Εἰδήσεις

«Τό συνταγματικό δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων γονέων γιά τή χριστιανική ἀγωγή τῶν Ἑλληνοπαίδων».

[Εἰσήγησις Χρήστου Παπασωτηρίου, Δικηγόρου παρ᾽ Ἀρείῳ Πάγῳ, στήν ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ή ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ"; ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 19-5-2012]

Σεβαστοί πατέρες,

Κυρίες καί κύριοι

Ἡ ἀπογύμνωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τίς παραδόσεις καί τά πολιτισμικά στοιχεῖα τοῦ ἔθνους, στό ὁποῖο ἀνήκει, ἔχει ὦς ἀποτέλεσμα τήν ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως καί τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος σέ ἀτομικό καί κατ' ἐπέκτασιν σέ συλλογικό ἐπίπεδο. Τοῦτο ἀποτελεῖ στρατηγική ἐπιδίωξη τῶν παραγόντων τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας καί προλείανση τῆς ὁδοῦ, διά τῆς ὁποίας σκοπεῖται ἡ πνευματική ὑποταγή καί ἐν γένει ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητος.

«Μεταπατερικές παρεμβάσεις στίς Θεολογικές μας Σχολές – Τρόποι διακριτικῶν ἀντιδράσεων»

[Εἰσήγησις Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτοπούλου Νομικοῦ - Θεολόγου στήν ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ή ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ"; ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 19-5-2012]

Σημείωση: Λόγω του ὅτι ἐξαντλήθηκε ὁ προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας τῆς ἡμερίδας, ἀποφασίστηκε τελικῶς νά μήν παρουσιαστεῖ ἡ παροῦσα εἰσήγηση, τήν παραθέτουμε ἐδῶ καθώς τό θέμα εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό.

Ἀσχολούμαστε στήν εἰσήγησή μας αὐτή μέ τίς μεταπατερικές παρεμβάσεις στίς θεολογικές σχολές ἀφοῦ ἀπό ἐκεῖ προέρχονται οἱ θεολόγοι καθηγητές καί ἐκεῖ γίνονται πολλές ζυμώσεις γιά τήν μετεξέλιξη τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. 

Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ... ΑΓΓΕΛΩΝ

Εὐρέθην στό Ἃγιον Ὄρος μέ ἀποστολή νά μεταφέρω τίς ἀνησυχίες  πολλῶν πατέρων, ἱερέων, διακόνων, μοναχῶν καί λαϊκῶν θεολόγων σέ ὃ,τι ἀφορᾶ τόν θανάσιμο κίνδυνο γιά τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ἐξαιτίας τῆς ‹‹Κάρτας τοῦ Πολίτη›› καί τήν ὑποχρεωτική χρήση αὐτῆς στή ζωή τῶν πολιτῶν πού μέ ἀπειλές οἱ κρατοῦντες προσπαθοῦν νά ἐπιβάλουν δικτατορικά στό λαό μας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Πολεμικό Μουσεῖο 19-05-2012

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡμερίδα μέ θέμα «Θρησκευτικά: Ὀρθόδοξη παιδεία ἤ πανθρησκειακή προπαγάνδα;» πρόκειται νά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου τό Σάββατο 19 Μαΐου 2012 καί ὥρα 16:00-22:00.

Ἡ τιμητική σας παρουσία θά μᾶς δώσει ἰδιαίτερη χαρά καί θά ἐνισχύσει εὐρύτερα τήν κάθε ἀγωνιστική προσπάθεια γιά τήν ὑπεράσπιση καί διατήρηση τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως καί τῆς ἐθνικῆς μας παιδείας.

Γίνεται πολύς πόλεμος στίς μέρες μας ἐναντίον τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Ἀφοῦ πρῶτα μείωσαν τίς ὧρες διδασκαλίας του, στή συνέχεια ἔδωσαν τήν δυνατότητα ἀπαλλαγῆς ἀπό αὐτό· τώρα προτείνουν νά τό κάνουν ἐπιλεγόμενο, πασχίζουν νά τό μετατρέψουν σέ θρησκειολογία, ὥς καί νά τό ἐξοστρακίσουν παντελῶς ἀπό τά ἑλληνορθόδοξα σχολεῖα μας, ὥστε τά παιδιά μας νά βγαίνουν ἄθρησκα, ἄοσμα, ἄχρωμα καί κατά συνέπεια νά γίνονται εὔκολη θήρα στούς πάσης φύσεως ἐπιτηδείους.

Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ μέ τή διοργάνωση σχετικῆς ἡμερίδας προτίθεται νά συμβάλλει στήν ἀναστολή τῆς ὑποβαθμίσεως καί ἀλλοιώσεως τοῦ χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

 

ThriskeutikaAfissa

 

Δυό λόγια γιά τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ εἶναι μία ἀστική μή κερδοσκοπική νεοϊδρυθεῖσα ἑταιρεία πού ἀπαρτίζεται ἀπό τέσσερις ἱερεῖς, μαχίμους ἐφημερίους, καί ἕναν λαϊκό, δικηγόρο παρ'Ἀρείῳ Πάγῳ. Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ προσφέρει ὀρθόδοξες τοποθετήσεις καί ἀντιδρᾶ μέσα στά ἐκκλησιολογικά καί νόμιμα πλαίσια ἔναντι τῶν πολλῶν προκλήσεων πού συναντῶνται καθημερινά στ΄καθημερινό περιβάλλον καί στήν πατρίδα μαςεὐρύτερα.

Ἡ ἐθνική μας κυριαρχία, ἡ ἐθνική μας ἄμυνα, ἡ ἐθνική μας παιδεία, ἡ ἐθνική μας οἰκονομία, ἡ ἐθνική μας ἀσφάλεια βρίσκονται σέ κίνδυνο.. Μαζί δέ μ'αὐτά παραχωροῦνται σέ ἄδηλα κέντρα ἡ ἀτομική μας ἀσφάλεια, μαζί μέ τά ἀτομικά μας δικαιώματα, ὁ ἠθικός τρόπος ζωῆς καί ἡ εὔρυθμη λειτουργία ὅλου τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.

Ἐπιπλέον ἡ πνευματική κατάπτωση, ἡ ἰσοπέδωση τῶν ἀξιῶν, ἡ ἐξομοίωση ὅλων τῶν θρησκειῶν, ὁ πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί τῆς Ἱστορίας μας μᾶς ὁδήγησαν στήν ἀναγκαιότητα τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ τοῦ ἐπισήμου φορέα γιά νά συμπαραστεκόμαστε ἐμπράκτως στούς συμπολῖτες μας.

Βασικοί σκοποί τῆς ΕΣΤΙΑΣ εἶναι ἡ μελέτη τῆς πατερικῆς γραμματείας καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων· ἡ προάσπιση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἔναντι νεοφανῶν αἱρέσεων· ἡ ἀντιπαράθεση σέ θέσεις, ἰδέες καί πρακτικές ἐνάντιες στήν ὀρθόδοξη παράδοση· ἡ σπουδή τῆς ἑλληνικῆς καί λειτουργικῆς γλώσσας· μέριμνα γιά τήν διατήρηση τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα καί γιά τήν προβολή τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας· ἡ ἀρωγή πρός τούς ἀναξιοπαθοῦντες· ἡ ὑλική καί ἠθική συμπαράσταση πρός τούς πάσης φύσεως διωκομένους, τούς ἀρνουμένους παντός εἴδους ταυτότητες πού περιέχουν τσίπ καί ὅλους τούς ἐναντιουμένους σέ κάθε μέθοδο ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος πού ἐπιβουλεύεται τή θεόσδοτη ἐλευθερία μας.

Μέ τίς εὐχές τοῦ ἁγίου Νεκταρίου πού κήρυττε ὅτι τό Ἑλληνικό Ἔθνος εἶναι ὁ ὀφθαλμός καί ὁ διδάσκαλος τῆς Οἰκουμένης δραστηριοποιούμαστε μέ ἡμερίδες, συλλαλητήρια, διαλέξεις, ἐκπομπές, κείμενα καί κηρύγματα, ἀλλά καί πληροφοροῦμε-ἐνημερώνουμε ἠλεκτρονικά γιά τίς θέσεις μας μέ τίς ἱστοσελίδες «ΟΡΘΡΟΣ-ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ», «ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ», «ΨΗΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ», «ΝΕΑ ΠΡΩΪΑ» .

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΪΔ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧ/ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ
Τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ

ArximKyrillosGerantonis1

Τήν Κυριακή 13 Μαΐου 2012 θά τελεσθεῖ τό 40νθήμερο Ἱερό Μνημόσυνο τοῦ γέροντος Ἀρχ/του Κυρίλλου Γεραντώνη, πατρός καί καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ Εὐβοίας.

Τήν αὐτή ἡμέρα καί ὥρα 7μ.μ. θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου ἡγουμένου Ἀρχ/του Γαβριήλ Ἐμμανουηλίδη.

Καί στίς δύο τελετές θά παραστεῖ ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.