Χαιρετισμὸς τῆς Κοσμήτορος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς κ. Μαρίκας Θωμαδάκη.

[ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» 31 Μαρτίου 2011, AULA ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ]

Ὡς Κοσμήτορας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, χαιρετίζω μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ μὲ ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον τὴν ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνει ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν μὲ θέμα τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση.

Ἡ Φιλοσοφικὴ Σχολή, κατ' ἐξοχὴν Σχολὴ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν, διακονεῖ τὶς ἐπιστῆμες τοῦ ἀνθρώπου καὶ διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς εἰς βάθος ἑρμηνείας τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν σχέσεων τοῦ Ἀνθρώπου μὲ τὸν Κόσμο, ἐπιχειρεῖ νὰ βρεῖ τὴν ἀλήθεια τῆς ζωῆς. Ἐντούτοις, ἡ φιλοσοφία ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἀλλὰ ματαίως τὴν ἀλήθεια καθὼς σὲ κάθε βῆμα συναντᾶ τὴν ἀβεβαιότητα, τὸ ρευστὸ καὶ τὸ φευγαλέο της ὑπάρξεως.

Σὲ ἄλλη παράμετρο, μὲ ἐπίκεντρο ὅμως καὶ πάλι τὸν ἄνθρωπο, ἡ Ἐπιστήμη πατάει σὲ πολὺ πιὸ στέρεο ἔδαφος καλούμενη νὰ ἀναδείξει τὴν ἀλήθεια τοῦ σύμπαντος ποὺ περιβάλλει τὸν ἄνθρωπο μέσα ἀπὸ ἀποδεικτικὲς διαδικασίες. Συχνὰ τὸ ἐπιτυγχάνει ἀλλὰ τὶς περισσότερες φορὲς ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ λύσεις ἀκολουθοῦνται ἀπὸ καινοφανῆ προβλήματα.

Πιστεύω ὅτι ὄλβιος θνητὸς θεωρεῖται μόνον ὁ χριστιανὸς ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἔχει δεχθεῖ ἀποκαλυπτικὰ καὶ διὰ στόματος Κυρίου τὴν ἀληθινὴ Ἀλήθεια τῆς ὀντικῆς οὐσίας καὶ τῶν πολυσχιδῶν ἐκφράσεών της.

Κλείνοντας τὸν σύντομο αὐτὸ χαιρετισμὸ θὰ ἤθελα νὰ συγχαρῶ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν γιὰ τὴν πρωτοβουλία της αὐτὴ στοὺς ἐξαιρετικὰ δύσκολους καιροὺς ποὺ διανύει ἡ ἀνθρωπότητα, παντοειδῶς βαλλόμενη ἀπὸ ἀνησυχίες, ταραχὲς καὶ ἀγωνίες. Εὔχομαι εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδας καὶ ἐπιτυχία τῶν στόχων ὅλων ὑμῶν τῶν φωτισμένων ἐκπροσώπων τοῦ σεπτοῦ Ἱερατείου ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐνστερνίζονται τὶς πρωτοβουλίες σας.