπο στὰ Τυπικά τοῦ 17ου αἰ., στὰ Συνταγμάτια 1797 (Ἁγ. Γρηγορίου Ε΄), 1829, 1855, 1896, 1902, ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ «ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου» καὶ στὰ Πατριαρχικὰ Ἡμερολόγια - Ἐπετηρίδες μέχρι καὶ τὸ 2018! Στὶς ἐπίσημες αὐτὲς Πατριαρχικὲς ἐκδόσεις ὁ Οἰκουμενικὸς Θρόνος δεχόταν χωρὶς καμία ἐπιφύλαξη ὅτι ἡ Οὐκρανία ὑπάγεται κανονικῶς στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας!  Τὴν ἴδια βεβαιότητα ἔχουν καταγράψει καὶ τὰ στελέχη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (Ἀρχειοφύλακας Κ. Δελικάνης, οἱ καθηγητὲς Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος (Ware) (Ὀξφόρδη), πρωτ. Θεοδ. Ζήσης (Θεσ/νίκη), Βασ. Σταυρίδης (Χάλκη), Γρ. Λαρεντζάκης (Βιέννη), Βλ. Φειδᾶς (Ἀθήνα-Σαμπεζύ), καθὼς καὶ ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ἐγγράφως καὶ σὲ ἐπίσημη ὁμιλία Του στὸ Κίεβο. Ἔτσι ἑρμήνευε τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη τοῦ 1686 τὸ ἴδιο το Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπὶ 332 χρόνια!

10. Καὶ τὸ πλέον καθοριστικό: Ἔτσι ἑρμηνεύει τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη ἐπὶ 332 χρόνια ἡ πανορθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση! Ἀπὸ τὸ περίφημο Συνταγμάτιο τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Χρυσάνθου (Νοταρᾶ) τοῦ 1715 μέχρι καὶ τὸ 2019 ὅλα τα Τυπικὰ-Ἡμερολόγια-Ἐπετηρίδες ὅλων τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν θεωροῦσαν τὴν Οὐκρανία τμῆμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Ποιὸς μπορεῖ νὰ περιφρονήσει ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ τὴν πανορθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ ἐμπειρία; Ποιὸς δικαιοῦται νὰ σταθεῖ ὑπεράνω της πανορθοδόξου συνειδήσεως;

11. Ἐκφράζουμε τὴν ἐντονότατη ἀνησυχία μας διότι δὲν ἔχουν ἀπαντηθεῖ πειστικὰ οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὸ κανονικῶς ἀνυπόστατο τῆς «ἱερωσύνης» τῆς νέας ἐκκλησίας. Ἀσφαλῶς, ὑπὸ αὐστηρὲς προϋποθέσεις, ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ οἰκονομήσει τὶς ἐν σχίσματι καὶ αἱρέσει χειροτονίες. Πῶς ὅμως ἐκφράζεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἐπ’ αὐτοῦ;  Στὴν Ἀνατολὴ δὲν ἔχουμε παπικὸ θρόνο ποὺ νὰ ἀποφαίνεται καὶ οἱ ἄλλοι νὰ ὑπακούουν!  Ἀλλὰ οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες ἐν Συνόδῳ ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἀποφασίζουν τὴ θεραπεία τοῦ σχίσματος καὶ οἰκονομοῦν τὶς χειροτονίες! Ὅταν ὅμως ὅλες οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες ἔχουν ἀρνηθεῖ νὰ ἀναγνωρίσουν τέτοια «ἱερωσύνη», μὲ ποιὸ κανονικὸ δικαίωμα ὁ Κωνσταντινουπόλεως μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι ὡς Πρῶτος ἐκφράζει τὴν Ἐκκλησία καὶ οἰκονομεῖ τὶς ἐν σχίσματι χειροτονίες; Δὲν εἶναι ὁ Κωνσταντινουπόλεως ὑπεράνω της κοινῆς ἁπάντων τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν γνώμης. Δὲν εἶναι ὁ πάπας ποὺ ἐκφράζει ex cathedra τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δίχα γνώμης τῶν ἄλλων ὁμοταγῶν του.

12. Δυστυχῶς ὅμως οἱ χειροτονίες τῆς νέας ἐκκλησίας δὲν προέρχονται μόνο ἀπὸ τὸν καθῃρημένο καὶ ἀναθεματισμένο Φιλάρετο, τὴν καθαίρεση καὶ τὸν ἀναθεματισμὸ τοῦ ὁποίου ἐπὶ 26 χρόνια εἶχε ἀναγνωρίσει  σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία (ἀκόμα καὶ αὐτὸς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης), ἀλλὰ προέρχονται καὶ ἀπὸ τὸν αὐτοχειροτόνητο πρώην διάκονο, οὐδέποτε χειροτονηθέντα πρεσβύτερο καὶ ἐπίσκοπο, ἀπατεώνα τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου Βίκτωρα Τσεκάλιν. Γιὰ τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναγνωρίσουμε ὡς Ἐκκλησία Ἑλλάδος αὐτοχειροτόνητους; Καυχώμαστε ἐν Κυρίῳ μέχρι τώρα γιὰ τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιερωσύνης. Εἶναι δυνατὸν καὶ μετὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν «χειροτονιῶν» τοῦ Τσεκάλιν νὰ συνεχίζουμε νὰ κηρύττουμε γιὰ τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων;

13. Πῶς, λοιπόν, «θεραπεύθηκε» ἡ «ἱερωσύνη» τῶν αὐτοχειροτόνητων; Μπορεῖ μόνος του ὁ Κωνσταντινουπόλεως μὲ μία πράξη νὰ θεραπεύσει τὴν ἔλλειψη ἀποστολικῆς διαδοχῆς; Οἱ δικαιολογίες ποὺ ἔχουν ἐπιστρατεύσει οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς αὐτοκεφαλίας εἶναι τόσο ἀντιφατικὲς καὶ αὐτοαναιρούμενες ὥστε ὄχι μόνο δὲν πείθουν γιὰ τὴν ὕπαρξη κανονικῆς χειροτονίας τῶν αὐτοχειροτόνητων,  ἀλλὰ ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀνυπαρξία ἐγκύρου ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Κατόπιν αὐτῶν, μὲ ποιὰ ἐσωτερικὴ ἀρχιερατικὴ συνείδηση μπορεῖ κάποιος ἐπίσκοπος νὰ προβεῖ σὲ ἀναγνώριση τέτοιων «χειροτονιῶν»; Δὲν πρόκειται περὶ ἀμφισβήτησης τῆς ἠθικῆς καθαρότητας κάποιων προσώπων, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὀντολογικὴ ἀνυπαρξία τοῦ ἴδιου τοῦ ἐσωτάτου πυρήνα τῆς Ἀρχιερωσύνης . δὲν ἔχουμε ἠθικὸ ἀλλὰ ὀντολογικὸ  «μολυσμὸ» τοῦ ἐπισκοπικοῦ Σώματος σὲ πανορθόδοξο ἐπίπεδο.

14. Δὲν μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε πῶς, χωρὶς τὴν κοινὴ ἀπόφαση ὅλων τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἕνα συνονθύλευμα καθῃρημένων, ἀναθεματισμένων, αὐτοχειροτόνητων, σχισματικῶν χωρὶς νὰ ἐπιδείξουν μετάνοια μὲ μία πράξη ἀποκαταστάθηκε, συγκροτήθηκε σὲ «ἑνωτικὴ σύνοδο» καὶ ταυτόχρονα ἔλαβε «αὐτοκεφαλία», ἐνῶ οἱ κανονικοὶ ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι συγκροτοῦν κανονικὴ Σύνοδο ἡ ὁποία ἐκφράζει τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία περιφρονοῦνται παντελῶς.

15. Ἡ ἡγεσία τῆς νέας αὐτοκέφαλης ἐκκλησίας δὲν παρέχει  ἐχέγγυα ἀξιοπιστίας, σοβαρότητας καὶ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους (βλ. δηλώσεις τοῦ «προκαθημένου» Ἐπιφανίου γιὰ τὶς ΗΠΑ, τὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ (κίνημα ὁμοφυλοφύλων κλπ), τὴ συνεργασία μὲ τοὺς Οὐνίτες, τὴ συμμετοχή του στὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ αὐτοχειροτόνητου  «Μητροπολίτου Κιέβου» Vasyl Lypkivsky κ.ο.κ).  Ἡ ἀπόσχιση τοῦ «ἐπιτίμου Πατριάρχου» Φιλαρέτου καὶ κάποιων «ἐπισκόπων» ἀπὸ τὴ νέα ἐκκλησία καὶ οἱ σοβαρὲς καταγγελίες του καταδεικνύουν μὲ τὸν πλέον τραγικὸ τρόπο τὴν ἀποτυχία θεραπείας τοῦ Οὐκρανικοῦ σχίσματος, διότι δὲν ὑπῆρξε μετάνοια τῶν σχισματικῶν, ἡ πλέον ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ θεραπεία τῶν σχισμάτων.

16. Δὲν μποροῦμε μὲ κανένα τρόπο νὰ δικαιολογήσουμε τὴ χορήγηση τῆς αὐτοκεφαλίας ὡς τιμωρία πρὸς τὸ Ρωσικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴν «ἀλαζονεία», τὶς «ἀντιεκκλησιαστικὲς ἐνέργειες», τὶς «ἀταξίες», τὴν «ἐκκοσμίκευση» κοκ. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιεῖται  ἡ αὐτοκεφαλία ὡς τιμωρία τῶν ἀτακτούντων, διότι ἡ περιφρόνηση καὶ  ἡ παραβίαση τῶν ἱερῶν κανόνων δὲν  ὁδηγεῖ σὲ πραγματικὲς καὶ μόνιμες λύσεις στὰ ἐκκλησιαστικὰ προβλήματα. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση: ὅ,τι πρόβλημα καὶ νὰ ἔχει ἡ Κωνσταντινούπολη  μὲ τὴ Μόσχα πῶς τὸ θεραπεύει (;) ἀκυρώνοντας  μιὰ ὁλόκληρη Σύνοδο  90 ἐπισκόπων ὡς ἀντικανονική;  Πῶς περιφρονεῖ μία ὁλόκληρη Ἐκκλησία μὲ 12.000 ἐνορίες καὶ ἑκατομμύρια πιστούς; Μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Ὀνούφριο καὶ τὴν περὶ αὐτὸν Ἱ. Σύνοδο δὲν συλλειτουργούσατε οἱ Ἀρχιερεῖς, ὅταν πηγαίνατε στὸ Κίεβο; Αὐτὸν δὲν ἀναγνωρίζατε ὡς μοναδικὸν καὶ κανονικὸν Μητροπολίτην Κιέβου; Πῶς τώρα Σᾶς καλοῦν νὰ τὸν διαγράψετε καὶ στὴ θέση του νὰ ἀναγνωρίσετε κάποιον ἄλλον; Ποιὰ κανονικὴ βάση ἔχουν οἱ ἀπαιτήσεις αὐτές;

17. Στεκόμαστε μὲ μεγάλο σεβασμὸ καὶ ἐκφράζουμε τὴν ἀμέριστη συμπάθεια καὶ τὴ συμπαράστασή μας στὰ ἑκατομμύρια τῶν μελῶν τῆς κανονικῆς ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα ὑφίστανται θλίψεις καὶ διωγμοὺς ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦν νὰ παραμείνουν στὴν Ἐκκλησία στὴν ὁποία γεννήθηκαν καὶ μεγάλωσαν. Οἱ μεθοδεύσεις καὶ διώξεις τῶν κρατικῶν καὶ παρακρατικῶν μηχανισμῶν ἐναντίον τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία γιὰ νὰ ἐξαναγκάσουν τοὺς κληρικοὺς καὶ πιστοὺς νὰ ὑπαχθοῦν στὴ νέα ἐκκλησία ἀποδεικνύουν τὴν ἀποτυχία τῆς αὐτοκεφαλίας καὶ ὅτι, τελικά, δὲν ἦταν αἴτημα τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Πῶς, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀντὶ νὰ συμπαραστασθεῖ στοὺς διωκόμενους πιστούς, θὰ ἀναγνωρίσει αὐτὸ πού ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἀρνήθηκε;

18. Τέλος, τὸ πλέον ἀνησυχητικὸ εἶναι ὅτι τὸ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας ἐξελίσσεται ἀπὸ πρόβλημα κανονικῆς ὑφῆς σὲ μεῖζον ἐκκλησιολογικὸ πρόβλημα μὲ τὴν ἐπίμονη προσπάθεια μεταλλαγῆς τῶν τιμητικῶν πρεσβείων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σὲ ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο παπικοῦ τύπου:

α) Δυστυχῶς, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν περίπτωση τοῦ Οὐκρανικοῦ αὐτοκεφάλου ἀρνεῖται τὸν ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὴν παράδοση συντονιστικό Του ρόλο καὶ τὴν ἔκφραση καὶ ὑλοποίηση συνοδικῶν ἀποφάσεων τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, γι’  αὐτὸ καὶ ἀρνεῖται νὰ συγκαλέσει Πανορθόδοξη Σύνοδο ἢ Σύνοδο Προκαθημένων.

β) Ἀντίθετα, ὅπως ὁ πάπας: 

i) ἐνεργεῖ ὑπερορίως, σὲ ξένη δικαιοδοσία, ἡ ὁποία ὑπάγεται στὴν Ἐκκλησία

 τῆς Ρωσίας, ὅπως ὁ Ἴδιος μέχρι πρόσφατα ἀναγνώριζε,

ii) ἀποφασίζει κυριαρχικὰ καὶ ἀνεξάρτητα ἢ καὶ ἀντίθετα μὲ τὴ γνώμη ὄχι μόνο τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,

iii) ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ λοιποὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι ὑποχρεοῦνται νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ὅποια ἀπόφασή Του,

iv) θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀπόφασή Του δὲν χρήζει ἐγκρίσεως ἀπὸ τὶς ἄλλες Ἐκκλησίες, ἀλλὰ οὔτε προσβάλλεται  οὔτε ἀναιρεῖται,  καὶ

v) ἀπαιτεῖ νὰ ἐπεμβαίνει ὑπερορίως, στὴν ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀκόμα καὶ «αὐτεπαγγέλτως καὶ ὡς ἐκ καθήκοντος» «οὐ μόνον ἔνθα περὶ Δογμάτων καὶ ἱερῶν Παραδόσεων καὶ Κανονικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Διατάξεων ἢ περὶ γενικῶν ζητημάτων ἀφορώντων εἰς ὁλόκληρον τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς σχετικῶς σπουδαίοις ἐπὶ μέρους ζητήμασι τοῖς ἐνδιαφέρουσι ταύτην ἢ ἐκείνην τὴν Τοπικὴν Ἐκκλησίαν» (Ἐπιστολή τοῦ  Οἰκουμενικοῦ   Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀλβανίας Ἀναστάσιον, 20.2.2019). Ἡ Πατριαρχικὴ αὐτὴ φρασεολογία θυμίζει τὸ περίφημο Dictatus Papae (1075) τοῦ  πάπα Γρηγορίου Ζ΄, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν ἀπαίτηση νὰ ὑποβάλλονται στὸν πάπα πρὸς λύση ὅλες οἱ “causae majores” (μείζονες ὑποθέσεις) τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Ἐκκλησιῶν!

Εἶναι περισσότερο ἀπὸ προφανὲς ὅτι ἄν, ὃ μὴ γένοιτο, ἐπικρατήσει αὐτὴ ἡ προσέγγιση θὰ ὑπάρξουν σοβαρότατες καὶ θλιβερὲς ἐξελίξεις  στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Μακαριώτατε,

Ἡ δυσκολία τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου τῆς ἀπελθούσης περιόδου νὰ «κλείσει» γρήγορα-γρήγορα καὶ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες μία τόσο προβληματικὴ αὐτοκεφαλία καὶ ἡ συνακόλουθη  δήλωσή Σας ὅτι καὶ Ἐσεῖς «ἀδυνατεῖτε» νὰ ἀναλάβετε τὸ βάρος μιᾶς τέτοιας ἀποφάσεως,  καταδεικνύουν τήν σύνεση καθώς καί τὸ μεγαλεῖο τῆς ταπεινώσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας Ἡγετῶν, ἀλλὰ παράλληλα φανερώνουν ὅτι στὶς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων Ἀρχιερέων παραμένουν νωποὶ οἱ ἐνώπιoν τοῦ Ἱ. Θυσιαστηρίου ὅρκοι τῆς εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίας τους, ὅταν ὑποσχέθηκαν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του ὅτι θὰ τηρήσουν τοὺς Ἱ. Κανόνες καὶ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Τάξη καθὼς καὶ τὴν ἑνότητα τῆς ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ κακοποίηση τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ αὐτοκεφάλου, ὁ ὁποῖος, ἀντὶ νὰ ὑπηρετεῖ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν εὐστάθεια τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, τείνει νὰ τινάξει εἰς τὸν ἀέρα τὴν ἐν ἀληθείᾳ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καθιστώντας Την περίγελο στὰ μάτια τῶν ἐχθρῶν Της, νομίζουμε πώς δὲν μπορεῖ νὰ ἐπικυρωθεῖ οὔτε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.  Γιατί, ἄραγε, μόνη της ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀναλάβει πρώτη Αὐτὴ τέτοια εὐθύνη ἐρχόμενη σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση ὅλων τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὶς λανθασμένες καὶ ἀποτυχημένες  ἐπιλογὲς τοῦ Φαναρίου; Γιατί νὰ σκανδαλίσει τὶς ψυχὲς τῶν ἑκατομμυρίων πιστῶν Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ποὺ μὲ στερήσεις καὶ διωγμοὺς ἀγωνίζονται καὶ παραμένουν πιστοὶ στὴν ἐκκλησιαστική τους παράδοση; Γιατί, τελικά, νὰ σκανδαλίσει τὶς ψυχὲς τῶν ἑκατομμυρίων πιστῶν ἀπὸ ὅλες τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ποὺ ἔχουν ψηλὰ στὴ συνείδησή τους καὶ ἔχουν ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος; Νομίζουμε ὅτι δὲν θὰ προσφέρει καλὲς ὑπηρεσίες οὔτε στὸν Ἑαυτό Της οὔτε στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο  οὔτε στὴν Οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία.

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι οἱ πνευματικοί μας Πατέρες δὲν θὰ μᾶς ἀπογοητεύσουν καὶ θὰ προβάλουν τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ τὴν κανονικὴ τάξη ὡς τὰ μοναδικὰ κριτήρια γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ οὐκρανικοῦ προβλήματος.

Σεπτέμβριος  2019

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  ΚΛΗΡΙΚΩΝ,  ΜΟΝΑΧΩΝ,  ΛΑΪΚΩΝ

1.
Αρχιμανδρίτης
Αμπόνης
Θεολόγος
Ι. Ν. Αγ. Πάντων
Αθήνα
2.
Αρχιμανδρίτης
Αναστασίου
Αθανάσιος
Προηγούμενος Ι. Μ. Μεγάλου Μετεώρου
3.
Αρχιμανδρίτης
Γεωργιάδης
Συμεών
Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Άνω Γαζέα
Βόλος
4.
Αρχιμανδρίτης
Γκιώνης
Αμβρόσιος
Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Άνω Γαζέα
Βόλος
5.
Αρχιμανδρίτης
Γρατσίας
Λαυρέντιος
Ι. Μ. Φλωρίνης
Φλωρινα
6.
Αρχιμανδρίτης
Δημητρακόπουλος
Παύλος
Ι. Μ. Πειραιώς
Πειραιάς
7.
Αρχιμανδρίτης
Δημόπουλος
Γεώργιος
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Νεάπολη Θεσ/νίκης
8.
Αρχιμανδρίτης
Καλαϊντζόπουλος
Ιγνάτιος
Ι. Μ. Αγ. Παρασκευής Μηλοχωρίου
Πτολεμαΐδα
9.
Αρχιμανδρίτης
Καντάνης
Αναστάσιος
Ι. Μητρόπολη Αιτωλίας
Αγρίνιο
10.
Αρχιμανδρίτης
Καραβάς
Μάξιμος
Καθηγούμενος Ι. Μ. Αγ. Παρασκευής Μηλοχωρίου
Πτολεμαΐδα
11.
Αρχιμανδρίτης
Κοκονός
Ιερόθεος
Φλωρινα
12.
Αρχιμανδρίτης
Μπουσδέκης
Ειρηναίος
Ι. Μ. Ν. Στουδίου
Αυλώνα
13.
Αρχιμανδρίτης
Παπαδόπουλος
Παΐσιος
Φλώρινα
14.
Αρχιμανδρίτης
Παπασταύρου
Τιμόθεος
Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Πατρών
Πάτρα
15.
Αρχιμανδρίτης
Παπασωτηρίου
Γρηγόριος
Πνευματικός Ησυχ/ Αγ. Ιωαν. Προδρόμου
Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
16.
Αρχιμανδρίτης
Πετρόπουλος
Νικόδημος
Ι. Ν. Απ. Παύλου
Πάτρα
17.
Αρχιμανδρίτης
Πήχος
Χρυσόστομος
Καθηγούμενος Ι. Μ. Ζωοδ. Πηγής Λογγοβάρδας
Πάρος
18.
Αρχιμανδρίτης
Σαράντος
Σαράντης
Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου
Μαρούσι
19.
Αρχιμανδρίτης
Σιάρρας
Αυγουστίνος
Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Άνω Γαζέα
Βόλος
20.
Αρχιμανδρίτης
Σουλτανικάς
Παΐσιος
Προϊστάμενος Μητροπολιτικού Ι. Ν. Αγ. Στεφάνου
Αρναία
21.
Αρχιμανδρίτης
Τσαβδαρίδη
Χρυσόστομος
Καθηγούμενος Ι. Μ. Οσ. Νικοδήμου Πενταλόφου
Κιλκίς
22.
Αρχιμανδρίτης
Χατζηνικολάου
Γρηγόριος
Καθηγούμενος Ι. Μ. Αγ. Τριάδος
Άνω Γαζέα Βόλος
23.
Πρωτοπρεσβύτερος
Μεταλληνός
Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών
Αθήνα
24.
Πρωτοπρεσβύτερος
Ζήσης
Θεόδωρος
Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη
25.
Πρωτοπρεσβύτερος
Αγγελακόπουλος
Άγγελος
Πειραιάς
26.
Πρωτοπρεσβύτερος
Αθανασόπουλος
Ευστάθιος
Ι. Ν. Αγ. Άννης
Κηφισιά
27.
Πρωτοπρεσβύτερος
Βακαλάκης
Πέτρος
Ι. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου
Σταμάτα
28.
Πρωτοπρεσβύτερος
Βεζύνιας
Φώτιος
Συντ. Καθηγητής Μαθηματικός
Θεσσαλονίκη
29.
Πρωτοπρεσβύτερος
Γαβαλάς
Νικόλαος
Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Ψαλιδίου
Αθήνα
30.
Πρωτοπρεσβύτερος
Γκοτσόπουλος
Αναστάσιος
Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
Πάτρα
31.
Πρωτοπρεσβύτερος
Δημητρόπουλος
Ιωάννης
Ι. Ν. Αγ. Αντωνίου Ιτεών
Πάτρα
32.
Πρωτοπρεσβύτερος
Δραπανιώτης
Άγγελος
Κληρικός συνταξιούχος
Αδελαΐδα Αυστραλίας
33.
Πρωτοπρεσβύτερος
Καλπάλογλου
Θεοχάρης
Παλαιοχώρι Καβάλας
34.
Πρωτοπρεσβύτερος
Καρκάνης
Φίλιππος
Σέρρες
35.
Πρωτοπρεσβύτερος
Κοκκολάκης
Βασίλειος
Ι. Ν. Τιμίου Σταυρού Χολαργού
Αθήνα
36.
Πρωτοπρεσβύτερος
Λιακόσταυρος
Αναστάσιος
Ν. Φάληρο
37.
Πρωτοπρεσβύτερος
Μανώλης
Νικόλαος
Θεσσαλονίκη
38.
Πρωτοπρεσβύτερος
Μανώλης
Χαράλαμπος
Διδάσκαλος συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
39.
Πρωτοπρεσβύτερος
Μηνάς
Αθανάσιος
Κορινθία
40.
Πρωτοπρεσβύτερος
Μουζακίτης
Ευθύμιος
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου
Διόνυσος Αττικής
41.
Πρωτοπρεσβύτερος
Μπαξεβάνης
Νικόλαος
Ι. Ν. Αγ. Παντελεήμονος
Ι. Μ.Κασσανδρείας
42.
Πρωτοπρεσβύτερος
Μπουσδέκης
Αντώνιος
Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Νίκαιας
Αθήνα
43.
Πρωτοπρεσβύτερος
Παλαμάς
Ελευθέριος
Ι. Ν. Αγ. Χριστοφόρου
Εορδαία
44.
Πρωτοπρεσβύτερος
Παντελής
Θεολόγος
Ι. Ν. Εσταυρωμένου
Χώρα Κυθήρων
45.
Πρωτοπρεσβύτερος
Σαββόπουλος
Νικόλαος
Ι. Μ. Ύδρας
Αίγινα
46.
Πρωτοπρεσβύτερος
Σταματιάδης
Ιωάννης
Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου
Θεσσαλονίκη
47.
Πρωτοπρεσβύτερος
Τσολακίδης
Θεόφιλος
πρώην Λυκειάρχης
Άσσηρος Λαγκαδά
48.
Πρωτοπρεσβύτερος
Φωτόπουλος
Ιωάννης
Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής
Αθήνα
49.
Πρωτοπρεσβύτερος
Χελιώτης
Νικόλαος
Συντ. Καθηγητής
50.
Πρωτοπρεσβύτερος
Χιρς
Πέτρος
Δ/ντής Ακαδημίας Τρ. Ιεραρχών, Ι. Ν. Οσ. Σεραφείμ Σαρώφ
Αριζόνα ΗΠΑ
51.
Οικονόμος
Τριανταφυλλίδης
Ηλίας
Ι.Ν. Αγ. Γεωργιου
Ασβεστοχώρι Θεσ/νίκης
52.
Οικονόμος
Χατζηαγγελίδης
Κωνσταντίνος
Ι. Ν. Αναστάσεως
Αμπελόκηποι Θεσ/νίκης
53.
Ιερομόναχος
Γέρων
Γεδεών
Ι. Μ. Καρακάλου
Καλλικράτεια Χαλκιδικής
54.
Ιερομόναχος
Καραμπατέας
Σάββας
Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Εδέσσης
Άγ. Όρος
55.
Ιερομόναχος
Μπίσμπας
Παΐσιος
Ι. Μ. Ελασσώνος
56.
Ιερομόναχος
Σουφλής
Χρυσόστομος
Κόρινθος
57.
Ιερομόναχος
Τρουγκάκος
Ιλαρίων
Ι. Μ. Ελασσώνος
58.
Πρεσβύτερος
Καλλιακούδας
Χρήστος
Ι. Ν. Αγ. Ευσταθίου
Αμφίκλεια Φθιώτιδος
59.
Πρεσβύτερος
Καλλίκας
Παύλος
Ι.Ν. Ιλαριωτίσσης Ποταμού
Κύθηρα
60.
Πρεσβύτερος
Μουρατίδης
Δημοσθένης
Ξάνθη
61.
Πρεσβύτερος
Τσάμπρας
Αθανάσιος
Ι. Ν. Απ. Παύλου
Πάτρα
62.
Πρεσβύτερος
Τσιουτεα
Ιονελ (π. Ιουστίνος)
Ι. Ν. Ταξιαρχών
Πολύκαστρο Κιλκίς
63.
Πρεσβύτερος
Χατζόπουλος
Εμμανουήλ
Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας
Πειραιάς
64.
Πρεσβύτερος
Pileri Bruno 
Ιωάννης
Ι. Ν. Αγ. Τριάδος Χολαργού
Χολαργός
65.
Ιεροδιάκονος
Σαμουλίκος
Παφνούτιος
Βέροια
66.
Μοναχός
Αρσένιος
Βλιακόφτης
Ι.Μ. Οσ. Αρσενίου
Χαλκιδική
67.
Μοναχός
Γρηγόριος
Καρυές
Άγιον Όρος
68.
Μοναχός
Θαδδαίος
Ι. Μητρ. Ειρηνουπόλεως
Τανζανία
69.
Μοναχός
Πανάρετος
Νασσός
Αγ. Όρος
70.
Μοναχός
Σεραφείμ
Ζήσης
Θεσσαλονίκη
71.
Μοναχός
Συμεών
Καψάλα
Άγ. Όρος
72.
Μοναχή
Ευφημία
Καθηγουμένη Ι. Μ. Αγ. Ιωάννου. Προδρόμου
Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
73.
Μοναχή
Μαριάμ
Καθηγουμένη Ι. Μ. Αγ. Λαυρεντίου Πηλίου
Βόλος
74.
Μοναχή
Λαυρεντία
Ι. Μ. Αγ. Λαυρεντίου Πηλίου
Βόλος
75.
Μοναχή
Χριστονύμφη
Ι. Μ. Αγ. Λαυρεντίου Πηλίου
Βόλος
76.
Αβερκιάδης
Αναστάσιος
Εμποροϋπάλληλος
Θεσσαλονίκη
77.
Αβραμίδης
Γεώργιος
Νομικός, πτ. Θεολογικής
Θεσσαλονίκη
78.
Αγγελή
Αικατερίνα
Φιλόλογος
Αθήνα
79.
Αγγελής
Αναστάσιος
-
Βόλος
80.
Αγγελόπουλος
Παναγιώτης
Γεωεφαρμοστής
Μεγαλόπολη
81.
Αγγελοπούλου
Γεωργία
Οικιακά
Πάτρα
82.
Αγγελοπούλου
Παναγιώτα
Ιδ. Υπάλληλος
Πάτρα
83.
Αγγέλου
Ανθούλα
Οικιακά
Κατακάλι Κορινθίας
84.
Αγγέλου
Απόστολος
Ηλεκτ/κολλητής
Βόλος
85.
Αγγέλου
Θεολόλος
Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
86.
Αγγέλου
Καλλιόπη
Ιατρός
Βόλος
87.
Αγγέλου
Κυριακή
Οικιακά
Θάσος
88.
Αγγέλου
Κωνσταντίνος
Συνταξιούχος
Κατακάλι Κορινθίας
89.
Αγγέλου
Μαρία
Οικιακά
Βόλος
90.
Αγγέλου
Χρυσόστομος
Συνταξιούχος
Βόλος
91.
Άγιος
Μάριος
Μαθητής
Θεσσαλονίκη
92.
Άγιος
Στυλιανός
Μαθητής
Θεσσαλονίκη
93.
Άγιος
Ιωάννης
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
94.
Αγορά
Δήμητρα
Στυλίστας
Βόλος
95.
Αγουρίδης
Βασίλειος
Ιδ. Υπάλληλος
Άργος
96.
Αδρακτά
Αγ.
Ιδιώτης
Βόλος
97.
Αθανασιάδης
Δημήτρης
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
98.
Αθανασιάδης
Πετρίδης
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
99.
Αθανασίου
Αθανάσιος
Πάτρα
100.
Αθανασίου
Παρασκευή
Συνταξιούχος
Πάτρα
101.
Αθανασόπουλος
Αλύπιος
Έμπορος
Πάτρα
102.
Αθανασόπουλος
Ζαφείριος
Ιδ. Υπαλληλος
Πάτρα
103.
Αθανασόπουλος
Νικήτας
Ιδ. Υπαλληλος
Παλλήνη
104.
Αθανασόπουλος
Σάββας
Επιχειρηματίας
Καπανδρίτι
105.
Αθανασόπουλος
Ειρηναίος
Κλειδαράς
Καπανδρίτι
106.
Αθανασόπουλος
Θεόδωρος
Φοιτητής
Κρυονέρι
107.
Αθανασός
Δημήτριος
Καθηγητής Φυσ. Αγωγής
Καρδίτσα
108.
Αθανασούλας
Χαράλαμπος
Στρατιωτικός
Νέα Φιλαδέλφεια
109.
Αιμοναύτης
Αδαμ
Συνταξιούχος
Βόλος
110.
Αϊναλή
Γεωργία
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
111.
Ακριβογιάννης
Ιωάννης
-
Βόλος
112.
Ακρίβος
Γεώργιος
Δημ. Υπάλληλος
Βόλος
113.
Αλατίνη
Ευφροσύνη
Οικιακά
Παλλήνη
114.
Αλεξάκη
Γραμματική
Οικιακά
Επανωμή
115.
Αλεξανδροπούλου
Βασιλική
Νοσηλεύτρια
Πάτρα
116.
Αλεξανδροπούλου
Ειρήνη
Φοιτ. Φιλοσοφίας, Παιδαγ.
Θεσσαλονίκη
117.
Αλεξιάδης
Παναγιώτης
Έμπορος
Θεσσαλονίκη
118.
Αλεξιάδου
Αμαλία
MSc Ψυχολόγος, Δρ. Ιατρικής
Λαμία
119.
Αλεξόπουλος
Αθανάσιος
Εκπαιδευτικός
Κόρινθος
120.
Αλικανιώτη
Σταματία-Βασιλική
Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
121.
Αλιπράντης
Στέφανος
Δ.Υ.
Κηφισιά
122.
Αλιφέρη
Ελένη
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
123.
Αμανατόπουλος
Ι
Χρυσοχόος
Κηφησιά
124.
Αμαραντίδης
Νικόλαος
Ξενοδοχοϋπάλληλος
Θεσσαλονίκη
125.
Αμοιρίδου
Στυλιανή
Μουσειοπαιδαγωγός- Καθηγήτρια
Θεσσαλονίκη
126.
Αναγνωστόπουλος
Βασίλειος
Φοιτητής
Θεσσαλονίκη
127.
Ανανιάδου
Χριστίνα
Συνταξιούχος ΕΑ
Κομοτηνή
128.
Αναστασάκη
Γαρυφαλιά
Οικιακά
Αθήνα
129.
Αναστασάκης
Γεώργιος
Ιδ. Υπάλληλος
Αθήνα
130.
Αναστασάκης
Μηνάς
Συνταξιούχος
Αθήνα
131.
Αναστασίου
Ελένη
Δικηγόρος
Αθήνα
132.
Αναστασόπουλος
Αναστάσιος
Ιδ. Υπάλληλος
Αθήνα
133.
Ανδίκου
Χρυσάνθη
Συνταξιούχος
Πάτρα
134.
Άνδραλης
Χαράλαμπος
Δικηγόρος
Κορυδαλλός
135.
Ανδρεαδάκη
Διονυσία
Οικιακά
Πάτρα
136.
Ανδρεάκου
Βενετία
Πολύτεκνη, Δημοτ. Υπάλληλος
Ραφήνα
137.
Ανδρεάτος
Αντώνιος
Καθηγητής Πληροφορικής Σχολής Ικάρων
Αθήνα
138.
Ανδρεάτου-Λούβη
Όλγα
Οικιακά
Αθήνα
139.
Ανδριοπούλου
Αδριάννα
Φιλόλογος
Πάτρα
140.
Ανδριοπούλου
Ιωάννα
Συνταξιούχος
Πάτρα
141.
Ανδριοπούλου
Μαρία
Άνεργη
Πάτρα
142.
Ανδρουτσόπουλος
Βασίλειος
Δικηγόρος
Πάτρα
143.
Αντζά
Αικατερίνη
Συνταξιούχος
Ν. Ιωνία Βόλου
144.
Αντζά
Ζωή
Φαρμακοϋπάλληλος
Βόλος
145.
Αντωνιάδης
Δημήτριος
Δρ. Γεωπονίας, Θεολόγος, Αρχιτέκτων, Βιολόγος
Βόλος
146.
Αντωνίου
Αθανασία
Ψαράς
Βόλος
147.
Αντωνίου
Δημήτριος
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
148.
Αντωνίου
Ελένη
Μαγείρισσα
Βόλος
149.
Αντωνίου
Πέτρος
Συνταξιούχος
Τρίκαλα
150.
Αντωνόπολος
Αχιλλέας
Έμπορος
Νέα Ερυθραία
151.
Αντωνόπουλος
Ανδρέας
Δρ Φιλολογίας, Διδάσκων Ελλ. Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάτρα
152.
Αντωνόπουλος
Νικόλαος
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
153.
Αντωνόπουλος
Παναγιώτης
Πάτρα
154.
Αντωνόπουλος
Παναγιώτης
Επιχειρηματίας-Πολιτευτής
Πάτρα
155.
Αντωνοπούλου
Βασιλική
Οικιακά
Πάτρα
156.
Αντωνοπούλου
Βασιλική
οικιακά
Πάτρα
157.
Ανυφαντή
Αθανασία
Αθήνα
158.
Ανυφαντής
Δημήτριος
Απόστρατος Π.Α.
Αθήνα
159.
Αξαρλή
Αναστασία
συντ. ΟΑΕΕ
Μυτιλήνη
160.
Αξαρλή
Ευστρατία
Δημ. Υπάλληλος
Μυτιλήνη
161.
Απιδοπούλου
Αγγελική
Δημοτικός Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
162.
Απιδοπούλου
Αναστασία
Επιχειρηματίας
Θεσσαλονίκη
163.
Απιδοπούλου
Μαρία
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
164.
Αποστολόπουλος
Χάρης
Καθηγητής Πανεπηστημίου Πατρών
Πάτρα
165.
Αποστολοπούλου
Κωνσταντίνα
Συνταξιούχος
Πάτρα
166.
Αποστόλου
Κωνσταντία
Φιλόλογος
Βόλος
167.
Αραμπατζή
Δήμητρα
Αγιογράφος
Θεσσαλονίκη
168.
Αραμπατζή
Μαρία
Δασκάλα
Θεσσαλονίκη
169.
Αραμπατζής
Απόστολος
Ιδ. Υπαλληλος
Θεσσαλονίκη
170.
Αραμπατζής
Κωνσταντίνος
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
171.
Αρβανιτίδου
Αλεξάνδρα
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
172.
Αργυρακόπουλος
Κωνσταντίνος
Συνταξιούχος -Διαχειριστής
Μόντρελ -Καναδα
173.
Αργυρόπουλος
Γεώργιος-Γερβάσιος
Αγιογράφος
Αθήνα
174.
Αρκουδογιάννης
Νίκος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
175.
Αρκουμάνη
Αντωνία
Συν. Δ.Υ.
Χαλάνδρι
176.
Αρμούδης
Ευστάτιος
Αυτοκινητιστής
Θεσσαλονίκη
177.
Αρμουτσή
Αικατερίνη
Θεολόγος - Πρεσβυτέρα
Θεσσαλονίκη
178.
Αρναούτογλου
Σπυρίδων
Μηχανοργάνωση -Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Νίκαια
179.
Αρούκατου
Ανδριανή
Συνταξιούχος
Πάτρα
180.
Αρσένης
Γεώργιος
Συνταξιούχος
Πάτρα
181.
Αρώνη
Μαρία
Ιδ. Υπάλληλος
Αθήνα
182.
Αρώνης
Ιωάννης
Σπουδαστής
Αθήνα
183.
Ασικέλη
Αγγελική
οικιακά
Θεσσαλονίκη
184.
Ασικέλη
Παναγιώτα
οικιακά
Θεσσαλονίκη
185.
Ασικέλης
Ιγνάτιος
Συνταξιούχος
Άσκος Θεσσαλονίκης
186.
Ασμανίδου
Άννα
Ιδ. Υπαλληλος
Αμμουλιανή
187.
Ασπρούδα
Ιωάννα
Συνταξιούχος
Πάτρα
188.
Αχείμαστος
Σπύρος
Φαρμακοποιός
Αθήνα
189.
Αχινιώτη
Ελένη
Συνταξιούχος Δημ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
190.
Βαγδούτη
Αικατερίνη
Οικιακά
Βόλος
191.
Βαγενάς
Χρήστος
Οικονομολόγος
Λαμία
192.
Βαδιάκας
Σωτήριος
Δάσκαλος
Βόλος
193.
Βάινα
Κυριακή
Οικιακά
Επανωμή
194.
Βακαλούδη
Μερόπη
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
195.
Βαμβακίδης
Αναστάσιος
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
196.
Βαμβακινού-Μυλωνά
Άννα
Συνταξιούχος
Πάτρα
197.
Βαμβακοπούλου
Δωροθέα
Φαρμακοποιός
Κολωνός
198.
Βανδώρος
Δημήτριος
πρώην Διοικητής Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών
Νέα Ερυθραία
199.
Βαρβαρέζου
Όλγα
συντ. Φαρμακοποιός
Θεσσαλονίκη
200.
Βαριάμη
Ασπασία
Οικιακά
Βόλος
201.
Βαριάμης
Δημήτριος
Στρατιωτικός
Βόλος
202.
Βαρκάδος
Αθανάσιος
Συνταξιούχος
Αθήνα
203.
Βαρκάδου
Παρασκευή
Συνταξιούχος
Αθήνα
204.
Βασιλάκης
Νικόλαος
Μηχανολόγος μηχανικός
Ρέθυμνο
205.
Βασιλακοπούλου
Αικατερίνη
-
Βόλος
206.
Βασίλας
Μιχαήλ
Οδοντίατρος
Ν.Μουδανιά Θεσ/νίκης
207.
Βασιλειάδης
Άγγελος
Αεροπόρος, Χημικός Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος
Μαραθών
208.
Βασιλειάδης
Γρηγόρης
Γεωπόνος
Θεσσαλονίκη
209.
Βασιλείου
Ιωάννα
Δημοτική Υπάλληλος
Γιαννιτσά
210.
Βασιλείου
Σωτήριος
Θεολόγος- Ιατρός Καρδιολόγος
Κυπαρισσία
211.
Βεζύνιας
Γεώργιος
Φαρμακοποιός
Θεσσαλονίκη
212.
Βεζύρη
Ευαγγελία
Βιολόγος - Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
213.
Βεζύρη
Θεοδώρα
Φυσιοθεραπεύτρια
Θεσσαλονίκη
214.
Βεληζιώτη
Αγγελική
Φιλόλογος
Λουτράκι
215.
Βέλλου
Μαρία
Ιδ. Υπάλληλος
Αθήνα
216.
Βερβεσάββα
Αικατερίνη
Ξενοδόχος
Βόλος
217.
Βέργου
Παρασκευή
Δασκάλα
Θεσσαλονίκη
218.
Βερέμη
Μαρία
Συνταξιούχος
Χαλάνδρι
219.
Βερούχη
Παναγιώτα
Δημ. Υπάλληλος
Κατω Κηφισιά
220.
Βερροίου
Φανή
Έμπορος
Πάτρα
221.
Βεσκούκη
Αγγελική
Συνταξιούχος
Πάτρα
222.
Βιδάλης
Θεόδωρος
Τραπ. Υπάλληλος
Αθήνα
223.
Βιδανοπούλου
Αγγελική
Οικιακά
Βόλος
224.
Βιδούρη
Μαρία
Αγρότισσα
Αγ. Γεώργιος
225.
Βίτσου
Αικατερίνη
-
Βόλος
226.
Βλαμάκης
Χρήστος
Ιδ. Υπάλληλος
Χανιά
227.
Βλαντού
Ελβίρα
Δημ. Υπάλληλος
Κηφησιά
228.
Βλάση
Βασιλικά
Συνταξιούχος
Πτολεμαΐδα 
229.
Βλάση
Σταυρούλα
Οικιακά
Πτολεμαΐδα 
230.
Βλάσης
Ευάγγελος
Καθηγητής ΜΕ
Πτολεμαΐδα 
231.
Βλάσης
Κωνσταντίνος
Συνταξιούχος
Πτολεμαΐδα 
232.
Βλασόπουλος
Αθανάσιος
Φυσικοθεραπευτής
Αγρίνιο
233.
Βλαχάκη
Καλιόπη
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
234.
Βλαχάκη
Καλιόππη
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
235.
Βλαχόπουλος
Κωνσταντίνος
Αγρότης
Λάρισα
236.
Βλάχος
Αλέξανδρος
Στρατιωτικός
Βόλος
237.
Βλάχος
Ανδρέας
Δάκαλος
Πάτρα
238.
Βλαχούτσος
Αθανάσιος
Συντ. Δημοσ.
Βόλος
239.
Βλαχούτσου
Αικατερίνη
Συντ. Δημοσ.
Βόλος
240.
Βογιατζάκης
Γιώργος
Επιχειρηματίας
Λουτράκι
241.
Βογιατζή
Μαρία
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
242.
Βογιατζής
Θεόδωρος
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
243.
Βόζα
Βασιλική
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
244.
Βοϊβόδας
Ιωάννης
Συνταξιούχος
Κηφισιά
245.
Βορνητου
Μαρία
Πρεσβυτέρα
Ασκός Θεσ/νίκης
246.
Βόσβολη
Αρίστη
Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
247.
Βόσβολης
Αναστάσιος
Μηχανικός
Θεσσαλονίκη
248.
Βότσικα
Ουρανία
Αθήνα
249.
Βούγαρη
Πετρούλα
Τουριστικά
Βόλος
250.
Βουζαρά
Ελένη
Δημ. Υπάλληλος
Βόλος
251.
Βούλτεψη
Κατερίνα
Νοσηλεύτρια
Αθήνα
252.
Βουρνόβας
Φώτιος
Ιδ. Υπάλληλος
Πειραιάς
253.
Βουρουντζίδης
Χαράλαμπος
Σέρρες
254.
Βούτσας
Λεωνίδας
Μεταλλειολόγος
Βόλος
255.
Βυθούλκα
Χριστίνα
Συνταξιούχος
Πάτρα
256.
Γαλανός
Γεράσιμος
Συνταξιούχος ΟΤΕ
Ληξούρι
257.
Γαλατάς
Χρήστος
Θεολόγος - Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
258.
Γαλάτης
Μιχαήλ
Γεωπόνος
Αγ. Παρασκευή
259.
Γανωτή
Βασιλική
-
Βόλος
260.
Γανωτής
Νικόλαος
-
Βόλος
261.
Γαρούφα
Ασημένια
Ιδιωτική Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
262.
Γαρουφαλής
Λεωνίδας
Θεολόγος - ιεροψάλτης
Αγρίνιο
263.
Γεαλαδάρη
Δήμητρα
Συνταξιούχος
Τρίκαλα
264.
Γεροδήμος
Κώστας
Συνταξιούχος
Λεχώνια
265.
Γεωργακλής
Βασίλειος
Ιατρός
Βόλος
266.
Γεωργαλά
Μαρία
Σεφ
Αθήνα
267.
Γεωργαλάς
Χρήστος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
268.
Γεωργαντέλης
Ευστράτιος
Ασκούμενος Δικηγόρος
Μυτιλήνη
269.
Γεωργαντζά
Αικατερίνη
Διαιτολόγος
Βόλος
270.
Γεωργαντζά
Ζαφειρία
Οικιακά
Βόλος
271.
Γεωργαντζάς
Αθανάσιος
Συνταξιούχος
Βόλος
272.
Γεωργιάδης
Γεώργιος
Κορησός Καστοριάς
273.
Γεωργιάδης
Κυριάκος
Φιλόλογος
Σέρρες
274.
Γεωργιάδης
Παναγιώτης
Ελαιοχρωματιστής
Θεσσαλονίκη
275.
Γεωργιαδης 
Παναγιωτης
Καθηγητης Αγγλικων
Άνω Πατησια
276.
Γεωργιάδου
Αικατερίνη
Συνταξιούχος
Βόλος
277.
Γεωργιάδου
Δήμητρα
Συνταξιούχος
Εύοσμος
278.
Γεωργιάδου
Ελένη
Οικιακά
Βόλος
279.
Γεωργιάδου
Ελεονώρα
Δημ. Υπάλληλος
Θάσος
280.
Γεωργιάδου
Πολυξένη
Γεωπόνο, Δ.Υ.
Γιαννιτσά
281.
Γεωργιάδου
Νικολίτσα
Οικιακά
Ευκαρπία Θεσ/νίκης
282.
Γεωργιτσόπουλος
Άγγελος
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
283.
Γεωργιτσόπουλος
Γεώργιος
Συνταξιούχος
Πάτρα
284.
Γεωργιτσοπούλου-Τσάμπρα
Αγλαΐα
Πρεσβυτέρα-οικιακά
Πατρα
285.
Γιαγιάνου
Σάρρα
Συντηρήτρια εικόνων
Ν. Μάκρη
286.
Γιαγκιόζη
Στέλλα
Άνεργη
Θεσσαλονίκη
287.
Γιαγκιόζης
Νικόλαος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
288.
Γιακουμάκης
Χρύσανθος
Ηλεκτροτεχνίτης
Ηράκλειο Αττικής
289.
Γιακουμής
Χρήστος 
Λογιστής
Λευκωσία Κύπρος
290.
Γιαννακοπούλου
Αλεξάνδρα
Οικιακά
Πάτρα
291.
Γιαννιώτη-Ᾱχειμάστου
Σοφία
Ιστορικός
Αθήνα
292.
Γιαννοπουλου
Δέσποινα
Ν. Ερυθραία
293.
Γιαννοπούλου
Χριστίνα
Συνταξιούχος
Πάτρα
294.
Γιαννοπούλου
Καλλιόπη
συνταξιούχος ΔΕΗ
Πάτρα
295.
Γιόγιας
Νικόλαος
Αρχιτέκτων
Αθήνα
296.
Γιολκίδου
Αικατερίνη
Δημ. Υπάλληλος
Άδενδρο Θεσσαλονίκης
297.
Γιωτοπούλου
Παναγιώτα
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
298.
Γκαβανούδη
Ελένη
Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
299.
Γκαλδανίδης
Κωνσταντίνος
Εκκλησιαστικά αντικείμενα Τέχνης
Ίλιον
300.
Γκαρίπης
Αθανάσιος
Δημ. Υπάλληλος
Αθήνα
301.
Γκέλη
Ανδριάνα
Καθηγήτρια
Μεταμόρφωση
302.
Γκίκα
Βασιλική
Οικιακά
Βόλος
303.
Γκίκας
Γεώργιος
Λιμενικός
Βόλος
304.
Γκιουτσαρί
Κρις
Ελ. Επαγγελματίας
Κηφισιά
305.
Γκιουτσαρί
Ελένη
Οικιακά
Κηφισιά
306.
Γκιώνη
Ειρ
Συνταξιούχος
Βόλος
307.
Γκιώνη
Φ.
Συνταξιούχος
Βόλος
308.
Γκόλια
Γιαννούλα
Συνταξιούχος
Βόλος
309.
Γκορόγιας
Αθανάσιος
Ιδ. Υπαλληλος
Άρτα
310.
Γκότση
Αντιγόνη
Ιδ. Υπάλληλος
Πάτρα
311.
Γκότση
Ελένη
Ιδ. Υπάλληλος
Πάτρα
312.
Γκοτσόπουλος
Ανδρέας
Φοιτητής Μηχαν. Μηχανικός
Πάτρα
313.
Γκοτσόπουλος
Κωνσταντίνος
Φοιτητής Φιλολογίας
Πάτρα
314.
Γκοτσόπουλος
Νικόλαος
Μαθητής Λυκείου
Πάτρα
315.
Γκουβά
Κωνσταντίνα
Ιδ. Υπαλληλος
Άρτα
316.
Γκουβάς
Δημήτριος
Ιδ. Υπαλληλος
Άρτα
317.
Γκουργιώτης
Ιωάννης
Ελ. Επαγγελματίας
Αρχαία Κόρινθος
318.
Γκούφα
Μαρία
δικηγόρος
Κηφησιά
319.
Γολπίνος
Κωνσταντίνος
ιδ. υπάλληλος
Βόλος
320.
Γόντικα
Ελένη
κοινωνιολόγος
Πολιτεία
321.
Γούναρης
Γεώργιος
Ομ. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη
322.
Γουργούρα
Αγγελική
Αθήνα
323.
Γουργούτη
Μελπομένη
-
Βόλος
324.
Γούσιου
Μαρία
Εκπαιδευτικός
Λαγκαδά
325.
Γραμματάκη
Δέσποινα
Οικιακά
Βόλος
326.
Γραμματάκης
Δημήτριος
Αγρότης
Βόλος
327.
Γραφανάκη
Αγαθή
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
328.
Γραφανάκη
Αρετή
Οικιακά
Βόλος
329.
Γραφανάκη
Μαρ.
Έμπορος
Βόλος
330.
Γραφανάκης
Δημ.
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
331.
Γραφανάκης
Ιωάννης
Μαθητής
Βόλος
332.
Γραφανάκης
Μιχ.
Συνταξιούχος
Βόλος
333.
Γραφανάκης
Μιχ.
Φοιτητής
Βόλος
334.
Γραφανάκης
Νικόλαος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
335.
Γραφανάκης
Σίμων
Μαθητής
Βόλος
336.
Γρούιος
Αναστάσιος
Ηλεκτρολόγος
Διαβατά
337.
Γρούιου
Φανή
Ιδ. Υπάλληλος
Διαβατά
338.
Γρούτα
Ευαγγελία
Ασφαλίστρια
Θεσσαλονίκη
339.
Γρούτας
Νικόλαος
Ασφαλιστής
Θεσσαλονίκη
340.
Γώγος
Γεώργιος
Δικηγόρος
Λαγκαδάς
341.
Γώγου
Μαρία
Δημ. Υπάλληλος
Βόλος
342.
Δαγλαρτζής
Μιχαήλ
αυτοαπασχολούμενος
Θεσσαλονίκη
343.
Δαλγαρτζής
Μιχαήλ
344.
Δαμάκη
Σταυρούλα
Συνταξιούχος
Πάτρα
345.
Δαουλάρης
Παναγιώτης-Διονύσιος
346.
Δαπεργολας
Νεκτάριος
Καθηγητής Βυζ. Ιστορίας
Κομοτηνή
347.
Δαρμογιάννης
Ιωάννης
Συνταξιούχος
Πάτρα
348.
Δαρούση
Αριστούλα
Καθηγήτρια
Βόλος
349.
Δασκαλάκης
Αριστείδης
Τεχνικός Σύμβουλος
Θεσσαλονίκη
350.
Δεβελέγκα
Ελένη
Κοινωνική Λειτουργός
Αθήνα
351.
Δελή
Ελένη
Ελ. Επαγγελματίας
Καρδίτσα
352.
Δελή
Μαρίνα
Ελ. Επαγγελματίας
Καρδίτσα
353.
Δεληγιαννίδου
Θεοδώρα
Νηπιαγωγός
Θεσσαλονίκη
354.
Δεληγιώργη
Αδελαΐς
Συνταξιούχος
Αθήνα
355.
Δεληγιώργης
Νικόλαος
Συνταξιούχος
Αθήνα
356.
Δελημήτη
Αικατερίνα
Μαθήτρια
Βόλος
357.
Δελημήτη
Αικατερίνη
Συνταξιούχος
Βόλος
358.
Δελημήτης
Βασ.
Λιμενικό
Βόλος
359.
Δελημήτης
Κωνσταντίνος
Αρτοποιός
Βόλος
360.
Δελής
Ευθύμιος
Ελ. Επαγγελματίας
Καρδίτσα
361.
Δελής
Ιωάννης
Ελ. Επαγγελματίας
Καρδίτσα
362.
Δελιαγάς
Απόστολος
Αξιωματικός ΛΣ εα
Αλεξανδρούπολη
363.
Δελιτζάκης
Κυριάκος
Άνεργος
Ν. Μάδυτος Θεσ/νίκης
364.
Δέλλιου
Δήμητρα
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
365.
Δελφίνη
Ιωάννα
Οικιακά
Κόρινθος
366.
Δημακοπούλου
Ιωάννα
Οικιακά
Πάτρα
367.
Δημαράς
Αλέξανδρος
Φιλόλογος
Μόναχο
368.
Δήμας
Παναγιώτης
Φαρμακοποιός
Αγρίνιο
369.
Δημητρακάκης
Ιωάννης
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
370.
Δημητρακόπουλος
Άγγελος-Νικόλαος
Πολ. Μηχανικός
Πάτρα
371.
Δημητριάδης
Αθανάσιος
Οδοντίατρος
Κυπαρισσία
372.
Δημητριάδης
Αθανάσιος
Οδοντίατρος
Κυπαρισσία
373.
Δημητριάδης
Νικόλαος
Δημ. Υπάλληλος
Κομοτηνή
374.
Δημητριάδης
Χρήστος
Ναυτικός
Κηφισιά
375.
Δημητριάδου
Άννα
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
376.
Δημητριάδου
Κλεάνθη
Θεσσαλονίκη
377.
Δημητρίου
Αλέξανδρος
Εκπαιδευτικός
Περιγιάλι Κορινθίας
378.
Δημητρίου
Αντωνία
Ιδιωτική Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
379.
Δημητρίου
Κυριακή
Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
380.
Δημόπουλος
Λεωνίδας
-
Βόλος
381.
Δημόπουλος
Νικόλαος
Ιδ. Υπάλληλος
Πάτρα
382.
Δημόπουλος
Παναγιώτης
Έμπορος
Πάτρα
383.
Δημοπούλου
Αλεξάνδρα
Συνταξιούχος
Πάτρα
384.
Δήμου
Ελισάβετ
Αξιωματικός ΕΛΑΣ
Θεσσαλονίκη
385.
Δήμου
Όλγα
Ιδ. Υπαλληλος
Θεσσαλονίκη
386.
Διαμαντής
Αναστάσιος
Συνταξ. Εκπαιδευτικός
Βόλος
387.
Διανέλλος
Δημήτριος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
388.
Διανέλλου
Ευτυχία
Οικιακά
Βόλος
389.
Διαννή
Γεωργία
Μαθήτρια
Βόλος
390.
Διαννή
Δήμητρα
Νοσηλεύτρια
Βόλος
391.
Διαννή
Ελεονώρα
Στρατιωτικός
Αθήνα
392.
Διαννής
Δημήτριος
Στρατιωτικός
Βόλος
393.
Διαννής
Σπυρίδων
Μαθητής
Βόλος
394.
Διδάχου
Κλεονίκη
Συνταξιούχος
Πάτρα
395.
Διχτά
Μαρία
Συνταξιούχος
Τρίκερι
396.
Διώτης
Νικόλαος
Άνεργος
Βόλος
397.
Δόβας
Νικόλαος
Θεολόγος, Ξενοδόχος
Πλατανιάς Ν. Πηλίου
398.
Δοϊτσίδου
Χρυσούλα
Νηπιαγωγός
Θεσσαλονίκη
399.
Δουδουλακάκης
Γεώργιος
Αστυνομικός
Κομοτηνή
400.
Δουλιγέρη
Στέλλα
Οικιακά
Πάτρα
401.
Δουμπής
Γρηγόριος
Βαφέας αυτοκινήτων
Θεσσαλονίκη
402.
Δραγούμη
Δανάη
Οικιακά
Κηφησιά
403.
Δρακοπούλου
Χριστίνα
-
Βόλος
404.
Δρένος
Αναστάσιος
Νοσηλευτής
Θεσσαλονίκη
405.
Δρένου
Ελένη
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
406.
Δρίμα
Αιμιλία
οικιακά
Κόρινθος
407.
Ελευθεριάδου
Ευδοκία
Οικιακά
Σέρρες
408.
Ελπιάδης
Αλέξιος
Ξεναγός
Αθήνα
409.
Εμμανουήλ
Δημήτριος
Εκπαιδευτικός
Πτολεμαΐδα 
410.
Εμμανουήλ
Εμμανουήλ
Εργάτης
Βόλος
411.
Εμμανουήλ
Θεοδοσία
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
412.
Εργάς
Μιχάλης
Ελ. Επαγγελματίας
Κάλυμνος
413.
Εσκιτζής
Οδυσσεύς
ΕΠ.ΟΠ.
Καβάλα
414.
Ευαγγελάτος
Ανδρέας
Γεωπόνος, Οικονομολόγος
Ν. Επιβάτες
415.
Ευαγγελάτος
Παναγιώτης
Ιδ. Υπάλληλος
Αθήνα
416.
Ευαγγελάτος
Ανδρέας
Συνταξιούχος γεωπόνος
Ν.Επιβάτες
417.
Ευαγγελάτου
Νίκη
Οικιακά
Πάτρα
418.
Ευαγγελόπουλος
Νικόλαος
Ιατρός
Πάτρα
419.
Ευαγγέλου
Δημήτριος
Συντ. Εφοριακός
Αργυρούπολη
420.
Ευθυμιάδης
Γεώργιος
Ζαχαροπλάστης
Θεσσαλονίκη
421.
Ευθυμιάδου
Τριανταφυλλιά
Ζαχαροπλάστης
Θεσσαλονίκη
422.
Ευσταθιάδου
Ελένη
Λιμενικός
Θεσσαλονίκη
423.
Ζακίλας
Δημήτριος
Οδηγός
Θεσσαλονίκη
424.
Ζαπουνίδης
Γεώργιος
Ιδ. Υπάλληλος
Αθήνα
425.
Ζάρμπου
Ελευθερία
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
426.
Ζαφείρης
Κωνσταντίνος
Νοσηλευτής
Αθήνα
427.
Ζαφειριάδης
Χαράλαμπος
Λογιστής
Κομοτηνή
428.
Ζάχαρη
Βαρβάρα
Συνταξιούχος
Βόλος
429.
Ζαχαριάδης
Νικόλαος
καθηγητής Θεολόγος, Πρόεδρος ΠΕΘ Ηλείας και Πρόεδρος Ιεροψαλτών Ηλείας
Ν. Ηλείας
430.
Ζαχαρίου
Στάθης
Δημ. Υπάλληλος
Λάρισα
431.
Ζεπάτου
Αφροδίτη
Εκπαιδευτικός
Αθήνα
432.
Ζέρβα
Σταυρούλα
Συνταξιούχος
Βόλος
433.
Ζήκου
Κωνσταντίνος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
434.
Ζησιάδου
Γεωργία
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
435.
Ζησιμόπουλος
Παναγιώτης
κομμώτρια
Πάτρα
436.
Ζισίδης
Νίκος
Αγρότης
Ασκός Θεσ/νίκης
437.
Ζισίδου
Ελένη
Οικιακά
Ασκός Θεσ/νίκης
438.
Ζιώγας
Πέτρος
Πολ. Μηχανικός
Τρίκαλα
439.
Ζιώγας
Στέφανος
Φιλόλογος
Θεσσαλονίκη
440.
Ζορμπαλάς
 Σπυρίδων
Προγραμματιστής Η/Υ – Μέλος Αντιαιρετικής Επιτροπής Ι.Μ.Πατρών
Πάτρα
441.
Ζουλάκη
Ελένη
Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
442.
Ζουλακης
Σταύρος
Δημοτικός Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
443.
Ζουλάκης
Αντώνης
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Χανιά
444.
Ζουμπάκης
Γωργιος
Λογιστης
Αμαλιαδα
445.
Ζυγουρίτσα
Βασιλική
Συνταξιούχος
Αθήνα
446.
Ζυμωνοπουλου
Γεωργία
Συνταξιούχος
Πάτρα
447.
Ζωγράφος
Φίλιππος
Ιστορικός Τέχνης
Ιωάννινα
448.
Ζωγράφου
Νομική
Διοικ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
449.
Ηλιάδης
Αλέξανδρος 
Ιατρός - Θεολόγος
Θεσσαλονίκη
450.
Ηλιάδης
Ηλίας
Συνταξιούχος
Πάτρα
451.
Ηλιάδης
Σάββας
Δάσκαλος-Θεολόγος
Κιλκίς
452.
Ηλιάδου
Πηνελόπη
Βοηθός λογιστού
Νίκαια
453.
Ηλιάδου
Χρυσούλα
Συντ. Υπ. Παιδείας
Κιλκίς
454.
Ηλιόπουλος
Δημήτριος
Αυτοκινιτιστής
Πάτρα
455.
Ηλιόπουλος
Διονύσιος
Αστυνομικός
Κατερίνη
456.
Ηλιόπουλος
Θωμάς
Πολ. Μηχανικός
Καλαμάτα
457.
Θαλάσσης
Γιώργος
Διαχειρ. Blog Έκτακτο Παράρτημα
Χανιά
458.
Θαμνίδου
Ελευθερία
Αθήνα
459.
Θέμελη
Μελαχρινή
Ασκός Θεσ/νίκης
460.
Θέμελη
Πολυχρονία
Ασκός Θεσ/νίκης
461.
Θέμελη
Φωτεινή
Ασκός Θεσ/νίκης
462.
Θέμελης
Νίκος
Ασκός Θεσ/νίκης
463.
Θέμελης
Πολυχρόνης
Ασκός Θεσ/νίκης
464.
Θεοδόση
Σταυρούλα
Δημ. Υπάλληλος
Αγ. Παρασκευή
465.
Θεοδοσιάδης 
Χρήστος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
466.
Θεοδοσίου
Μαρία
Τραπ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
467.
Θεοδοσούδης
Θεοδόσης
Μηχαν. Μηχανικός, εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
468.
Θεοδωράτος
Ευάγγελος
Πάτρα
469.
Θεοδωρίτσης
Χαράλαμπος
Ταξίαρχος ε.α.
Πειραιάς
470.
Θεοδώρου
Γεώργιος-Θεόφιλος
Ιατρός
Θεσσαλονίκη
471.
Θεοτοκάτος
Νικόλαος
Νομικός, Καθηγητής
Αγ. Παρασκευή
472.
Θέου
Καλλιόπη
Μελισσοκόμος
Βόλος
473.
Θεοχάρους
Θεοφάνης
Φοιτήτρια
Θεσσαλονίκη
474.
Θεοχάρους
Μυροφόρα
Φοιτήτρια
Θεσσαλονίκη
475.
Θεοχάρους
Στυλιανός
Φοιτητής
Θεσσαλονίκη
476.
Θεοχάρους
Φωτεινή
Φοιτήτρια
Θεσσαλονίκη
477.
Θλιμμένος
Ιωάννης
Ηλεκτρολόγος
Καλαμάτα
478.
Θωμαΐδου
Ελένη
Ιατρός Γενική ΕΣΥ
Καβάλα
479.
Θωμαΐδου
Ελπίδα
Δημ. Υπάλληλος
Κιλκίς
480.
Θωμαΐδου
Καλλιόπη
Οικιακά
Αθήνα
481.
Ιατρίδη
Βασιλική
Μάγειρας
Βόλος
482.
Ιατρού
Βασιλειος
ΕΕ
Κατω Κηφισιά
483.
Ιατρού
Γεώργιος
Δ.Ν. Δικηγόρος
Πάτρα
484.
Ιντζεπογάζογλου
Αικατερίνη
Συνταξιούχος
Βόλος
485.
Ιντζεπογάζογλου
Στέφανος
Συνταξιούχος
Βόλος
486.
Ίτσιος
Απόστολος
Εφοριακός
Λουτράκι
487.
Ιωάννου
Ευθαλία
Συνταξιούχος
Βόλος
488.
Ιωάννου
Άννα
Βρεφονηπιοκόμος
Αθήνα
489.
Ιωνά
Νικολέττα
Επιθεωρητής Γεωργίας
Λευκωσία
490.
Καβαλλιεράτος
Γαβριήλ 
Αστυνομικός
Αθήνα
491.
Καβατζίκης
Γεώργιος
Ιεροδιδάσκαλος
Θεσσαλονίκη
492.
Καβουλάκου
Μαρία
Αθήνα
493.
Καγιάννης
 Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός
Βόλος
494.
Καζάνα
Αθηνά
Εκπαιδευτικός
Ελασσόνα
495.
Καζαντζή
Αλεξάνδρα
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
496.
Καζαντζή
Γεωργία
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
497.
Καζινέρης
Αλέξανδρος
Μηχανικός αυτοκινήτων
Θεσσαλονίκη
498.
Καζινέρης
Πέτρος
Γεωπόνος
Θεσσαλονίκη
499.
Καϊδόγλου
Νικόλαος
Αγιογράφος
Θεσσαλονίκη
500.
Κακάγιας
Ιωάννης
Μάγειρας
Θεσσαλονίκη
501.
Κακάμπουρας
Παναγιώτης
Καθηγητής Φυσικός
Μυτιλήνη
502.
Κάκκα
Βασιλική
Οικιακά
Διαβατά
503.
Κακλιάς
Δημήτριος
-
Βόλος
504.
Καλαΐδου
Θεοδώρα
Λογιστικά
Θεσσαλονίκη
505.
Καλαϊντζίδης
Ευστάθιος
Ιδ. Υπάλληλος
Ασκός Θεσ/νίκης
506.
Καλαμπάκας
Παναγιώτης
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
Τρίκαλα
507.
Καλαντζαντωνάκη
Σταυρούλα
Θεολόγος
Αθήνα
508.
Καλαφατάκη
Γεωργία
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
509.
Καλδέρης
Παντελεήμων
Πολ. Μηχανικός
Κορυδαλλός
510.
Καλιώρα
Χαρίκλεια
Συνταξιούχος
Βόλος
511.
Καλλές
Νικόλαος
φοιτητής
Αλμυρός Βόλου
512.
Καλλιαντζή
Σουλτάνα
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
513.
Καλλίας
Ιωάννης
Ελ. Επ.
Βόλος
514.
Καλογερούδη
Ελένη
οικιακά
Θεσσαλονίκη
515.
Καλόγηρος
Αντώνης
Εκπαιδευτικός Οικονομολόγος
Κηφισιά
516.
Καλόγηρος
Δημήτριος
Αρτοποιός
Ελασσόνα
517.
Καλούσιος
Δημήτριος
Γερανιστής
Βόλος
518.
Καλοχαιρέτη
Ολυμπία
Αθήνα
519.
Καλτσάς
Χρυσοβαλάντης
Αγρότης
Κομοτηνή
520.
Καλυβιώτη
Βιολέτα
καθαρίστρι
Πάτρα
521.
Κάμμου
Αγάπη
Οικιακά
Ν. Επιβάτες
522.
Καμπούρη
Όλγα
Άνεργη
Θεσσαλονίκη
523.
Καμπούρη
Ελένη
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
524.
Κανάκη
Γεωργία
Εκπαιδευτικός
Σαλαμίνα
525.
Κανάκη
Ευαγγελία
Εκπαιδευτικός
Σαλαμίνα
526.
Καναράς
Απόστολος
Στρατιωτικός
Βόλος
527.
Κανέλλλα
Ειρήνη
Εφοριακός
Αθήνα
528.
Κανελλόπουλος
Ιωάννης
Δικηγόρος
Πάτρα
529.
Κανλή
Δέσποινα
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
530.
Κανούτα
Μαρία
Οικιακά
Βόλος
531.
Καντάνιος
Φώτιος
Συνταξιούχος
Βόλος
532.
Καντάνιου
Ανδρομάχη
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
533.
Καπετάνης
Αθανάσιος
Ιδιωτικός υπάλληλος
Μαρούσι
534.
Καπίρης
Αντώνιος
Δ. Υπαλλ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαλάνδρι
535.
Καπλάνογλου
Ανδρονίκη
Συντ. εκδότης βιβλίων
Κοζάνη
536.
Καπότου
Ασπασία
Οικιακά
Αγ. Τριάδα
537.
Καπούλας
Ιωάννης
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
538.
Καπουρελάκος
Λεωνίδας
Πολ. Μηχανικός
Λιβαδειά
539.
Καπράλου
Ιωάννα
Ψυχολόγος
Αθήνα
540.
Καραγιαννάκης
Σωτήριος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
541.
Καραγιάννη
Μαρία
Οικιακά
Ιαλυσσός Ρόδου
542.
Καραγιάννης
Σπυρίδων
Δημ. Υπάλληλος
Αγρίνιο
543.
Καραγιάννης
Φώτης
Δ.Υ.
Μεταμόρφωση
544.
Καραγιώργου
Ευαγγελία
Υπάλληλος
Αθήνα
545.
Καραγκούνη
Ελένη
-
Βόλος
546.
Καραγλάνη
Ευαγγελία
Οικιακά
Αγ. Παρασκευή
547.
Καραγλάνης
Χρήστος
Δημ. Υπάλληλος
Αγ. Παρασκευή
548.
Καραζουρνιά
Δήμητρα
Συνταξιούχος
Πάτρα
549.
Καρακαλίδης
Σπυρίδων
Ιδ. Υπαλληλος
Θεσσαλονίκη
550.
Καρακατσάνη
Ελένη
Οικοκυρά
Θεσσαλονίκη
551.
Καρακατσάνης
Κωνσταντίνος
Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη
552.
Καρακατσάνης
Χριστόφορος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
553.
Καρακώστα
Ελένη
Συνταξιούχος
Βόλος
554.
Καράλογλου
Θεόδωρος
Αγρότης
Λιμνότοπος Κιλκίς
555.
Καραμάνης
Δημήτριος
Φαρμακοποιός
Πύργος
556.
Καραμήτσιος
Γεώργιος
Δημόσιος Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
557.
Καραμίτσιου
Μαρία
Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
558.
Καραμιχάλη
Βασιλική
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
559.
Καραμιχάλη
Στυλιανή
Δημοτική Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
560.
Καραμπατάκη
Μαρία
Στρατιωτικός
Λάρισα
561.
Καρανάσιος
Αθανάσιος
Έμπορος
Βόλος
562.
Καρανάσιος
Δημήτριος
Επιπλοποιός
Βόλος
563.
Καραπαναγιώτης
Δημήτριος
Πυροσβέστης
Καματερό
564.
Καραποστόλη
Ζωή
Οικιακά
Ν. Ιωνία Βόλου
565.
Καραποστόλης
Απόστολος
Συντ. Χωροφυλακής
Ν. Ιωνία Βόλου
566.
Καραπουλουτίδου
Μαρία
Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
567.
Καρασαββίδου
Παναγιώτα
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Θεσσαλονίκη
568.
Καρατζά
Ιωάννα
Συνταξιούχος
Πάτρα
569.
Καρατζιούλα
Αθανάσιος
Άνεργος
Βέροια
570.
Καραχάλιου
Κωνσταντίνα
Οικιακά
Πάτρα
571.
Κάρμα
Αγγελική
Βιολόγος
Μεταμόρφωση
572.
Καρμίρη
Ευαγγελία
Θεολόγος
Λάρισα
573.
Καροδενιζλής
Γεώργιος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
574.
Καρτσαμπάς
Κωνσταντίνος
Ιατρός Παθολόγος, Βαθμός Διευθυντού
Θεσσαλονίκη
575.
Καρτσιδήμα
Μαρία
Οικιακά
Κ. Λεχώνια
576.
Καρτσιδήμα
Σταυρούλα
-
Κ. Λεχώνια
577.
Καρύδη
Διονυσία
Συνταξιούχος
Πάτρα
578.
Καρυπίδης
Χαράλαμπος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
579.
Καρυπίδου
Αντωνία
Άνεργη
Σέρρες
580.
Καρφή
Κατερίνα
Οικιακά
Βόλος
581.
Καστρίτση
Χάρι
Δημοτικός Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
582.
Κατσανέβα
Ελένη
Θεολόγος
Κομοτηνή
583.
Κατσαρός
Κωνσταντίνος
Διδάκτωρ, π. Λέκτορας Πανεπ. Μπράιτον UK.
Καβάλα
584.
Κατσή
Βαρβάρα
Εκπαιδευτικός
Βόλος
585.
Κατσιγιάννη
Μαρία
Μηχανιώνα
Δασκάλα Μουσικής
586.
Κατσίκη
Σοφία
Φιλόλογος
Πάτρα
587.
Κατσογιάννη
Χριστίνα
Μητέρα
Σαλαμίνα
588.
Κατσούκη
Ειρήνη
Δημ. Υπάλληλος
Μαρούσι
589.
Κατσούλης
Παναγιώτης
Συνταξιούχος
Πειραιάς
590.
Καυκόπουλος
Δημήτριος
Συνταξιούχος
Πάτρα
591.
Κάχρη
Αναστασία
Οικιακά
Αθήνα
592.
Καψαχάτης
Πανταζής
Δημ. Υπάλληλος
Κορυδαλλός
593.
Κελγεωργιάδης
Κωνσταντίνος
Senior Software Engineer
Θεσσαλονίκη
594.
Κελλίδου
Ελένη
Οικιακά
Βόλος
595.
Κεμεντζετζίδης
Δημήτριος
Δημ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
596.
Κεντριστάκη
Ευαγγελία
Φοιτήτρια
Θεσσαλονίκη
597.
Κερασίδη
Γεωργία
Συνταξιούχος
Πάτρα
598.
Κερκουλάς
Γεώργιος
Στρατιωτικός
Λάρισα
599.
Κερμιδάρης
Θωμάς
Ασκός Θεσ/νίκης
600.
Κίκιλη
Βασιλική
Μουσικός
Χολαργός
601.
Κίκιλης
Κωνσταντίνος 
Μουσικός
Χολαργός
602.
Κίκιλης
Παναγιώτης
Ιατρός
Χολαργός
603.
Κικιρίδου
Ελένη
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
604.
Κιόσης
Θεόδωρος
Ιδ. Υπαλληλος
Θεσσαλονίκη
605.
Κιούρος
Δημήτριος
Εκπαιδευτικός
Χαλκιδική
606.
Κιούρτης
Αθανάσιος
Άνεργος
Θεσσαλονίκη
607.
Κίσσας
Βασίλειος
Συνταξιούχος Δάσκαλος
Βόλος
608.
Κίσσας
Βασίλειος
Συνταξ. Εκπαιδευτικός
Βόλος
609.
Κλαυδιανού
Αικατερίνη
Συνταξιούχος
Πάτρα
610.
Κλεισιάρχη
Αικατερίνη
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
611.
Κλεισιάρχη
Ελένη
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
612.
Κοζυράκη
Χριστίνα
Εκπαιδευτικός
Αθήνα
613.
Κοζυράκης
Ευμένιος
Πολιτικός Μηχανικός
Θεσσαλονίκη
614.
Κοκκίνης
Αθανάσιος
Πάτρα
615.
Κοκκινίδης
Ιωάννης
Πυροσβέστης ΔΕΗ
Πτολεμαΐδα
616.
Κοκκινίδου
Σταυρούλα
Οικιακά
Πτολεμαΐδα
617.
Κόκλας
Δημήτριος
Πάτρα
618.
Κοκοζίδου
Μαρίνα
Άνεργη
Κομοτηνή
619.
Κοκοζίδου
Μαρίνα
Αρχαιολόγος
κομοτηνή
620.
Κοκολάκης
Γρηγόριος
Αστυνομικός
Θεσσαλονίκη
621.
Κολέτσου
Φωτεινή
Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
622.
Κολιαμήτρα
Δέσποινα
Οικιακά
Βόλος
623.
Κολιαμήτρας
Βασίλειος
Αυτοκινητιστής
Βόλος
624.
Κολιαμήτρας
Δημήτριος
Δημ. Υπάλληλος
Βόλος
625.
Κολοβός
Στάθης
Μαθητής
Στεφανοβίκειο
626.
Κολοκοτρώνης
Ηλίας
Δημ. Υπάλληλος
Κατω Κηφισιά
627.
Κολοφωτιά
Ιδ. Υπαλληλος
Λυκόβρυση
628.
Κολτσίδας
Γεώργιος
Μουσικός, Μηχ. Δομ. Έργων ΤΕ
Τρίκαλα
629.
Κολυμβάση
Παρασκευή
-
Κ. Λεχώνια
630.
Κολυμβάσης
Στέφανος
-
Κ. Λεχώνια
631.
Κομηνά
Στυλιανή
Κεραμίστρια
Κεφαλλονιά
632.
Κοντοβά
Αφροδίτη
Συνταξιούχος
Αλμυρός
633.
Κοντοβά
Δήμητρα
Οικιακά
Αλμυρός
634.
Κοντοβάς
Γεώργιος
Δημ. Υπάλληλος
Αλμυρός
635.
Κοντοβάς
Γιάννης
Ιδ. Υπάλληλος
Αλμυρός
636.
Κοντοβάς
Μαρία
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
637.
Κοντοβάς
Παναγιώτης
Συνταξιούχος
Αλμυρός
638.
Κορακοιβούνη
Ολγα
Φυσικός
Καπανδρίτι
639.
Κόρδα
Γαρουφαλιά
Πρεσβυτέρα οικιακά
Θεσσαλονίκη
640.
Κόρρος
Ευάγγελος
Πολ. Μηχανικός
Βόλος
641.
Κοσμάρα
Καλλιόπη
Μοδίστρα
Θέρμη Θεσ/νίκης
642.
Κοσμάς
Δημήτριος
Άνεργος
Πάτρα
643.
Κοσμίδης
Ελευθέριος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
644.
Κοσμίδου
Κωνσταντίνα
Συνταξιούχος
Καστοριά
645.
Κοσμίδου
Μαρία
Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός
Θεσσαλονίκη
646.
Κοσπαντσίδης
Κωνσταντίνος
Δασολόγος
Καβύλη - Ορεστιάδας
647.
Κοσπαντσίδου
Αναστασία
Ασφαλιστικός υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
648.
Κοσπαντσίδου
Χριστίνα
Θεολόγος
Θεσσαλονίκη
649.
Κοτούλα
Ελευθερία
Οικιακά
Λάρισα
650.
Κοτούλας
Στυλιανός
Υπάλληλος ΔΕΗ
Λάρισα
651.
Κότσαλη
Μαρία
Συνταξιούχος
Πάτρα
652.
Κοτσίρης
Πέτρος
Συνταξιούχος
Αδελαΐδα
653.
Κότσιφα
Ευδοξία
Νομικός
Βέροια
654.
Κοτσορώνη
Θεοδώρα
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
655.
Κοτσορώνη
Θεοδώρα
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
656.
Κοτσώνη
Ναυσικά
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
657.
Κουβαλάκης
Αναστάσιος
Στρατιωτικός
Λήμνος
658.
Κουβαρά
Αριστέα
Συνταξιούχος
Βόλος
659.
Κουβαρά
Αριστέα
Συνταξιούχος
Βόλος
660.
Κουβλάκης
Απόστολος
-
Βόλος
661.
Κούγιας
Ηλίας
Φοιτητής
Θεσσαλονίκη
662.
Κουδιγκέλης
Διονύσιος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
663.
Κουζούνης
Κωνσταντίνος
Ελ. Επαγγελματίας
Λιβαδειά
664.
Κουκούλης
Διονύσιος
Συντ.Τραπεζ
Αθηνα
665.
Κουλεχέρη
Ελένη
Συνταξιούχος
Κ. Γατζέα
666.
Κούλιτς
Ειρηναίος
Ιστορικός τέχνης, φωτογράφος
Γλυφάδα
667.
Κουλουριώτης
Σωτήριος
Δημοτ. Υπάλληλος
Μέγαρα
668.
Κουμπάρος
Ανδρόνικος
Συνταξ. Τραπ. Υπάλληλος
Βόλος
669.
Κουμπάρος
Νικόλαος
Συνταξ. Εκπαιδευτικός
Βόλος
670.
Κουμπάρου
Αλεξάνδρα
-
Βόλος
671.
Κουμπατής
Στέργιος
Ιδ. Υπάλληλος
Ηράκλειο
672.
Κούμπος
Βασίλειος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
673.
Κουντουράς
Ιωάννης
Ομ. Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη
674.
Κουρκουλιώτης
Άγγελος
Απόστρατος Αξιωματικός
Κόρινθος
675.
Κουρκουλιώτης
Γεώργιος
Φοιτητής
Κόρινθος
676.
Κουρνιακού
Βασιλεία
Νοσηλεύτρια-Ποδολόγος
Ντουισμπουργκ Γερμανία
677.
Κουρουκλίδου
Ελένη
Δημ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
678.
Κουσουνής
Γεράσιμος
Δρ. Γεωπόνος
Καστοριά
679.
Κουτζιαμπασοπούλου
Αικατερίνη
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
680.
Κουτζιαμπασοπούλου
Ανδρομάχη
Εκπαιδετικός
Λαύριο
681.
Κούτλα
Όλγα
Αγρότισσα
Λαγκαδάς
682.
Κούτρα
Χαρίκλεια
Συνταξιούχος
Πάτρα
683.
Κουτράκη
Δέσποινα
Εκπαιδετικός
Θεσσαλονίκη
684.
Κουτσάκης
Ιωάννης
Στρατιωτικός
Θεσσαλονίκη
685.
Κουτσιούκη
Βασιλική
Οικιακά
Γρεβενά
686.
Κουτσιώρα
Ευαγγελία
Ιδ. Υπάλληλος
Λάρισα
687.
Κουτσογιάννη
Ελένη
Μαθήτρια
Βόλος
688.
Κουτσόπουλος
Παναγιώτης
Συνταξιούχος
Πάτρα
689.
Κουτσός
Αθανάσιος
Ζαχαροπλάστης
Ν. Επιβάτες
690.
Κουτσοσπύρος
Κωνσταντίνος
Συνταξιούχος
Πάτρα
691.
Κουτσουρά
Βασιλική
Οικιακά
Σχολάρι Λαγκαδά
692.
Κουτσουρά
Θεοπούλα
Ελ. Επαγγελματίας
Σχολάρι Λαγκαδά
693.
Κουφού
Σοφία
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
694.
Κρασσακοπούλου
Χριστίνα
οικιακά
Κηφησιά
695.
Κριεμπάρδη
Εμμανουέλα
οικιακά
Κόρινθος
696.
Κρομμύδα
Ελένη
Οικιακά
Κ. Λεχώνια
697.
Κρομμύδας
Ιωάννης
Συνταξιούχος
Κ. Λεχώνια
698.
Κρομμύδας
Πέτρος
Σπουδαστής
Κ. Λεχώνια
699.
Κτενά
Γεωργία
Οικιακά
Πάτρα
700.
Κυριαζή
Ελίζα
Οικιακά
Πάτρα
701.
Κυριαζή
Χρυσή
Άνεργη
Αθήνα
702.
Κυριαζής
Αναστάσιος
Εργάτης
Βόλος
703.
Κυριακίδης
Αλέξανδρος
Αυτοκινητιστής
Κουφάλια Θεσ/νίκης
704.
Κυριακίδης
Στυλιανός
συντ. Φαρμακοποιός
Μελισοχώρι
705.
Κυριακίδης
Χρήστος 
Άνεργος
Θεσσαλονίκη
706.
Κυριακίδου
Αγγελική
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
707.
Κυριακίδου
Αφροδίτη
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
708.
Κυριακίδου
Ελισάβετ
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
709.
Κυριακίδου
Ευδοκία
συντ. Φαρμακοποιός
Μελισοχώρι
710.
Κυριατζή
Θεοφίλη
Μαθήτρια
Αγ. Αναργυροι
711.
Κυριατζή
Μαρία
Φοιτήτρια
Αγ. Αναργυροι
712.
Κυριατζή
Ροδούλα
Φοιτήτρια
Αγ. Αναργυροι
713.
Κυριατζής
Κων/νος
Δ.Υ.
Αγ. Αναργυροι
714.
Κυριατζής
Σωρήριος
Δ.Υ.
Αγ. Αναργυροι
715.
Κυριοπούλου
Ελένη
Δημ. Υπάλληλος
Κοζάνη
716.
Κυρίτσης
Άγγελος
Ιδ. Υπαλληλος
Λυκόβρυση
717.
Κυρίτσης
Καλλιόπη-Χριστίνα
Ιδ. Υπαλληλος
Πόδος
718.
Κωλέτσης
Απόστολος
Ιδ. Υπαλληλος
Ξάνθη
719.
Κωνσταντέλιας
Απόστολος
Ιδιώτης
Βόλος
720.
Κωνσταντινίδης
Ιωάννης
Συνταξιούχος
721.
Κωνσταντινίδης
Λεωνίδας
Καθηγητής Μ. Ε.
Αθήνα
722.
Κωνσταντινίδου
Ελευθερία
Συνταξιούχος
Βόλος
723.
Κωνσταντινίδου
Σοφία
Οικιακά
Κηφισιά
724.
Κωνσταντίνου
Άννα
Συνταξιούχος
Ραφήνα
725.
Κωνσταντίνου
Ελένη
Μ.Υ. Π.Α.
Αθήνα
726.
Κωνσταντόπουλος 
Διονύσιος
Δημ. Υπάλληλος 
Χαλάνδρι
727.
Κωνσταντού
Ελισσάβετ
Ελ. Επαγγελματίας
Σίνδος Θεσ/νίκης
728.
Κώστα
Αναστασία
Βόλος
729.
Κωσταρέλλος
Ιωάννης
-
Μηλιές
730.
Κωσταρέλλου
Θεοδώρα
Μαθήτρια
Βόλος
731.
Κωστόπουλος
Αθανάσιος
Ιδ. Υπάλληλος
Πάτρα
732.
Κωστόπουλος
Χρήστος
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
733.
Κωστούλα-Μπανάβα
Ευμορφία
Φιλόλογος
Θεσσαλονίκη
734.
Κωτούλα
Αλεξάνδρα
Δημ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
735.
Κωτσάκης
Αναστάσιος
Θεολόγος
Θεσσαλονίκη
736.
Κώτσης
Ηλίας
Ανεργος
Κηφησιά
737.
Λαιζηνού
Βασιλική
Ελ. Επαγγελματίας
Δροσιά
738.
Λαλιά
Ελένη
Δημ. Υπάλλ.
Βόλος
739.
Λαμπρινίδης
Αλέξανδρος 
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
740.
Λαμπρόπουλος
Ανδρέας
Αξιωματικός
Ν Ερυθραία
741.
Λανάρης
Ιωάννης
Στρατιωτικός
Ελασσόνα
742.
Λάντα
Αλίκη
Πάτρα
743.
Λάντα
Θεοδώρα
Φιλόλογος-Θεολόγος
Πάτρα
744.
Λαράη
Μαγδαληνή
Ιατρός
Πειραιάς
745.
Λασκαρίδης
Παναγιώτης
Εκπαιδευτικός
Αθήνα
746.
Λειλεκτσόγλου
Κώστας
Θερμοϋδραυλικός
Μπίλεφελντ Γερμανίας
747.
Λέκκας
Ιωάννης
Εκδότης
Ναύπλιο
748.
Λελεντζής
Τηλέμαχος
Γεωπόνος
Λάρισα
749.
Λεμιώτη
Αντωνία
Συνταξιούχος
Πάτρα
750.
Λεμονίδου
Θεανώ
Οικοκυρά
Αγριά
751.
Λενή
Παρασκευή
Οικιακά
Πάτρα
752.
Λεοντή
Αικατερίνη
Δημ. Υπάλληλος
Καρδίτσα
753.
Λεωνιδάκη
Αγγελική
Άνεργη
Θεσσαλονίκη
754.
Λεωνταρίδης
Λεωνίδας
Διευθ. Τράπεζας
Θεσσαλονίκη
755.
Λεωνταρίδου
Φωτεινή
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
756.
Λιάκος
Εφραίμ
Μηχανολόγος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
757.
Λιανοπούλου
Ειρήνη
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
758.
Λιαρόπουλος
Διονύσης
Οδοντίατρος
Νέα Ερυθραία
759.
Λιάτζουρα
Αργυρούλα
Οικιακά
Βόλος
760.
Λιάτζουρας
Μιχαήλ
Αρχιτέκτων
Βόλος
761.
Λιβαθηνού
Αργυρώ
Οικιακά
Πάτρα
762.
Λιβιεράτος
Σπυρίδων
Ιδ. Υπάλληλος
Πάτρα
763.
Λιβιεράτου
Ελένη
Ιδ. Υπάλληλος
Πάτρα
764.
Λιγνού
Φαίδρα
Ανεργη
Αθήνα
765.
Λιναρδάκης
Βασίλειος
Τραπεζίτης
Μόντρεαλ καναδά
766.
Λιόντα
Βασιλική
Άνεργη
Θεσσαλονίκη
767.
Λιόντα
Όλγα
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
768.
Λιόντα
Παρασκευή
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
769.
Λιόντας
Αντώνιος
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
770.
Λιόντας
Δημήτριος
Θεσσαλονίκη
771.
Λίτινας
Ιωάννης
Στρατιωτικός
Αθήνα
772.
Λογοδότης
Μιχαήλ
Στρατιωτικός
Βόλος
773.
Λογοδότης
Παναγιώτης
Μαθητής
Βόλος
774.
Λορθές
Νικόλαος
Στρατιωτικός
Βόλος
775.
Λουκαρίδης
Δημήτριος
Ξενοδοχοϋπάλληλος
Θεσσαλονίκη
776.
Λουκάς
Ιωάννης
Δημ. Υπάλληλος
Σιδηρόκστρο
777.
Λουκίδου
Ευστρατία
οικοκυρικά
Θεσσαλονίκη
778.
Λυβιάκη
Ειρήνη
Δημ. Υπάλληλος
Λάρισα
779.
Λυκούδη
Χαρίκλεια
Οικιακά
Πάτρα
780.
Λύτρα
Ευαγγελία
Πολιτικός Μηχανικός
Θεσσαλονίκη
781.
Λώλου
Αγγελική
Νπαιδαγωγός Προσχολικής
Αθήνα
782.
Λωρίτου
Ελένη
Ζωγράφος
Βόλος
783.
Μαγαλιός
Απόστολος
-
Βόλος
784.
Μαγαλιού
Αικατερίνη
Οικιακά
Βόλος
785.
Μαγαλιού
Ανδριάνα
-
Βόλος
786.
Μάγγος
Χρήστος
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
787.
Μαζαράκη
Ελένη
Οικιακά
788.
Μακαρούνης
Ιωάννης
Λογιστής
Λαμία
789.
Μακαρούνης
Ιωάννης
Αγρότης
Τρίπολη
790.
Μακρή-Δαβάκη
Ζηνοβία
Συνταξιούχος
Σπάρτη
791.
Μακρής
Αθανάσιος
Δημ. Υπάλληλος
Σέρρες
792.
Μακρής
Άννα
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
793.
Μακρής
Κων/νος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
794.
Μακρής
Διονύσιος
Θεολόγος, Δημοσιογράφος, Δ/ντής Στύλος Ορθοδοξίας
Αθήνα
795.
Μακρίδης
Βασίλειος
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
796.
Μακρίδης
Μιχαήλ
Μαθηματικός-Εκπαιδευτικός
Πάτρα
797.
Μακρίδου
Ελένη
Καθηγήτρια
Κοζάνη
798.
Μακρυγιάννης
Πάνος
Έμπορος
Μεσσολόγγι
799.
Μαλισιώβα
Άννα
Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος Νοσοκομείου παίδων "Π & Α Κυριακού"
Αγ. Παρασκευή
800.
Μαλισόβα
Βασιλική
Οικιακά
Βόλος
801.
Μαλισόβας
Ευάγγελος
Συνταξιούχος
Βόλος
802.
Μαλλίσοβα
Βασιλική
Συνταξ. Μηχανικός
Βόλος
803.
Μαλλίσοβας
Ευάγγελος
Συνταξ. Μηχανικός
Βόλος
804.
Μαναρίδης
Ευθύμιος
Δημοτικός Υπάλληλος
Ν. Αρτάκη
805.
Μανασής
Χρήστος
Καταστηματάρχης
Καρδίτσα
806.
Μανγκαλέας
Ντορινέλ
Ηλεκτρολόγος Μηχ.
Θεσσαλονίκη
807.
Μανδηλά
Αναστασία
Συνταξιούχος
Αγριά Βόλου
808.
Μανδηλά
Αποστολία
Οικιακά
Αγριά Βόλου
809.
Μανδυλάς
Ελευθέριος
Ηλεκτρολόγος
Αγριά
810.
Μανιάτης
Μανώλης
Έμπορος
Γλυφάδα
811.
Μανιάτης
Χρήστος
marketing, επικοινωνία
Πάτρα
812.
Μανουσάκη
Αδαμαντία
Συνταξιούχος
Χαλάνδρι
813.
Μανουσάκης
Εμμανουήλ
Συνταξιούχος ΟΤΕ
Χαλάνδρι
814.
Μανταρλής
Κωνσταντίνος
Εκπαιδετικός
Θεσσαλονίκη
815.
Μαντζιώκας
Γεώργιος
Ελ. Επαγγελματίας
Τσαρίτσανη
816.
Μαντζουράνης
Βασίλειος
Εκπαιδευτικός
Μυτιλήνη
817.
Μανώλη
Αικατερίνη
οικιακά
Θεσσαλονίκη
818.
Μανώλη
Δήμητρα
Πολ. Μηχανικός
Πύργος
819.
Μανώλη
Ζαχαρούλα
οικιακά
Θεσσαλονίκη
820.
Μανώλη
Ζαχαρούλα
Ψυχολόγος, Οικιακά
Θεσσαλονίκη
821.
Μανώλη
Φωτεινή
Ιστορικός, ιδιωτικός υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
822.
Μανώλης
Θεόδωρος
-
Βυζίτσα
823.
Μανώλης
Νικόλαος
Αστυνομικός
Πύργος
824.
Μαραβέλια
Αλίκη
Καθηγ. Δρ. Αιγυπτιολόγος, Προεδρος Ινστιτούτου Αιγυπτιολογίας
Αθήνα
825.
Μαργαρίτη
Μαγδαληνή
Οικιακά
Επανωμή
826.
Μαργαρίτης
Γεώργιος
Οπτικός
Θεσσαλονίκη
827.
Μαργαρίτης
Σταύρος
Οικοδόμος
Επανωμή
828.
Μαργαρίτης
Νίκολαος
Γραφίστας
Επανωμή
829.
Μαργέτη
Χρυσούλα
Ιδ. Υπαλληλος
Σπάτα
830.
Μαργώνης
Στέφανος
Υπάλληλος ΟΤΕ
Θεσσαλονίκη
831.
Μαρινάκης
Θεόδωρος
Οικονομολόγος
Χανιά
832.
Μάρκελλος
Αναστάσιος
Συνταξιούχος
Κόρινθος
833.
Μαρκέλλου
Κανέλλα
Οικιακά
Κόρινθος
834.
Μαρμαρά
Ταμάμα
Λογίστρια
Θεσσαλονίκη
835.
Μαρμαράς
Αθανάσιος
Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
836.
Μαρούδα
Ειρήνη
Δημ. Υπάλληλος
Πάτρα
837.
Μάστορας
Ανδρέας
Σπουδαστής
Αγριά
838.
Μάστορας
Απόστολος
Υπάλληλος
Βόλος
839.
Μάστορας
Γεώργιος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
840.
Μάστορας
Ζ.
Υπάλληλος
Πλαταμώνας
841.
Ματθαιοπούλου
Φανή
Οικιακά
Πάτρα
842.
Ματσουκης
Παναγιώτης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης
Ξάνθη
843.
Μαυρίδη
Γεωργία
Φοιτήτρια Φυσικής
Μεταμόρφωση
844.
Μαυρίδη
Ελένη-Ειρήνη
Φοιτ.Αρχιτεκτονικής
Μεταμόρφωση
845.
Μαυρίδη
Μαρία
Εκπαιδευτικός Χημικός
Αθήνα
846.
Μαυρίδης
Δημήτριος
Μαθηματικός, Πληροφορικός
Θεσσαλονίκη
847.
Μαυρίδης
Σταύρος
Ιατρός Παθολόγος
Μεταμόρφωση Αττικής
848.
Μαυριδου
Βασιλικη
Φαρμακοποιός
Μόναχο Γερμανίας
849.
Μαυρογιώργη
Μαρία-Ραφαηλία
Μαθήτρια Λυκείου
Θεσσαλονίκη
850.
Μαυρογιώργης
Ιωάννης
Απ. Λυκείου
Θεσσαλονίκη
851.
Μαυρογιώργης
Νικόλαος
Ιδ. Υπαλληλος
Θεσσαλονίκη
852.
Μαυρομάτη
Καλλιόπη
Συνταξιούχος Αρχιτέκτων
Χαλάνδρι
853.
Μαυροπεραστής
Θεμιστοκλής
Τηλ. Παραγωγός ΕΡΤ-3
Θεσσαλονίκη
854.
Μαύρου
Αμαλία
Συνταξιούχος
Λαμία
855.
Μαυρούδη
Στυλιανή
Οδοντίατρος
Αθήνα
856.
Μαυρόφτα
Αιμιλία
Οικιακά
Βόλος
857.
Μαυρόφτας
Σπυρίδων
Συνταξιούχος
Βόλος
858.
Μελιδώνη
Τατιανή
Νομικός 
Αθήνα
859.
Μελισσάρης
Περικλής
Ιδ. Υπαλληλος
Θεσσαλονίκη
860.
Μελισσοργού
Άννα
Δασκάλα
Σέρρες
861.
Μέλλου
Δέσποινα
συνταξιούχος
Κηφησιά
862.
Μεντζάς
Αθανάσιος
Δ.Υ. Περιφ. Δυτ. Ελλάδος
Πάτρα
863.
Μεσάικος
Κωνσταντίνος
Οικονομολόγος - φοροτεχνικός - λογιστής
Θεσσαλονίκη
864.
Μεταξά
Άννα
Οικιακά
Σπάτα
865.
Μέτσικα
Ιωάννα
Ιδ. Υπάλληλος
Καβάλα
866.
Μηλίγγος
Χρῆστος Ἠλίας
Γεωλόγος
Κέρκυρα
867.
Μήλιου
Τριανταφυλλιά
Φιλόλογς
Σέρρες
868.
Μηλιώκας
Νικόλαος
Δάσκαλος
Βόλος
869.
Μηλιώνης
Ιωάννης
ΠΕΓ
Αθήνα
870.
Μηλλιώνη
Παναγιώτα
Εκπαιδευτικός
Πατρα
871.
Μηνάογλου
Χαράλαμπος
Καθηγητής-Ιστορικός
Πειραιάς
872.
Μήνογλου
Δέσποινα
Δρ. Δασολόγος-Περιβ/λόγος, Δημόσιος Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
873.
Μήνογλου
Πελαγία
Οικονομολόγος
Θεσσαλονίκη
874.
Μητούδη
Μαρίνα
Συνταξιούχος
Αλεξανδρούπολη
875.
Μητροβασίλη
Μιχαλίτσα
Οικιακά 
Κόρινθος
876.
Μητροβασίλης
Ευστράτιος
Αγρότης
Κόρινθος
877.
Μητροπούλου
Παναγιώτα
Αθήνα
878.
Μητρούδη
Ελένη
Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
879.
Μητσάκης
Χρήστος
Ψυχολόγος
Σίνδος
880.
Μητσοπούλου
Κυριακή
Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
881.
Μίζιος
Παναγιώτης
Ιατρός Δερματολόγος
Λάρισα
882.
Μίτιν
Κωνσταντίνος
Μουσικός, Μηχ. Δομ. Έργων ΤΕ
Λάρισα
883.
Μιχαήλ
Αικατερίνη
Δασκάλα
Λαγκαδάς
884.
Μιχαήλ
Γεώργιος
Οδοντίατρος
Λαγκαδάς
885.
Μιχαήλ
Δημήτριος
Ιατρός
Λαγκαδάς
886.
Μιχαήλ
Φώτιος
Ιατρός
Λαγκαδά
887.
Μιχαηλίδης
Βασίλειος
Νοσηλευτής
Βόλος
888.
Μιχαηλίδης
Δημήτριος
Συνταξ. Αγρότης
Ασκός Θεσ/νίκης
889.
Μιχαηλίδης
Ευθύμιος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
890.
Μιχαηλίδης
Μιλτιάδης
Ιδιώτης
Βόλος
891.
Μιχαηλίδης
Μιχαήλ
Ναυτικός
Βόλος
892.
Μιχαηλίδης
Χρυσοβαλάντης
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
893.
Μιχαηλίδου
Κρυσταλλία
Οικιακά
Περαία Θεσ/νίκης
894.
Μιχαηλίδου
Κυριακούλα
Οικιακά
Άγ. Δημήτριος Αττικής
895.
Μιχαηλίδου
Μάρθα
Οικιακά
Ασκός Θεσ/νίκης
896.
Μιχαηλίδου
Παναγιώτα
Οικιακά
Ασκός Θεσ/νίκης
897.
Μιχαηλίδου
Παναγιώτα
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
898.
Μιχάλη
Κωνσ/νιά
-
Βόλος
899.
Μιχάλης
Δημήτριος
Παραγωγός
Βόλος
900.
Μιχάλης
Δημοσθένης
Δημόσιος Υπάλληλος
Ιωάννινα
901.
Μιχάλης
Νικόλαος
Παραγωγός
Βόλος
902.
Μιχαλόπουλος
Κωνσταντίνος
Συμβασιούχος
Βόλος
903.
Μιχαλοπούλου
Χρυσάνθη
Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας
Αθήνα
904.
Μιχμίζου
Δέσποινα
Φιλόλογος καθηγήτρια
Λάρισα
905.
Μιχόπουλος
Βασίλειος
Δημ. Υπάλληλος
Λάρισα
906.
Μίχος
Δημήτριος
Καθηγητής Φυσικός
Λαμία
907.
Μλήτση
Σοφία
Εξάρχεια
908.
Μοδές
Γεώργιος
Ηλεκτρ. Μηχανικός
Πάτρα
909.
Μοιρογιάννης
Δημήτριος
Μαθηματικός
Αθήνα
910.
Μόκκα
Βαρβάρα
-
Άνω Λεχώνια
911.
Μόκκας
Δημήτριος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Καλαμπάκα
912.
Μόκκας
Στέφανος
-
Άνω Λεχώνια
913.
Μονοκάνδηλος
Αντώνιος
Χειρ. Οφθαλμίατρος
Κάλυμνος
914.
Μορφίδου
Γαρυφαλιά
Άνεργη
Θεσσαλονίκη
915.
Μοσκουλα 
Βασιλική
Λογιστρια
Θεσσαλονίκη
916.
Μόσχος
Αθανάσιος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
917.
Μόσχος
Ιωάννης
Θεολόγος
Βόλος
918.
Μόσχου
Αικατερίνη
Οικιακά
Βόλος
919.
Μόσχου
Δέσποινα
Θεολόγος
Βόλος
920.
Μόσχου
Ευαγγελία
Θεολόγος
Βόλος
921.
Μόσχου
Κατερίνα
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
922.
Μόσχου
Χρυσάνθη
Οικιακά
Βόλος
923.
Μουδανίδης
Αθανάσιος
Πυροσβέστης
Κομοτηνή
924.
Μουδανίδου
Ευαγγελία
Δασκάλα
Λάρισα
925.
Μουζακίτη-Μανωλοπούλου
Παρασκευή
Πρεσβυτέρα-Θεολόγος
Διόνυσος Αττικής
926.
Μουζακίτης
Νικόλαος
Τηλεφωνητής
Θεσσαλονίκη
927.
Μουραφέτης
Μιλτιάδης
Δημ. Υπάλληλος
Μεταμόρφωση
928.
Μουρέλου
Ειρήνη
Μαθηματικός
Θεσσαλονίκη
929.
Μουστρούφα
Ελένη
Φοιτήτρια
Ρέθυμνο
930.
Μουσώνης
Ευριπίδης
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
931.
Μπάδρα
Ιλεάνα
Φυσικοθεραπεύτρια
Βόλος
932.
Μπάδρα
Κωνστ/να
Χημικός
Βόλος
933.
Μπάδρας
Λεωνίδας
Δρ. Ιατρικής-Θεολόγος
Βόλος
934.
Μπαϊταση
Αναστασια
συντ. Δ. Υ
Νάουσα
935.
Μπαλάσκα
Αικατερίνη
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
936.
Μπαλή
Βασιλική
Συνταξιούχος
Βόλος
937.
Μπαλή
Γαροφαλλιά
Συνταξιούχος
Δράμα
938.
Μπαλλής
Κωνσταντίνος
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
939.
Μπαλντούμης
Βασίλειος
Υποστράτηγος ΓΕΑ
Βόλος
940.
Μπάμπας
Δημήτριος
Ιδ. Υπάλληλος
Τρίπολη
941.
Μπανάβα
Μαγδαληνή 
Φιλόλογος-Δασκάλα
Θεσσαλονίκη
942.
Μπανάβας
Δημήτριος - Ιωακείμ 
συντ. Προϊστάμενος ΕΛΤΑ
Θεσσαλονίκη
943.
Μπανάβας
Παρασκευάς
Σπουδαστής
Θεσσαλονίκη
944.
Μπανάκου
Καλλιρρόη
Συνταξιο?χος δασκάλα
Γύθειο
945.
Μπαρμπαλιού
Χριστίνα
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
946.
Μπασδάνη
Ευτυχία
Οικιακά
Ν. Αγχίαλος
947.
Μπασδάνη
Κωνσταντία
Οικιακά
Ν. Αγχίαλος
948.
Μπάστας
Διονύσιος
Στρατιωτικός
Χιος
949.
Μπάτζιου
Λαμπρινή
Λυρική Καλλιτέχνης-Υψίφωνος
Αθήνα
950.
Μπάτου
Ελένη
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
951.
Μπάτσιου
Παναγιώτα
Φιλόλογος
Θεσσαλονίκη
952.
Μπεζεριάνος
Αριστείδης
Συντ. Μαθηματικός
Αθήνα
953.
Μπέη-Μαυρίδου
Πελαγία
Υπάλληλος ΜΤΣ
Θεσσαλονίκη
954.
Μπέης
Δημήτριος
Έμπορος
Αθήνα
955.
Μπεκιάρη
Σοφία
Οικιακά
Πάτρα
956.
Μπέκος
Χρήστος
Ιδ. Υπάλληλος
Κόρινθος
957.
Μπεκρή
Ιωάννα
Θεολόγος
Θήβα
958.
Μπέλλος
Αντώνιος
Έμπορος
Βόλος
959.
Μπέλλου
Δημητρούλα
Οικιακά
Βόλος
960.
Μπενές
Στέλιος
Καθ. Βυζ. Μουσικής
Χαλκίδα
961.
Μπιρπανάγου
Αικατερίνη
Συνταξιούχος
Πάτρα
962.
Μπιτζίου
Μαρία
οικιακά
Αρχαία Κόρινθος
963.
Μπίτουλη
Παυλίνα
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
964.
Μπίτουλη
Σοφία
Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
965.
Μπλάνος
Ανδρέας
Υποστράτηγος ε.α.
966.
Μπλέτσας
Βασίλειος
Ελ. Επαγγελματίας
Βόλος
967.
Μπλιάμου
Αικατερίνη
Δημόσιος Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
968.
Μπλιάμου
Ραλλιώ
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
969.
Μπλιάμου
Φωτεινή
Δημόσιος Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
970.
Μπονατάκη
Αντωνία
Φιλόλογος
Μαρκόπουλο
971.
Μπονατάκης
Χρήστος
Ιδ. Υπάλληλος
Ρέθυμνο
972.
Μπόρσης
Αθανάσιος
συνταξιούχος
Κηφισιά
973.
Μποσνάκη
Παρασκευή
Οικιακά
Λεχώνια
974.
Μποτσέα
Ζωή
Οδοντίατρος
Ν. Επιβάτες
975.
Μπουγάς
Κυριάκος
-
Βόλος
976.
Μπουγατσά
Αργυρώ
Ιδ. Υπάλληλος
Καβάλα
977.
Μπούγιας
Στέργιος
Θεολόγος
Κατερίνη
978.
Μπούκλα
Μαρία
Δημ. Υπάλληλος
Αθήνα
979.
Μπούκλας
Βασίλειος
Άνεργος
Αθήνα
980.
Μπουλάκη
Ελένη
Στρατιωτικός
Θεσσαλονίκη
981.
Μπουλάκης
Ανδρέας
Στρατιωτικός
Θεσσαλονίκη
982.
Μπούλη
Ακριβή
Οικιακά
Πάτρα
983.
Μπούντρας
Δημήτριος
Δημ. Υπάλληλος
Λυκόβρυση
984.
Μπουραντά
Παναγιώτα
Δικηγόρος
Αθήνα
985.
Μπουρνιάς
Διονύσιος
Ιατρός
Ωρωπός
986.
Μπουρογιάννης
Βασίλειος
Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
987.
Μπουχλής
Εμμανουήλ
Συγγραφέας-Σκηνοθέτης
Γλυφάδα
988.
Μπρατάνη
Παρασκευή
Νοσηλεύτρια
Θεσσαλονίκη
989.
Μπρισίμη
Μαρίνα
Οικιακά
Βόλος
990.
Μπρισίμης
Γεώργιος
Συνταξιούχος
Βόλος
991.
Μπρισίμης
Ευάγγελος
Ελ. Επαγγελματία
Βόλος
992.
Μπρόβα
Παρασκευή
Νοσηλεύτρια
Καλαμπάκα
993.
Μπρόκ
Ντάνιελ
Φοιτητής
Αθηνα
994.
Μυλωνά
Μαριαλένα
Μαθήτρια
Βόλος
995.
Μυλωνά
Αικατερίνη
Άνεργη
Πάτρα
996.
Μυργιώτης
Απόστολος
Μαθηματικός Θεολόγος
Κατερίνη
997.
Μωραΐτης
Νίκος
Έμπορος
Κέρκυρα
998.
Ναϊσίδης
Ευστάθιος
Θεολόγος
Θεσσαλονίκη
999.
Νανέρης
Μιχαήλ
Συνταξιούχος
Βόλος
1000.
Νανουλη Χατζηαντωνίου
Αρχοντία
Κατηχητρια Οικιακά
Πλατύκαμπος
1001.
Νατσιός
Δημήτριος
Δάσκαλος-Θεολόγος
Κιλκίς
1002.
Νετκίδου-Μιχαήλ
Κυριακή
Φιλόλογος-Θεολόγος
Λαγκαδάς
1003.
Νιζάμη
Ελπίδα
Μαθήτρια
Βόλος
1004.
Νιζάμη
Χρυσούλα
Βοηθ. Εργοθεραπευτή
Βόλος
1005.
Νιζάμης
Ευάγγελος
Φοιτητής
Βόλος
1006.
Νιζάμης
Ιωάννης
Φοιτητής
Βόλος
1007.
Νιζάμης
Χαράλαμπος
Καθηγητής Ε.Α.
Βόλος
1008.
Νικολαίδης
Κυριάκος
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
1009.
Νικολαΐδης
Δημήτριος
Προγραμματιστης,
Θεσσαλονίκη
1010.
Νικολαϊδου
Δέσποινα
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
1011.
Νικολακόπουλος
Ιωάννης
Συνταξιούχος
Πάτρα
1012.
Νικολετάτου
Κυριακή
Οικιακά
Πάτρα
1013.
Νικολόπουλος
Φώτης
Ελ. Επαγγελματίας
Αγ. Στέφανος
1014.
Νικολόπουλος
Χρήστος
Ασφαλιστής
Διόνυσος
1015.
Νικολοπούλου
Βασιλική
Ηλεκτ. Μηχανικός
Πάτρα
1016.
Νικολοπούλου
Ελένη
Συνταξιούχος
Πάτρα
1017.
Νικολουδάκη
Δέσποινα
Άνεργη
Θεσσαλονίκη
1018.
Νίννης
Στέφανος
Νοσηλευτής
Δανία
1019.
Νούνη
Άνδρεα
Φοιτήτρια Ιατρικής
Κύπρος
1020.
Νούνης
Παναγιώτης
Θεολόγος, Διαχειρ. blog Απολογητικά
Κύπρος
1021.
Νούτσος
Χρήστος
Επίκουρος Καθηγητής SUNY
 Old Westbury NY USA
1022.
Νταβλαμάνου
Κατερίνα
Ελ. Επαγγελματία
Βόλος
1023.
Νταλιάνης
Αργύρης
Ιατρός
Μαρούσι
1024.
Ντάνη
Ποδούλα
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1025.
Ντάτσιου
Ασπασία
Συνταξιούχος
Τρίκερι
1026.
Ντβοράτσεκ
Μιχαήλ
Θεολόγος Κατηχητής
Brno, Τσεχία
1027.
Ντίνου
Ειρήνη
Φοιτήτρια
Θεσσαλονίκη
1028.
Ντισλή
Αμαλία
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1029.
Ντισλιάνης
Βασίλειος
Μηχανολόγος Μηχ.
Αθήνα
1030.
Ντόγκα
Χριστίνα
Συνταξιούχος
Βόλος
1031.
Ντόγκας
Ευάγγελος
Σπουδαστής
Βόλος
1032.
Ντόγκας
Νεόφυτος
Έμπορος
Βόλος
1033.
Ντόντος
Γεώργιος
-
Βελεστίνο
1034.
Ντόντου
Ελένη
Οικιακά
Βελεστίνο
1035.
Ντόντου
Ευγενία
-
Βελεστίνο
1036.
Ντούνιας
Ανάργυρος
Συντηρητής έργων τέχνης
Θεσσαλονίκη
1037.
Ντούρος
Θωμάς
Νοσηλευτής
Αθήνα
1038.
Ξένος
Αναστάσιος
Ιδ. Υπάλληλος
Αμαλιάδ
1039.
Ξένος
Κωνσταντίνος
Αγρότης
Πάτρα
1040.
Ξυγαλατά
Κωνσταντίνα
Βρεφονηπιοκόμος
Θεσσαλονίκη
1041.
Ξυνογαλά
Ελένη
Συνταξιούχος
Αγ. Γεώργιος
1042.
Ξυνογαλά
Μαρία
Αγρότης
Αγ. Γεώργιος
1043.
Ξυνογαλάς
Αντώνιος
Συνταξιούχος
Αγ. Γεώργιος
1044.
Ξυπολιάς
Κωνσταντίνος
Ηλεκτρονικός Μηχ.
Λυγουριό Αργολίδος
1045.
Οικονομάκου
Ελισάβετ
Αρχιτέκτων
Μελίσσια
1046.
Οικονομίδου
Αντωνία
Ιδ. Υπαλληλος
Μεταμόρφωση
1047.
Οικονομίδου
Μαρίτα
Φοιτήτρια
Θεσσαλονίκη
1048.
Οικονομίδου
Παρασκευή
Νοσηλεύτρια
Λευκωσία
1049.
Οικονόμου
Ελευθέριος
Συνταξ. ΔΕΗ, Μηχανολόγος-'Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Νεάπολη Λακωνία
1050.
Ορφανός
Γεώργιος
Εκπαιδευτικός
Κόρινθος
1051.
Ορφανός
Μιχάλης
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
1052.
Ουζούνη
Πασχαλίνα
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1053.
Ουλεμάνης
Τρύφων
Δημ. Υπάλληλος
Λαύριο
1054.
Ουρεϊλίδης
Αντώνιος
Στρατιωτικός
Λάρισα
1055.
Ουρεϊλίδου
Ειρήνη
Οικιακά
Λάρισα
1056.
Οψιμούλη
Βασιλική
Δημ. Υπάλληλος
Σταμάτα
1057.
Παβούρης
Ελευθέριος
Δημ. Υπάλληλος
Αθήνα
1058.
Πάγκαλος
Γεώργιος
Τεχν. Υπολογιστών
Αθήνα
1059.
Παζάρλογλου
Ιορδάνης
Συνταξιούχος Τραπεζικός
Θεσσαλονίκη
1060.
Παλαιολόγος
Γεώργιος
Βιοϊατρικός Μηχαν.
Αθήνα
1061.
Παλαιολόγος
Τιμόθεος
Φοιτητής
Αθήνα
1062.
Παλαιολόγου
Άννα
Τοπογράφος
Αθήνα
1063.
Παλαιολόγου
Άννα
Οικιακά
Αθήνα
1064.
Παληάς
Αναστάσιος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
1065.
Παλτίδης
Αναστάσιος
Αξιωματικός ΕΛΑΣ
Θεσσαλονίκη
1066.
Παλτίδης
Αθανάσιος
Αξιωματικός ΕΛΑΣ
Θεσσαλονίκη
1067.
Παλτίδης
Ευστάτιος
Δημ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1068.
Παλτίδης
Παναγιώτης
Φοιτητής
Θεσσαλονίκη
1069.
Παλτίδου
Ειρήνη
Μαία
Θεσσαλονίκη
1070.
Παλτίδου
Θεοδώρα
Υπάλληλος ΕΥΑΘ
Θεσσαλονίκη
1071.
Παμπούκα
Μαρία
οικιακά
Κηφησιά
1072.
Παναγέας
Χ
Οικονομολόγος
Κηφησιά
1073.
Παναγιωτα
Αριάδνη
Μαθήτρια
Θεσσαλονίκη
1074.
Παναγιωτίδης
Δημήτρης
Δημ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1075.
Παναγιωτοπουλος
Γιαννης
Αθήνα
1076.
Παναγιωτόπουλος
Γεώργιος
Αξιωματικός ΠΝ ε.α.
Ηράκλειο
1077.
Παναγιωτόπουλος
Δημήτριος
Οικοδόμος
Βόλος
1078.
Παναγιωτόπουλος
Κων/νος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
1079.
Παναγιωτόπουλος
Σπυρίδων
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
1080.
Παναγιωτόπουλος
Σωτήριος
Δημ. Υπάλληλος
Περιστέρι
1081.
Παναγιωτοπούλου
Αικατερίνη
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
1082.
Παναγιωτοπούλου
Βασιλική
Οικιακά
Πάτρα
1083.
Παναγιωτοπούλου
Ευθυμία
Μαθήτρια
Βόλος
1084.
Παναγόπουλος
Εμμανουήλ
Ιατρός Χειρούργος
Μελίσσια Αττικής
1085.
Παναγόπουλος
Νίκολαος
Ιδ. Υπάλληλος
Διαβατά
1086.
Παναγοπούλου
Χριστίνα
Ιδ. Υπάλληλος
Διαβατά
1087.
Πανάγου
Ευγενία
Συνταξιούχος
Βόλος
1088.
Πανάρα
Βασιλική
Οικιακά
Άνω Πεύκη
1089.
Πανάρα
Ελένη
Εκπαιδευτικός
Χαλάνδρι
1090.
Πανίτσα
Αναστασία
Οικιακά
Πάτρα
1091.
Πάνου
Μανουελα
Δ.Υ.
Αγ. Αναργυροι
1092.
Πανούσης
Γεώργιος
Τραπ. Υπάλληλος
Αγ.Δημήτριος
1093.
Πανουτσοπούλου
Ειρήνη
Οικιακά
Πάτρα
1094.
Πανταζή
Ροδάνθη
Οικιακά
Μαρούσι
1095.
Πανταζή
Ελένη
Συνταξιούχος
Βόλος
1096.
Πανταζής
Ιωάννης
Χημικός-  Ασφ. σύμβουλος
Αθήνα
1097.
Πανταζοπουλος
Δημήτριος
Εργοδηγός Ψυκτικός
Θεσσαλονίκη
1098.
Πανταζόπουλος
Ευθύμιος
Μαθητής
Θεσσαλονίκη
1099.
Πανταζοπούλου
Βιολέτα
Οικιακά
Πάτρα
1100.
Πανταζοπούλου
Γεωργία
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
1101.
Πανταζώνας
Βασίλειος
Δάσκαλος
Βόλος
1102.
Παντελής
Κυριάκος
Συνταξιούχος
Πάτρα
1103.
Παντελίδης
Ιωάννης
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
1104.
Παντελίδου
Ιωάννα
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1105.
Παντούδης
Σαράντης
Εκπαιδευτικός
Κηφησιά
1106.
Παντσής
Ευάγγελος
Στρατιωτικός ε.α.
Βόλος
1107.
Πανώρια
Ελένη
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1108.
Παπαβασιλείου
Άννα
Εκπαιδευτικός
Τρίκαλα
1109.
Παπαβασιλείου
Θεοδόσης
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
1110.
Παπαβασιλείου
Θεοδόσης
Συνταξιούχος οικοδόμος
Θεσσαλονίκη
1111.
Παπαβασιλείου
Θεοδόσιος
Οικοδόμος
Θεσσαλονίκη
1112.
Παπαγεωργίου
Ευάγγελος
Δημ. Υπάλληλος
Βόλος
1113.
Παπαγεωργίου
Ηλίας
Συνταξιούχος
Πάτρα
1114.
Παπαγεωργίου
Δήμητρα
οικιακά
Κόρινθος
1115.
Παπαγεωργίου-Πολίτη
Σοφία
Διακοσμήτρια
Λαμία
1116.
Παπαγιαννόπουλος
Κων/νος
Συνταξιούχος
Λάρισα
1117.
Παπαγιαννόπουλος
Νικόλαος
Ιδ. Υπάλληλος
Αθήνα
1118.
Παπαγιαννοπούλου
Γεωργία
Πρεσβυτέρα-οικιακά
Πάτρα
1119.
Παπαγιαννοπούλου
Λυδία
Φοιτήτρια
Θεσσαλονίκη
1120.
Παπαδάκη
Μαρία
Γεωλόγος
Μακρυγιαλός Ιεράπετρας
1121.
Παπαδάκης
Γιώργος
Συνταξιούχος
Μακρυγιαλός Ιεράπετρας
1122.
Παπαδάκης
Ευάγγελος
Πανεπιστήμιο Κρήτης Υπάλληλος
Γάζι Ηρακλείου
1123.
Παπαδάτος
Κωνσταντίνος
Συνταξιούχος
Λουτράκι
1124.
Παπαδημητράκη
Παναγιώτα
Χημικός
Αθήνα
1125.
Παπαδημητράκης
Φανούριος
Δρ. Φυσικός
Αθήνα
1126.
Παπαδήμος
Ευάγγελος
τυπογράφος
Θεσσαλονίκη
1127.
Παπαδήμος
Νεκτάριος
Λογιστής
Θεσσαλονίκη
1128.
Παπαδήμου
Φωτεινή
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1129.
Παπαδήμου
Χρυσούλα
Καθηγήτρια
Θεσσαλονίκη
1130.
Παπαδιονυσίου
Αγγελική
Συνταξιούχος
Πάτρα
1131.
Παπαδιονυσίου
Αχιλλέας
Συνταξιούχος
Πάτρα
1132.
Παπαδόπουλος
Αθανάσιος
Πάτρα
1133.
Παπαδόπουλος
Γεώργιος
Δημ. Υπάλληλος
Αθήνα
1134.
Παπαδόπουλος
Θεόφιλος
Δάσκαλος
Έδεσσα
1135.
Παπαδόπουλος
Παντελής
Ηλεκτρολόγος Βιομηχ.
Δράμα
1136.
Παπαδόπουλος 
Γιώργος
Συνταξιούχος
Ασκός Θεσ/νίκης
1137.
Παπαδοπουλου
Αικατερινη 
Συνταξιουχος
Θεσσαλονίκη
1138.
Παπαδοπούλου
Ειρήνη
Φοιτήτρια
Αγ. Παρασκευή
1139.
Παπαδοπούλου
Ειρήνη
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1140.
Παπαδοπούλου
Ειρήνη
Οικιακά
Νέα Ερυθραία
1141.
Παπαδοπούλου
Ευδοξία
Οικιακά
Αγ. Στέφανος
1142.
Παπαδοπούλου
Θεολογία
Συνταξιούχος
Ασκός Θεσ/νίκης
1143.
Παπαδοπούλου
Χρυσούλα
Οδοντίατρος
Poughkeepsie, NY
1144.
Παπαδοπούλου
Σοφία
Οικιακά
Περαία Θεσ/νίκης
1145.
Παπαευαγγέλου
Βίκυ
Εκπαιδευτικός
Σκύρος
1146.
Παπαζαφείρη
Βασιλική
Συνταξιούχος
Πάτρα
1147.
Παπαζη
Ανδρομάχη
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1148.
Παπαζη
Γεωργία
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
1149.
Παπαθεοδώρου
Βάιος
Μηχανολόγος Μηχ.
Αλεξανδρούπολη
1150.
Παπαϊωάννου
Αγγελική
Οικιακά
Πάτρα
1151.
Παπαϊωάννου
Μαρία
Συνταξιούχος
Πάτρα
1152.
Παπαναστασίου
Αικατερίνη
Συνταξ. Στρατ. Υπάλληλος
Βόλος
1153.
Παπαναστασίου
Απόστολος
Συνταξ. Εκπαιδευτικός
Βόλος
1154.
Παπανικολάου
Αικατερίνη
κομμώτρια
Κόρινθος
1155.
Παπανικολάου
Ανδρέας
Ηλεκτρολόγος
Κόρινθος
1156.
Παπανικολάου
Μαλαματή
Φιλόλογος
Θεσσαλονίκη
1157.
Παπανικολάου
Ευαγγελία
Δρ. Θεολογίας-Δ/ντρια Δ. Σχολείου
Αθήνα
1158.
Παπανικολάου
Θ
Μηχανικός
Κηφησιά
1159.
Παπαντωνίου
Αμαλία
Αρχιτέκτων
Χολαργός
1160.
Παπαξενάκης
Λάμπρος
Δημοσιογράφος
Πειραιάς
1161.
Παπαρχοντή
Χριστίνα
Ζαχαροπλάστης
Βόλος
1162.
Παπασπυρόπουλος
Βασίλειος
Μηχανικός αεροσκαφών
Σπάτα
1163.
Παπασταύρος
Αριστείδης
Στρατιωτικός
Βόλος
1164.
Παπασταύρου
Ελένη
Συνταξιούχος
Πύργος
1165.
Παπαχρήστος
Δημήτριος
-
Βόλος
1166.
Παπαχρήστος
Ευστράτιος
Θεολόγος
Αγρίνιο
1167.
Παπιώτης
Παρασκευάς
Θεολόγος
Πάτρα
1168.
Παππά
Διονυσία
Ψυχολόγος
Λαμία
1169.
Παραδείση
Ευδοκία
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1170.
Παραδείσης
Ιωάννης
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
1171.
Παρασκευάς
Αθανάσιος
Δημ. Υπάλληλος
Πάτρα
1172.
Παρασκευάς
Αναστάσιος
Ιδ. Υπάλληλος
Καμμένα Βούρλα
1173.
Παρασκευοπούλου
Χρυσάνθη
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
1174.
Παρασχάς
Ευάγγελος
Ασκός Θεσ/νίκης
1175.
Παρασχάς
Θεόδωρος
Ασκός Θεσ/νίκης
1176.
Παρλαβαντζάς
Χρήστος
Φωτοτύπης
Λαμία
1177.
Παρολίνι
Μάξιμος-Ραφαήλ
Φοιτητής
Βόλος
1178.
Πάστρα
Ειρήνη
Ιδ. Υπάλληλος
Πάτρα
1179.
Πάστρα
Κωνσταντίνα
Συνταξιούχος
Πάτρα
1180.
Πάστρας
Διονύσιος
Πάτρα
1181.
Παστρίκη
Βασιλική
Οικιακά
Δράμα
1182.
Παστρίκη
Ωραιοζήλη
Οικιακά
Δράμα
1183.
Πασχαλίδου
Μαρία
Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
1184.
Πατακιάς
Ευαγγελος
Ιδ. Υπάλληλος
Αγ. Παρασκευή
1185.
Πατατούκος
Κων/νος
-
Βόλος
1186.
Πατούλια
Γλυκερία
Γραμματέας
Καρδίτσα
1187.
Πατσα
Φωτεινή
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
1188.
Πατσιαλάς
Ανέστης
Φοιτητής
Θεσσαλονίκη
1189.
Παύλου-Χριστοφόρου
Ηρούλα-Ειρήνη
Ελ. Επαγγελματίας
Κύπρος
1190.
Πελίτης
Άγγελος
Υπάλληλος
Λαγκαδά
1191.
Πελίτης
Απόστολος
Υπάλληλος
Λαγκαδά
1192.
Πελίτης
Ιωάννης
Θεολόγος
Λαγκαδά
1193.
Πεπέκη
Καλλιόπη
Συνταξιούχος
Γιαννιτσά
1194.
Περιστερόπουλος
Αλκιβιάδης
Ηλεκτρολόγος
Στεφανοβίκειο
1195.
Περιστεροπούλου
Βασιλική
Αγρότισσα
Στεφανοβίκειο
1196.
Περιστεροπούλου
Βασιλική-Ιωάννα
Καθ. Αγγλικών
Βόλος
1197.
Πεσιος
Νικόλαος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1198.
Πέτρας
Δημήτριος
Ιατρός
Λευκάδα
1199.
Πετριδης
Ιωάννης
Φοιτ. Πολιτ.Επιστημών
Ξάνθη
1200.
Πετρόπουλος
Πασχάλης
Δάσκαλος
Θεσσαλονίκη
1201.
Πέτρου
Αναστασία
Οικονομολόγος
Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας
1202.
Πετρουλέας
Βασίλης
Δρ. Φυσικός
Αθήνα
1203.
Πέτσας
Αλέξανδρος
Συνταξιούχος Στρατιωτικός
Κομοτηνή
1204.
Πέτσας
Μενέλαος
Στρατιωτικός
Λάρισα
1205.
Πέτσας
Νικόλαος
Υδραυλικός
Θεσσαλονίκη
1206.
Πέτσιος
Νικόλαος
Στέλ. Επιχειρήσεων
Μοσχάτο
1207.
Πέττα
Αικατερίνη
Συνταξιούχος
Αθήνα
1208.
Πεφάνης
Διονύσιος
Δημ. Υπάλληλος
Πάτρα
1209.
Πηγάδας
Αναστάσιος
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
1210.
Πιπερίδου
Δανιέλλα
Αγιογράφος
Θεσσαλονίκη
1211.
Πισαρένκο
Άννα
Φιλόλογος, μεταφράστρια
Αργοστόλι
1212.
Πισιμίσης
Γιάννης
Ιδ. Υπάλληλος
Αθήνα
1213.
Πιστολη
Ελένη
Φιλόλογος
Λαρισα
1214.
Πιστόλη
Φωτεινή
Φιλόλογος Καθηγήτρια
Λάρισα
1215.
Πιστόλης
Αθανάσιος
Φοιτητής Αρχιτεκτονικής
Λάρισα
1216.
Πιστόλης
Αντώνιος 
Φοιτητής Μηχανολόγος Μηχανικός
Λάρισα
1217.
Πιστόλης
Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός – Πολ. Μηχανικός ΤΕ- Ναοδόμος
Λάρισα
1218.
Πιστόλης
Ηλίας  
Φοιτητής Μηχ. Μηχανικός
Λάρισα
1219.
Πιστόλης
Θεολόγος
Φοιτητής Πολ. Μηχανικός
Λάρισα
1220.
Πιστόλης
Παναγιώτης
Λάρισα
1221.
Πιστόλης
Χρυσόστομος
Λάρισα
1222.
Πιτσιλού
Χρυσαυγή
Λογίστρια
Αθήνα
1223.
Πίττου
Μαρία
Συνταξιούχος
Πάτρα
1224.
Πλήτσου
Καλή
Φυσικός
Αθήνα
1225.
Πολιτάκης
Ευάγγελος
Δημ. Υπάλληλος
Βαρυμπόμπη
1226.
Πολίτη
Αργυρή
Αστυνομικός
Πάτρα
1227.
Πολίτη
Γεωργία
Συνταξιούχος
Πάτρα
1228.
Πολυμενόπουλος
Διονύσιος
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
1229.
Ποργιαλίδης
Γεώργιος
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
1230.
Ποργιαλίδου
Αικατερίνη
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
1231.
Ποργιαλίδου
Σοφία
Ιδ. Υπαλληλος
Leiden Ολλανδίας
1232.
Πορετσάνος
Ανδρέας
Καθηγητής
Πάτρα
1233.
Πορετσάνος
Ιωάννης
Δικηγόρος
Πάτρα
1234.
Πορετσάνου
Κωνσταντίνα
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
1235.
Πορτοκαλίδης
Δημήτριος
Κομοτηνή
1236.
Πορτοκαλίδης
Παναγιώτης
Αστυνομικός
Κομοτηνή
1237.
Πορτοκαλίδου
Αθανασία
Μηχαν.αεροσκαφών
Κομοτηνή
1238.
Πορφυριάδη
Γεωργία
Συνταξιούχος
Πάτρα
1239.
Ποτουρίδης
Ιωάννης
Φοιτητής
Δάφνη Σκύδρας
1240.
Πουλάκης
Ελευθέριος
Φοιτ. Πολυτεχνικής
Θεσσαλονίκη
1241.
Πουλάκης
Μιχαήλ
Φοιτ. Πολυτεχνικής
Θεσσαλονίκη
1242.
Πουλιανίτη
Γεωργία
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1243.
Πουλιανίτη
Ελισσάβετ
Θεολόγος - Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
1244.
Πουλιανίτης
Απόστολος
Εισαγγελέας
Θεσσαλονίκη
1245.
Πούλιου
Αικατερίνη
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής
Θεσσαλονίκη
1246.
Πούλος
Αθανάσιος
Ιδ. Υπάλληλος
Χαλκίδα
1247.
Πουναρτζόγλου
Ευάγγελος
Φοιτ.Παιδαγωγικού ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη
1248.
Πουναρτζόγλου
Ιωάννης
Φοιτητής Ιατρικής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη
1249.
Πράντζου
Μαρία
Νηπιαγωγός
Λάρισα
1250.
Πράντζου
Τριανταφυλλιά
Συνταξιούχος
Λάρισα
1251.
Πρέκας
Λάμπρος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
1252.
Πρέκας
Νικόλαος
Στρατιωτικός
Σαλαμίνα
1253.
Πυλίδης
Κωνσταντίνος
Άνεργος
Θεσσαλονίκη
1254.
Πώχου
Μαρία
Φιλόλογος
Αθήνα
1255.
Ραγκούση
Στυλιανή
Οικιακά
Μαρούσι
1256.
Ράικου
Ιωάννα
Συν. προισταμένη
Αμπελόκηποι
1257.
Ράπτη
Αγγελική
Λογίστρια
Κόρινθος
1258.
Ράπτη
Αλεξάνδρα
Νοσηλεύτρια
Πετρούπολη
1259.
Ράπτη
Ιωάννα
Νοσηλεύτρια
Καλαμπάκα
1260.
Ραφαήλ
Ελισσάβετ
Οικιακά
Επταπύργιο Θεσ/νίκης
1261.
Ραφαήλ
Κωνσταντίνος
Συνταξιούχος
Επταπύργιο Θεσ/νίκης
1262.
Ράφτης
Ελευθέριος
Φυσικός εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
1263.
Ρέλλου
Βιολέττα
Φιλόλογος
Κόρινθος
1264.
Ρηγάκης
Αθανάσιος
Φοιτητής
Γρεβενά
1265.
Ρηγάκης
Νικόλαος
Φυσικός-Εκπαιδευτικός
Γρεβενά
1266.
Ρίζος
Αλέξανδρος
Ιδ. υπάλληλος
Καπανδρίτι
1267.
Ρόδη
Κωνσταντίνα
Συνταξιούχος
Πάτρα
1268.
Ρουμελιώτη
Γεωργία
Οικιακά
Βόλος
1269.
Ρουμελιώτης
Αριστείδης
Πληροφορικής τελειόφοιτος
Αθήνα
1270.
Ρουμελιώτης
Ιωάννης
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
1271.
Ρουμελιώτης
Νικόλαος
Συνταξιούχος
Βόλος
1272.
Ρουπακιά
Σοφία
Learning & Training Manager 
Λονδίνο
1273.
Ρούσσος
Παναγιώτης
Συνταξιούχος
Λουτράκι
1274.
Ρούσσου
Σταυρούλα
Οικιακά
Λουτράκι
1275.
Ρούτης
Γεώργιος
Στρατιωτικός ε.α.
Βόλος
1276.
Ρώιμπα
Άννα
Ιατρός
Θεσσαλονίκη
1277.
Ρώιμπα
Βενετία
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
1278.
Ρώιμπας
Κωνσταντίνος
Συντ. Φιλόλογος
Θεσσαλονίκη
1279.
Σαββόπουλος
Νικόλαος
Θεολόγος Νομικός
Κόρινθος
1280.
Σαββόπουλος
Παράσχος
Στρατιωτικός
Αθήνα
1281.
Σαγεώργης
Χρήστος
Ιδ. Υπαλληλος
Σταμάτα
1282.
Σακελλαρίου
Ευαγγελία
Ιδ. Υπαλληλος
Νέα Ερυθραία
1283.
Σακελλαρίου
Ιωάννης
Δημ. Υπάλληλος
Μεταμόρφωση
1284.
Σακκάς
Θεόδωρος
Συνταξιούχος
Αθήνα
1285.
Σαλογιάννης
Ιωάννης
Τυπογράφος
Πάτρα
1286.
Σαλταούρας
Χρήστος
Αξιωματικός Ε. Ν. -Συγγραφέας
Αθήνα
1287.
Σαμαντά
Βησσαρία
Συνταξιούχος
Πάτρα
1288.
Σαμαράς
Γεώργιος
Οδηγός Ταξί
Βόλος
1289.
Σαμαράς
Δημήτριος
Ιδ. υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1290.
Σαμαράς
Παντελής
Αυτοκινητιστής
Βόλος
1291.
Σαμοΐλης
Κωνσταντίνος
Δάσκαλος
Θεσσαλονίκη
1292.
Σανιδάς
Χρήστος
Στρατιωτικός
Θεσσαλονίκη
1293.
Σανταμούρης
Παναγιώτης
Άνεργος
Γύθειο
1294.
Σάντας
Ανδρέας
Δημ. Υπάλληλος
Πάτρα
1295.
Σαραντίδης
Απόστολος
Δασκαλος-Πολιτ. Επιστήμων
Καβαλα
1296.
Σαρηγιάννη
Άννα
Ιδιωτική Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1297.
Σάρλας
Συμεών
Αλιέας
Θεσσαλονίκη
1298.
Σαρρή
Ιωάννα
Φοιτήτρια
Αγ. Παρασκευή
1299.
Σατανάκη
Αναστασία
Φοιτήτρια
Κιλκίς
1300.
Σατανάκη
Άννα
Μαθήτρια
Κιλκίς
1301.
Σαχάς
Κωνσταντίνος
Ηλεκτρονικός
Αθήνα
1302.
Σαχπαζίδης
Χρήστος 
Ελ. Επαγγελματίας
Καλλιθέα
1303.
Σγούρα
Ελένη
Οικιακά
Βόλος
1304.
Σγούρα
Ευαγγελία
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
1305.
Σγούρας
Νικόλαος
Συνταξιούχος
Βόλος
1306.
Σγουρίδου
Σοφία
Διερμηνέας
Θεσσαλονίκη
1307.
Σδράκης
Κωνσταντίνος
Συνταξιούχος
Πάτρα
1308.
Σδράλη
Κωνσταντίνα
Μαία
Αθήνα
1309.
Σερέτη -Τσιακμάκη
Αλεξάνδρα
Γραφίστρια
Τρίκαλα
1310.
Σερκελίδης
Δήμος
Αξιωματικός Π.Α.
Θεσσαλονίκη
1311.
Σέτιγκ
Ειρήνη
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
1312.
Σημαδόπουλος
Χρήστος
Μαρμαράς
Θεσσαλονίκη
1313.
Σιάρρα
Κωνσταντίνα
Συνταξιούχος
Βόλος
1314.
Σιαφάκας
Χαράλαμπος
Μεταλλειολόγος
Ιτέα
1315.
Σιάχρας
Δημήτριος
Ελ. Επαγγελματίας
Κόρινθος
1316.
Σιγάλας
Ηλίας
Οικονομολόγος
Πειραιάς
1317.
Σιγανού
Σταυρούλα
Οικιακά
Βόλος
1318.
Σιδηρόπουλος
Αθανάσιος
Έμπορος
Αθήνα
1319.
Σιδηρόπουλος
Ηλίας
Χειρ. Πολιτ. Αεροπορίας
Αθήνα
1320.
Σιδηροπούλου
Θεανώ
Νηπιαγωγός
Θεσσαλονίκη
1321.
Σιμάτος
Λάμπρος
Συνταξιούχος
Κεφαλληνία
1322.
Σιμήνα
Βαΐτσα
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
1323.
Σίμου
Αργυρούλα
Δημ. Υπάλληλος
Τρίκερι
1324.
Σίμου
Κατερίνα
Οικιακά
Βόλος
1325.
Σιόλος
Γεώργιος
Ιδ. Υπάλληλος
Πάτρα
1326.
Σιόλου
Βαρβάρα
Δασκάλα
Πάτρα
1327.
Σισμανίδης-Συρόπουλος
Ζαχαρίας
Συνταξιούχος ΟΑΕΕ
Κιλκίς
1328.
Σιταρά
Ελένη
Οικιακά
Άγιος Στέφανος
1329.
Σιώτας
Νικόλαος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1330.
Σκαρμούτσος
Χρήστος
Φοιτητής Ιατρικής
Ν. Ηράκλειο
1331.
Σκενδέρογλου
Νικόλαος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1332.
Σκλήνος
Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός
1333.
Σκλία
Μαρία
Οικιακά
Κατακάλι Κορινθίας
1334.
Σκλία
Χρυσαυγή
φαρμακοποιός
Κατακάλι Κορινθίας
1335.
Σκλίας
Δημήτριος
Συνταξιούχος
Κατακάλι Κορινθίας
1336.
Σκλίας
Παναγιώτης
Οικοδόμος
Κατακάλι Κορινθίας
1337.
Σκόνδρα
Μαρία
Οικιακά
Πάτρα
1338.
Σκόντζος
Λάμπρος
Θεολόγος
Αθήνα
1339.
Σκοπελίτου
Αντιγόνη
Ιατρός
Αγ. Παρασκευή
1340.
Σκορδάς
Βασίλειος
Δημ. Υπάλληλος
Μαρούσι
1341.
Σκούρα
Μαργαρίτα
Μαθήτρια
Βόλος
1342.
Σκούρα
Χαρούλα
Συνταξιούχος
Βόλος
1343.
Σκούρας
Αθανάσιος
Μελισσοκόμος
Βόλος
1344.
Σκουφίτσα-Βαρκάδου
Βασιλική
Κοινωνική Λειτουργός
Αθήνα
1345.
Σκριπατσένκο-Καβαλλιεράτου
Ιουλία
Μάνατζερ
Αθήνα
1346.
Σκυλοδήμος
Ηλίας
Αξιωματικός ε.α.
Πύλη Τρικάλων
1347.
Σκυλοδήμου
Χριστίνα
Φοιτήτρια
Πύλη Τρικάλων
1348.
Σόρκου
Μαρίνα
Οικιακά
Βόλος
1349.
Σουλδάτου
Γεωργία
Γαλάτσι
1350.
Σουλελές
Διονύσιος
Εκπαιδευτικός
Χαλάνδρι
1351.
Σουλιώτη
Ζωή
Οικονομολόγος
Αθήνα
1352.
Σπαντιδάκης
Γεώργιος
Οδοντίατρος
Θεσσαλονίκη
1353.
Σπηλιόπουλος
Χρυσούλα
Ιδ. Υπαλληλος
Σπάτα
1354.
Σπηλιωτόπουλος
Ιωάννης
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
1355.
Σπηλιωτοπούλου
Κωνσταντίνα
Νοσηλεύτρια
Θεσσαλονίκη
1356.
Σπορίκης
Παναγιώτης
Οδοντίατρος
Ίασμος Ροδόπης
1357.
Σπουργίτης
Αντώνιος
Δημ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1358.
Σπυροπούλου
Ξανθή
Φιλόλογος
Αθήνα
1359.
Σπύρου
Σοφία
Υπερπολύτεκνη, Εκπαιδευτικός, Νομικός
Θεσσαλονίκη
1360.
Σταβλιώτη
Μαρία
Συνταξιούχος
Πάτρα
1361.
Σταθακοπούλου
Κατερίνα
Δημ. Υπάλληλος
Αθήνα
1362.
Σταθόπουλος
Ελευθέριος
Συνταξιούχος ΟΤΕ
Χαλάνδρι
1363.
Στακιάς
Ευάγγελος
Εκπαιδευτικος ΜΕ
Αθήνα
1364.
Σταματάκη
Αθανασία
Συνταξιούχος
Πάτρα
1365.
Σταμάτη
Ελισάβετ
Φοιτήτρια
Μελίσσια
1366.
Σταμάτη
Μαρία
Αθήνα
1367.
Σταμάτης
Ιωάννης
Άνεργος
Μελίσσια
1368.
Σταματιάδου
Ζαχαρούλα
Φιτήτρια
Θεσσαλονίκη
1369.
Σταματιάδου
Όλγα
Φιλόλογος
Θεσσαλονίκη
1370.
Σταματίου
Γεωργία
Γυμνάστρια
Χαλκίδα
1371.
Σταμοπούλου
Μαρία
Συνταξιούχος
Πάτρα
1372.
Στάμος
Κωνσταντίνος
Συνταξιούχος
Βόλος
1373.
Στανίδης
Δημήτριος
Συνταξιούχος
Πάτρα
1374.
Σταυρίδης
Παναγιώτης
-
Βόλος
1375.
Σταυρίδου
Βασιλική
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1376.
Σταυρόγλου
Ελένη
Ιδ. Υπάλληλος
Καβάλα
1377.
Στεργίου
Ευσταθία
Δημ. Υπάλληλος
Αθήνα
1378.
Στεργιούλη
Ελισάβετ
οικιακά
Καρδίτσα
1379.
Στεφανής
Ελευθέριος
Συνταξιούχος
Βόλος
1380.
Στρατηγοπούλου
Σταυρούλα
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1381.
Στρινιτς
Νατάσα
Οικονομολόγος
Θεσσαλονίκη
1382.
Στυλίδου
Χριστίνα
Οικιακά
Βόλος
1383.
Σύρμου
Σπυριδούλα
Οικιακά
Αγρίνιο
1384.
Σφέτσας
Γεώργιος
Δημ. Υπάλληλος
Αχαρναί
1385.
Σφονδύλας
Πάτροκλος
Άνεργος
Βασιλικά
1386.
Σφουγγουρη
Νικολεττα
Άνεργη
Θεσσαλονίκη
1387.
Σώρος
Ιωάννης
Συντ. Οδοντίατρος
Θεσσαλονίκη
1388.
Σώρου
Πολυξένη
Συντ. Τραπεζικός
Θεσσαλονίκη
1389.
Σωτηράκη
Καφενία
Βοηθός Ιατρού Εργασίας
Επανωμή
1390.
Σωτηριάδης
Κωνσταντίνος
Δημ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1391.
Σωτηροπούλου
Διονυσία
Συνταξιούχος
Πάτρα
1392.
Ταγταλιανίδου
Μαρία
Λογίστρια
Θεσσαλονίκη
1393.
Τάλλαρος
Πορφύριος
Μηχανολόγος Μηχ.
 Τρίκαλα
1394.
Τάμπα
Γερωργία
Συνταξιούχος
Καλαμπάκα
1395.
Τάνος
Αθανάσιος
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
1396.
Τανούση
Κωνσταντίνα
Πττυχ. Λογιστικής
Θεσσαλονίκη
1397.
Ταράτσας
Χαράλμπος
Στρατιωτικός Π.Α.
Αγ. Παρασκευή
1398.
Τάχου
Δήμητρα
Συνταξ. Εκπαιδευτικός
Βόλος
1399.
Ταχτσή
Αικατερίνη
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1400.
Ταχτσή
Ελένη
Οικονομολόγος
Θεσσαλονίκη
1401.
Τενεκετζή
Ελένη
Οικιακά
Περιβολάκι Λαγκαδά
1402.
Τζελέπη
Ευγενία
Συνταξιούχος
Βόλος
1403.
Τζελέπη
Ζωή
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
1404.
Τζελέπης
Ευάγγελος
Συνταξιούχος
Βόλος
1405.
Τζελέπης
Νικόλαος
Μηχανικός
Βόλος
1406.
Τζέμη
Γεωργία
Πολύτεκνη, οικιακά
Βασιλούδι Θεσ/νίκης
1407.
Τζιαφέρη
Σεβαστή
Δημ. Υπάλληλος
Μεταμόρφωση
1408.
Τζόκου
Μαρία
Αποθηκάριος
Θεσσαλονίκη
1409.
Τζούμα
Κατερίνα
Εκπαιδευτικός
Διόνυσος
1410.
Τζουμανίκας
Κωνσταντίνος
Συντ. Εκπαιδευτικός
Πάτρα
1411.
Τζουρτζουκλής
Φίλιππος
-
Αγριά Βόλου
1412.
Τζωαννοπούλου
Αφρατή
Φιλόλογος
Θεσσαλονίκη
1413.
Τζώρτζη
Αικατερίνη
Οικιακά
Λεχώνια
1414.
Τιφκιτσής
Ιωάννης
Δάσκαλος
Καβάλα
1415.
Τοκατλίδου
Μαρία 
Θεολόγος
Κιλκίς
1416.
Τοξαβίδη
Πόλη
Έμπορος
Πάτρα
1417.
Τοπουζίδου
Αθηνά
Ελ. Επαγγελματίας
Κατερίνη
1418.
Τοραμανίδου
Μαριάνθη
Μαθηματικός
Καβάλα
1419.
Τουφεξή
Φωτεινή
Εκπαιδευτικός
Καβάλα
1420.
Τράϊκος
Χρήστος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1421.
Τρανοπούλου
Παναγιώτα
Διαιτολόγος - Χημικός
Θεσσαλονίκη
1422.
Τράντζα
Χριστίνα
Νοσηλεύτρια
Αθήνα
1423.
Τριανταφυλλίδης
Νικόλαος
Φοιτητής
Θεσσαλονίκη
1424.
Τριανταφυλλίδου
Ζωή
Ιατρός
Θεσσαλονίκη
1425.
Τριανταφυλλίδου
Σοφία-Στέλλα
Δημ. Υπάλληλος
Κιλκίς
1426.
Τριανταφυλλόπουλος
Αδάμ
Κόρινθος
1427.
Τριανταφύλλου
Γεώργιος
Δάσκαλος
Αγριά
1428.
Τριανταφύλλου
Θεόδωρος
Γεωπόνος
Κηφισιά
1429.
Τριανταφύλλου
Μαρίνα
Εκπαιδευτικός
Άνω Κηφισιά
1430.
Τριγλινός
Απόστολος
Συντ. Δημοσίου
Πλαγιάρι Θεσ/νίκης
1431.
Τριγλινού
Δέσποινα
Συντ. Δημοσίου
Πλαγιάρι Θεσ/νίκης
1432.
Τσαβδαρίδη
Μαρία
Καθηγήτρια
Πάτρα
1433.
Τσαβδαρίδης
Ανέστης
Γενικών καθηκόντων
Θεσσαλονίκη
1434.
Τσαγκαράτου
Άννα
Άνεργη
Πάτρα
1435.
Τσάκα
Φιλοθέη
Ελ. Επαγγελματίας
Πάτρα
1436.
Τσάκαλης
Γεώργιος
Ζαχαροπλάστης
Καναδάς
1437.
Τσάκαλης
Κωνσταντίνα
Δημ. Υπάλληλος
Πάτρα
1438.
Τσακανίκα
Αλεξάνδρα
Συνταξιούχος
Βόλος
1439.
Τσακησίρα
Βασιλική
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
1440.
Τσακίρης
Δημήτριος
Δικηγόρος
Χανιά
1441.
Τσακίρης
Νικόλαος
Φοιτητής
Θεσσαλονίκη
1442.
Τσακιρίδης
Μιχαήλ
Δημ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1443.
Τσακόγια
Σοφία
Συνταξιούχος
Βόλος
1444.
Τσακόγιας
Κων/νος
Στρατιωτικός
Βόλος
1445.
Τσακός
Σπυρίδων
Ιατρός
Φλώρινα
1446.
Τσάκωνα
Βιργινία
Οικιακά
Πάτρα
1447.
Τσαμπά
Ειρήνη
Συνταξιούχος
Βόλος
1448.
Τσάμπρα-Γκοτσοπούλου
Μαρία
Δασκάλα
Πάτρα
1449.
Τσάμπρας
Αλέξανδρος
Αστυνομικός
Πάτρα
1450.
Τσάμπρας
Ευγενία
Οικιακά
Πάτρα
1451.
Τσαντζαλή
Κωνσταντίνα
Δημ. Υπάλληλος
Λαμία
1452.
Τσαντήλας
Αντώνιος
Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
Αίγιο
1453.
Τσαουσέλης
Μιχαήλ
Ιδ. Υπάλληλος
Ruesselheim Γερμανία
1454.
Τσαρούχα
Αντωνία
Καθαρίστρια
Θεσσαλονίκη
1455.
Τσαρούχα
Νικολέτα
Φοιτήτρια
Θεσσαλονίκη
1456.
Τσαρούχα
Σουλτάνα
Οικιακά
Λιμνότοπος Κιλκίς
1457.
Τσαρούχας
Γεώργιος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1458.
Τσαρούχας
Χρήστος
Ελαιοχρωματιστής
Θεσσαλονίκη
1459.
Τσάφου
Μαρία
Ιδ. Υπαλληλος
Κηφησιά
1460.
Τσεγγενές
Γεώργιος
Κρατικός Υπάλληλος
Πάτρα
1461.
Τσέκου
Σοφία
Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας
Κόρινθος
1462.
Τσέλιος
Θεόδωρος
Θεολόγος
Τρίκαλα
1463.
Τσιαμούρας
Βάιος
Ανελκυστήρες
Αγριά Βόλου
1464.
Τσιαμπάκος
Κωνσταντίνος
Νεωκόρος
Λαγκαδάς
1465.
Τσιανάκας
Δημήτριος
Ιδ. Υπάλληλος
Φάρσαλα
1466.
Τσιβαλιός
Ιωάννης
Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1467.
Τσιβαλιού
Ευαγγελία
Πτυχ.Πληροφορικής
Χαλκίδα
1468.
Τσιβγούλη
Σοφία
Ιδιωτική Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1469.
Τσιβγούλης
Απόστολος
Συνταξιούχος ΟΤΕ
1470.
Τσικνή
Χρυσούλα
Οικιακά
Πάτρα
1471.
Τσικνίδου
Ευδοκία
Συνταξιούχος
Θεσσαλονίκη
1472.
Τσιμενίδη
Άννα
Συνταξιούχος
Πάτρα
1473.
Τσιμπερίδη
Ελένη
Μαθήτρια
Βόλος
1474.
Τσιμπερίδης
Βελισσάριος
Γυμναστής
Βόλος
1475.
Τσιμπερίδης
Ιωάννης
Δημ. Υπάλληλος
Βόλος
1476.
Τσιμπερίδης
Κων/νος
Υπάλ. ΟΤΕ
Βόλος
1477.
Τσιμπρή
Γλυκερία
Οικιακά
Πέλλα
1478.
Τσιμπρή
Ελένη
Εκπαιδευτικός
Γιαννιτσά
1479.
Τσιμπρής
Γρηγόριος
Φοιτητής Θεολογίας
Πέλλα
1480.
Τσιμπρής
Εμμανουήλ
Συνταξιούχος
Πέλλα
1481.
Τσιολακίδου
Μαρία
Καβάλα
1482.
Τσιοτσιοπούλου
Παναγιώτα
Γεωπόνος
Νέα Ερυθραία
1483.
Τσιούγκος
Γεώργιος
Συντ. Ναυπηγός Μηχ.
Αμαρούσιο
1484.
Τσιουτεα
Άνισοαρα
Πρεσβυτέρα
Πολύκαστρο Κιλκίς
1485.
Τσιρώνη
Σπυριδούλα
Συνταξιούχος
Πάτρα
1486.
Τσισμαλίδης
Αναστάσιος
Άνεργος
Θεσσαλονίκη
1487.
Τσιτιρίδης
Σάββας
Οδηγός ΟΑΣΘ
Θεσσαλονίκη
1488.
Τσιτιρίδης
Χρήστος
Οδηγός ΟΑΣΘ
Θεσσαλονίκη
1489.
Τσιτώνα
Αναστασία
Οικιακά
Βόλος
1490.
Τσίχλα
Μαρία
Οικιακά
Βόλος
1491.
Τσόγιας
Βίκτωρ
Ιεροψάλτης
Πάρος
1492.
Τσολοδήμου
Βιολέτα
Θεολόγος
Πάτρα
1493.
Τσομπανάκη
Ευαγγελία
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1494.
Τσομπανίδου
Ιωάννα
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1495.
Τσοπέλου
Ελένη
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1496.
Τσουβάκα
Ευδοξία
Οικιακά
Βόλος
1497.
Τσουβάκας
Παναγιώτης
Στρατιωτικός
Βόλος
1498.
Τσουκάκη
Ειρήνη
συντ. Δικαστ. Υπάλληλος
Κορυδαλλός
1499.
Τσουμπρής
Ευάγγελος
Ιερογλύπτης
Αθήνα
1500.
Τσωνά
Φανή
Νοσηλεύτρια
Θεσσαλονίκη
1501.
Τσώρης
Αθανάσιος
Λογιστής
Κόρινθος
1502.
Τσώρης
Πολυχρόνης
Βιοτέχνης
Κόρινθος
1503.
Φακίνος
Λεωνίδας
πρώην Τραπεζικός
Άρτα
1504.
Φακίνος
Παύλος
Συνταξιούχος
Καμμένα Βούρλα
1505.
Φακίνου
Αφροδίτη
Συνταξιούχος
Καμμένα Βούρλα
1506.
Φαλισα
Λάρισα
Οικιακά
Πάτρα
1507.
Φαλτάκα
Κυριακή
Οικιακά
Βόλος
1508.
Φαλτσέτα
Διονυσία
Συνταξιούχος
Πάτρα
1509.
Φαρίνα
Παρθένα
Δημ. Υπάλληλος
Καβάλα
1510.
Φατώλα
Ουρανία
Δημ. Υπάλληλος
Αθήνα
1511.
Φεγγούλη
Σταυρούλα
Ελ. Επαγγελματίας
Βόλος
1512.
Φετάνης
Αναστάσιος
Θεολόγος
Μελίσσια Αττικής
1513.
Φίλιος
Αθανάσιος
Αγιογράφος, Πολ. Μηχ.
Ν. Μάκρη
1514.
Φίλιππα
Σταυρούλα
Νηπιαγωγός
Αθήνα
1515.
Φιλιππάτου
Ελένη
Εκπαιδευτικός - Μουσικός
Κύθηρα
1516.
Φιλιππάτου
Μαρία
Φιλόλογος-Μουσικός
Πατρα
1517.
Φιλιππίδου
Δήμητρα
Δημ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1518.
Φλέσσας
Γεώργιος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1519.
Φούγκου
Ελένη
Οικιακά
Βόλος
1520.
Φούντζιου
Αναστασία
Οικιακά
Βόλος
1521.
Φούντζιου
Λαμπρινή
Συνταξιούχος
Βόλος
1522.
Φραγκίσκου
Ναυσικά
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
1523.
Φραγκογιός
Δημήτριος
Συντ. Π.Α.
Ν. Ιωνία Βόλου
1524.
Φράγκου
Ζωή
Δημ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1525.
Φραγκούλης
Αντώνιος
Συνταξιούχος
Βελεστίνο
1526.
Φραγκούλης
Δημήτριος
Μαθηματικός
Βόλος
1527.
Φραντζής
Γεώργιος
Αγρότης
Φλώρινα
1528.
Φρουζάκης
Δαυΐδ
Εκπαιδευτικός
Θεσσαλονίκη
1529.
Φτωχογιάννη
Ελένη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Καβάλα
1530.
Φυσικόπουλος
Αθανάσιος
Κουρέας
Τρίκαλα
1531.
Φύτρας
Θεοδόσιος
Ηλεκτρολόγος
Βόλος
1532.
Φύτρος
Αλέξανδρος
Πολ. Μηχανικός
Αγριά
1533.
Φύτρος
Θεοδόσιος
Συνταξιούχος
Αγριά
1534.
Φύτρος
Νίκος
Ηλεκτ. Μηχαν.
Αγριά
1535.
Φύτρου
Μαρία
Συνταξιούχος
Αγριά
1536.
Φωτάκη
Ελευθερία
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
1537.
Φωτάκη
Όλγα
Οικιακά
Βόλος
1538.
Φωτάκη
Σοφία
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
1539.
Φωτάκης
Χρήστος
Συνταξιούχος
Βόλος
1540.
Φωτεινός
Παναγιώτης
Δημ. Υπάλληλος
Πάτρα
1541.
Φωτιάδη
Δήμητρα
Δημοτική Υπάλληλος
Ν. Αρτάκη
1542.
Φωτιάδης
Βασίλειος
Άνεργος
Πάτρα
1543.
Φωτιάδης
Δημήτριος
Ιδ. Υπάλληλος
Πάτρα
1544.
Φωτιάδου
Ελένη
Συνταξιούχος
Βόλος
1545.
Φωτόπουλος
Αθανάσιος
Πτ. Πατριαρχικής Ακαδημίας Κρήτης
Αθήνα
1546.
Φωτοπούλου
Ελευθερία
Εκπαιδευτικός
Κηφισιά
1547.
Φωτοπούλου
Μαρία
Συνταξιούχος
Πάτρα
1548.
Φωτοπούλου
Σοφία
Άνεργη
Θεσσαλονίκη
1549.
Φωτοπούλου
Μαρία
Φιλόλογος
Αθήνα
1550.
Φώτου
Μιχαήλ
Δικηγόρος
Βόλος
1551.
Χαβιάς
Γεώργιος
Δημ. Υπάλληλος
Βόλος
1552.
Χάιδος
Σπυρίδων
Πυροσβέστης
Αθήνα
1553.
Χαϊδούτη
Αγαθή
Συνταξιούχος
Λάρισα
1554.
Χαϊδούτης
Αθανάσιος
Συνταξιούχος
Βόλος
1555.
Χαλκίδης
Δημήτριος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1556.
Χαμονικολάου
Αθανάσιος
Ψαράς
Βόλος
1557.
Χαμονικολάου
Δήμητρα
Οικιακά
Βόλος
1558.
Χαμονικολάου
Δημήτριος
Συνταξιούχος
Βόλος
1559.
Χαμονικολάου
Όλγα
Συνταξιούχος
Βόλος
1560.
Χαμονικολάου
Ον.
Οικιακά
Βόλος
1561.
Χανιωτάκης
Πέτρος
-
Βόλος
1562.
Χάνος
Χαράλαμπος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
1563.
Χαντζάρος
Δημήτριος
Ηλεκτρ. Μηχανικός
Αγ. Παρασκευή
1564.
Χαρανάς
Δημήτριος
Αυτοκινητιστής
Βόλος
1565.
Χαρός
Νικόλαος
Συνταξιούχος
Λάρισα
1566.
Χαρτά
Αιμιλία
Συνταξιούχος
Πάτρα
1567.
Χαρτάς
Αυγουστίνος
Καθηγητής
Πάτρα
1568.
Χαρτσίας
Γιάννης
Έμπορος
Κόρινθος
1569.
Χαρχαλάκη
Αναστασία
-
Ν. Ιωνία Βόλου
1570.
Χαρχαλάκης
Νικόλαος
Ιδ. Υπάλληλος
Βόλος
1571.
Χασαποπούλου
Αγγελική
Οικιακά
Πάτρα
1572.
Χασιακής
Κωνσταντίνος
Συνταξιούχος
Άγ. Βλάσιος, Αγρινίου 
1573.
Χασιώτης
Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός
Θεσσαλονίκη
1574.
Χασούρος
Γεώργιος
Καθηγητής Βιολογίας
Αγ. Παρασκευή
1575.
Χασούρου
Ιωάννα
Εκπαιδευτικός
Αγ. Παρασκευή
1576.
Χατζάρας
Γιάννης
Φωτογράφος, Μάγειρας
Αθήνα
1577.
Χατζή
Φωτεινή
Οικιακά
Κατακάλι Κορινθίας
1578.
Χατζή
Αικατερίνη
Ιδ. Υπάλληλος
Κόρινθος
1579.
Χατζή
Γεωργία
Οικιακά
Κόρινθος
1580.
Χατζή
Μιχαλίτσα
Οικιακά 
Κόρινθος
1581.
Χατζηαγγελίδης
Στέφανος
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1582.
Χατζηαντωνίου
Ιωάννης
Δικηγόρος
Γλυφάδα
1583.
Χατζηγεωργίου
Αναστάσιος
Δημ. Υπάλληλος
Βόλος
1584.
Χατζηγεωργίου
Δημήτριος
-
Βόλος
1585.
Χατζηγεωργίου
Ιωάννης
Φοιτητής
Βόλος
1586.
Χατζηγιάννη
Άννα
Εκπαιδευτικός
Συκιά Χαλιδικής
1587.
Χατζηδημητρίου
Αικατερίνη
Φοιτήτρια
Θεσσαλονίκη
1588.
Χατζηδημητρίου
Ευδοκία
Μαία
Άδενδρο Θεσ/νίκης
1589.
Χατζηδημητρίου
Παναγιώτης
Αγρότης
Άδενδρο Θεσσαλονίκης
1590.
Χατζηηλίας
Γαβριήλ
Δάσκαλος
Καβάλα
1591.
Χατζηιωάννου
Αννέτα
Οικιακά
Θεσσαλονίκη
1592.
Χατζηιωάννου
Αρίστη
Γραμ. Διεύθυνσης - Άνεργη
Θεσσαλονίκη
1593.
Χατζηιωάννου
Ιωάννα
Γραμ. Διεύθυνσης - Άνεργη
Θεσσαλονίκη
1594.
Χατζημπέη
Ευαγγελία
Κομοτηνή
1595.
Χατζηπούλκα
Δέσποινα
Σημαντρα Χαλκιδικής 
1596.
Χατζής
Ιωάννης
Ιδ. Υπάλληλος
Κόρινθος
1597.
Χατζής
Μιχαήλ
Συνταξιούχος
Κατακάλι Κορινθίας
1598.
Χατζής
Στέργιος
Συνταξιούχος 
Κόρινθος
1599.
Χατησταμούλη
Μαρία
Οικιακά
Βόλος
1600.
Χατησταμούλης
Αθανάσιος
Τεχν. Τηλεπικοινωνιών
Βόλος
1601.
Χατησταμούλης
Παναγιώτης
Τεχν. Τηλεπικοινωνιών
Βόλος
1602.
Χατησταμούλης
Σταύρος
Τεχν. Τηλεπικοινωνιών
Βόλος
1603.
Χατησταμούλης
Τιμολέων
Συνταξιούχος
1604.
Χειμωνάκης
Ιωάννης
Μηχανικός
Αθήνα
1605.
Χιωτακάκος
Δημήτριος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Νέα Παλάτια Αττικής
1606.
Χορευταρής
Ηλίας
Οπτικοακουστικά - Θεολογικά
Θεσσαλονίκη
1607.
Χριστάνας
Βασίλειος
Στρατιωτικός ε.α.
Λάρισα
1608.
Χριστοδουλάρης
Λεωνίδας
Οστεοπαθητικός
Θεσσαλονίκη
1609.
Χριστοδουλή
Παναγιώτα
Ιδ. Υπάλληλος
Πάτρα
1610.
Χριστοδουλοπούλου
Αλεξάνδρα
Οικιακά
Βόλος
1611.
Χριστοδουλοπούλου
Βασιλική
Οικιακά
Βόλος
1612.
Χριστοδουλου
Φιλοθέη
Οικιακά
Καπανδρίτι
1613.
Χριστοδούλου
Κωνσταντίνος
Δημ. Υπάλληλος
Αιγάλεω
1614.
Χριστοδούλου
Νίκη
Συνταξιούχος Φιλόλογος
Θεσσαλονίκη
1615.
Χριστόπουλος
Δαυίδ
Φοιτητής
Πάτρα
1616.
Χριστοπούλου
Ευθαλεία
Εκπαιδευτικός
Πάτρα
1617.
Χριστοφόρου
Αναστασία
Οικιακά
Πάτρα
1618.
Χριστοφόρου
Ανδρέας
Συνταξιούχος
Κύπρος
1619.
Χριστοφόρου-Νούνη
Χριστίνα
Ιδ. Υπάλληλος
Κύπρος
1620.
Χροναίος
Δημήτριος
Στρατιωτικός
Βόλος
1621.
Χροναίου
Ελένη
Ιδ. Υπάλληλος
Αγ. Τριάδα
1622.
Χροναίου
Παρασκευή
Συνταξιούχος
Βόλος
1623.
Χρυσοβελίδου
Μαρία
Ιατρός
Βόλος
1624.
Χρυσοχόος
Πέτρος
Αστυνομικός
Παληό
1625.
Χρυσοχόου
Νικόλαος
Ελ. Επαγγελματίας
Θεσσαλονίκη
1626.
Ψαρά
Βασιλική
Ιδ. Υπάλληλος
Θεσσαλονίκη
1627.
Ψαραδέλλη
Φανή
Οικιακά
Ν. Ερυθραία
1628.
Ψαριανός
Κωνσταντίνος
Λογιστής, φοροτέχνης
Χαλάνδρι
1629.
Ψωμιάδης
Γεώργιος
Δάσκαλος, Θεολόγος
Αθήνα
1630.
Bici
Aleksander
Μαθητής Λυκείου
Ασκός Θεσ/νίκης
1631.
Boci
Kris
Μεταφραστής
Τίρανα
1632.
Constantopoulos
Peter
Retired Aviation Engineer
Τορόντο Καναδά
1633.
Dams
Pavlos
Μηχανολόγος μηχανικός
Λουβεν Βέλγιο
1634.
Galatis
Vasilia
Συνταξιούχος
Virginia USA
1635.
Katsouras
Klearchos
Συνταξιούχος
Αριζόνα ΗΠΑ