ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ.

YpoxrewtikotitaLandscape01

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟ 4/4/22


Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν σᾶς προσκαλεῖ νά παρακολουθήσετε διαδικτυακά

τή ΔΕΥΤΕΡΑ 4/4/22 στίς 7.00 τό ἀπόγευμα

τό ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

στόν μακαριστό πνευματικό μας πατέρα

ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟ.

Θά γίνει ἀπαγγελία κειμένων του
σχετικῶν μέ τό Τριώδιο, τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
& τή μετάνοια, ὡς τό κυριότερο γνώρισμα τῆς περιόδου.

Συντονιστεῖτε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἑστίας https://www.orthros.eu/

 

Μαθήματα

Μάθημα Πρῶτο (Ἀρχαρίων) 2013-2014: Μῦθος τοῦ Αἰσώπου. Μέλισσαι και Ζεύς.

(ἐπιμέλεια: Δέσποινας Μανδέλη καί Φωτεινῆς Τούμπα).

MelissaZeus

Μέλισσα μήτηρ κηρίων οὖσα ἀνελήλυθεν εἰς θεούς, φέρουσα κηροὺς καὶ μέλι. Τερφθεὶς δὲ ὁ Ζεὺς τῇ προσφορᾷ τῆς μελίσσης συνετάξατο δοῦναι αὐτῇ ὃ ἂν αἰτήσῃ. Ἡ δέ· Δός, ἔφη, τῇ σῇ θεραπαινίδι κέντρον πρὸς ἄμυναν τῶν πόνων μου καὶ εἰς φυλακήν μου. Ἀπορήσας δὲ ὁ Ζεὺς πρὸς τὰς αἰτήσεις, ἐπεὶ ἐφίλει τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, ἔφη τῇ μελίσσῃ· Οὐχ ὡς ᾔτησας γενήσεται, ἀλλ᾿ ἐάν τις τῶν ἀνθρώπων ἥκῃ λαβεῖν μέλι, σὺ δὲ βούλῃ αὐτὸν ἀμύνασθαι, ἔχε τὸ κέντρον· πλὴν ἴσθι ὅτι, εἰ πλήξεις ἄνθρωπον, ἐμβληθέντος τοῦ κέντρου, παρευθὺς ἀποθνήξῃ· ζωὴ γάρ σοι ἐντυγχάνει τὸ κέντρον.

Ἐνδεικτική παρουσίαση ἀπό τά μαθήματα τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Θεολογική καί φιλολογική ἀνάλυση τοῦ εἱρμοῦ[1] καί τοῦ πρώτου τροπαρίου τῆς Α΄καί Γ΄ὠδῆς τοῦ πρώτου κανόνα τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου 28/10:

Εἰσαγωγή:

Οἱ ἐννέα ὠδές (ἐμμελής φωνή χωρίς μουσικό ὄργανο·δηλ. κατανοοῦμε δογματίζοντας διά τῆς θεωρίας) τοῦ κάθε κανόνα ( σύνολο στίχων ὠδῶν καί τροπαρίων) στόν ὄρθρο ἀποτελοῦν τόν βασικό κορμό του. Δέν εἶναι τυχαῖος ὁ ἀριθμός. Ὑπενθυμίζουν τά 9 τάγματα τῶν ἀγγέλων, προβάλλουν τή σχέση Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, - ἡ Παλαιά προτυπώνει τήν Καινή, ἐνῶ ἡ Καινή τήν ἑρμηνεύει, - τήν ἀλληλοπεριχώρησή τους, ἀλλά καί ὅτι ὁ Θεός τῶν δύο Διαθηκῶν εἶναι ὁ ἴδιος.