Ἀπλά καρδιακά Μηνυματάκια ἀπό τό προσκύνημα τῶν Ἁγίων Τόπων τόν Αὔγουστο τοῦ 2018

Μέ τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Κων/νου καί τῆς Ἁγίας Ἑλένης, τούς ὁποίους ἔχουμε βάλει καί προστάτες φτάνουμε στό τέλος. ...

Ἔχουμε τήν κραταιά προστασία τους, ἀκούσαμε καί πολλά ἀπό τούς Πατέρες, ἐπαληθεύσαμε τή δράση τους, τήν ἀγάπη τους στόν Χριστό. Ὁ Μ. Κων/νος ἦταν μία φωτεινότατη ἐξαίρεση αὐτοκράτορος ἐν ἀντιθέσει πρός τούς ἄλλους αὐτοκράτορες. Μέ τή βοήθεια τῶν ἁγίων λοιπόν τό προσκύνημά μας τελειώνει καί ἐπιστρέφουμε στά ἴδια...

Ἔχουμε χρεωθεῖ ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ μας, τῆς Παναγίας μας καί τῶν ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης ὅτι θά πρέπει νά γινόμαστε συνεχῶς πολύ καλύτεροι χριστιανοί σέ ὅλα καί φιλανθρωπότεροι. Καλός χριστιανός δέν εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος κάνει φαινομενικά ὅτι κρατάει τά χριστιανικά χρηστά ἤθη, ἀλλά αὐτός πού ἔχει εὐαισθησίες φιλάνθρωπες καί δέ θέλει κανένα ἀπό τά πλάσματα τοῦ Θεοῦ νά ἀδικεῖται καί νά βασανίζεται....

Εἶναι πάρα πολύ σημαντικό αὐτό πού λέει ὁ Ἅγ. Ἰσαάκ ὁ Σύρος ὅτι ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε συγκινημένος, κατανενυγμένος, βρισκόμενος ἐν ἀγνοίᾳ, ἐκτιμώντας τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, τούς συνανθρώπους του, δέ θέλει κανένας ἄνθρωπος νά παθαίνει κανένα κακό, κανένα ζῶο, κανένα ἑρπετό... Γι’ αὐτό καί οἱ ἁγιορεῖτες πατέρες, τά γεροντάκια μεγάλης ἡλικίας, εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν γίνει πιό συνειδητοί χριστιανοί στά βάθη τους· ἀλλά καί πολλοί ἄνθρωποι δέ σκοτώνουν τά ζῶα, οὔτε τίς σαῦρες οὔτε τά φίδια ἀλλά μ’ ἕναν διακριτικό τρόπο τά διώχνουν (ὄχι μόνον ὁ Ἅγιος Παΐσιος) · σημερινοί ἅγιοι πατέρες ἀγαποῦν αὐτή τήν καλή ζωοφιλία καί τήν καλή σωστή ἀγάπη σέ ὅλη τήν κτίση....