«Ὄχι στήν Ψευδοένωσιν Ὀρθοδοξίας – Μονοφυσιτισμοῦ»

OxiMonifisitDΠαρουσίαση ὑπομνήματος τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμ. π. Ἐμμανουήλ Καλύβα
(Ἡ παρουσίαση ἔγινε ἀπό τόν Ἀρχ/τη Σαράντη Σαράντο).

Μαρούσι 1η Ἰουνίου 2016
Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου.

Κατά τίς παροῦσες δυσχείμερες ἡμέρες θέλουμε νά ὑπενθυμί-σουμε στούς καλοπροαίρετους ὀρθοδόξους ἀναγνῶστες μας, ὅτι ἐκτός τῶν ἄλλων προσκεκλημένων παρατηρητῶν, στήν «Ἁγία καί Μεγάλη» πανορθόδοξη Σύνοδο, θά παρευρίσκονται καί ἐπρόσωποι τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ. Μόνοι τους αὐτοαποκαλοῦνται Ἀνατολικοί ὀρθόδοξοι. Δέχονται μόνο τίς τρεῖς πρῶτες Οἰκουμενικές Συνόδους καί ἀπορρίπτουν ὅλες τίς ἄλλες. Προφασίζονται οἱ ταγοί τους, ὅτι λόγῳ τῆς δύσκολης φραστικῆς ἀρχαιοελληνικῆς ὁρολογίας καί τῆς μή κατανοητῆς γι’ αὐτούς γλώσσας, ἀναγκάστηκαν νά μή δεχθοῦν τό δογματικό ὅρο τῆς Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Εἶναι γνωστό ὅμως, ὅτι οἱ ταγοί τους ἔχουν τίτλους ἀρχαιομα-θείας καί δέν θά ἔπρεπε νά παγιωθοῦν στίς αἱρετικές μονοφυσιτικές δοξασίες τους. Ἔτσι παρασύρουν τό ποίμνιό τους στήν κακοδοξία, ἐνῷ μέ λίγη καλοπροαίρετη διάθεση θά μποροῦσαν νά εἶχαν ἀπορ-ρίψει τήν πλάνη καί νά ἦταν ὄντως καί κατ’ οὐσίαν Ἀνατολικοί Ὀρθόδοξοι ἑνωμένοι στή Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Γιά νά κατανοήσουμε τήν αἵρεση τοῦ μονοφυσιτισμοῦ πολύ μᾶς βοηθάει τό ἀναλυτικότατο ὑπόμνημα τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἐμμανουήλ Καλύβα, ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ «Ὄχι στήν Ψευδοένωσιν Ὀρ-θοδοξίας – Μονοφυσιτισμοῦ», ἡ ὁποία πρωτοδημοσιεύτηκε ἐπικαί-ρως τό 1998. Λόγῳ τῆς πρωτοφανοῦς παρουσίας ὅλων τῶν αἱρε-τικῶν παραφυάδων στήν «Ἁγία καί Μεγάλη» Πανορθόδοξη Σύνο-δο, ὠφέλιμο θά εἶναι ἅπαντες νά γνωρίσουμε καλύτερα, μία ἐξ αὐτῶν τῶν αἱρετικῶν παραφυάδων, ἀπό τήν πολύ ὑπεύθυνη μελέτη τοῦ ὡς ἄνω πατρός. Ἀπό τήν προσεκτική ἀνάγνωση τοῦ πονήματός του θά καταλάβουμε ἔτι πλέον τήν ἀξία τῆς ὀρθοδόξου δογματικῆς διδασκαλίας πού φυλάσσεται ὡς πολύτιμο θησαύρισμα στήν ἁγιο-πνευματική κιβωτό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.