Ἐπίκαιρη ἀναδημοσίευση ἐν ὄψει νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

Εἰσαγωγικό

Tὸ κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἀφορᾶ στὸν ΑΜΚΑ καὶ στὴν Κάρτα Πολίτη, ἀντίστοιχη μἐ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, τὴν ὁποία θέλει νά ἐπιβάλει στοὺς ἕλληνες πολίτες ἡ σημερινὴ κυβέρνηση.  Μέ φρόνημα ξεκάθαρο, δημοκρατικὸ, ὀρθόδοξο ὁ π. Σαράντης Σαράντος ἐκθέτει, μέ ἁπλᾶ λόγια στὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο τούς κινδύνους στοὺς ὁποίους θα ἐκτεθοῦν οἱ ἕλληνες ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ΑΜΚΑ καὶ τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητα. Κινδύνους γιὰ τὴν θεόσδοτη ἐλευθερία πού προκύπτουν ἀπὸ τὴ διασύνδεση τῶν ἀρχείων ποὐ ἐπιχειρεῖται μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, κινδύνους γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ ἀπό κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς, ὅσων ἀρνηθοῦν τὴν παραλαβὴ τῆς νέας ταυτότητας, κινδύνους γιά τὴ σωτηρία τους, καθόσον σειρὰ ὑπουργῶν παλαιοτέρων κυβερνήσεων παραδέχεται πλὴν τῶν ἄλλων καὶ τὴν ὕπαρξη τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666 στὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες.

Ὁ π. Σαράντης ἐξαντλεῖ τὸ ζήτημα τῶν ταυτοτήτων καὶ καρτῶν χρησιμοποιώντας τίς πηγές του σύμφωνα μὲ τά δεδομένα τοῦ 2010.  Ὅμως τό κείμενο αὐτὸ διατηρεῖ τὴν ἐπικαιρότητά του ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἀλλάξει καθόλου τὸ σκεπτικὸ τῶν κυβερνώντων γιά τὴ χάλκευση ἠλεκτρονικῶν δεσμῶν στούς πολίτες ἔστω κι ἂν τό διεθνὲς σύστημα πού χειραγωγεῖ τὶς κυβερνήσεις δεν λέγεται Νέα Τάξη Πραγμάτων ἀλλά Μεγάλη  Ἐπανεκκίνηση.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
Ἡ "Κάρτα τοῦ Πολίτη" Τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ π. Σαράντη Σαράντου πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο.