Προτεινόμενη ἐπιστολή-σχέδιο γιά «κόκκινα Δάνεια».

Ἴσως νά ἐκφράζουμε τό προφανές, ἐφόσον τά περισσότερα νοικοκυριά σήμερα λόγω τῶν δυσβάστακτων οἰκονομικῶν μέτρων πού ὑπεβλήθησαν στήν χώρα μας, δυσκολεύονται ἰδιαίτερα νά ἀποπληρώσουν τό στεγαστικό δάνειό τους (μία ἄλλη παγίδα τοῦ σχεδίου ἐξαθλίωσης τοῦ Ἕλληνα) ἐπισυνάπτουμε ἐδῶ μία φόρμα σχεδίου-ἐπιστολῆς πού μπορεῖτε νά ἀποστείλετε στήν τράπεζά σας μέ στόχο τήν ρύθμιση μηνιαίας πληρωμῆς κατά τήν δυνατότητα πού ἔχετε.

KokDaneia

 

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ "ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ" ΑΠΟ ΔΙΠΛΑ ΤΗΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .PDF

ΠΡΟΣ:  Τράπεζαν ……………….., νομίμως ἐκπροσωπουμένης, διά τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ὑποκαταστήματος …………………

ΑΙΤΗΣΙΣ

Τοῦ/ τῆς ……………………….

Κατοίκου ……………………..

Ὁδός ………………………….

Ἀθῆναι, …../……………./ 2016

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά

Διά τῆς παρούσης θά ἤθελα νά ἐπισημάνω πρός ὑμᾶς καί τήν τράπεζά σας ὅτι κατά τά τελευταῖα πεντέμισυ ἔτη ἡ ἀποπληρωμή τῶν δόσεων τοῦ δανείου μας ἔγινε ἐν μέσῳ τῆς γνωστῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί μέσα σέ ἀφόρητες οἰκονομικές δυσκολίες, τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζομε καί τίς ὁποῖες οὔτε ἐμεῖς οὔτε φυσικά ἡ τράπεζα εἴχαμε φαντασθεῖ ὅτι θά ἀνέκυπταν, καθ’ ὅν χρόνον συνήψαμε τήν σύμβαση τοῦ δανείου, οἱ δέ δόσεις, ἔστω μέ κάποια καθυστέρηση, κατεβάλλοντο.

Ὡστόσο, ὅπως ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν συνημμένων στήν παροῦσαν ἐγγράφων, ὅπως ἀπό τό ἐκκαθαριστικό σημείωμα τῶν προηγουμένων τριῶν ἐτῶν καί τούς λογαριασμούς καταναλώσεως ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί ὕδατος, ἰδίως ἀπό τά τέλη Ἰουνίου 2015, ὅτε στήν Χώρα ἐπεβλήθη τό σκληρότατο μέτρο τοῦ ἐλέγχου κεφαλαίων, ἔχω περιέλθει σέ ἀπόλυτη ἀδυναμία καταβολῆς, διότι ἐλάχιστα χρήματα κατώρθωσα νά ἀποκερδίσω ἔκτοτε ἀπό τήν ἐργασία μου.

Ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω δεδομένων καί τῶν ἐγγράφων, τά ὁποῖα ὧδε ἐπισυνάπτονται καί ρητῶς ἐπιφυλλαττόμενος παντός νομίμου δικαιώματος, σᾶς καλῶ νά προσδιορίσωμε ἀπό κοινοῦ τό ποσόν πού κατά ἀντικειμενική ἐκτίμηση θά μποροῦσα νά καταβάλλω κατά μήνα εὶς ἐξόφλησιν τοῦ δανείου μου. Ἐπίσης, ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τίς παροῦσες συνθῆκες καί μέχρι νά ἐξέλθει ἡ Χώρα ἀπό τήν οἰκονομική κρίση προτείνω ὡς λύση δικαία – κατά τήν ἀντικειμενική συναλλακτική καλή πίστη – νά συμφωνήσωμε: 1ον) ὅτι ἡ Τράπεζα παραιτεῖται τῆς ἀπολήψεως τόκων, ὥστε τά καταβαλλόμενα ποσά νά ἀποπληρώνουν οὐσιαστικά τό δάνειο καί 2ον) νά καταβάλλω μηνιαίως ποσόν ἀνερχόμενο σέ ποσοστό ἕως καί 30% τῶν εἰσοδημάτων μου, τήν τακτική παρακολούθηση τῶν ὁποίων θά θέτω στήν διάθεσή σας ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα πού θά συμφωνήσουμε κατατείνοντες στήν ἐξεύρεση μίας λύσεως, πού νά εἶναι ἀντικειμενικῶς ἐφικτή καί νά ἀνταποκρίνεται στήν τρέχουσα οἰκονομική καί εἰσοδηματική μας κατάσταση. Διότι μόνον ἔτσι μπορεῖ νά ἐκπληρωθεῖ ἐπί τῆς οὐσίας ὁ σκοπός τοῦ Νόμου 4224/2013 περί τοῦ Κώδικος Δεοντολογίας τῶν τραπεζῶν, ὁ ὁποῖος σκοπός συνίσταται ἀποκλειστικά στήν ρύθμιση τῆς ὀφειλῆς τοῦ δανειολήπτη ἐφ’ ὅσον ἀποδεδειγμένως ἀντιμετωπίζει οἰκονομική δυσχέρεια ἀποπληρωμῆς τοῦ δανείου του.    

Ἐπισημαίνεται ὅτι πᾶσα τυχόν ἐμμονή ἐκ μέρους τῆς τραπέζης γιά ἀξίωση ἀποπληρωμῆς τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ τῆς ἀρχικῶς συνομολογηθείσης δόσεως ἤ καί τοῦ ὑπολοίπου, καίτοι διευκρινίζονται διά τῆς παρούσης καί ἀποδεικνύονται πλήρως ἐκ τῶν συνημμένων ἐγγράφων οἱ νῦν ὑφιστάμενοι ὅροι τῆς διαβιώσεως ἐμοῦ καί τῆς οἰκογενείας μου καί δή τό γεγονός ὅτι γιά λόγους ἐντελῶς ἀνεξαρτήτους τῆς δικῆς μου θελήσεως εὑρίσκομαι σέ πλήρη ἀντικειμενική ἀδυναμία καταβολῆς παντός ποσοῦ, θά συνιστᾶ παράβασιν τῆς νομίμου ὑποχρεώσεως τῆς τραπέζης περί μή καταχρηστικῆς ἀσκήσεως δικαιώματος, ἀλλά καί περί ἐκτελέσεως τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως σύμφωνα μέ τά κρατοῦντα στίς συναλλαγές χρηστά ἤθη καί κατά τήν συναλλακτική καλή πίστη, ὅπως προνοοῦνται στά ἄρθρα 281, 288 καί 388 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος. Κατά μείζονα λόγο ὀφείλει νομίμως ἡ τράπεζά σας νά ἐξετάσει τό παρόν αἴτημά μου, ἀφοῦ τά ἀποστελλόμενα ὡς ἄνω στοιχεῖα σχετικά μέ τά εἰσοδήματά μου καί τίς ὀφειλές μου πρός τίς Ἐπιχειρήσεις Κοινῆς Ὠφελείας δεικνύουν τόσο τίς οἰκονομικές μου δυνατότητες, ὅσο καί τό μέγεθος τῶν εὐλόγων δαπανῶν πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν διαβίωση ἐμοῦ καί τῆς οἰκογενείας μου, στοιχεῖα, τά ὁποῖα ὑποχρεωτικῶς ὀφείλουν νά λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν κατά τήν ἐξεύρεση τῆς ρυθμίσεως μίας ὀφειλῆς σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ ὡς ἄνω Νόμου 4224/2013.  

Διότι σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 388 ἔδ. πρῶτο ΑΚ: «Ἄν τά περιστατικά στά ὁποῖα κυρίως, ἐν ὄψει τῆς καλῆς πίστης καί τῶν συναλλακτικῶν ἠθῶν, τά μέρη στήριξαν τήν σύναψη ἀμφοτεροβαροῦς σύμβασης, μεταβλήθηκαν ὕστερα, ἀπό λόγους πού ἦσαν ἔκτακτοι καί δέν μποροῦσαν νά προβλεφθοῦν, καί ἀπό τήν μεταβολή αὐτή ἡ παροχή τοῦ ὀφειλέτη, ἐν ὄψει καί τῆς ἀντιπαροχῆς, ἔγινε ὑπέρμετρα ἐπαχθής, τό δικαστήριο μπορεῖ κατά τήν κρίση του μέ αἴτηση τοῦ ὀφειλέτη νά τήν ἀναγάγει στό μέτρο πού ἁρμόζει καί νά ἀποφασίσει τήν λύση τῆς σύμβασης ἐξ ὁλοκλήρου ἤ κατά τό μέρος πού δέν ἐκτελέστηκε ἀκόμη».

Μέ ἄλλα λόγια ἡ ἀποπληρωμή τῆς ἀρχικῶς συμφωνηθείσης δόσεως τοῦ δανείου ἔχει καταστῆ πλέον ὑπέρμετρα ἐπαχθής καί δή ἀδύνατος δι’ ἐμέ ἀπό λόγον ἐντελῶς ἔκτακτον, δηλαδή τήν ἀπό ἑξαετίας περίπου ἐν Ἑλλάδι ἐνσκύψασα καί χρονίζουσα οἰκονομική κρίση, τήν ὁποίαν ἐπ’ οὐδενί προεβλέψαμε οὔτε μπορούσαμε νά προβλέψωμε, οὔτε ἐγώ οὔτε ἡ τράπεζα, κατά τόν χρόνο συνάψεως τοῦ δανείου. Καί ὄχι μόνον τήν ἴδια τήν κρίση μπορούσαμε ποτέ νά προβλέψωμε κατά τήν σύναψη τοῦ δανείου, ἀλλά οὔτε, μεσούσης τῆς κρίσεως τήν τόσο μακρά διάρκειά της καί ἐν τέλει ἐπί τῆς οὐσίας ποτέ δέν θά μπορούσαμε νά εἴχαμε προβλέψει – μεσούσης τῆς κρίσεως – τόν μόνιμο πλέον χαρακτήρα της, ὁ ὁποῖος καί ἔχει τόσο δραστικῶς ἐπέμβει καί παραλλάξει τήν φύση καί τήν λειτουργία τῆς μεταξύ μας συμβάσεως δανείου, ὥστε ἡ ἴδια αὐτή σύμβασις ἔχει πλέον ἀλλοιωθεῖ ὡς πρός τό πιό σημαντικό στοιχεῖο της, αὐτό τῆς δικῆς μου παροχῆς, ἤτοι τῆς μηνιαίας τοκοχρεωλυτικῆς δόσεως, ἀφοῦ ἡ ἐν λόγῳ παροχή ἔχει πλέον καταστῆ δυσβάστακτη ἤ μᾶλλον οὐσιαστικῶς ἀδύνατη γιά ἐμένα, καθ’ ὅσον τά χρήματα πού ἀποκερδαίνω πλέον ἐκ τῆς ἐργασίας μου μόλις καί μετά βίας ἐπαρκοῦν – καί συχνά μάλιστα δέν ἐπαρκοῦν – γιά τήν κάλυψη τῶν πλέον στοιχειωδῶν ἀναγκῶν διαβιώσεως ἐμοῦ καί τῆς οἰκογενείας μου. Ἡ μονιμότης, τήν ὁποίαν ἔχει προσλάβει ἡ οἰκονομική κρίσις, συνιστᾶ ἀληθῶς τό κύριο χαρακτηριστικό της καί εἶναι πανθομολογούμενη ἀπό τούς ἴδιους τούς ἀμέσους πρωταγωνιστές της, δηλαδή τούς ἐπιδόξους λύτες τοῦ ἐν λόγῳ προβλήματος, ἤτοι τήν κυβέρνηση τῆς Χώρας καί τούς δανειστές της, οἱ ὁποῖοι, κατά τά κοινῶς γνωστά, ἔχουν συνάψει καί ἐπιβάλει μνημόνια συνεργασίας καί ἀποπληρωμῆς τοκοχρεωλυτικῶν δόσεων δανείων καί ἀνάλογες ὑποθηκεύσεις πραγμάτων ἀνηκόντων στήν δημόσια περιουσία μέ διάρκεια, ἡ ὁποία φθάνει περίπου τόν ἕνα αἰώνα (99 ἔτη γιά τήν ἀκρίβεια), πασίδηλο γεγονός, τό ὁποῖο ἐπιβεβαιώνει τόν μόνιμο καί ὁριστικό πλέον χαρακτήρα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί ἐντεῦθεν τῆς δικῆς μου οἰκονομικῆς ἀδυναμίας, ἡ ὁποία κατά τρόπον ἄμεσο καί αἰτιώδη ὀφείλεται στήν συγκεκριμένη οἰκονομική κρίση.          

Ἐξ ἄλλου θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω νά ἀναλογισθεῖτε ὅτι ὄχι μόνον δέν ὑπῆρξα ὑπαίτιος τῆς συγκριμένης τροπῆς πού προσέλαβαν τά πράγματα ὡς πρός τήν προσωπική οἰκονομική μου ἀδυναμία – ἐννοεῖται ὅτι γιά τήν πρόκληση τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως οὐδεμία θά μποροῦσα νά ἔχω γνώση ἤ συμμετοχή – ἀλλά τουναντίον πάντοτε ἐνήργησα πρός τήν τράπεζα μέ ἀπόλυτα καλή πίστη, δεδομένου ὅτι ἀκόμη καί μέσα σ’ αὐτήν τήν ἀσφυκτική οἰκονομική κατάσταση προσπαθοῦσα ὑποδειγματικῶς μέ τήν πολύτιμη βοήθεια τοῦ συγγενικοῦ μου περιβάλλοντος νά καταβάλλω καί πράγματι κατέβαλα μέχρι τήν ἐπιβολή τῶν ἐλέγχων κεφαλαίων (Ἰούνιος 2015) τήν ἑκάστοτε μηνιαία δόση. Ἀπό ἐκεῖ ὅμως καί μετά ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στήν Χώρα περιήλθαμε οὐσιαστικῶς σέ μεγίστη ἀδυναμία καί στάση πληρωμῶν, ἀφοῦ οὐσιαστικά ἐξέλιπε ἡ δυνατότης διαχειρίσεως τῶν χρημάτων καί τά χρήματα πού ἐπιτρέπεται νά ἀναλαμβάνει ἕκαστος μόλις ἀναλίσκονται στήν κάλυψη τῶν στοιχειωδῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν μίας οἰκογένειας.

Ὁπωσδήποτε ἡ τράπεζα ὀφείλει νομίμως νά λάβει ὑπ’ ὄψιν τίς προβλεπόμενες στόν Ν. 4224/2013 εὔλογες δαπάνες διαβιώσεως καί νά παύσει νά ἀξιώνει ἀπό ἐμᾶς τήν καταβολή – καί μάλιστα ἄμεσα – τῶν ποσῶν τοῦ κεφαλαίου καί τῶν φερομένων τόκων, ἀπαίτησις, ἡ ὁποία ἀντίκειται πλήρως πρός τήν καλή συναλλακτική πίστη καί τά κρατοῦντα στίς συναλλαγές χρηστά ἤθη, τά ὁποῖα γιά τέτοια ἀκριβῶς ἀπρόβλεπτη οἰκονομική κρίση, χρονίζουσα ἐπί ἑξαετίαν καί μέ μόνιμο πλέον χαρακτήρα, ἐπιβάλλουν τήν παράλειψη πάσης ἀπαιτήσεως ποσῶν, τά ὁποῖα δέν δύναται νά καταβάλει πλέον ὁ ὀφειλέτης. 

Ἐπίσης διά τῆς παρούσης προτίθεμαι ρητῶς νά διευκρινίσω ὅτι πᾶσα μεταξύ μας συμφωνία γιά ρύθμιση πάσης ἐν γένει ὀφειλῆς τελεῖ ὑπό τήν παροῦσα ρητή μου ἐπιφύλαξιν ὅλων ἐν γένει τῶν νομίμων μου δικαιωμάτων, ἐνδεικτικῶς συμπεριλαμβανομένων σ’ αὐτά τῶν νομίμων δικαιωμάτων μου πού προβλέπονται στίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 281, 288 καί 388 ΑΚ, τῶν Νόμων 3869/2010 καί 4224/2013.

Ἐπί τῇ βάσει λοιπόν τῶν ἀνωτέρω δεδομένων καί τῶν ἐγγράφων πού σᾶς ἐπισυνάπτω καί ρητῶς ἐπιφυλλαττόμενος παντός νομίμου δικαιώματός σας δηλῶ ὅτι προτείνω νά καταβάλλω μηνιαίως τό ποσόν τῶν ………………. εὐρώ, τό ὁποῖο ἐπί τοῦ παρόντος δύναμαι νά καταβάλλω μηνιαίως καί ἐφ’ ὅσον ἀποδέχεσθε τήν σχετική καταβολήν – ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω πάντα δεδομένων καί πρός ἀποπληρωμήν τοῦ φερομένου ὑπολοίπου κεφαλαίου – ἄλλως καί ἐν περιπτώσει τυχόν ἀρνήσεως τῆς ἀνωτέρω καταβολῆς, ἐπιφυλλάττομαι παντός νομίμου δικαιώματος προσφυγῆς ἐνώπιον τῶν ἁρμοδίων Δικαστηρίων.

Ἐξ ἄλλου στά πλαίσια μίας μακροπρόθεσμης ρυθμίσεως καί λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν τόσο τοῦ ὑπολοίπου του ὀφειλομένου κεφαλαίου, ὅσο καί τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ, τό ὁποῖο σᾶς ἔχω ἤδη καταβάλει, ΠΡΟΤΕΙΝΩ διά τῆς παρούσης κατά τόν Ν. 4224/2013 τήν μερική διαγραφή τοῦ ὑπολειπομένου κεφαλαίου σέ ποσοστό 80%, προκειμένου μακροπρόθεσμα νά διαμορφωθεῖ ἡ μηνιαία δόση τοῦ δανείου μου σέ ποσό, τό ὁποῖο κατ’ ἀντικειμενική ἐκτίμηση θά δύναμαι νά καταβάλλω καί ἐφ’ ὅσον φυσικά ἡ ἐν γένει οἰκονομική κατάστασις στήν Χώρα δέν ἐπιδεινωθεῖ.

Ἐξυπακούεται ὅτι γιά κάθε περαιτέρω ἀναγκαῖο κατά τήν κρίση σας οἰκονομικό στοιχεῖο καί πληροφόρηση εἶμαι στήν διάθεσή σας.

Μετά Τιμῆς

Ο ΑΙΤΩΝ


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΑΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ, ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ» Ή «ΤΥ.Κ.Ο.Π.», ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ), ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Ο ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΟΤΙ ΕΝ ΤΟΙΑΥΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ΕΝΩ ΑΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΤΟΤΕ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΒΑΣΙΜΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΞΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΣ.

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΗΣΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΕΠ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ή ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΛΠ. ΑΡΧΗ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΕΠΕΙ Η ΑΙΤΗΣΙΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ): ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ, ΕΝΤΥΠΑ Ε1, Ε3, ΕΝΦΙΑ ΚΛΠ., ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΥΧΟΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΑΠΟΚΚΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΙ ΑΝΕΡΓΩΝ), ΑΙΤΗΣΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ, ΤΥΧΟΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ). ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΟΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ). ΤΕΛΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ» ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ.

Η ΑΙΤΗΣΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΙΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ.

ΣΚΟΠΙΜΟΝ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟ Ο ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ – ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΦΥΣΙΚΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ –. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΣΟΝ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΝ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΕΝΤΟΣ 6 ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΗΝΩΝ. ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΑΣ.