Βιβλιοκρισία

Παρουσίαση νέου βιβλίου τοῦ Πρωτοπρ. Ἰωάννου Φωτόπουλου ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ἄθως: «Ἀρχιεπίσκοπος Ἰλαρίων Τρόϊτσκι»

 

Ilarion1

 

Στὴν Ἐκκλησία ζεῖ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ δὲν εἶναι στεγνὴ καὶ κενὴ δογματικὴ θέση, ποὺ φυλάσσεται μόνο ἀπὸ σεβασμὸ σὲ κάθε τί παλαιό. Ὄχι. Αὐτὸ εἶναι ἡ ἀλήθεια ποὺ γνωρίζεται ἐμπειρικὰ ἀπὸ τὸν καθένα ποὺ ἐμφορεῖται ἀπὸ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση καὶ διαποτίζεται ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή.

Ἐπίσης, ἡ εὐλογημένη ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀντικείμενο ξερῆς, ἐπιστημονικῆς μελέτης. Ἡ ζωὴ αὐτὴ προσεγγίζεται μόνο μὲ τὴν ἐμπειρικὴ σπουδή. Περὶ τῆς ζωῆς τῆς Χάριτος, καθαρῶς ἐμπειρικῆς, ἡ ἀνθρώπινη γλώσσα μπορεῖ νὰ ἐκφρασθεῖ μόνο θαμπὰ καὶ συνεσκιασμένα. Περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς γνωρίζει μόνο ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος τὴν ἔχει. Γι’ αὐτὸν αὐτὴ δὲν χρειάζεται ἀποδείξεις καὶ γιὰ ἐκεῖνον ποὺ δὲν τὴν ἔχει εἶναι σχεδὸν ἀναπόδεικτη.

ΕΝΑΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ:Ἱερομάρτυς ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Πέρμ (1870-1918)

Ἐκδόσεις Ἱ.Μ Παρακλήτου.

AgiosAndronikosBook
«Περιμένετε ὅλοι ἐσεῖς οἱ ἐπίδοξοι μεταρρυθμιστές τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας! Θά γίνει καί ἐδῶ χωρισμός τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Κράτος - δίχως τήν θέλησή μας - καί θά ἀκολουθήσει ἀναπόφευκτα διωγμός τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό ὄχι ἁπλῶς ἄθρησκο ἀλλά ἀντιχριστιανικό κράτος».

Ὅταν διαβάζει κανείς τόν βίο ἑνός Ἁγίου, τόν περιμένουν πάντοτε εὐχάριστες ἐκπλήξεις.  Ἔτσι καί μέ τόν βίο τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἀνδρονίκου, ἀρχιεπισκόπου Πέρμ (1870-1918), διδασκόμαστε ἰδιαίτερα ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετώπισε τά προβλήματα τῆς περιόδου πού προηγήθηκε τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1917 στήν Ρωσία, ἡ ὁποία καί ὁδήγησε στόν ἑβδομηκονταετῆ διωγμό τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό ἀθεϊστικό μπολσεβικικό καθεστώς.

Ἡ «Σύναξη» καί ἡ Wicca.

Τό ἄρθρο τοῦ συνεργάτου μας π. Ἰωάννου Φωτοπούλου σχετικά μέ μία βιβλιοκρισία τοῦ περιοδικοῦ «Σύναξη» φαίνεται αἰχμηρό, ἀλλά καί  τό θέμα τοῦ παρουσιαζομένου βιβλίου ἐπικίνδυνο καί ἀποκρουστικό.

Τό περιοδικό «Σύναξη» αὐτοτιτλοφορεῖται «Τριμηνιαία ἔκδοση σπουδῆς στήν Ὀρθοδοξία» καί ὑπονοεῖ μέ τόν κύριο τίτλο του «Σύναξη» ὅτι τό θεολογικό του περιεχόμενο εἶναι ἔκφραση τοῦ βιώματος τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς συνάξεως.  Ἄν καί μέ τήν οἰκουμενιστική του τακτική τό περιοδικό δέν ἀποδεικνύει  τόν τίτλο του ἀνταποκρινόμενο στά πράγματα,  ἄς δεχθοῦμε ὡς ὑπόθεση ἐργασίας ὅτι τό περιεχόμενό του ἀποτελεῖ καταστάλαγμα ἀπόψεων  ὀρθοδόξων θεολόγων ἐν συνάξει.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κριτική τοῦ Βιβλίου.

Ἀθανάσιος Β. Ἀβραμίδης Καρδιολόγος Καθηγητὴς Παθολογίας Παν. Ἀθηνῶν

Στὸ βιβλίο αὐτὸ γίνεται μία ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένη μελέτη, κατὰ τὴν ὁποία κρίνεται καὶ ἀμφισβητεῖται ὁ ὁρισμὸς τοῦ “ἐγκεφαλικοῦ θανάτου”, ὅπως σήμερα χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ χαρακτηριστεῖ ἕνας ἄνθρωπος “νεκρός”.

"ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ"

Συγγραφέας : Κ. Καρακατσάνης

Ταυτίζεται μὲ τὸν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου ; (Ἰατρικὴ καὶ φιλοσοφικὴ θεώρηση)

Τὸ πρόβλημα τοῦ “ἐγκεφαλικοῦ θανάτου” ἔχει ἀπασχολήσει πολύ, ὄχι μόνο τὸν τομέα τῆς ἰατρικῆς, ἀλλὰ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία. Αὐτὸ γιατί ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴ μεταμόσχευση ὀργάνων ἀπὸ τοὺς ἀποκαλούμενους “ἐγκεφαλικῶς νεκρούς” δότες. Τὸ ἐρώτημα λοιπὸν εἶναι ἐὰν ὁ “ἐγκεφαλικὸς θάνατος”ταυτιζεται μὲ τὸν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου.