ΕΟΡΤΗ ΕΣΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 7 ΕΤΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ: «Ὀρθόδοξη θεολογία καί ἑλληνική φιλοσοφία σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο».

Γιορτάζοντας ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ τά 7 ἔτη ἀπό ἱδρύσεώς της (25-1-2011), ἐκτός ἀπό τήν Ἱερά Ἀγρυπνία πού ἔχει καθιερώσει τήν παραμονή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ ἱδρυτῆ της, πραγματοποίησε σχετική ἐκδήλωση στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου τήν Κυριακή 21 Ἰανουαρίου 2018 μέ προσκεκλημένο τόν  πρωτοπρ. Γεώργιο Μεταλληνό, διδάκτορα θεολογίας καί φιλοσοφίας, ὁμότιμο καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Τό θέμα πού ἀνέπτυξε ἦταν:

«Ὀρθόδοξη θεολογία καί ἑλληνική φιλοσοφία σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο».

Σέ κατάμεστη αἴθουσα προηγήθηκαν τά παρακάτω τροπάρια ἀπό τή χορωδία τοῦ Σχολείου Ψαλτικῆς ¨Ἐν ψαλτηρίῳ¨ ὑπό τήν διεύθυνση τῶν Κωννου Φωτοπούλου καί Κωννου Μπουσδέκη:

  • Ἀπολυτίκιο ἁγίου Γρηγορίου
  • Πᾶσα πνοή
  • Ἀναστάσιμα στιχηρά ἰδιόμελα , α΄ἤχου
  • "Ἡ ὄντως εἰρήνη σύ Χριστέ"
  • "ΣΤ΄ ἑωθινό Δοξαστικό", μέλος Χαριλάου Ταλιαδώρου, ἦχος πλ. β΄

Στή συνέχεια χαιρέτισε τήν ἐκδήλωση ὁ Δήμαρχος Ἀμαρουσίου κ. Γεώργιος Πατούλης ἀποδίδοντας ἐγκαρδίους ἐπαίνους στήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, καί κλείνοντας μέ τό ἐπίκαιρο στήν περίοδο σύνθημα ¨Ἡ Μακεδονία εἶναι ἑλληνική¨.

Μεταξύ ἄλλων ὁ π. Γεώργιος εἶπε στόν λόγο του ὅτι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἔδωσε ἔμφαση στήν ἀξία τῆς παιδείας ὡς πρός τήν ἀπόκτηση γνώσεως γιά τήν διαμόρφωση τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητας καί ὅτι ἡ γνώση τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας εἶναι ἀπαραίτητη....Ἡ θύραθεν παιδεία δέν πρέπει νά ἀπορρίπτεται ὡς ἐπικίνδυνη.

Διέκρινε ὁ ἅγιος τήν εἰδωλολατρεία ἀπό τήν σωστή ἐκτίμηση τῆς φύσεως. Οὐρανός, γῆ καί ἀέρας δέν πρέπει νά περιφρονοῦνται ἐπειδή κάποιοι τά λατρεύουν. Ὅ,τι εἶναι ὠφέλιμο τό χρησιμοποιοῦμε· ὅ,τι ὁδηγεῖ σέ παραδοχή δαιμόνων καί πλάνες τό ἀπορρίπτουμε...

Ὁ Μ. Βασίλειος περισσότερο ἀπό ὅλους  κατεῖχε ὅλη τήν ἀνθρώπινη σοφία. Εἶναι ὁ μεγαλύτερος πατέρας ὅλων τῶν ὑπολοίπων. Βεβαίως ὅμως καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος εἶχε ἀποστροφή πρός τούς δαίμονες,  σέ ἐποχή πού θαυμάζονταν ἀπό ὅλους...

Ὁ ἅγιος διδάσκει πώς ἄλλο εἶναι ὁ νοῦς, ἄλλο ἡ διάνοια. Στή Δύση ταυτίζονται. Ὁ νοῦς στούς Πατέρες ἀποτελεῖ ὄργανο θεογνωσίας. Ἄλλο ἡ ἐπιστήμη, ἡ γνώση τοῦ κτιστοῦ, ἄλλο ἡ πνευματική καί ἄλλο ἡ πολιτική διακονία. Νά βροῦμε τήν πορεία τῶν ἁγίων μας. Ἀπό μᾶς ἀρχίζει τό κακό. Οἱ πολιτικοί θέλουν νά φθάσουν στή θέωση διά τῆς κοινωνικῆς ὁδοῦ. Οἱ πνευματικοί διά τῆς καθάρσεως...

 Οἱ Ἕλληνες δέν μποροῦσαν νά ἐνεργοποιήσουν τήν ἄκτιστη θεία χάρη.

Οἱ ἅγιοι ἄν καί ἀγράμματοι φωτίζονται καί φωτίζουν. ...

Ἡ θεολογία θέλει κελλί, ἄσκηση.

Ὁ Πλάτων ἀναζητοῦσε, περίμενε σωτῆρα ψυχῶν ἀλλά δέν ἦταν ὁδηγός μας.

Ὁ Ντοστογιέφσκι ἔλεγε ¨Μέ ἄθεο συζητῶ. Μέ δυτικό δέν συζητῶ, γιατί μοῦ δείχνει τόν ἀντίχριστο¨. Φιλοσοφεῖ ἁλιευτικῶς. Δηλ. ἀποστολικῶς. ...

Ἡ μεταφυσική ἀνήκει στή φαντασία. Κατασκευάζει ἕναν θεό.

Ἐνῶ στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο διαβάζουμε ¨Χαῖρε φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα¨. Δέν βρίσκεις τόν Θεό μέ τή μεταφυσική...

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος εἶναι Ἕλλην Ὀρθόδοξος.

Γράφει: ¨Ἑλλάδα μου καί νειᾶτα μου πόσο πρόθυμα δοθήκατε στόν Χριστό¨. Γιά ποιά Ἑλλάδα ὅμως μιλᾶμε; Χωρίς αὐθεντική ὀρθοδοξία εἶναι ἀδιανόητη. ¨Σεμνότερον καί ἁγιότερον ἡ πατρίς¨.

Καί στήν 370η ἐπιστολή γράφει: ¨Ἡ μητέρα εἶναι κάτι ἱερό. Νά τιμᾶται. Κοινή δέ μήτηρ πάντων ἡ πατρίς¨.

 Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔλεγε : ¨ἡ πατρίδα μου ἡ ψεύτικη ἀπό Ἄρτα. Ἡ ἀληθινή στόν οὐρανό¨....

Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει, εἰ μή μόνο στά ὅρια τοῦ κτιστοῦ κόσμου. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες χριστιανοί ζοῦμε τούς καινούς οὐρανούς ἀπό ἐδῶ.