Πρόλογος τοῦ κ. Θύμιου Παπανικολάου

[ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» 31 Μαρτίου 2011, AULA ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ]

Βρισκόμαστε μπροστά σέ μία ἀπό τίς πιό σκοτεινές καί ἐφιαλτικές καμπές τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας.

Ἡ Νέα Πλανητική Τάξη προωθεῖ μέ βαρβαρότητα ἀσυνήθιστη τόν ἀφανισμό τῶν ἐθνῶν καί τῶν λαῶν, τῶν ἰδεῶν καί τῶν πολιτισμῶν καί ἀπειλεῖ ἀκόμα καί τήν ἴδια τήν ἀνθρώπινη «ὕπαρξη», ἀλλά καί τήν ἔννοια, «ἄνθρωπος».

Ὁ ἐφιάλτης τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς συμπυκνώνεται, ἀποτυπώνεται καί κωδικοποιεῖται στήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη».

Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» δέν εἶναι ἁπλῶς τό πιό ἐφιαλτικό «ἐργαλεῖο» ἀκτινογραφικοῦ καί ὁλοκληρωτικοῦ φακελώματος τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ἀλλά κι' ἐργαλεῖο ποῦ καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο ἕνα ἠλεκτρονικό ψηφίο.

Ἡ ΕΠΙΒΟΛΗ τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» σαλπίζει τόν θάνατο τοῦ Ἀνθρώπου, τόν θάνατο τῶν ἱστορικῶν κοινωνιῶν καί τῶν λαῶν, συνακόλουθα τόν θάνατο τοῦ πνεύματος, τόν θάνατο τῶν Ἰδεῶν, τῆς Πολιτικῆς καί τῶν λαϊκῶν Κινημάτων.

Ἡ «Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης» (ΠΡΑΟΣ) μέ τό ἔργο της καί τίς ἐκδηλώσεις της ἔχει εὐαισθητοποιήσει σέ μεγάλο βαθμό τήν ἑλληνική κοινωνία καί ἀφυπνίσει συνειδήσεις, γύρω ἀπό αὐτόν τό μεγάλο κίνδυνο τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη πού μᾶς ἀπειλεῖ.

Μποροῦμε νά ποῦμε χωρίς νά ὑπερβάλλουμε ὅτι ἡ ΠΡΑΟΣ ἔχει δημιουργήσει, γύρω ἀπό τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, πραγματικό λαϊκό κίνημα.

Τό κίνημα αὐτό ἔχει ἀρχίσει νά ἀναπτύσσεται μέ πυρετικούς ρυθμούς, νά βαθαίνει καί νά φουντώνει.

Σήμερα βρίσκεται σέ μία ἀποφασιστική καμπή καί θά πρέπει νά θωρακιστεῖ ἀπέναντι στίς ραδιουργίες τῆς ἐξουσίας καί τίς ποικίλες ὑπονομεύσεις τῶν μηχανισμῶν τῆς Νέας Τάξης, μηχανισμῶν οἱ ὁποῖοι ἀρχίζουν νά νιώθουν τόν τρόμο ἀπό τό Κίνημα ἐνάντια στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη καί ἀσχολοῦνται συστηματικά.

Τό θωράκισμα αὐτοῦ τοῦ ρωμαλέου κινήματος πού ἀναπτύσσεται ἐναντίον τῆς Κάρτας σημαίνει πρῶτα ἀπό ὅλα ΓΝΩΣΗ καί ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.

Ἡ ΓΝΩΣΗ τοῦ ζητήματος καί ἡ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ τῆς κατάστασης ἀποτελεῖ τόν πρωταρχικό θώρακα κάθε ἀγωνιστικῆς πράξης ἀπέναντι στίς ἐπιβουλές καί τίς δολοπλοκίες τῶν μηχανισμῶν τῆς νεοταξικῆς ἐξουσίας.

Ἡ "Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν" δίνει τή μάχη πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση: Νά θωρακίσει τό κίνημα ἐνάντια στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη πνευματικά καί ἐπιστημονικά, δηλαδή νά τό ἐξοπλίσει μέ γνώση καί συνείδηση.

Αὐτό τό νόημα ἔχει καί ἡ σημερινή ἐκδήλωση. Μία ἐκδήλωση ἡ ὁποία θά ἐξετάσει τό ζήτημα τῆς Κάρτας πολυεδρικά καί πολύπλευρα: Καί ἀπό θεολογική σκοπιά, ἀλλά καί ἀπό ἐπιστημονική, νομική καί πολιτική σκοπιά.

Σίγουρα θά πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖ τό ὅλο ζήτημα καί ἀπό τή σκοπιά τῆς ὀργανωτικῆς θωράκισης τοῦ Ὀρθοδόξου καί λαϊκοῦ αὐτοῦ κινήματος ἐναντίον τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.