Θεματική ἑβδομάδα Νο 2: ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον περί θεματικῆς ἑβδομάδος.

ab1

Χολαργός, 30-1-2017

Πρός τόν
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμον

Μακαριώτατε,

Αἰτοῦμαι τίς πατρικές Σας εὐχές.

Σάν υἱός πρός πατέρα, θέλω ταπεινά νά καταθέσω τόν πόνο καί τήν σιωπηλή κραυγή μου γιά τήν ἠθική, ψυχική καί σωματική καταστροφή πού ὑποχρεωτικῶς θά ὑποστοῦν τά ἑλληνόπουλα - πρός τό παρόν τῶν γυμνασίων - ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μέσα ἀπό τό πρόγραμμα τῆς λεγομένης ¨θεματικῆς ἑβδομάδας ἐνημέρωσης καί εὐαισθητοποίησης σέ ζητήματα Διατροφῆς καί ποιότητας ζωῆς, προλήψεως ἐθισμοῦ καί ἐξαρτήσεων καί ἔμφυλων ταυτοτήτων¨ μέ γενικό τίτλο ¨Σῶμα καί Ταυτότητα¨. Σᾶς ἐπισυνάπτω καί ὁλόκληρη τήν σχετική ἐγκύκλιο.

Ἐν πρώτοις Σᾶς μεταφέρω μερικά ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἴδια τήν ἐγκύκλιο , ἐνδεικτικά τοῦ ὅλου πνεύματος πού θέλουν νά περάσουν:

1. «Ἡ ἐστίαση τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος στούς παραπάνω βασικούς ἄξονες ἀντλεῖ ἀπό τήν εὐρύτερη σημασία πού ἀποκτᾶ γιά τούς/τίς μαθητές/μαθήτριες αὐτῆς τῆς ἡλικίας, ἡ κατάρριψη μύθων…μέ στόχο τήν παροχή ὑποστήριξης…σέ μαθητές…ἐκπαιδευτικούς καί γονεῖς».

2. «Τά θέματα πού διαμορφώνουν στάσεις…εἶναι χρήσιμο να γίνονται ἀντικείμενα μιᾶς ὅσο τό δυνατόν πιό ὁλιστικῆς προσέγγισης καί μιᾶς βιωματικῆς ἐπεξεργασίας …καθώς δέν ἐπιδιώκεται μόνο ἡ ἀπόκτηση πληροφοριῶν ἤ γνώσεων ἀλλά καί ἡ ἀλλαγή ἀντιλήψεων καί συμπεριφορῶν. Οἱ βιωματικές προσεγγίσεις …ἐπιτρέπουν στή συνέχεια τήν ἀναστοχαστική διαδικασία…».

Προκλητικός εἶναι ὁ ἐπί μέρους τίτλος περί ἐμφύλων ταυτοτήτων ·

" Ἀποδομώντας τά ἔμφυλα στερεότυπα".

Tί ἀκριβῶς σημαίνει κατ΄ ἀρχήν ἡ λέξη ἔμφυλο; Στήν προκειμένη περίπτωση πῶς συνδυάζεται; Κανείς δέν ξέρει.

Οἱ ἰθύνοντες τοῦ προγράμματος στήν πραγματικότητα θέλουν νά περάσουν στά παιδιά μας μέσα ἀπό τήν κάθε ἐξεταζόμενη ὑποκατηγορία τά ἑξῆς: μέσα ἀπό τό θέμα ¨διατροφή καί ποιότητα ζωῆς¨, τήν λατρεία στή φύση καί τήν ταύτιση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό σύμπαν. Μιλᾶ ξεκάθαρα ἡ ἐγκύκλιος γιά ὁλιστική προσέγγιση, πού δέν σημαίνει καθολική, σφαιρική, ἀλλά ὅτι τά πάντα εἶναι θεός καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι κομμάτι μίας παγκόσμιας δύναμης πού διαχέεται μέσα στο σύμπαν καί ἀπό κεῖ ἀντλεῖ δυνάμεις. Πρόκειται δηλ γιά εἰδωλοποίηση τῆς φύσεως καί ἀποκρυφισμό. Μέσα ἀπό τό θέμα ¨πρόληψη ἐθισμοῦ καί ἐξαρτήσεων¨ θέλουν νά περάσουν τήν εἴσοδο στά σχολεῖα συγκεκριμένων ἀτόμων μέ ἀμφιβόλου ἀξίας γνώσεις ψυχολογίας πού πολλές φορές αὐτά τά ἴδια τά ἄτομα ἔχουν ἐμφανῆ προβλήματα καί κόμπλεξ πού χρήζουν θεραπείας. Καί μέσα ἀπό τό θέμα ¨ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων¨ θέλουν νά περάσουν τήν ἀμφιβολία τοῦ κάθε μαθητῆ γιά τό φύλο του, καί τήν ἁμαρτωλή διαστροφή τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς φυσιολογικῆς ἐπιλογῆς, γεγονός τό ὁποῖο προσβάλλει βάναυσα κάθε άνθρωπο. Φαίνεται μᾶλλον σύμφωνα μέ τήν ἐγκύκλιο πώς ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Θεός λανθασμένα καί τυχαίως δημιούργησε ἕναν ἄντρα καί μία γυναίκα. Ἐννοεῖται πώς ὁ Χριστιανός ἀγαπᾶ τον ἄνθρωπο ὁμοφυλόφιλο ὡς κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ, ἀλλά πολεμᾶ τήν ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὅπως κάνει ὁ γιατρός πού ἀγαπᾶ τόν ἀσθενῆ, ὄχι τήν ἀσθένεια. Καί βέβαια πουθενά λόγος γιά Θεό. Ἀποτελεῖ ταμπού.

Ἐπιπλέον πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι

1) ἡ ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος εἶναι ὑποχρεωτική, καί ἐντός τοῦ σχολικοῦ ὡραρίου, γεγονός ἀντιδημοκρατικό, ἀντιπαιδαγωγικό καί ἀντισυνταγματικό καί χωρίς ἔγκριση γονέων, καί μάλιστα σέ ἕνα ¨ἀνοιχτό σχολεῖο¨ ὅπως θέλουν νά τό λένε.

2) οἱ πιθανοί ὁμιλητές πού θά κληθοῦν εἶναι συγκεκριμένοι, στρατευμένοι στήν διασπορά ἰδεῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ἀνήκουν σέ καθορισμένο κατάλογο τοῦ ΙΕΠ.

Ἀντιλαμβάνεται δηλ. κανείς ὄχι μόνο τήν ἀποδιοργάνωση τοῦ συγκροτημένου ἀναλυτικοῦ προγράμματος τῶν μαθημάτων γιά πέντε συνεχόμενες μέρες, ὄχι μόνο ὅτι ἐνοχλοῦνται καί διαμαρτύρονται γιά τόν δίωρο προβλεπόμενο μηνιαῖο ἐκκλησιασμό, ἐνῶ γιά αὐτό τό πρόγραμμα δίχως λόγια διαθέτουν μιά ὁλόκληρη ἑβδομάδα - κατά τά ἄλλα εἶναι καί ἀντιρατσιστές - ἀλλά πρωτίστως διαστρέφουν νοοτροπία και συνειδήσεις ἀθώων ψυχῶν.

Ἐπειδή λοιπόν ¨δέν πάει ἄλλο¨ μεταφέρω τόν πόθο καί τόν καημό καί ἄλλων συναδέλφων καί γονέων, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ὑποστήριξή Σας καί ἡ ἐνημέρωση τοῦ ποιμνίου καί δή τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τό δόλιο, ὕπουλο, ἀντίχριστο πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς πού περνᾶ μέσα ἀπό τέτοιες δῆθεν εὐεργετικές δραστηριότητες.

Δέν ξέρω ἄν θά ἦταν σκόπιμες κάποιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατόπιν δικῆς σας παροτρύνσεως, ἀφοῦ πρῶτα θά ἔχει ἐνημερωθεῖ τό ποίμνιο γιά τόν λόγο τῆς συγκεκριμένης κινήσεως.

Εἴμαστε ὑπόλογοι ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων γιά τούς μαθητές πού ὁ Θεός καί οἱ γονεῖς μᾶς ἐμπιστεύθηκαν.

Δέν πρέπει νά ἀντιδράσουμε παράλληλα μέ προσευχή καί νηστεία;

Ἀσπάζομαι τήν δεξιάν Σας

Πρωτ. Βασίλειος Κοκολάκης
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ
καί καθηγητής ΠΕ01 Θεολόγος


Κοινοποίηση
Ὑπουργό Παιδείας κ. Κων/νο Γαβρόγλου , Ἀν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 151 80
1o Γυμνάσιο Ἁγίας Παρασκευῆς, Αἰτωλείας 31, Ἁγία Παρασκευή, ΤΚ 15341