Μητροπολίτης Κυθήρων: Για το φλέγον ζήτημα της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων

KithirwnSerafeimΜητροπολίτης Κυθήρων: Για το φλέγον, όπως το χαρακτηρίζει, ζήτημα της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ…

στην Ποιμαντορική του Εγκύκλιο για την έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού Έτους, η οποία διαβάστηκε σε όλες τις ενορίες της Μητροπόλεως την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου.

Ο Σεβασμιώτατος καλεί το όλο ζήτημα να αντιμετωπιστεί ελευθέρως, αβιάστως και προαιρετικώς συμπληρώνοντας ότι: “τό φλέγον ζήτημα διά χιλιάδας και εκατομμύρια συνανθρώπων μας, οι οποίοι συμμετέχουν εναγωνίως σε παλλαϊκά συλλαλητήρια εν όψει της κυκλοφορίας των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, της λεγομένης «κάρτας του πολίτη» και διαμαρτύρονται δι’ όσα προσωπικά και απόρρητα στοιχεία θα περιλαμβάνουν η τυχόν επιλήψιμα διά τους Χριστιανούς σύμβολα ενδέχεται να εμπεριέχουν”. ([ΠΗΓΗ ΒΗΜΑ ΟΡΟΔΟΞΙΑΣ])

Αναλυτικά η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου:

Ευλογημένον, ειρηνικόν, καρποφόρον και μεστόν βιοτικών και πνευματικών αγαθών και θείων δωρεών το νέον σωτήριον εκκλησιαστικόν έτος 2023-2024.

Η Χάρις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ωδήγησε τα διαβήματά μας εις ένα ακόμη νέον εκκλησιαστικόν ενιαυτόν της Χρηστότητος του Θεανθρώπου Κυρίου και Θεού ημών.

Με την προκειμένην ανακύκλησιν των Δεσποτικών, Θεομητορικών καί Αγιολογικών εορτών καλούμεθα να κατεργασθώμεν, τη Χάριτι και ευλογία του Τρισαγίου Θεού ημών, και να προσοικειωθώμεν το Θεόσδοτον δώρημα της εν Χριστώ σωτηρίας μας.

«Γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιωάν. η’, 32) εντέλλεται ο Θείος Λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός. «Τη ελευθερία η Χριστός υμάς ηλευθέρωσε, στήκετε και μη πάλιν ζυγώ δουλείας ενέχεσθε» (Γαλ. ε’ 1), μας παραγγέλει ο θείος Παύλος.

Η εν Χριστώ σωτηρία μας επιτυγχάνεται σύν Θεώ με την νέκρωσιν του παλαιού ανθρώπου, τον οποίον φέρομεν εντός μας. Με την απελευθέρωσίν μας από τα δίκτυα των πονηρών πνευμάτων και της θανατηφόρου αμαρτίας. Και με την γνώσιν και επίγνωσιν της σωζούσης Θείας Αληθείας και την ενοίκησιν εν τη καρδία μας και εντός του ψυχικού μας κόσμου της καθαρτικής και φωτιστικής Χάριτος του Παναγίου και Ζωοποιού Πνεύματος.

Ο σήμερον τιμώμενος Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως ο Χαριτοβρύτης, του οποίου τιμώμεν την Ανακομιδήν των Ιερών Λειψάνων, μας είπε με το προταχθέν της παρούσης Εγκυκλίου γνωμικόν του, ότι : «Μακάριος ο άνθρωπος ο αληθώς ηθικώς ελεύθερος», εξαίρων την υπέρτιμον αξίαν της αληθινής ηθικής ελευθερίας του.

Αντιγράφομεν το απόσπασμα, το οποίον αναφέρεται εις τον χαρακτήρα του ηθικώς ελευθέρου (καί το απλουστεύομεν εις την έκφρασιν).

«Ο χαρακτήρ του ηθικώς ελευθέρου διακρίνεται διά την ηθική ανεξαρτησία και την αγαθότητα, την αγνότητα, την σεμνοπρέπεια, την ηθική ανδρεία, την ισχυρή βούλησι, το αήττητο φρόνημα, το ανυποχώρητο σθένος πρό του ιερού χρέους, την αυταπάρνησιν και το αυτεξούσιον.

Ο ηθικώς ελεύθερος άνθρωπος είναι αληθινός, εικόνα Θεού, διότι είναι ηθικόν ομοίωμα αυτού. Η θέλησίς του έχει συνταυτισθή με το θείο θέλημα, το οποίο έχει εγγραφή μέσα εις την καρδίαν του ως νόμος ηθικός. Επίσης, υπάρχει ως πόθος του άκρου αγαθού και θέλει πάντοτε το αγαθόν και ευάρεστον εις τον Θεόν και τέλειον. Οι πόθοι του είναι ιεροί, οι επιθυμίες του αγνές. Η καρδία του αγαπά τον Θεόν, η δε ψυχή του τον επιποθεί και τον επιζητεί. Ο νούς του, καθώς δέχεται την έλλαμψιν του θείου φωτός, είναι καθαρός ως ουρανός που αγλαΐζεται από το φως του νοητού ηλίου (Χριστού). Η σοφία, η σύνεσις και η γνώσις διαλάμπουν μέσα εις τον νούν του. Το στόμα (τού ηθικώς ελευθέρου) υμνεί τον Θεόν, ρέει δε από τα χείλη του ως γλυκύ και καθαρό ύδωρ αίνος ακατάπαυστος, ευχαριστία και δοξολογία, που αναβλύζουν από την καρδίαν του.

Η συνείδησις αυτού επαναπαύεται εσωτερικά, όπως τα ύδατα της λίμνης που ευρίσκεται εις το μέσον του παραδείσου. Η γαλήνη κυριαρχεί εις την συνείδησίν του. Κανένα πάθος δεν εξεγείρεται μέσα εις την καρδίαν του, διότι όλα τα υπέταξεν εις αυτόν η ηθική ελευθερία. Βαδίζει ήρεμα την οδόν της αληθείας και εργάζεται διά την επικράτησιν του αγαθού. Επιζητεί την έλευσιν της Βασιλείας του Θεού επί της γης και είναι πρόθυμος να συνεργήση διά την αποκατάστασιν αυτής· τα πάντα κάμνει διά την επικράτησίν της…

Ο ηθικώς ελεύθερος, συνεχίζει ο λαοφιλέστατος και θεοφιλέστατος Άγιος Νεκτάριος, περικοσμείται με όλας τας αρετάς. Η ευσέβεια, η δικαιοσύνη, η αλήθεια και η σύνεσις στεφανώνουν την κεφαλήν του με στεφάνια πλεγμένα με αμάραντα άνθη.

Ενώ ζή εις την γην εικονίζει την εικόνα του Θείου Δημιουργού, της οποίας το κάλλος φέρει εντός του. Οι πορείες του είναι ευθείες, το δε πολίτευμά του είναι εις τον ουρανόν. Όταν μεταρσιώνεται γίνεται αιθέριος και ουρανοβάμων. Καί, καθώς συνενώνεται με τον χορόν των Αγγέλων, των Οσίων και Δικαίων, υμνεί ακατάπαυστα τον Θεόν, τον Ποιητήν και Πλάστην του.

Μακάριος ο άνθρωπος ο αληθώς ηθικώς ελεύθερος, διότι ασφαλώς θα φθάση εις το μακάριον τέλος, εις το οποίον έχει προορισθή να φθάση» (Αγίου Νεκταρίου, «Γνώθι σαυτόν», σελ. 89-90).

Σε άλλο κεφάλαιο ο Χαριτοβρύτης Άγιος Νεκτάριος μας υποδεικνύει τον τρόπο, με τον οποίο δυνάμεθα να μείνωμεν ηθικώς ελεύθεροι:

«Τον τρόπον, με τον οποίο ημπορούμεν να διατηρήσωμεν εαυτούς ηθικώς ελευθέρους, μας υπέδειξεν Αυτός ο Σωτήρ ημών, όταν είπε : «Όποιος θέλει να σώση την πρόσκαιρη ζωή του, θα χάση την πνευματική και μακάρια ζωή του μέλλοντος. Εκείνος όμως που θα χάση την ζωήν του, επειδή πιστεύει και υπακούει σε μένα, αυτός θα σώση την ψυχή του στην άλλη ζωή, όπου θα κερδίση την αιώνιο ζωή» (Λουκ. θ’ 24). Μάς εδίδαξε δηλαδή, ότι με την αυταπάρνησιν ημπορούμε να σωθούμε.

Και αληθώς, διά να γίνωμε ηθικώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τον (παλαιόν) εαυτόν μας και να σηκώσωμεν επάνω εις τον ώμον μας τον σταυρόν και να ακολουθήσωμεν τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί διά να μας ελευθερώση. «Εάν ο Υιός του Θεού σας ελευθερώση όντως θα είσθε ελεύθεροι», λέγει Αυτός ο Σωτήρας μας και ελευθερωτής. Και πάλιν (είπεν ο Κύριος) «εάν εσείς μείνετε σταθεροί εις τον ιδικόν μου λόγον, είσθε αληθινοί μαθηταί μου, και θα γνωρίσετε την αλήθειαν και η αλήθεια θα σας ελευθερώση» (Ιωάν. η’, 37).

Γινόμεθα άρα ελεύθεροι, καθώς ενωτιζόμεθα (αποδεχόμεθα) το κήρυγμα του Σωτήρος Χριστού, μένοντες ενωμένοι με αυτόν, σηκώνοντας τον σταυρόν επάνω εις τον ώμον μας και ακολουθούντες Αυτόν. Απαρνούμεθα δε τους εαυτούς μας, όταν αποτασσόμεθα τον νόμον της σαρκός με τα πάθη και τας επιθυμίας, και βαστάζομεν τον σταυρόν, υπομένοντες χάριν της φυλάξεως του νόμου του Θεού κάθε κακοπάθεια. Κατάπαυσις του αμαρτωλού θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου εις το ανώτερον (δηλ. του σώματος εις την ψυχήν) είναι ο τρόπος του να διαμείνωμεν ελεύθεροι. Άρα αναπόδραστος ανάγκη είναι να ακολουθήσωμεν τον Κύριον· διότι εάν ο Υιός του Θεού ελευθερώση ημάς, όντως ελεύθεροι εσόμεθα» (ένθ’ ανωτ. σελ. 100).

Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Αυτήν την παμπόθητον ηθικήν και πνευματικήν ελευθερίαν άς επιζητήσωμεν και άς επιδιώξωμεν κατά το ανατείλαν νέον εκκλησιαστικόν έτος, του Κυρίου και Θεού ημών προπορευομένου και συνεργούντος.

Ελευθέρως και ανεμποδίστως να λατρεύωμεν και να προσκυνούμεν τον εν Τριάδι δοξαζόμενον και ευλογούμενον Πανάγιον Θεόν μας. Ελευθέρως και άνευ των απηνών διώξεων και διωγμών να ασκούν τα της Θείας Λατρείας και τα χριστιανικά των καθήκοντα οι εν 21ω αιώνι σκληρώς διωκόμενοι Επίσκοποι, λοιποί Κληρικοί και Λαϊκοί της Ομοδόξου Κανονικής Εκκλησίας της Ουκρανίας, υπό τον μαρτυρικόν Μητροπολίτην Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.Ονούφριον, αλλά και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Συρίας και όπου γής.

Ελευθέρως, αβιάστως και προαιρετικώς να αντιμετωπισθή το φλέγον ζήτημα διά χιλιάδας και εκατομμύρια συνανθρώπων μας, οι οποίοι συμμετέχουν εναγωνίως σε παλλαϊκά συλλαλητήρια εν όψει της κυκλοφορίας των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, της λεγομένης «κάρτας του πολίτη» και διαμαρτύρονται δι’ όσα προσωπικά και απόρρητα στοιχεία θα περιλαμβάνουν η τυχόν επιλήψιμα διά τους Χριστιανούς σύμβολα ενδέχεται να εμπεριέχουν.

Επειγόντως να καταπαύσουν αι πολεμικαί επιχειρήσεις εις τους Ορθοδόξους λαούς του βορρά και να αποκτήσουν την διπλήν ελευθερίαν των οι πυρίφλεκτοι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Εν ονόματι της Εθνικής μας ελευθερίας να διασφαλισθούν τα απαράγραπτα εθνικά μας δικαιώματα έναντι των προκλητικών διεκδικήσεων γειτόνων μας και να μην υποστώμεν άλλην θλιβεράν ήτταν εις το θέμα της διεκδικήσεως της εδαφικής μας ακεραιότητος, δεδομένων των προκλητικών και παρανόμων απαιτήσεων γειτονικών χωρών.

Και το μείζον και σπουδαιότερο πάντων. Ελευθέρως και ενζήλως να αγαπήσωμεν, να ενστερνισθώμεν και να προασπιζώμεθα πάση θυσία τας ιεράς εκκκλησιαστικάς μας παραδόσεις και την μοναδικήν και ανεκτίμητον Ορθόδοξον Αποστολικήν και Αγιοπατερικήν Κληρονομίαν, την διά των Θείων Γραφών, των Θείων και Ιερών Κανόνων και της Ορθοδόξου Δογματικής Διδασκαλίας της Μιάς Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας υποστασιαζομένην.

Και ούτω πως να προβάλλωμεν, Χάριτι Χριστού, σθεναράν και ακλόνητον αντίστασιν εις αναχαίτισιν και αντιμετώπισιν του ορμητικού ρεύματος του οικουμενισμού και πασών των επιβλαβών συγχρόνων αιρέσεων, αλλά και πάσης καινοτόμου και αντιπαραδοσιακής δράσεως εις τον άγιον Εκκλησιαστικόν μας χώρον και ορίζοντα.

Είθε, τη Θεία δυνάμει του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, τη προστασία και σκέπη της Αγνής Θεομήτορος Παναγίας Παρθένου, και ταις πρεσβείαις πάντων των Αγίων της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας να ζήσωμεν και κατά το παρόν νέον εκκλησιαστικόν έτος «σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς», «πάσαν την ασέβειαν αρνησάμενοι και τας κοσμικάς επιθυμίας», και αναθέμενοι «εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τώ Θεώ».

Επί δε τούτοις, ευχόμενος και αύθις να είναι ευλογημένον, ειρηνικόν και αγλαόκαρπον το νέον σωτήριον εκκλησιαστικόν έτος, πλήρες θείων ευλογιών και χαρίτων, διατελώ,

Μετά πατρικών ευχών & ευλογιών

Ο Μητροπολίτης

[ΠΗΓΗ ΒΗΜΑ ΟΡΟΔΟΞΙΑΣ]