«Νηστεία: ὁδός θεογνωσίας»

Πρωτ. Ἰωάννου Χατζηθανάση 

(Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρ. Ἰωάννη Χατζηθανάση, ἐφημερίου Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, στίς 17/2/2019, Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου, ἀρχή Τριωδίου, στήν Ἱερά Μονή τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου, στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀττικῆς).

 «...¨Ἐρευνᾶτε τάς γραφάς¨: ἐνεστώτας διαρκείας. Δέν ἔχει τέλος ἡ ἔρευνα. Οἱ Ἅγιες Γραφές ἀποτελοῦν τίς ὁδηγίες τοῦ Κατασκευαστῆ γιά νά μήν ἀποτύχουμε.

Θεογνωσία θά πεῖ νά γίνουμε κοινωνοί τῆς θείας χάριτος.

Νηστεία ( νη+ἐσθίω ) θά πεῖ δέν τρώω καθόλου. Ἀσιτία.

Ἀπό τό λειτουργικό βιβλίο τοῦ Τριωδίου:

Δευτέρα Τυρινῆς: Οἱ φύλακες ἄγγελοι παραμένουν δίπλα μας καί μᾶς διακονοῦν.

Τρίτη Τυρινῆς: ἀσμένως, μέ μεγάλη χαρά ὑποδεχόμαστε τή νηστεία· ἔφθασε ἡ ἀρχή τῶν πνευματικῶν ἀγώνων. Ἄς ἀφήσουμε τήν ἐμπάθεια (καλοπέραση). Νά θέλουμε νά πάθουμε μαζί μέ τόν Χριστό.

Τετάρτη Τυρινῆς: μάταια κομπάζεις, ἄν δέν καθαρίζεις ἀπό πάθη. Μήν ξεφτιλίσεις τή νηστεία.

Πέμπτη Τυρινῆς: ἡ νηστεία καλεῖται ἐγκράτεια· ἡ νηστεία διώχνει τόν σκοτασμό τῆς ψυχῆς πού προκαλεῖ ὁ δαίμονας. Αὐτό ὁδηγεῖ στή σεμνότητα καί ἡ σεμνότητα στή θεραπεία τῶν παθῶν.

Οἱ τρεῖς Παῖδες ἐν Βαβυλῶνι ἔσβησαν τή φλόγα τῆς καμίνου διά τῆς νηστείας.

Παρασκευή Τυρινῆς: Νά σκεφτόμαστε τήν Ουράνια Πατρίδα... Οἱ δαίμονες δέν ἔχουν ἐξουσία... Ἡ ἡλικία τῆς νηστείας συμπίπτει μέ τήν ἡλικία τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή πού πῆρε ὁ Ἀδάμ. Ἡ ἀνυπακοή ὁδήγησε στήν ἐκδίωξη. Θανάτῳ ἀποθανεῖσθε, ἄν φᾶτε, λέει ὁ Θεός στούς πρωτοπλάστες. Ἡ νηστεία εἶναι παντρεμένη μέ τήν ὑπακοή στόν Θεό.

Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρει ποιοί νήστεψαν: ...Ὁ Μωϋσῆς στό Σινά γιά νά πάρει τίς δύο πλάκες τῶν ἐντολῶν. Ἐνῶ ἀντιθέτως ὁ λαός μή νηστεύοντας ἔφθασε στήν παραφροσύνη καί στήν εἰδωλολατρεία. Ὁ Ἡσαῦ ἔφαγε φακές καί ὑποδουλώθηκε στόν ἀδελφό του. Ὁ Σαμψών νήστευε καί ἀποκτοῦσε δύναμη. Ὁ ἱερέας καί στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη, ὡς καί σήμερα, διά τῆς νηστείας πλησιάζει τίς ἀκολουθίες. Ὁ προφήτης Ἠλίας 40 μέρες νηστεύει γιά νά ἀνοίξουν οἱ οὐρανοί. Οἱ τρεῖς Παῖδες, ὁ προφήτης Δανιήλ, ὁ Τίμιος Πρόδρομος...

Ἡ νηστεία εἶναι θεμέλιο κάθε ἀρετῆς.

Ἡ νηστεία φυλάσσει τά νήπια.

Ἡ κοιλιά μας μοιάζει μέ μικρό ἄγριο σκυλάκι. Πρέπει νά τό δέσουμε.

Χωρίς νηστεία κανένα ἀνδραγάθημα δέν μπορεῖς νά κάνεις. Προϋπόθεση ἡ προαίρεσή μας.

Ἄν δέν διαλέξεις αὐτό πού θέλει ὁ Θεός, θά διαλέξεις αὐτό πού θέλει ὁ διάβολος!

Ἡ νηστεία προκαλεῖ συναναστροφή μέ ἀγγέλους.

Οἱ ἄγγελοι, λέει ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀπογράφουν τούς νηστεύοντες.

Μέ τή νηστεία φεύγουν οἱ ὑποψίες ἀπό τά ζευγάρια. Ὅπου τρῶνε καί πίνουν ἀναμενόμενα ὅλα τά πάθη.

Πῶς θά ἀπολαύσεις τό Πάσχα ἄν δέν νηστέψεις πρίν; Ἡ στέρηση ὁδηγεῖ στήν ἀπόλαυση τῶν τροφῶν.

Ἡ νηστεία εἶναι τρόπος ζωῆς.

Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι μορφή νηστείας.

Λέει ὁ ἅγιος Παΐσιος: ¨Ὁ μοναχός ἀνεβαίνει καθέτως τό βουνό. Ὁ κοσμικός περιστροφικά¨.

Ἡ νηστεία δέν εἶναι σκοπός.

Ἐπειδή δέν ξέρουμε τό Εὐαγγέλιο, καθώς μᾶς κάνουν πλύση ἐγκεφάλου, πέφτουμε σέ παγίδες.

Οἱ καλύτεροι φίλοι εἶναι αὐτοί πού μᾶς συκοφαντοῦν. Γίνονται εὐεργέτες μας....

Οἱ ἀνθρωποκεντρικοί κάνουν φιλοσοφικούς λόγους. Ὁ Θεάνθρωπος μᾶς δίνει τό Εὐαγγέλιο....

Λογικός εἶναι αὐτός πού ζεῖ δοξολογώντας τόν Θεό...

Τό ἄγχος εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ἐγωϊσμοῦ. Θέλουμε νά τά κάνουμε ὅλα...

Βεβαίως νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες κοινωνοῦν τό Πάσχα, ἀλλά ὄχι ἀπροϋπόθετα. Ἐν μετανοίᾳ! Μετανοῶ σημαίνει ἐπιστρέφω στόν Θεό...

Ὑπάρχει προληπτική καί θεραπευτική μετάνοια....

Γιατί 40 μέρες; Ἀπό τό 10% τῆς παραγωγῆς πού προσέφεραν οἱ Ἑβραῖοι στόν Θεό κάθε χρόνο. Ἔτσι κατά προσέγγιση, στρογγυλοποιώντας, 365 : 10 = 36.5, δηλ. 40. Ἀποδεκάτωση τοῦ χρόνου....

Ἔχουμε νηστεία ποιότητας, ποσότητας καί γεύσεως. Ἀποφεύγουμε δηλ. σέ περίοδο νηστείας τά ἐξαιρετικά, τά πολλά καί τά εὔγευστα,...».

Ἀπό ὅλα μποροῦμε νά τρῶμε, ὅταν καί ἐφ’ὅσον μᾶς τό ἐπιτρέπει ἡ Ἐκκλησία μας...

Καλή Σαρακοστή! ».