Οἱ hackers μέχρι τὸ 2014 θὰ μποροῦν νὰ προκαλέσουν σωματικὲς βλάβες.

Γράφτηκε από τον/την Εκ της συντάξεως Ενεργό .

Διαβάζουμε στὸ http://id-ont.blogspot.gr:

Μία νέα ἔκθεση ἀπὸ τὴν ἐταιρία ἀσφαλείας Internet Identity (IID) ἀναφέρει ὅτι μέχρι τὸ 2014 οἱ κυβερνο-ἐγκληματίες θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ προκαλέσουν σωματικὲς βλάβες μέσω ἐπιθέσεων hacking σὲ συνδεδεμένες στὸ internet συσκευές!

IDONT-hackers2014Α

Η IID ἀναφέρει ἐπίσης (ὅπως εἴχαμε δημοσιεύσει παλαιότερα) ὅτι βηματοδότες, τὰ IV drips, καὶ τὰ αὐτοκίνητα ποὺ συνδέονται στὸ Διαδίκτυο θὰ μποροῦσαν σύντομα νὰ ὑποστοῦν ἐπιθέσεις ἀπὸ hackers καὶ νὰ προκαλέσουν σωματικὲς βλάβες. Ἡ ἑταιρεία ἀσφαλείας προβλέπει ἐπίσης ὅτι ἡ πλατφόρμα Near-field Communication (NFC), θὰ εἶναι ὁ πρωταρχικὸς στόχος γιὰ τους hackers τὰ δυὸ ἑπόμενα χρόνια.

Ἡ ἔκθεση τῆς ἑταιρείας προέρχεται ἀπὸ τὶς παρατηρήσεις καὶ τὴν ἔρευνα τῆς IID τῆς σὲ ἀναδυόμενες τάσεις τῆς τεχνολογίας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση, ὁ κόσμος εἶναι μόνο μερικὰ χρόνια μακριὰ ἀπὸ μεγάλες ἀλλαγὲς τῶν ἐπιθέσεων στὸν κυβερνοχῶρο.

Σύμφωνα μὲ τον αντιπρόεδρο τῆς IID, Paul Ferguson, ὁρισμένες ἰατρικὲς συσκευὲς δὲν θὰ χρειάζεται κὰν νὰ εἶναι συνδεδεμένες στὸ Διαδίκτυο γιὰ νὰ προκαλέσουν ἀνεπανόρθωτες βλάβες μέσω hacking.

«Ἔχουν ἤδη ὑπάρξει ἀποδείξεις γιὰ hacks στοὺς ἐνσωματωμένους ἀπινιδωτές, βηματοδότες καθὼς καὶ στὶς ἀντλίες ἰνσουλίνης. Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, πρέπει νὰ ὑπάρξει μία καλύτερη διασφάλιση τῆς ποιότητας καὶ τῆς ἀσφάλειας ποὺ γίνεται ἀπὸ τὴ βιομηχανία ἰατρικῶν συσκευῶν."

Ὅσο γιὰ τὰ hacks στὸ NFC ὂ Ferguson ἀναφέρει:
"Τα ζητήματα ἀσφάλειας γύρω ἀπὸ τὸ NFC δὲν ἀφοροῦν τόσο τὸ NFC ἴδια, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν κακὴ ποιότητα τῶν ἐφαρμογῶν ποὺ ἐγκαθιστῶνται στὸ NFC firmware".

Οἱ προβλέψεις γιὰ τὴν τεχνολογία NFC ἔρχεται μετὰ ἀπὸ ἀναφορὲς ὅτι ἕνα στὰ πέντε smartphones θὰ κυκλοφοροῦν μὲ NFC μέχρι τὸ 2014. Ἡ τεχνολογία NFC ὑπάρχει αὐτὴ τὴ στιγμὴ σὲ smartphones ὅπως τὸ LG-built Nexus 4, ἀναφέρει τὸ v3.

[ΠΗΓΗ http://iguru.gr/2012/12/19/real-life-harm-from-hacking/ ]

Experts predict Homeland-style hacking on the horizon

IDONT-hackers2014bA new report from security firm Internet Identity (IID) says that by 2014 cyber-criminals will be able to cause physical harm by hacking into internet-connected devices - taking a cue from the terrorists in TV drama Homeland.

IID says that pacemakers, IV drips, and internet-connected cars could soon be hacked to cause physical harm. The security firm also predicted that near-field Communication (NFC) software will be a prime target for hackers within two years.

The firm's report comes from IID's observations and research into emerging technology trends. According to the report, the world is only a couple of years away from major shifts in cyber attacks.
According to IID vice president of threat intelligence, Paul Ferguson, certain medical devices won't even have to be internet-connected to cause irreparable harm through hacking.

In [some cases] there is not necessarily an internet-connection, per se, but rather potential life-threatening vulnerabilities which can be induced by proximity wireless signals and data," Ferguson told V3.

"There have already been some proof-of-concept hacks on embedded defibrillators, pacemakers, and insulin pumps. In these cases, there needs to be a better QA and security testing regime that is done in the medical device industry."

NFC hacks also look to wreak havoc in 2014. Ferguson says the NFC issues will be caused by faulty NFC software options.

"The security issues surrounding NFC are not so much NFC itself, but rather the poor quality of apps which interface with and leverage the NFC firmware," continued Ferguson.

"We have already seen, most of the first and second-generation apps are chocked full of security vulnerabilities, even without NFC capabilities."

The forecasts for NFC technology come following reports that one in five smartphones will offer NFC by 2014. NFC technology is currently found in smartphones like the LG-built Nexus 4.

[ΠΗΓΗ http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2232903/experts-predict-reallife-harm-from-hacking-on-the-horizon ]