Χαιρετισμό μέσω Twitter γιά τήν ἔναρξη τῆς Ἁγίας Συνόδου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔστειλε ὁ Πάπας Φραγκίσκος

Papas5

«Ἄς ἑνώσουμε τίς προσευχές μας μέ τούς Ὀρθόδοξους ἀδελφούς μας γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀρχίζει σήμερα στήν Κρήτη».

Σχόλιο δικό μας:

Μέ δυσκολία θά μποροῦσε νά κατανοήσει κανείς ἕναν χαιρετισμό ἀπό τόν Πάπα Φραγκίσκο πρός τούς «Ὀρθόδοξους ἀδελφούς» ὅταν οἱ σύνοδοι τοῦ ἐνάτου καὶ δεκάτου τετάρτου αἰῶνος τόν ἔχουν ἤδη ἀποκηρύξει ἀπό «Ἀδελφό», κάτι τό ὁποῖο σίγουρα τό γνωρίζει.

Συγκεκριμένα:

  • Ἡ Η´ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐπὶ Μ. Φωτίου (879-880μ.Χ.) κατεδίκασε τὸ Filioque καί τό πρωτεῖο τοῦ Πάπα, ὡς αἵρεση τό πρῶτο καί ὡς ἀντικανονικό ὑπερφίαλο ἐγωϊσμό τό δεύτερο.
  • Ἡ Θ´ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐπὶ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (1351μ.Χ.), κατεδίκασε τὴν περὶ κτιστῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἵρεση, καί ἑπομένως καὶ τὸν Παπισμό ὡς αἵρεση.

Βέβαια, ἴσως παίρνει θάρρος ἐπειδή ἐντελῶς ἀνόητα καί ἀκατανόητα τόν ἀποκαλοῦμε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι «Ἀδελφό» ἤ ἐπειδή περιμένει τήν ἀδελφοποίησή του μέσῳ τῆς «Συνόδου».

Ἄραγε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τί θά ἔλεγε σήμερα; Μήπως τήν εὐθεία, σύντομη, διαχρονική καί ἀποστομωτική του φράση «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»; (Τίτ. γ΄, 8-15) ἤ θά ἔλεγε «μή παραιτοῦ ἑβδομηκοντάκις ἑπτά νουθεσιῶν» χάριν τῆς «ἀγάπης» γιά νά εἶναι «in» ;