ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου (Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου)

[ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» 31 Μαρτίου 2011, AULA ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ]

Ἐλλογιμοτάτη κ. Κοσμῆτορ,
Σεβαστέ Γέροντα π. Σαράντη καί σεβαστοί πατέρες,
Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγητές,
Ἀξιότιμοι κύριοι διοργανωτές καί εἰσηγητές,
Ἀξιότιμε κ. Παπανικολάου, συντονιστή τῆς ἡμερίδος, ἀγαπητοί σύνεδροι

Θά θέλαμε κατ' ἀρχήν νά συγχαροῦμε θερμά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν γιά τήν διοργάνωση τῆς ἀποψινῆς ἡμερίδος, πού πραγματοποιεῖ-ται ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί γιά τήν πρωτοβουλία της αὐτή νά ἀναδείξει τίς ποικίλες παραμέτρους ἑνός τόσο φλέγοντος ζητήματος, ὅπως αὐτό τῆς νέας παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς στήν ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ ἡ σχεδιαζόμενη κάρτα τοῦ πολίτη. Θά θέλα-με, ἐπίσης, νά ἐκφράσουμε τίς θερμές μας εὐχαριστίες γιά τήν τιμητική πρό-σκληση νά συμμετάσχουμε καί νά ἀπευθύνουμε χαιρετισμό στήν ἐκδήλωση αὐτή καί νά καταθέσουμε, στόν ἐλάχιστο αὐτό χρόνο, κάποιες σκέψεις μας γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα γιά τό ὁποῖο ἐνδιαφερόμαστε, ἐνημερωνόμαστε καί ἀσχολούμαστε ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, ἀπό τήν ἐφαρμογή ἀκόμη τῆς Συμφωνίας Σένγκεν τό 1997, ὁπότε καί εἴχαμε προβεῖ στήν ἔκδοση ἐνημερω-τικῶν ἐντύπων σχετικῶν μέ ὅλα αὐτά.

Ἡ σύγχρονη οἰκονομική, πολιτική καί κοινωνική δίνη στήν ὁποία βρί-σκεται ὁ ἑλληνικός λαός καί ἡ ἀφόρητη πίεση ἡ ὁποία βιώνει θεωρήθηκε, ὅ-πως δείχνουν τά πράγματα, ἀπό τούς κυβερνῶντες καί τούς ὑπερεθνικούς ἐντολεῖς τους ὡς κατάλληλη «εὐκαιρία» γιά τήν ὑπαγωγή του στό διεθνές ἠ-λεκτρονικό σύστημα φακελλώματος καί ἐλέγχου μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων μέ τή λεγόμενη «κάρτα τοῦ πολίτη», πού προαναγγέλθηκε ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση.
Πρόκειται γιά ἕναν ἀπό τούς βασικούς σχεδιασμούς τῆς Νέας Τάξε-ως πραγμάτων γιά τόν ἔλεγχο τῶν δραστηριοτήτων, τῶν ἐνεργειῶν, τῶν κι-νήσεων, τῶν ἐπιλογῶν, τῶν πολιτῶν μέ σκοπό τήν ποδηγέτηση τῶν φρονη-μάτων τους ἤ τήν παγίδευση καί τήν ἐνοχοποίησή τους.

Ἕνα τέτοιο πανίσχυρο συγκεντρωτικό ἠλεκτρονικό σύστημα πληρο-φοριῶν καί ἐλέγχου, πού θεμελιώνεται μέ τήν ἐπιβολή τῶν ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καί ταυτοτήτων δέν ἀποτελεῖ μονομερή ἐπιλογή καί ἐφαρμογή, ἀλ-λά ἐντάσσεται στό πλαίσιο μίας γενικότερης πολιτικῆς καί σκοπιμότητος τήν ὁποία ἐξυπηρετεῖ. Εἶναι ἡ γενικότερη πολιτική τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης, πού τόσο πολύ συζητεῖται καί προβάλ-λεται στίς μέρες μας καί στή χώρα μας.
Εἶναι ἡ πολιτική τῆς ὁμογενοποίησης τῶν πολιτισμῶν, τῆς ἐξάλει-ψης τῶν ἰδιαίτερων χαρακτηριστικῶν τῶν λαῶν, τῆς παραχάραξης τῆς ἱστο-ρίας τους καί τῆς ἄμβλυνσης τῆς ἐθνικῆς τους συνείδησης. Ἐπιλογές καί τα-κτικές πού ἐφαρμόζονται συστηματικά πλέον στήν πατρίδα μας καί πού ἐν-τάσσονται στό διεθνές αὐτό σκηνικό τῆς παγκοσμιοποίησης.

Τά διεθνῆ κέντρα ἐξουσίας, πού ἔχουν ἐπιβάλει τήν δική τους οἰκονο-μική καί πολιτική κατοχή στήν χώρα μας, ὑπολογίζουν, ὅπως φαίνεται, στήν ἀνεκτικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πού ἐνέδιδε ἐπί δεκαετίες στόν ἐμπαιγμό καί τήν ἐκμετάλλευσή του ἀπό τό πολιτικό σύστημα καί πιστεύουν ὅτι, κατά τόν ἴδιο τρόπο, θά ἐνδώσει καί στήν ἐπιχείρηση γιά τήν καταστρατήγηση τῶν προσωπικῶν του δικαιωμάτων, τή φαλκίδευση τῶν ἐλευθεριῶν του, τήν προσβολή καί τήν ἀλλοίωση τῆς ἰδιοπροσωπίας καί τῆς ταυτότητός του.

Εἶναι φανερό πώς οἱ ἐξουθενωμένοι οἰκονομικά καί κοινωνικά Ἕλ-ληνες πολῖτες θεωρήθηκαν εὔκολη λεία γιά νά πειραματιστοῦν τά διεθνῆ κέντρα ἐξουσίας καί οἱ σχεδιαστές τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.

Εἶναι δεδομένο, βεβαίως, ὅτι οἱ πολῖτες τῆς χώρας πού γέννησε τήν δημοκρατία καί οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν ἡρωικούς ἀγῶνες γιά τήν προάσπιση καί τήν διατήρησή της• οἱ πολῖτες τῆς αἱματοβαμμένης ἀπό ἀγῶνες γιά τήν ἐ-λευθερία πατρίδας• οἱ ἐνεργοί καί συνειδητοποιημένοι Ἕλληνες πολῖτες, πού σέβονται τόν ἑαυτό τους καί διατηροῦν τήν ἰδιοπροσωπία τους δέν εἶναι σέ καμία περίπτωση διατεθειμένοι νά ἐκχωρήσουν τά δικαιώματα καί τίς ἐ-λευθερίες τους.

Εἶναι δεδομένο ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι ρωμηοί, οἱ γαλουχημένοι στά νάμα-τα τῆς πίστεως καί τῆς παραδόσεως τοῦ Ἔθνους μας δέν θά πρέπει νά ἐπι-τρέψουν νά καταστεῖ ὁ λαός μας ὑποχείριο τῶν ἰσχυρῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.

Τό παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης μέ τό πρόσχημα τῆς συνεργα-σίας καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ ὁδηγεῖ στόν ὁλοκληρωτισμό, σέ ἕνα σύστημα παγκοσμίου ἐλέγχου καί ἀστυνόμευσης.

Στήν ὀρθόδοξη παράδοση τό θεόσδοτο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας καθι-στᾶ τόν ἄνθρωπο κυρίαρχο τῶν ἀποφάσεων καί τῶν ἐνεργειῶν του. Ἀντίθε-τα τό ἠλεκτρονικό σύστημα ἐλέγχου τόν παρακολουθεῖ, τόν καθοδηγεῖ καί τόν ἐξαναγκάζει σέ προκαθορισμένες ἀντιλήψεις καί συμπεριφορές.

Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο ὑποβιβάζεται καί ἀριθμοποιεῖται. Ὁ ἄνθρω-πος χάνει τήν προσωπική του ἀξία καί ἰδιαιτερότητα. Δέν κρίνεται καί δέν ἀντιμετωπίζεται ὡς ξεχωριστή προσωπικότητα μέ ἰδιαίτερο χαρακτήρα, προσόντα, ἀρετές, ἀδυναμίες, συναισθήματα, συνήθειες καί συμπεριφορές, ἀλλά ὡς «δείκτης» καί ἀντικείμενο στίς ἠλεκτρονικές λίστες προτιμήσεων τῶν πολυεθνικῶν, ὡς «χρήστης» ὑπηρεσιῶν καί πληροφοριῶν. Ὁ ἄνθρωπος ἀπό εἰκόνα Θεοῦ προικισμένος μέ ἐλευθερία, αὐτεξούσιο καί λογική κα-ταντᾶ ἠλεκτρονικό «προφίλ» τοῦ συστήματος ἐλέγχου καί παρακολουθήσε-ώς του.

Καί ὅλα αὐτά στόν βωμό τῶν ἐξυπηρετήσεων, τῶν διευκολύνσεων, τῶν ἀνέσεων• στόν βωμό τοῦ καταναλωτισμοῦ, τῆς εὐμάρειας, τῆς εὐδαιμο-νίας, τοῦ κέρδους• στόν βωμό μιᾶς ψευδεπίγραφης ἀσφάλειας, μιᾶς ἐξατομι-κευμένης εὐτυχίας, μιᾶς ἀλλοτριωμένης καί μεταλλαγμένης ζωῆς.
Τό εἶχε, ἄλλωστε, διατυπώσει τόσο εὔστοχα καί προφητικά, πολύ πρίν, ὁ μεγάλος Ρῶσος ὀρθόδοξος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστογιέφσκυ στόν ἀπαράμιλλο μύθο του, τόν μύθο τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ: «Καμμιά ἐπιστήμη δέν θά τούς δώσει ψωμί ὅσο θά μένουν ἐλεύθεροι, μά στό τέλος θά 'ρθουν νά καταθέσουν τήν ἐλευθερία τους στά πόδια μας καί θά μᾶς ποῦν: "Κάντε μας σκλάβους, μά χορτάστε μας"» (Φ. Ντοστογιέφσκυ, Ἀδελφοί Καρα-μαζόβ, ἐκδ. Γκοβόστη, τ. Β΄, σελ. 107).

Ἄς μήν θεωρηθεῖ ἀπό κανέναν ἡ παροῦσα συγκυρία τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ὡς μία «καλή εὐκαιρία» γιά νά ἐπιβάλουν ἀνελεύθερες πολιτικές καί πρακτικές στήν ζωή τῶν πολιτῶν. Μπορεῖ ὁ λαός μας νά ὑπομένει οἰκο-νομικά μέτρα, μνημόνια καί ΔΝΤ, τήν ψυχή του, ὅμως, δέν τήν πουλᾶ• τήν ἐ-λευθερία του δέν τήν ἐκχωρεῖ• τά δικαιώματά του δέν τά ἀποπέμπει οὔτε τά ἀπεμπολεῖ.

Οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, οἱ ἐλεύθεροι πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας δέν θά πρέπει νά παραλάβουν ἠλεκτρονικές κάρτες πού θά τούς ὁδηγήσουν δέ-σμιους σέ ἕνα ἀνελεύθερο καθεστώς συγκεντρωτισμοῦ καί ἐλέγχου.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους ἀρνούμαστε τήν εἰσαγωγή μας σέ ἕνα τέτοιο ὁλοκληρωτικό σύστημα συγκεντρωτισμοῦ καί ἐλέγχου, πού περιστέλλει τήν προσωπική μας ἐλευθερία, ὑποβαθμίζει καί ὑποτιμᾶ τήν προσωπικότητά μας, ἀλλοιώνει καί διαβρώνει τά κύρια χαρακτηριστικά τῆς ἰδιοπροσωπίας καί τῆς αὐτοσυνειδησίας μας, περιθωριοποιεῖ καί καταργεῖ τήν ἑλληνορθό-δοξη πίστη καί παράδοσή μας καί ἐν τέλει περιορίζει τήν δυνατότητα τοῦ ἐ-λεύθερου αὐτοπροσδιορισμοῦ μας καί τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς μας σέ καί-ρια ζητήματα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καί σωτηρίας.

Κατά συνέπεια ἀρνούμαστε τήν παραλαβή ἀνάλογων καρτῶν (κάρτα πολί-τη, κάρτα ἀποδείξεων κ.ἄ.) εἴτε αὐτές περιέχουν τό 666 εἴτε ὄχι καί ζητοῦμε ἀπό τήν Κυβέρνηση τήν ἄρση τῶν ἀντίστοιχων μέτρων ἐφαρμογῆς τους.